Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI0954

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-03-2009
Datum publicatie
14-04-2009
Zaaknummer
293872 CV EXPL 08-3970
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht, (tele)communicatie, algemene voorwaarden, beding, onredelijk bezwarend, ambtshalve toetsing, HvJ EG. Tele 2 heeft haar schadepost geconcretiseerd, maar is er niet in geslaagd om de totstandkoming en samenstelling van dat bedrag voldoende inzichtelijk te maken, zodat de kantonrechter onder deze omstandigheden het onderhavige in de algemene voorwaarden neergelegde beding onredelijk bezwarend acht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

Zaak/rolnr.: 293872 CV EXPL 08-3970

Typ.: CJ

Vonnis van de kantonrechter d.d. 11 maart 2009

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tele 2 (Netherlands) B.V.

woonplaats hebbende te Amsterdam

eiseres

gemachtigde J.H.L. Sinkiewicz, gerechtsdeurwaarder te Maastricht

tegen

[gedaagde]

wonende [adres]

gedaagde

verschijnende in persoon.

1. Het verdere procesverloop

Ter uitvoering van het door de kantonrechter op 22 oktober 2008 gewezen tussenvonnis, heeft Tele 2 ter zitting van 17 december 2008 een akte inhoudende uitlating genomen en daarbij producties overgelegd.

De inhoud daarvan geldt als hier herhaald.

Ofschoon [gedaagde] daartoe in de gelegenheid is gesteld, heeft zij op de akte van Tele 2 niet gereageerd.

Vervolgens is haar recht daartoe vervallen verklaard en vonnis bepaald, waarvan de uitspraak nader is gesteld op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1 De kantonrechter stelt op grond van de door Tele 2 bij akte overgelegde stukken vast dat van de hoofdsom ad € 987,80 een bedrag van € 359,20 betrekking heeft op de abonnements- en verbruikskosten en een bedrag van € 628,60 ziet op de resterende abonnementskosten tot het einde van de overeengekomen contractsperiode. Nu op grond van de overgelegde stukken vast staat dat partijen de onderhavige overeenkomst hebben gesloten, is [gedaagde] uit dien hoofde gehouden de facturen, welke betrekking hebben op de abonnements- en verbruikskosten, te voldoen. Deze vordering van in totaal € 359,20 zal dan ook worden toegewezen, evenals de vervallen wettelijke rente.

2.2 Wat betreft de gevorderde hoofdsom resteert dan ter beoordeling nog een bedrag van

€ 628,60, welke betrekking heeft op de factuur met factuurnummer NL0800883768 d.d. 20 maart 2008. Tele 2 heeft gesteld dat deze factuur haar grondslag vindt in de algemene voorwaarden, waarin de bepaling is vastgelegd dat in het geval van voortijdige beëindiging wegens wanbetaling het saldo van de resterende abonnementstermijnen tot het eind van de looptijd in rekening mag worden gebracht. Tele 2 heeft bij akte gesteld dat deze bepaling niet als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. Daartoe voert Tele 2 aan dat bij het aangaan van de overeenkomst aan [gedaagde] gratis een digitale decoder en een modem ter beschikking is gesteld, welke apparatuur Tele 2 niet retour heeft ontvangen. Als gevolg van de voortijdige ontbinding van de overeenkomst heeft Tele 2 schade geleden bestaande uit de waarde van deze apparatuur en de winstcomponent van de resterende abonnementstermijnen en eventuele gebruikskosten.

2.3 Ofschoon [gedaagde] in de gelegenheid is gesteld mondeling dan wel schriftelijk te reageren op de akte van Tele 2, heeft zij van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het had op de weg van [gedaagde] gelegen om gemotiveerd in te gaan op de akte, nu de inhoud daarvan tot aanvullende stellingname of toespitsing van het verweer aanleiding gaf.

2.4 Hoewel de kantonrechter Tele 2 bij akte in de gelegenheid heeft gesteld de algemene voorwaarden in het geding te brengen, heeft Tele 2 zulks nagelaten. Verder heeft de kantonrechter Tele 2 bij akte in de gelegenheid gesteld de schadepost nader te concretiseren.

Tele 2 is daarop weliswaar ingegaan bij akte, maar is er niet in geslaagd om de totstandkoming en samenstelling van dat bedrag (€ 628,60) voldoende inzichtelijk te maken. Tele 2 heeft nagelaten de door haar gestelde schadeposten middels bedragen nader te concretiseren. Onder deze omstandigheden acht de kantonrechter het onderhavige in de algemene voorwaarden neergelegde beding, waarop Tele 2 zich in casu beroept, onredelijk bezwarend, zodat de vordering betreffende de factuur d.d. 20 maart 2008 ad € 628,60 zal worden afgewezen.

2.5 De vordering ter zake de buitengerechtelijke incassokosten zal eveneens worden afgewezen, nu onvoldoende gemotiveerd is gesteld dat ter zake meer kosten zijn gemaakt dan die waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 Rv reeds een vergoeding plegen in te houden. Tele 2 vordert wettelijke rente over de vervallen wettelijke rente. Deze vordering zal worden afgewezen nu rente op rente van rechtswege verschuldigd is, zij het met de beperking dat alleen over achterstallige rente die over een vol jaar verschuldigd is, opnieuw rente in rekening wordt gebracht.

2.6 [gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten, met dien verstande dat het salaris - gelet op de in algemene bewoordingen gestelde en feitelijk onvoldoende onderbouwde dagvaarding - op 1 punt wordt begroot.

3. Uitspraak

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Tele 2 tegen bewijs van kwijting te betalen de somma van

€ 377,85, vermeerderd met de wettelijke rente over € 359,20 vanaf 22 mei 2008 tot de dag der voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de aan de zijde van Tele 2 gerezen proceskosten, welke worden begroot op € 291,80, waarin begrepen € 153,00 vastrecht, € 78,80 explootkosten en € 60,00 salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.J. Henzen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.