Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BD7387

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
09-07-2008
Datum publicatie
16-07-2008
Zaaknummer
287751 CV EXPL 08-2224
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het blokkeren van de telefoon wegens betalingsachterstand leidt de facto niet tot beeindiging van de overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

Zaak/rolnr.: 287751 CV EXPL 08-2224

Typ.: YT

Coll.:

Vonnis van de kantonrechter d.d. 9 juli 2008

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tele 2 (Netherlands) B.V., gevestigd te Amsterdam,

eiseres, verder te noemen: Tele 2,

gemachtigden mr. P.L.J.M. Guinee (Intrum Jusitia Nederland B.V.) en J.H.L. Sinkiewicz, gerechtsdeurwaarder te Maastricht,

tegen

[Gedaagde 1],

wonende te [Woonplaats gedaagde 1],

gedaagde, verder te noemen: [Gedaagde 1],

verschenen in persoon.

1 PROCESVERLOOP

Door partijen zijn de volgende processtukken ingediend c.q. proceshandelingen verricht:

- dagvaarding;

- mondeling antwoord;

- conclusie van repliek.

De inhoud daarvan geldt als hier herhaald.

Ofschoon [Gedaagde 1] daartoe in de gelegenheid is gesteld heeft zij op de conclusie van repliek niet gereageerd.

Vervolgens is haar recht daartoe vervallen verklaard en vonnis bepaald, waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

2 BEOORDELING

1. Tele 2 vordert om [Gedaagde 1] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 91,41, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening en met veroordeling van [Gedaagde 1] in de proceskosten.

2. Tele 2 legt aan de vordering ten grondslag dat zij met [Gedaagde 1] een overeenkomst heeft gesloten inhoudende dat Tele 2 aan [Gedaagde 1] diensten levert met betrekking tot het verlenen van toegang tot netwerken voor mobiele- en vaste telefonie en internet en dat [Gedaagde 1] Tele 2 voor deze diensten betaalt.

Nu [Gedaagde 1] ondanks diverse betalingsherinneringen tekort is geschoten in haar betalingsverplichtingen jegens Tele 2, maakt Tele 2 op grond van de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden en op grond van de wettelijke bepalingen, naast betaling van de hoofdsom, aanspraak op de tot en met 25 maart 2008 berekende wettelijke rente ad € 4,41 en de door de incassogemachtigde van Tele 2 gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ad € 37,00. Nu [Gedaagde 1] in haar non-betaling volhardt, heeft Tele 2 recht en belang bij het in rechte betrekken van [Gedaagde 1] terzake de onderhavige vordering.

3. [Gedaagde 1] voert bij mondeling antwoord aan dat het een abonnement van 3 a 4 jaar geleden betreft en dat zij de telefoon al een tijd niet meer in gebruik heeft nu men deze heeft afgesloten. Ondanks dat blijft Tele 2 rekeningen sturen welke rekeningen Tele 2 overigens aan haar oude adres verzendt.

4. Bij conclusie van repliek heeft Tele 2 haar vordering, mede aan de hand van producties, inhoudende de specificatie van de vordering en notitites van met [Gedaagde 1] gemaakte afspraken, nog verder toegelicht en het antwoord van [Gedaagde 1] weersproken.

5. Ofschoon [Gedaagde 1] in de gelegenheid is gesteld mondeling dan wel schriftelijk te reageren op de conclusie van repliek, heeft zij van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het aanvankelijk gevoerde verweer is bij repliek gemotiveerd weersproken. De kantonrechter is daarom van oordeel dat aan dit oorspronkelijke verweer, als [Gedaagde 1] het al heeft willen handhaven, moet worden voorbijgegaan. Het had op de weg van [Gedaagde 1] gelegen om gemotiveerd in te gaan op de conclusie van repliek, nu de inhoud daarvan tot aanvullende stellingname of toespitsing van het verweer aanleiding gaf.

6. Naar het oordeel van de kantonrechter staat, als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd betwist vast, dat tussen Tele 2 en [Gedaagde 1] ten behoeve van het verschaffen van toegang door Tele 2 aan [Gedaagde 1] tot netwerken voor mobiele- en vaste telefonie en internet een overeenkomst hebben gesloten waarop de door Tele 2 gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Verder staat vast dat de telefoonaansluiting van [Gedaagde 1] is geblokkeerd vanwege de ontstane betalingsachterstand.

De kantonrechter is met Tele 2 van oordeel dat [Gedaagde 1] niet van haar betalingsverplichting jegens Tele 2 is ontslagen door het enkele feit dat de telefoonaansluiting is geblokkeerd, en dat de litigieuze overeenkomst niet is beëindigd.

Voor zover [Gedaagde 1] van oordeel zou zijn dat door het blokkeren van de telefoon de overeenkomst wel zou zijn beëindigd en zij dientengevolge van haar betalingsverplichting zou zijn bevrijd, merkt de kantonrechter op dat deze redenering geen hout snijdt, nu Tele 2 onweersproken heeft gesteld dat zij met [Gedaagde 1] op 22 juli 2005 contact heeft gehad en met [Gedaagde 1] heeft gesproken over een door [Gedaagde 1] in het kader ván een beëindiging van de onderhavige overeenkomst aan Tele 2 te verzenden afmeldbrief, hetgeen [Gedaagde 1] tot op heden heeft nagelaten. Voor zover [Gedaagde 1] voorts van oordeel zou zijn dat zij door het verzenden van de rekeningen door Tele 2 aan haar oude adres van haar betalingsverplichting zou zijn bevrijd, merkt de kantonrechter op dat dat enkele gegeven, mede in het licht van het vorenoverwogene bezien, haar evenmin van de verplichting tot nakoming van de overeenkomst, in casu betaling, ontslaat.

Wat de door Tele 2 gevorderde buitengerechtelijke incassokosten betreft merkt de kantonrechter op dat Tele 2 omtrent de aan de procedure voorafgegane incassopogingen onvoldoende gespecificeerd en gemotiveerd gesteld om daaruit te kunnen concluderen dat werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt die de normale voorbereiding van een gerechtelijke procedure te buiten gaan. Daarmee is niet komen vast te staan dat de door de Tele 2 bedoelde werkzaamheden en kosten verder strekten dan de verrichtingen en kosten waarvoor de artikelen 237 tot en met 240 Rv. een voorziening geven. Dit onderdeel van de vordering alsmede de gevorderde rente hierover zal dan ook worden afgewezen.

Ten aanzien van de gevorderde rente merkt de kantonrechter tenslotte nog op dat hij deze niet zal toewijzen nu niet is gesteld of gebleken op grond waarvan Tele 2 gerechtigd is om rente op rente te vorderen.

Met inachtneming van al het vorenoverwogene zal de vordering van Tele 2 worden toegewezen als nader in het dictum is bepaald met veroordeling van [Gedaagde 1], als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten.

3 UITSPRAAK

De kantonrechter:

Veroordeelt [Gedaagde 1] om aan Tele 2, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te betalen de som van € 54,41, vermeerderd met de wettelijke rente over € 50,00 vanaf 28 maart 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt [Gedaagde 1] in de aan de zijde van Tele 2 gerezen proceskosten, welke worden begroot op € 206,44, waarin begrepen € 61,00 vastrecht, € 85,44 explootkosten en € 60,00 salaris gemachtigde.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. J.M.A.F. Coenegracht, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.