Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2007:BB5517

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
26-09-2007
Datum publicatie
12-10-2007
Zaaknummer
zaaknr. 267561 / repnr. 3336-2007 / BMnr. 12481
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag bewindvoerder op grond van disfunctioneren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

repnr: 3336/2007

zaaknr: 267561

BM nr.:[Nummer Meerderjarigenbewind]

BESCHIKKING WIJZIGING BEWINDVOERDER

De kantonrechter beschikt op grond van art. 1:448 lid 2 Burgerlijk Wetboek ambtshalve in het bewind van:

[Naam Rechthebbende],

geboren te [Geboorteplaats en geboortedatum Rechthebbende],

wonende te [Woonplaats en woonadres Rechthebbende].

BEOORDELING:

De kantonrechter overweegt als volgt.

In de onderhave zaak is tot bewindvoerder benoemd [Naam Bewindvoerder],

[Vestigingsplaats Bewindvoerder], waarvan blijkens een uittreksel uit het Handelsregister d.d. 17 september 2007 de voorzitter is [Naam Bewindvoerder], hierna af te korten als [Naam Stichting]. De stichting is opgericht op 9 oktober 2006 en sedert deze datum werkzaam.

De kantonrechter is ambtshalve bekend dat [Naam Bewindvoerder], als bewindvoerder van begin af aan, in ieder geval vanaf 1 januari 2007, ernstig disfunctioneert.

Bij de locaties Heerlen en Maastricht is in de maanden maart tot en met augustus 2007 een twintigtal verzoeken van rechthebbenden ontvangen strekkende tot ontslag van [Naam Stichting] als bewindvoerder. Zonder uitzondering waren deze verzoeken kortgezegd gebaseerd op het feit dat [Naam Stichting] nagenoeg onbereikbaar was, niet reageerde op verzoeken, niet reageerde op correspondentie, niet of niet tijdig leefgeld ter beschikking stelde en niet of niet tijdig belangrijke vaste lasten zoals huur en energie voldoet. De rechthebbenden waren zonder uitzondering door deze nalatigheden in problemen verzeild, oplopend tot dreigende huisuitzetting of afsluiting van energie of water.

De kantonrechter resp. het Bewindsbureau (de griffier) bereiken na ontslag van [Naam Stichting] klachten van de opvolgend bewindvoerders dat ondanks verzoek geen dossiers worden overgedragen en geen boedelsaldi worden overgemaakt. Het is de kantonrechter ambtshalve bekend dat tegen [Naam Stichting] een of meer kortgedingen tot afgifte van administraties of gelden zijn geëntameerd.

De kantonrechter heeft [Naam Bewindvoerder], ontboden voor een onderhoud op

28 maart 2007 over haar functioneren. Daarbij is haar te verstaan gegeven dat haar kantoorvoering drastisch diende te verbeteren en dat de tot dan toe geconstateerde tekortkomingen niet meer zouden voorkomen. [Naam Bewindvoerder] weersprak deze tekortkomingen niet en zegde toe op de kortst mogelijke termijn verbeteringen te zullen aanbrengen.

In weerwil van haar toezeggingen namen de klachten vanaf maart 2007 alleen maar toe.

Gezien de ernst van de klachten heeft de kantonrechter op 5 juli 2007 het volgende aangetekende schrijven aan de bewindvoerder laten uitgaan.

Geachte mevrouw [Naam Bewindvoerder],

Op 28 maart jl. heb ik een onderhoud met u gehad over uw zeer slecht functioneren als bewindvoerder in meerderjarigenbewinden en het eveneens buitengewoon slecht functioneren van uw kantoor in de behandeling van deze zaken.

Belangrijke klachten waren de zeer slechte bereikbaarheid van u of uw kantoor, de trage en slechte afhandeling van essentiële dagelijkse zaken van rechthebbenden zoals betalingen van huur, energie en leefgeld, het ontijdig indienen dan wel volledig uitblijven van verslagen en van rekening en verantwoordingen.

U heeft toen nadrukkelijk beterschap beloofd. Ik heb u het voordeel van de twijfel gegund en u een tweede kans gegeven te laten zien dat, naar uw zeggen, de problemen waren overwonnen en opgelost.

De medewerkers van het Bewindsbureau en de kantonrechters constateren dat er tot op heden alles behalve verbetering is opgetreden. Het tegendeel is het geval: de situatie is aanzienlijk verslechterd.

U bent de afgelopen maanden in een groot aantal zaken op verzoek van de rechthebbende vervangen door een andere bewindvoerder vanwege klachten zoals hierboven vermeld.

Mij bereiken tot op heden aanhoudend berichten dat u deze dossiers niet overdraagt, dat u voor de nieuwe bewindvoerders onbereikbaar bent en blijft en niet binnen de in de beschikkingen genoemde termijnen rekening en verantwoording aflegt. Daarnaast blijven er voortdurend klachten van rechthebbenden komen, onder andere dat u niet bereikbaar bent, dat u tekortschiet in het betalen van vaste lasten en dat u nergens op reageert.

Dit betekent dat ik moet vaststellen dat u als bewindvoerder, na dezerzijds duidelijk te zijn gewaarschuwd, in buitengewoon ernstige mate disfunctioneert.

Namens de kantonrechters van de rechtbank Maastricht deel ik u om deze reden het volgende mee.

U krijgt tot 1 augustus 2007 de tijd om in alle aan u toevertrouwde zaken al datgene te doen waartoe u gehouden bent: afgifte van dossiers, afleggen van rekening en verantwoording, verrichten van betalingen, tewoordstaan van rechthebbenden en juist en deugdelijk beheer van de onder het bewind vallende goederen, met name het tijdig voldoen van vaste lasten, en voorkomen dat rechthebbenden in huur- of andersoortige betalingsproblemen komen.

U wordt wegens uw disfunctioneren niet meer tot bewindvoerder benoemd, totdat u aan het in de vorige alinea vermelde volledig heeft voldaan.

Moet ik vaststellen dat u op 1 augustus a.s. niet of niet ten volle hieraan heeft voldaan, dan zal ik in, overleg met de president en het rechtbankbestuur, mijn voornemen u wegens ernstig disfunctioneren uit alle aan u toevertrouwde bewindzaken als bewindvoerder te ontslaan, op een door mij daartoe geschikt geacht moment effectueren.

Tekent in het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd,

Mr. J.J. Groen,

kantonrechter

[Naam Bewindvoerder] dan wel de stichting [Naam Stichting] heeft op deze brief gereageerd door overhaaste indiening van een aantal rekening en verantwoordingen. Bij controle daarvan door de griffier en de kantonrechter bleken deze van volstrekt onvoldoende kwaliteit te zijn en wel in dien mate dat de griffier in nagenoeg alle zaken substantiële nadere informatie behoeft.

Inmiddels bleven bij de griffier, het Bewindsbureau, klachten binnenstromen over aanhoudende onbereikbaarheid van en niet beantwoorden van telefoon en correspondentie door de bewindvoerder.

De kantonrechter heeft in de loop van de maand augustus 2007 geconstateerd dat in nagenoeg alle dossiers met tekortkomingen door de bewindvoerder niets substantieels aan het opheffen daarvan is gedaan, hetgeen de belangen van rechthebbenden grote schade kan toebrengen.

Blijkens mededeling van de stichting [Naam Stichting] aan haar cliënten is zij deel gaan uitmaken van [Naam Besloten Vennootschap]. De kantonrechter is hiervan onkundig gebleven.

Op 28 augustus 2007 deelde [Naam Advocaat], advocaat te Maastricht, de griffier telefonisch mee dat de Stichting [Naam Stichting] in problemen was geraakt, door hem zou worden overgenomen en dat hij via het door hem beheerde kantoor [Naam Besloten Vennootschap] te [Vestigingsplaats B.V.] de dossiers van [Naam Bewindvoerder] dan wel de stichting [Naam Stichting] in beheer had.

Hieruit leidt de kantonrechter af dat [Naam Bewindvoerder] dan wel de Stichting [Naam Stichting] de facto het bewindvoerderschap zelf niet meer uitvoert, zonder dat [Naam Bewindvoerder] dan wel de Stichting [Naam Stichting] de kantonrechter hieromtrent in kennis gesteld heeft/hebben.

Op grond van het gegeven dat de bewindvoerder in omvangrijke mate nalatig blijft om, in weerwil van expliciete waarschuwing, te voldoen aan hetgeen zijdens de kantonrechter is verzocht en op grond van het feit dat de bewindvoerder kennelijk de haar toevertrouwde functie niet meer uitoefent, oordeelt de kantonrechter ambtshalve dat het vertrouwen in het naar behoren als bewindvoerder functioneren van mevrouw [Naam Bewindvoerder] en de Stichting [Naam Stichting] volledig is teloorgegaan en dat er ter bescherming van de belangen van de rechthebbenden, op grond van het hierboven gerelateerde, buitengewoon dringende en bovenal zeer gewichtige redenen bestaan om over te gaan tot ontslag van mevrouw [Naam Bewindvoerder] dan wel de Stichting [Naam Stichting] uit de functie van bewindvoerder, met aanstondse benoeming van een nieuwe bewindvoerder.

De griffier heeft rechthebbende en de bewindvoerder opgeroepen ter terechtzitting om over dit voornemen tot ontslag te worden gehoord.

Rechthebbende is in persoon ter zitting verschenen, heeft verklaard geen bezwaar tegen wijziging van bewindvoerder te hebben en aangegeven als opvolgend bewindvoerder benoeming van [Kantoor X] te wensen.

Namens de bewindvoerder is [Naam Advocaat], advocaat en procureur te Maastricht, ter terechtzitting verschenen.

Hij heeft naar voren gebracht dat wijziging van bewindvoerder inderdaad geïndiceerd is en voorgesteld om tot opvolgend bewindvoerder te benoemen het door hem gedreven bewindvoerderskantoor [Naam Besloten Vennootschap] te [Vestigingsplaats B.V.], tenzij de rechthebbende een andere voorkeur heeft.

Nu rechthebbende te kennen heeft gegeven zich te kunnen vinden in een wijziging van bewindvoerder, gaat de kantonrechter over tot ontslag van mevrouw [Naam Bewindvoerder] als bewindvoerder met benoeming van [Naam nieuwe Bewindvoerder] van [Kantoor X] tot bewindvoerder.

Deze bewindvoerder heeft zich bereid verklaard tot aanvaarding van de benoeming.

BESCHIKT:

1. Ontslaat met ingang van heden [Naam Bewindvoerder] als bewindvoerder over alle goederen die toebehoren aan:

[Naam Rechthebbende],

geboren te [Geboorteplaats en geboortedatum Rechthebbende],

wonende te [Woonplaats en woonadres Rechthebbende].

2. Benoemt met ingang van heden tot bewindvoerder over die goederen:

[Naam nieuwe Bewindvoerder] ([Kantoor X]),

[Vestigingsplaats Kantoor X].

3. Bepaalt:

- dat [Naam Bewindvoerder] dan wel de stichting [Naam Stichting] uiterlijk 26 oktober 2007 eindrekening en

eindverantwoording over het gevoerde bewind dient af te leggen aan de opvolgend

bewindvoerder [Naam nieuwe Bewindvoerder];

- dat de eindrekening, na ondertekening voor akkoord door de opvolgend bewindvoerder, naar

de Rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht, Bewindsbureau, Postbus 1989,

6201 BZ Maastricht, dient te worden gezonden.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 26 september 2007 door mr. J.J. Groen, kantonrechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan - uitsluitend door tussenkomst van een procureur (advocaat) - hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch:

a. door verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft

verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze

beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.