Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI0959

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
10-04-2009
Datum publicatie
14-04-2009
Zaaknummer
314211 CV EXPL 08-4773
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De werknemer zal moeten gehengen en gedogen dat zijn in beslag genomen administratieve bescheiden door een forensisch accountant worden onderzocht waarna alle voor het onderzoek relevante informatie aan de werkgever ter beschikking gesteld zal worden. Voor het oordeel dat het recht op respect van privacy van de werknemer hierdoor ontoelaatbaar wordt geschonden, bestaat op voorhand geen aanleiding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2009-0326
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 314211 CV EXPL 08-4773

typ: AE

Vonnis in kort geding van 10 april 2009

in de zaak van

WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG N.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

verder te noemen WML

gemachtigde: mr. S.G.J. Habets, advocaat te Maastricht,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie],

wonend te [adres],

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

verder te noemen [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie],

gemachtigde: mr. H.M.J. Offermans, advocaat te Roermond.

HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Voor het voorafgaande procesverloop wordt verwezen naar het tussenvonnis in kort geding van 23 december 2008. Bij schrijven van 18 maart 2009 heeft WML om voortzetting van de behandeling verzocht.

Voorafgaand hieraan heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bij faxbrief van 6 april 2009 nadere stukken ingezonden. Van de zijde van WML is bij faxbrief van 7 april 2009 een stuk nagezonden.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 april 2009. WML heeft zich doen vertegenwoordigen door haar gemachtigde mr. S.G.J. Habets. Van de zijde van WML was tevens aanwezig [medewerker WML]. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is in persoon verschenen bijgestaan door zijn gemachtigde, mr. H.M.J. Offermans. Verder was ter zitting aanwezig [forensisch accountant], forensisch accountant, en bij vonnis van 23 december 2008 benoemd als vertrouwenspersoon van WML.

Partijen hebben de respectieve standpunten nader toegelicht. De griffier heeft daarvan aantekening gehouden. Daarna is uitspraak bepaald.

MOTIVERING

Voor de inhoud van de door partijen ingestelde vorderingen (in conventie en in reconventie) en hetgeen zij hieraan ten grondslag hebben gelegd, verwijst de kantonrechter naar de inhoud van het tussenvonnis van 23 december 2008.

in conventie

Met het oog op het aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] toekomende recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (privacy) enerzijds en het belang van WML tot het verrichten van onderzoek anderzijds, heeft de kantonrechter in overleg met partijen vertrouwenspersonen (als deskundigen) aangewezen. Deze vertrouwenspersonen, te weten [forensisch accountant] (voor WML) en [vertrouwenspersoon gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (voor [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie]) zouden inzage krijgen in de van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in beslag genomen administratieve bescheiden. Aan de hand van een door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gecorrigeerde lijst met zoektermen zouden genoemde vertrouwensper¬sonen de voor het onderzoek relevante en niet privacygevoelige informatie “filteren” en aan WML ter inzage verstrekken.

Tussen partijen is niet in geschil dat tot op heden nog geen materiaal afkomstig van de in beslag genomen administratieve bescheiden aan WML ter inzage is gegeven, zodat zij nog geen (nader) onderzoek heeft kunnen verrichten. Zoals reeds is komen vast te staan, heeft WML echter een spoedeisend belang bij het verrichten van dit onderzoek gelet op de non-actiefstelling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (met behoud van loon) en de plicht van WML als werkgever om het onderzoek voortvarend ter hand te nemen.

Over de toedracht van het (nog) niet ter beschikking stellen van (relevante en niet privacy gevoelige) informatie heeft de kantonrechter tijdens de mondelinge behandeling buiten de aanwezigheid van partijen en hun gemachtigden, [forensisch accountant] om een toelichting gevraagd.

Uit diens verklaring is gebleken dat hij in zijn hoedanigheid als forensisch accountant een andere kijk had op de relevantie van feiten en zaken als de vertrouwenspersoon van de wederpartij, [vertrouwenspersoon gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie], die, als advocaat, er een meer juridische benadering op na zou houden. Daarnaast heeft [forensisch accountant] als deskundige - eveneens buiten aanwezigheid van partijen - verslag gedaan van zijn feitelijke bevindingen. In het licht hiervan en gelet op het tot dusver weinig soepele verloop van het “filteren” van relevante en niet-privacygevoelige informatie, ziet de kantonrechter aanleiding om de bij vonnis van

23 december 2008 ingeslagen weg met betrekking tot de aangewezen vertrouwenspersonen, te verlaten. De kosten die zijn gemaakt voor het inschakelen van deze personen, dienen voor eigen rekening van partijen te blijven.

Op grond van het door [forensisch accountant] vanuit zijn deskundigheid als forensisch accountant gehouden relaas is voorts voldoende aannemelijk geworden dat WML belang heeft bij een grondig onderzoek naar de inhoud van de in beslag genomen administratieve bescheiden van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie]. Voor het oordeel dat het recht op het respect van privacy van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (en zijn cliënten/relaties) hierdoor ontoelaatbaar wordt geschonden, bestaat op voorhand geen aanleiding gezien de bevindingen van [forensisch accountant] en gezien de ernst van de feiten waarop het onderzoek zich zal richten. Het belang van WML dient hier dan ook te prevaleren.

De door de vertrouwenspersonen reeds onderzochte (in beslag genomen) relevante en niet- privacygevoelige bescheiden of documenten dienen aan WML ter beschikking gesteld te worden voor nader onderzoek.

Ten aanzien van de overige in beslag genomen bescheiden zal [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden bevolen om te gehengen en gedogen dat deze bescheiden door een deskundige zullen worden onderzocht waarna alle voor het onderzoek relevante informatie aan WML ter beschikking gesteld zal worden. Het aanwijzen van deze deskundige zal gebeuren in opdracht en voor rekening van WML, met dien verstande dat het dient te gaan om een forensisch accountant, werkzaam bij een van de grotere accountantskantoren zoals KPMG, Deloitte of Ernst & Young en die gebonden is aan voor de beroepsgroep opgestelde gedragsregels.

in reconventie

In navolging van het bovenstaande bestaat naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter aanleiding de door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ingediende reconventionele vordering met betrekking tot het benoemen van een onafhankelijke deskundige voor het bepalen van de waarde van de bij de transactie betrokken registergoederen, af te wijzen.

in conventie en in reconventie

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de aan de zijde van WML gevallen proceskosten.

BESLISSING

in conventie

Veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om te gehengen en te gedogen dat een door WML aan te wijzen deskundige, als omschreven in bovenstaande overwegingen, volledige inzage krijgt in de in beslag genomen administratieve bescheiden van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en zal onderzoeken en bepalen van welke bescheiden inzage en/of afgifte van een kopie of uittreksel aan WML dient te worden gegeven.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

Wijst de vordering af.

in conventie en reconventie

Veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van WML begroot op € 759,80, waaronder een bedrag van € 400,00 voor salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.A.F. Coenegracht, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.