Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BD9768

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
18-06-2008
Datum publicatie
11-08-2008
Zaaknummer
276594 CV EXPL 07-7618
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen sprake van rechtsopvolging, nu enerzijds niet is aangetoond dat de vordering van Wehkamp B.V. op rechtmatige wijze door cessie of contractoverneming van Wehkamp B.V. is overgegaan op Wehkamp Finance B.V. en van Wehkamp Finance B.V. naar eiseres en anderzijds niet is aangetoond dat gedaagde daarvan in kennis is gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

Zaak/rolno.: 276594 CV EXPL 07-7618

Typ.: JS

Coll.:

Vonnis van de kantonrechter d.d. 18 juni 2008

inzake:

de besloten vennootschap Lindorff Purchase B.V.,

voorheen genaamd Transfair Purchase B.V.,

statutair gevestigd te Zwolle,

gemachtigde gerechtsdeurwaarders F.G.C. Vaessen en J.A.P.M. Kerckhoffs te Sittard,

eiseres,

t e g e n

[gedaagde],

geboren [1987].

wonende [adres],

[woonplaats],

gemachtigde mr. M.J.A.M. Tonnaer te Geleen,

toevoeging [toevoegingsnummer] d.d. 10 januari 2008, eigen bijdrage € 46,--,

gedaagde.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Door partijen zijn de volgende processtukken ingediend:

- dagvaarding

- conclusie van antwoord

- conclusie van repliek.

De inhoud daarvan geldt als hier herhaald.

Daarna is vonnis bepaald.

BEOORDELING:

Eiseres vordert gedaagde bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van € 343,76, te vermeerderen met de overeengekomen rente ad 1,389 % per maand over een bedrag van € 320,85 sinds de dag der dagvaarding, zijnde 11 december 2007, tot aan de dag der algehele voldoening en om gedaagde voorts te veroordelen in de proceskosten.

Ter onderbouwing van haar vordering voert eiseres aan dat gedaagde in de periode van 9 maart 2007 tot 9 maart 2007 van Wehkamp Finance B.V. zaken gekocht heeft en ontvangen als omschreven in de aan gedaagde verstrekte rekeningoverzichten voor een bedrag van

€ 307,83, op welke aangegane overeenkomsten volgens eiseres de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn die staan gepubliceerd in de catalogi, waarna wordt verwezen op de achterzijde van de afleveringsbonnen.

Volgens eiseres heeft gedaagde te kennen gegeven de verschuldigde bedragen in maandelijkse termijnen aan Wehkamp Finance B.V. te willen voldoen. Voor die service brengt Wehkamp Finance B.V., conform haar voorwaarden, maandelijks een, afhankelijk van de aan gedaagde verleende kredietlimiet, kredietvergoeding in rekening over de openstaande saldi.

Eiseres voert verder aan dat gedaagde per 9 maart 2007 nalatig is geworden in de verplichting om maandelijks af te lossen op de openstaande bedragen en dat zij, ook na aan haar gezonden aanmaningen en in gebreke stelling niet tot betaling van de achterstallige termijnen is overgegaan.

Hieruit vloeit voort dat, nu gedaagde ondanks aanmaningen en in gebrekestelling de contractuele verplichtingen niet is nagekomen, het restant van de uitstaande schuld in haar geheel vervroegd opeisbaar is geworden. Gedaagde is op grond daarvan gehouden de somma van € 307,83 aan ontvangen leveranties plus € 35,93 aan te betalen kredietvergoeding over de periode van 19 maart 2007 tot 18 november 2007 ineens te voldoen. Eiseres stelt vervolgens dat gedaagde nog de overeengekomen rente van 1.389% per maand vanaf de dag der dagvaarding verschuldigd is over een bedrag van € 320,85

Eiseres voegt daaraan toe dat Wehkamp Finance B.V. haar vordering op gedaagde aan haar heeft verkocht en gecedeerd en dat gedaagde van deze cessie schriftelijk in kennis is gesteld.

Gedaagde betwist zaken te hebben gedaan met Wehkamp Finance B.V en van haar goederen te hebben gekocht en ontvangen ten bedrage van € 307,83. Gedaagde stelt wél zaken te hebben gedaan met Wehkamp B.V. maar geeft daarbij aan dat dit een geheel andere rechtspersoon betreft. Wehkamp Finance B.V. staat bij de Kamer van Koophandel te Zwolle geregistreerd onder handelsnummer 05025359 en Wehkamp B.V. onder nummer 27109571.

Gedaagde stelt bij gebrek aan wetenschap het bestaan te betwisten van een overeenkomst tussen Wehkamp B.V. en Wehkamp Finance B.V., waarbij de vordering is gecedeerd aan Wehkamp Finance B.V. en vervolgens te betwisten dat de vordering van Wehkamp Finance B.V. is verkocht aan eiseres en dat gedaagde daarvan in kennis is gesteld.

Voor het geval de koopovereenkomst van de vorderingen op gedaagde tussen Wehkamp Finance B.V. en eiseres rechtmatig is, is gedaagde van mening dat dit in strijd is met de Wet op het Consumentenkrediet, aangezien eiseres niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 6, lid 1 jo. e.v. van de Wet Toezicht Kredietwezen 1982 en niet is gebleken dat eiseres een instituut is als bedoeld onder artikel 48 van de Wet op het Consumentenkrediet.

Eiseres geeft in haar conclusie van repliek een uitvoerige uiteenzetting betreffende de wijze waarop zij tot incasso is overgegaan en betwist daarbij dat sprake is van een kredietverstrekking aan gedaagde. Zij geeft daarbij tevens aan dat gedaagde erkent zaken bij Wehkamp B.V. te hebben besteld en van haar geleverd te hebben gekregen.

Gedaagde geeft bij gelegenheid van dupliek aan, naar aanleiding van een ingediend faillissementsverzoek, vanwege kostenbeperking geen conclusie van dupliek te nemen.

Gelet op het primaire verweer van gedaagde, zakelijk weegegeven betreffende de betwisting dat partijen contractspartijen zijn, is de kantonrechter van oordeel dat het op de weg van eiseres had gelegen bij gelegenheid van haar repliek gemotiveerd en middels verificatoire bescheiden onderbouwd, het door gedaagde opgeworpen verweer te weerleggen en aan te tonen dat de vordering van Wehkamp B.V. op rechtmatige wijze door cessie of contractoverneming van Wehkamp B.V. is overgegaan op Wehkamp Finance B.V. en van Wehkamp Finance B.V. naar eiseres en dat gedaagde daarvan in kennis is gesteld.

Nu ten processe niet is komen vast te staan dat in deze zaak sprake is van rechtsopvolging, ontbeert de vordering een grondslag en zal deze worden afgewezen.

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseres in de aan de zijde van gedaagde in debet gestelde proceskosten, tot op heden begroot op € 90,-- terzake salaris en noodzakelijke verschotten voor de gemachtigde, te voldoen aan de griffier van de rechtbank te Maastricht middels overmaking op bankrekeningnummer 19.23.25.868 ten name van DS 542 Arrondissement Maastricht onder vermelding van het zaaknummer en de namen van partijen.

Aldus gewezen door mr. J.M.A.F. Coenegracht, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.