Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI2148

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
22-04-2009
Datum publicatie
07-05-2009
Zaaknummer
294078 CV EXPL 08-2054
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg arbeidsovereenkomst tussen advocaat-patroon en advocaat-stagaire

De patroon vordert in conventie wettelijke rente over door de stagaire reeds terugbetaalde opleidingskosten plus bepaalde kosten.

In reconventie vordert de stagaire o.a. restitutie van opleidingskosten.

De kantonrechter stelt vast dat beide partijen 'boter op het hoofd' hebben.

In conventie: Het voor toewijzing van wettelijke rente alsmede kosten noodzakelijke verzuim treedt, indien de betrokken advocaten hun geschil aan de Deken voorleggen, eerst in indien de partij die door de Deken tot betaling geadviseerd wordt en daarmee gelet op haar opstelling en/of handelwijze (hier: de daarna gedane betaling) ook blijkbaar heeft inge-stemd, met de voldoening van het betreffende bedrag binnen een redelijke termijn in gebreke blijft.

In reconventie: Uit de formulering van de 'terugbetalingsformule' als vervat in de tussen partijen gesloten arbeidsovereen-komst vloeit voort dat een vertrek van de stagiaire evenzeer als vrijwillig moet worden aangemerkt indien sprake is van een aanbod door de patroon dat hem (de stagiaire) 'te mager' voorkomt.

Volgt afwijzing van beide vorderingen onder compensatie van kosten.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 119
Burgerlijk Wetboek Boek 6 248
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2009/135 met annotatie van Mr. dr. M.S.A. Vegter
AR-Updates.nl 2009-0375
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton, locatie Maastricht

Zaaknummer: 294078 CV EXPL 08-2054

Vonnis d.d. 22 april 2009

in de zaak van:

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonend te [woonplaats],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie

gemachtigde: mr. A.N.A.G. Boer, advocaat te Klimmen;

tegen:

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonend te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

gemachtigde: mr. M.J.A.M. Tonnaer, advocaat te Geleen (gemeente Sittard-Geleen).

1. Het verloop van de procedure

Eiser in conventie, tevens verweerder in reconventie, verder te noemen "[eiser in conventie, verweerder in reconventie]", heeft gedaagde in conventie, tevens eiser in reconventie, verder te noemen "[gedaagde in conventie, eiser in reconventie]", onder medebetekening van vijf producties gedagvaard om te verschijnen voor de kantonrechter te Maastricht.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onder overlegging van vijf producties geconcludeerd voor antwoord in conventie en tevens een eis in reconventie ingesteld.

Door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is vervolgens gerepliceerd in conventie en geantwoord in reconventie, waarbij zes productie in het geding zijn gebracht.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft daarop een conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met productie genomen, waarop [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij conclusie van dupliek in reconventie, eveneens met productie, heeft gereageerd.

Ten slotte is vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is vastgesteld op heden.

2. Het geschil

In conventie en in reconventie:

2.1 Voor een gedetailleerde omschrijving van de over en weer ingestelde vorderingen verwijst de kantonrechter naar de door partijen genomen conclusies.

In essentie komt de vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] erop neer dat hij wettelijke rente vordert over de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan hem terugbetaalde opleidingskosten, alsmede vergoeding van kosten die voor en door hem zijn gemaakt.

De vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] strekt tot restitutie van de door hem aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] betaalde opleidingskosten en voorts tot schadevergoeding.

3. De beoordeling

3.1 De vorderingen worden gezamenlijk behandeld.

In conventie en in reconventie:

3.2 Het is evenzeer 'voor de vaak' dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist - en zich daartoe in allerlei boch-ten wringt - dat hij niet vrijwillig bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zou zijn vertrokken als dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een 'principieel' punt maakt van het vorderen van (wettelijke) rente en vergoeding van kosten, zoals de Deken terecht heeft aangestipt. In dat opzicht hebben beide partijen in een dusdanige mate 'boter op het hoofd' dat - mede gelet op beider hoedanigheid van professioneel advocaat - daarvoor geen verzachtende omstandigheden bestaan, nog afgezien van de vraag welke gevolgen verzachting van een dergelijke boterberg zou kunnen opleveren.

3.3 De vraag 'wie er begonnen is', is ook al geen onderscheidend criterium om in deze zaak een sterker - al dan niet 'moreel' gekleurd - verwijt aan de ene dan wel de andere partij te kunnen maken.

Beide professionele juristen zijn partij bij de arbeidsovereenkomst waarin het aanleiding tot geschil gevende artikel 11 is vervat, meer in het bijzonder de 'terugbetalingsclausule' die in werking zou treden indien [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] "na afloop van deze arbeidsovereenkomst vrijwillig besluit een eventueel verder dienstverband niet aan te gaan". [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft vervolgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het in diens ogen al te magere - en mogelijk (te) late - aanbod van een jaarcontract gedaan, terwijl [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn zinnen op verdere samenwerking in maatschapsverband had gezet. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geeft echter toe dat hij de betreffende overeenkomst heeft geredigeerd, waarmee hij op voorhand het zijne aan de conflictstof heeft bijgedragen. De uitleg en bredere bedoeling daarvan zijn immers kennelijk toch niet zo eenduidig, althans kunnen worden opgevat in een zin die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] duidelijk niet zint.

Eenmaal bij de Deken neemt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dan een voorschot op zijn in deze procedure resulterende principiële stellingname door tegen finale kwijting de betaling van € 4.000,- voor te stellen (de extra € 100,- zijn forfaitair voor rente en kosten), waarna [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] - in wezen al even principieel - het bedrag van € 3.900,- aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] betaalt. Dit alles mondt ten slotte uit in een dagvaarding door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en een verzuchting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vanwege de kosten die worden veroorzaakt bij zijn werkgever "en het gerechtelijk apparaat; alsof deze niets anders te doen hebben". De kantonrechter sluit zich bij de hier impliciet geuite schaamte gaarne aan, evenals bij de verzuchting van de Deken die verwijst "naar Gedragsregel 17 die bepaalt dat advocaten behoren te streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen".

3.4 Vordering [eiser in conventie, verweerder in reconventie]:

Gelet op hun positie van advocaat en gezien de interne Orderegels die bij een verschil van mening zoals bekend de gang naar de Deken mogelijk maken, moet het ervoor gehouden worden dat het voor toewijzing van wettelijke rente alsmede kosten noodzakelijke verzuim, indien de betrokken advocaten hun geschil aan de Deken voorleggen, eerst intreedt indien de partij die door de Deken tot betaling geadviseerd wordt (hier: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]) en daarmee gelet op haar opstelling en/of handelwijze (hier: de daarna gedane betaling) ook blijkbaar heeft inge-stemd, met de voldoening van het betreffende bedrag binnen een redelijke termijn in gebreke blijft. Dit doet zich hier niet voor: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is overgegaan tot - nagenoeg - "prompte betaling van het bedrag ad € 3.900,-", zoals de Deken heeft geformuleerd in zijn brief van 10 maart 2008 (CvD conv. prod. 4).

De vordering in conventie wordt derhalve afgewezen.

3.5 Vordering [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]:

Uit de formulering van de 'terugbetalingsformule' als vervat in het voormelde artikel 11 van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst vloeit voort dat een vertrek van de stagiaire evenzeer als vrijwillig moet worden aangemerkt indien sprake is van een aanbod door de patroon dat hem (de stagiaire) 'te mager' voorkomt. Dat dit laatste het punt voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was waar voor hem de schoen wrong, blijkt (ook) uit de brief van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]s gemachtigde d.d. 4 oktober 2007 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (CvR conv. prod. 10), waarin valt te lezen:

De heer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft per 1 maart 2007 uw kantoor verlaten, nadat over een verdere samenwerking in de vorm van een maatschapsovereenkomst geen overeenstemming kon worden bereikt".

Het vorenstaande geldt temeer nu vast staat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de arbeidsovereenkomst heeft opgesteld en hij overigens, gezien zijn leeftijd en maatschappelijke ervaring, zeker niet kon worden gelijkgesteld met een gemiddelde, jonge en onervaren stagiaire.

De vordering tot schadevergoeding wegens het gedurende enige tijd vermelden van de persoon van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als (nog) zijnde werkzaam bij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt eveneens afgewezen. Na een sommatiebrief van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gemachtigde heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] met bekwame spoed voldaan aan hetgeen te dien aanzien van hem werd verlangd, nog afgezien daarvan dat niet aannemelijk is dat door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in enigerlei mate schade is geleden.

3.6 Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld worden de proceskosten in conventie en in reconventie gecompenseerd.

4. De beslissing

In conventie en in reconventie:

wijst de over en weer ingestelde vorderingen af onder compensatie van kosten.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.A.F. Coenegracht, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

MC