Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2004:AO4723

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
19-02-2004
Datum publicatie
02-03-2004
Zaaknummer
90176 / KG ZA 04-67
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot toelating woonruimte.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Vonnis : 19 februari 2004

Zaaknummer: 90176 / KG ZA 04-67

Vonnis in kort geding

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:

[Naam eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie],

wonende te [woonplaats],

eiser in conventie,

gedaagde in voorwaardelijke reconventie,

procureur: mr. J.J.M. Goltstein;

tegen:

[Naam gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in voorwaardelijke reconventie,

procureur: mr. A.J.J. Kreutzkamp.

1. Het verloop van de procedure

Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie, [J.], heeft gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie, [S. ], gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 19 februari 2004, heeft [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, waarna hij zijn vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader heeft doen toelichten.

[Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] heeft aan de hand van een pleitnota verweer gevoerd, daarbij eveneens verwijzend naar op voorhand toegezonden producties. Hij heeft tevens een voorwaardelijke eis in reconventie ingesteld.

Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd.

Ten slotte hebben partijen om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2. Het geschil

In conventie en in reconventie

2.1 [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] heeft vanaf 1 maart 2003 voor onbepaalde tijd van [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] gehuurd een appartement aan [adres], zulks tegen een huurprijs van € 432,-- per maand. Het betreft een woning in een appartementencomplex van in totaal 5 woningen. [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] heeft op dit moment een huurachterstand van 4 maanden.

2.2 Na een incident met een medehuurder d.d. 8 februari 2004 is [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] de toegang tot de woning ontzegd. Reeds voor deze datum is door [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] overlast veroorzaakt.

2.3 Partijen hadden reeds voor dit incident afgesproken dat de tussen hen gesloten huurovereenkomst per 1 maart 2004 zou eindigen. [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] had [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] toegezegd hem te helpen bij het zoeken naar nieuwe woonruimte.

2.4 [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] stelt dat nu hij geen vervangende woonruimte kan vinden er sprake is van een noodsituatie, [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] hem thans niet de toegang tot de woning kan weigeren. [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] heeft gezien het vorenstaande in conventie gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen om [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] onmiddellijk, althans binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn toe te laten tot het gehuurde, hem een passende sleutel van het gehuurde te geven en hem rustig en ongestoord gebruik van het gehuurde te verstrekken, zolang de huurovereenkomst nog voortduurt, zulks op straffe van een dwangsom van € 100,-- per dag dat [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie], na betekening van het te wijzen vonnis in gebreke mocht blijven aan deze veroordeling te voldoen;

II. Subsidiair: [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen om [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] onmiddellijk, althans binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn toe te laten tot het gehuurde om papieren en bescheiden op te halen alsook hem gelegenheid te bieden om zijn roerende zaken af te halen en/of te doen afhalen binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, zulks op straffe van een dwangsom van € 100,-- per dag dat [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] in gebreke mocht blijven aan deze veroordeling te voldoen;

III. Meer subsidiair: Ten deze een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter gerade voorkomt;

IV. [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.5 [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd, op dit verweer zal, voor zover voor de onderhavige vordering van belang, in het navolgende worden ingegaan.

[Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] heeft, onder de voorwaarde dat indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat de tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst geen gelding heeft, althans jegens [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] niet kan worden ingeroepen en daarom sprake zou zijn van een doorlopende huurrelatie, ook ná 1 maart 2004, de navolgende eis in reconventie ingesteld:

[Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] te veroordelen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, terstond na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn, de woonruimte, staande en gelegen te [adres], te ontruimen en te verlaten onder afgifte van de sleutels, met al het zijne en al de eventuele personen die zijdens [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in voormelde woonruimte verblijven en deze woonruimte ter vrije beschikking te stellen aan [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie], met machtiging aan [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] om, indien [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen, zelf de ontruiming te bewerkstelligen op kosten van [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie], desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie, met veroordeling van [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in de kosten van deze procedure.

2.6 Tegen deze voorwaardelijke vordering in reconventie heeft [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] gemotiveerd verweer gevoerd.

3. De beoordeling

In conventie en in reconventie

3.1 De voorzieningenrechter stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat de huurovereenkomst per 1 maart 2004 eindigt en dat aan de formele vereisten voor eerdere opzegging van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst niet is voldaan.

3.2 Op 8 februari 2004 heeft [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] zich jegens een medebewoner van het appartementencomplex -dhr. [J.]- schuldig gemaakt aan ernstig wangedrag, eruit bestaande dat hij, terwijl dhr. [J.] lag te slapen, diens appartement is binnengedrongen door de deur te forceren, en dat hij vervolgens dhr. [J.] heeft mishandeld en bedreigd. [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] is hiervoor aangehouden en verhoord -[Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] heeft een brief van de politie regio Limburg Zuid overgelegd, waarin dhr. [N.] -districtschef- aan dhr. [J.] mededeelt dat een onderzoek naar aanleiding van zijn aangifte is ingesteld.

Ook vóór dit incident van 8 februari 2004 is sprake geweest van bedreigingen door [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] jegens medehuurders, door [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] gepleegde vernielingen en door hem veroorzaakte geluidsoverlast.

[Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] stelt dat [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] zich gezien het hiervoor vermelde niet gedraagt zoals een goed huurder betaamt en dat medehuurders zich bedreigd voelen alsook dat zij zich aangetast voelen in hun huurgenot. De door [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] gepleegde overlast is zo ernstig dat zulks een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

3.3 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het incident van 8 februari 2004 dermate ernstig dat een ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Daar komt bij dat gelet op de vóór deze datum voorgevallen incidenten -bestaande uit bedreigingen zijdens [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] jegens medehuurders en door hem gepleegde vernielingen- zij meer dan aannemelijk acht dat medehuurders zich bedreigd voelen en aangetast voelen in hun woongenot.

3.4 De vordering in conventie is gezien het vorenstaande niet voor toewijzing vatbaar en de vordering in reconventie ligt -nu gezien het hiervoor overwogene ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is- voor toewijzing gereed met dien verstande dat partijen ter zitting hebben afgesproken dat [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] vrijdag 20 februari 2004 om 09.00 uur de woning aan [adres] zal ontruimen en zal verlaten onder afgifte van de sleutels aan [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie]. Verder hebben partijen afgesproken dat [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] zorgt voor een opslagplaats van spullen van [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] en dat [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] deze spullen vóór 1 april 2004 zal ophalen.

3.5 [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit kort geding. De kosten in reconventie zullen als in het dictum nader bepaald op nihil worden gesteld.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

In conventie

Wijst de gevorderde voorzieningen af;

Veroordeelt [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in de proceskosten van dit geding, aan de zijde van [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] gerezen, en tot aan de datum van dit vonnis begroot op een bedrag ad € 1027,78, waarvan € 241,-- aan vast recht, € 703,-- voor salaris procureur en € 83,78 aan explootkosten;

In reconventie

Veroordeelt [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] om op vrijdag 20 februari 2004 om 09.00 uur de woonruimte, staande en gelegen te [adres], te ontruimen en te verlaten onder afgifte van de sleutels, met al het zijne en al de eventuele personen die zijdens [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in voormelde woonruimte verblijven en deze woonruimte ter vrije beschikking te stellen aan [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie];

Machtigt [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] om, indien [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, zelf de ontruiming te bewerkstelligen op kosten van [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie], desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

Veroordeelt [Eiser in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie] in de kosten van het geding, aan de zijde van [Gedaagde in conventie, eiser in voorwaardelijke reconventie] gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op nihil;

Wijst af het meer of anders gevorderde;

In conventie en in reconventie

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Adelmeijer, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

BC