Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BG1741

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
22-10-2008
Datum publicatie
28-10-2008
Zaaknummer
132831/KG ZA 08-371
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

"voorlopige voorziening; uitsluitend gebruik echtelijke woning en bevel ontruiming; machtiging hulp sterke arm."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak: 22 oktober 2008

Zaaknummer : 132831 / KG ZA 08-371

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis in het kort geding gewezen

inzake

[naam] [EISERES],

wonende te Kerkrade,

eiseres,

advocaat mr. F.M.J.P. Heckmans te Kerkrade (toevoeging);

tegen:

[namen] [GEDAAGDE],

wonende te Kerkrade,

gedaagde,

niet verschenen.

Wederom gezien de stukken, waaronder het tussenvonnis van 10 oktober 2008.

1.Het verdere verloop van de procedure

Naar aanleiding van dit tussenvonnis heeft eiseres gedaagde bij deurwaardersexploot van

6 oktober 2008 opgeroepen voor de zitting van 15 oktober 2008. Zij heeft daarbij een aantal producties, waaronder de inleidende dagvaarding en voornoemd tussenvonnis, aan gedaagde betekend. Tegen de niet verschenen gedaagde is vervolgens verstek verleend.

Nadat eiseres haar vordering nog kort had toegelicht, heeft de voorzieningenrechter vonnis bepaald op het rechtbankdossier. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1 Het spoedeisende belang volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter uit de aard der zaak en is bovendien niet weersproken.

2.2 Ter beoordeling ligt thans voor de vraag of de door eiseres ingestelde vordering als zijnde onrechtmatig noch ongegrond voor toewijzing in aanmerking komt.

2.3 Partijen zijn op 7 augustus 1991met elkaar gehuwd. Eiseres heeft op 12 februari 2008 een verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen ingediend.

2.4.1 Bij beschikking voorlopige voorzieningen van deze rechtbank van 14 maart 2008 (in de zaak met nummer 126819 / FA RK 08-220) is bepaald dat eiseres bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning met ingang van 11 april 2008. Bij die beschikking is gedaagde voorts bevolen de woning te verlaten en deze verder niet te betreden. De beschikking is op 25 maart 2008 aan gedaagde in persoon betekend, waarbij aan gedaagde tevens bevel is gedaan de echtelijke woning uiterlijk 11 april 2008 te verlaten en niet meer te betreden.

2.4.2 Bij beschikking van deze rechtbank van 14 mei 2008 (in de zaak met nummer 126821/ S RK 08-176) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en is onder meer bepaald dat eiseres huurster van de echtelijke woning zal zijn met ingang van de dag dat de beschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Deze beschikking is op 19 mei 2008 aan gedaagde betekend (middels achterlating in een gesloten enveloppe). Ter zitting heeft eiseres desgevraagd verklaard dat deze beschikking nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

2.4.3 Eiseres vordert thans ontruiming van de echtelijke woning zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie op grond van de beschikking voorlopige voorzieningen van 14 maart 2008. Zij heeft daartoe gesteld dat gedaagde de betreffende woning nog steeds niet verlaten heeft en ook niet verlaten wil. De politie heeft geweigerd om de deurwaarder bijstand te verlenen bij het executeren van de beschikking van 14 maart 2008, omdat eiseres in deze beschikking niet expliciet gemachtigd is tot tenuitvoerlegging met behulp van de sterke arm.

2.5.1 In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1978/79, 15 638, nr. 3, p. 20) op artikel 822 van het Wetboek ban Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is rekening gehouden met het feit dat er bij de uitvoering van de voorlopige voorziening betreffende het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning in de praktijk moeilijkheden zouden kunnen ontstaan, wanneer een van de echtgenoten weigert de echtelijke woning te ontruimen. Om de ontruiming met behulp van de sterke arm een duidelijke titel te verschaffen, is het eerste lid (onderdeel a) van artikel 822 Rv dan ook aangevuld met de woorden 'met bevel dat de andere echtgenoot die woning dient te verlaten en deze verder niet mag betreden'.

2.5.2 Nu in het onderhavige geval in de beschikking voorlopige voorzieningen van 14 maart 2008 conform het bepaalde in artikel 822 Rv (en de ratio van de wetgever daarachter) is beslist, moet eiseres worden geacht reeds in het bezit te zijn van een rechtsgeldige titel voor tenuitvoerlegging van de ontruiming met behulp van de sterke arm.

2.6 Daarnaast kan ook in het bepaalde in artikel 2 van de Politiewet van 1993 steun worden gevonden voor het oordeel van de voorzieningenrechter dat eiseres geen nieuwe titel behoeft. Immers, in dat artikel is bepaald dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Ook hieruit kan worden afgeleid dat indien de deurwaarder, door wie krachtens artikel 556, eerste lid Rv een gedwongen ontruiming geschiedt, bij de vervulling van deze wettelijke taak politie assistentie inroept, de politie deze bijstand dient te verlenen.

2.7 Hoewel eiseres derhalve reeds in het bezit moet worden geacht van de thans door haar gevorderde titel, ziet de voorzieningenrechter in de omstandigheden van het geval - met name gelegen in haar belang de reeds in haar bezit zijnde titel ook daadwerkelijk ten uitvoer te kunnen leggen - aanleiding de vordering van eiseres als zijnde onrechtmatig noch ongegrond toe te wijzen als in het dictum van dit vonnis is bepaald.

2.8 In het feit dat partijen voormalige echtgenoten zijn ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten van dit geding te compenseren in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

veroordeelt gedaagde om der partijen echtelijke woning, staande en gelegen te 6462 CS Kerkrade aan het Dr. Ackensplein 26 binnen drie dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en ter vrije beschikking te laten aan eiseres met bepaling dat de ontruiming zal geschieden zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

compenseert de kosten van dit geding in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Hazen, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.