Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BC7858

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
27-02-2008
Datum publicatie
27-03-2008
Zaaknummer
262316 EJ VERZ 07-3014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Appartementsrecht. Het verzoek van twee leden van de VvE om vernietiging van het besluit van de ledenvergadering tot herbenoeming van een voormalig bestuurslid tevens lid van de VvE wegens wanbestuur c.q. wanbeleid is afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

Zaak/repnr.: 262316 EJ VERZ 07-3014

typ: lja

Beschikking op verzoek ex artikelen 2:15 en 5:130 BW d.d. 27 februari 2008

De kantonrechter

Gezien het op 18 juli 2007 ontvangen verzoekschrift van [verzoeker 1], wonende te [woonplaats] en [verzoeker 2], wonende te [woonplaats] ([land]), gemachtigde mr. H.H.G. Theunissen te Roermond, waarin zij de kantonrechter verzoeken:

I. te bepalen, dan wel te verstaan en/of te overwegen, dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid van de afgetreden bestuursleden [bestuurslid 1] en [bestuurslid 2];

II. te vernietigen het besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de

Vereniging van Eigenaars (VvE) van appartementencomplex LE TEMPS DE VIVRE van 20 juni 2007 tot benoeming van [bestuurslid 2] tot bestuurslid van de vereniging;

III. te bepalen, dan wel te verstaan en/of te overwegen, dat [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1]

tot 1 juli 2012 althans tot een ander redelijke datum niet in aanmerking dienen te komen voor welke functie dan ook binnen de vereniging;

IV. te bepalen, dan wel te verstaan en/of te overwegen, dat de voorzitter [X]

gedurende tenminste één jaar desgewenst als voorzitter van het bestuur en als voorzitter van de te houden ledenvergaderingen zal kunnen fungeren en in voorkomende gevallen doorslaggevende stem zal hebben;

V. voornoemd besluit van 20 juni 2007 te schorsen, totdat op het onderhavige verzoek

onherroepelijk is beslist.

Voorts gezien de overige stukken, waaronder de op 14 september 2007 van verzoekers ontvangen aanvullende stukken, het op 27 september 2007 ontvangen verweerschrift van [bestuurlid 2] en [bestuurslid 1], gemachtigde mr. dr. R.J.P. Schobben te Heerlen, alsmede de aantekeningen van de mondelinge behandeling op 3 oktober 2007.

Nu partijen geen overeenstemming hebben bereikt in het tijdens de onderhavige procedure ingang gezette mediationtraject, zal de kantonrechter op het verzoekschrift van [verzoeker 1] en [verzoeker 2] beslissen.

Overweegt

1. [verzoeker 1] is gerechtigd tot het appartementsrecht betreffende de woonruimte gelegen aan het adres [adres 1]. [verzoeker 2] is medegerechtigde tot het appartementsrecht betreffende de woonruimte gelegen aan het adres [adres 2]. De appartementen maken deel uit van het appartementencomplex Le Temps de Vivre.

Het verzoek

2. Het bestreden besluit van 20 juni 2007 heeft betrekking op de verkiezing van een nieuw bestuur. De perikelen rondom deze verkiezing zijn in april 2007 ontstaan. Vóór 1 april 2007 bestond het bestuur uit de leden [Y] (voorzitter), [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1]. [Y] is op 1 april 2007 teruggetreden als bestuurslid vanwege ziekte. [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] hebben toen, volgens verzoekers in strijd met de splitsingsakte, die voorschrijft dat het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal personen, nagelaten ter voorziening in een voorzittersvacature een ALV uit te schrijven. [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] hebben hun bestuursfunctie neergelegd per 1 juni 2007, waarbij zij als reden hebben aangevoerd dat zij zich door een aantal leden, waaronder [verzoeker 2], niet gesteund voelden en dat ze daardoor niet de belangen van alle leden konden behartigen. [verzoeker 2] heeft [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] toen gewezen op hun plicht de lopende zaken af te handelen en een ALV uit te schrijven, doch ook hiervoor hebben zij geen verantwoordelijkheid genomen. [verzoeker 2] heeft toen met [Z], gerechtigd tot appartement 36, een ALV bijeengeroepen, welke gehouden is op 20 juni 2007. [verzoeker 2] is door de vergadering unaniem tot voorzitter van die bijeenkomst verkozen. Bij deze vergadering waren alle 16 leden van de VvE aanwezig dan wel vertegenwoordigd. [X] is hierbij als bestuursvoorzitter gekozen en [bestuurslid 2] als vice-voorzitter.

Volgens verzoekers heeft er zich in de periode van juli 2006 tot juli 2007 binnen het complex van Le Temps de Vivre onder leiding van het toenmalige bestuur een aantal onverantwoorde zaken afgespeeld. Zo zijn omvangrijke geldbedragen niet volgens verwachting besteed, is nimmer een serieus meerjaren onderhoudsplan gerealiseerd en is tweedracht gezaaid door het bestuur van de VvE en Beheer, Lux Appartement Support. Volgens verzoekers hebben [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] blijk gegeven van ongeschiktheid om welke functie dan ook te vervullen binnen de vereniging.

[bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] hebben zich gemotiveerd verweerd.

De beoordeling

Het juridisch kader

3. De VvE is een rechtspersoon (art. 5:124 lid 1 BW). Ieder appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging (art. 5:125 lid 2 BW). Het doel van de vereniging is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars. Zij voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de privé-gedeelten, en ziet toe op de nakoming van de verplichtingen van de appartementseigenaars (art. 5:126 BW).

De vergadering van eigenaars is binnen de vereniging het hoogste orgaan. Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars (art. 5:127 BW). Andere organen zijn het bestuur en de voorzitter van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars en beheert de middelen van de VvE. Enkele bevoegdheden van de vergadering zijn dat zij bestuurders benoemt, schorst en ontslaat en dat zij het bestuur aanwijzingen geeft met betrekking tot de uitoefening van zijn taak. De vergadering van eigenaars kan ook een commissie benoemen, die tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de door de vergadering van eigenaars aan de bestuurder opgedragen werkzaamheden en deze te controleren (art. 5:131 BW).

Een besluit van de vergadering van eigenaars is vernietigbaar:

- wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;

- wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;

- wegens strijd met een reglement.

Voor het appartementsrecht geldt dat een ieder die een redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, zich tot de kantonrechter kan wenden om vernietiging van een besluit te verzoeken (art 5:130 juncto art. 2:15 BW).

De rechterlijke toetsing van besluiten aan de redelijkheid en billijkheid wordt geacht een marginale toetsing te zijn. Het besluitende orgaan komt een ruime mate van eigen verantwoordelijkheid toe. De rechter dient zich af te vragen of het betrokken orgaan in redelijkheid tot zijn beslissing had kunnen komen. Een besluit is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid vanwege het feit dat een ander besluit wellicht beter zou zijn geweest.

Het verzoek

4. De kantonrechter merkt allereerst op dat hij er veronderstellenderwijs vanuit gaat dat [verzoeker 2] een redelijk belang heeft bij het indienen van het verzoekschrift ex art. 2:15 lid 3 BW. Hierbij laat de kantonrechter meewegen dat de leden van de VvE, zoals is verwoord in het verweerschrift, de bevoegdheid van [verzoeker 2] ter zake het bijeenroepen van de vergadering van 20 juni 2007 hebben geaccepteerd en [verzoeker 2] op deze vergadering met alle stemmen voor is gekozen tot dagvoorzitter.

Ad II. Blijkens de notulen van de vergadering van eigenaars van 20 juni 2007 heeft de verkiezing van de nieuwe bestuursleden plaatsgevonden onder verantwoording van een Kiescommissie. Deze Kiescommissie heeft vastgesteld dat [bestuurslid 2] met een meerderheid van stemmen is verkozen tot vice-voorzitter. Het feit dat [bestuurslid 2] door de vergadering, het hoogste orgaan van de VvE, waarbij alle leden tegenwoordig waren dan wel vertegenwoordigd, rechtsgeldig verkozen is tot vice-voorzitter, is voor de kantonrechter voldoende reden om afstand te houden, de verenigingsvrijheid op dit punt te respecteren en niet te treden in de beoordeling of [bestuurslid 2] als vice-voorzitter c.q. bestuurder geschikt kan worden geacht zorg te dragen voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars en het beheer van de middelen van de VvE. Dat verzoekers [bestuurslid 2] ongeschikt achten voor een bestuursfunctie is hun goed recht maar voor de kantonrechter dus geen aanleiding het functioneren van [bestuurslid 2] inhoudelijk te beoordelen. De kantonrechter laat hierbij meewegen dat de vergadering het bestuur aanwijzingen kan geven met betrekking tot de uitoefening van zijn taak en dat de vergadering ook een commissie kan benoemen, die tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de aan het bestuur opgedragen werkzaamheden en deze te controleren (art. 5:131 BW). De vergadering kan aldus de vinger aan de pols houden.

Het verzoek om het besluit van de ALV van de vereniging van 20 juni 2007 tot benoeming van [bestuurslid 2] tot bestuurslid van de vereniging te vernietigen zal aldus worden afgewezen.

Ad I, III en IV. Over de punten I, III en IV kan de kantonrechter kort zijn. Voor honorering van deze verzoeken ontbreekt iedere wettelijke basis, zodat de kantonrechter het onder I, III en IV verzochte alleen al daarom zal afwijzen.

Ad V. Ook over het verzoek het besluit van 20 juni 2007 te schorsen kan de kantonrechter kort zijn. Dit verzoek zal worden afgewezen, omdat bij toewijzing daarvan geen belang (meer) bestaat.

Het voornoemde betekent dat het verzoek in zijn geheel zal worden afgewezen. Verzoekers zullen als de in het ongelijk gesteld partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beschikt:

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt [verzoeker 1] en [verzoeker 2], hoofdelijk, in de aan de zijde van [bestuurslid 2] en [bestuurslid 1] gerezen proceskosten, welke worden begroot op € 400,00 salaris gemachtigde.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. P. Hoekstra, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

lja