Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AI1417

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
06-08-2003
Datum publicatie
25-08-2003
Zaaknummer
85078 / KG ZA 03-248
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot nakoming overeenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector civiel

Zaaknummer : 85078 / KG ZA 03-248

Datum uitspraak: 6 augustus 2003

VONNIS IN HET KORT GEDING VAN:

1. [De heer G. ],

wonende te [E. ],

en,

2. [De heer of mevrouw V. ],

wonende te [V. ],

eisers bij exploot van dagvaarding in kort geding d.d. 11 juli 2003,

procureur: mr. P.H. Brandts,

advocaat: mr. A.P.J. Blokland.

tegen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GALVANO TECHNIEK [C. b.v.],

gevestigd en kantoorhoudende te Stein,

gedaagde,

geen procureur gesteld hebbende.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Eisers ([G. c.s.]) hebben gedaagde (hierna te noemen: "Galvano Techniek") gedagvaard in kort geding en op de dienende dag, 23 juli 2003, gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van die dagvaarding. [Eisers] hebben vervolgens hun vordering nader doen toelichten, zulks onder verwijzing naar op voorhand overgelegde producties.

1.2 Galvano Techniek heeft verweer gevoerd.

1.3 Partijen hebben vervolgens op elkaars stellingen gereageerd.

1.4 De zitting is vervolgens voor enige tijd geschorst.

1.5 Na hervatting van het geding is op verzoek van partijen de uitspraak van het vonnis

bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 [Eisers] zijn eigenaar van een oldtimer, merk Mercedes type 190 SL, bouwjaar 1956.

2.2 Galvano Techniek houdt zich bezig met het verrichten van onder meer herstelwerkzaamheden aan oldtimers bestaande uit verchroomwerkzaamheden.

2.3 Op 9 november 2000 hebben [Eisers] aan Galvano Techniek opdracht gegeven, welke opdracht deze laatste heeft aanvaard, om een aantal onderdelen van de aan hen in eigendom toebehorende oldtimer te verchromen. Hiertoe hebben [Eisers] een aantal auto-onderdelen aan Galvano Techniek ter verchroming afgegeven.

2.4 Op 19 juni 2002 hebben partijen afgesproken en schriftelijk vastgelegd dat Galvano Techniek de navolgende onderdelen nog aan [Eisers] in verchroomde staat dient te leveren:

- 2 slotvangers;

- onderstrip grill;

- 3 rosetten;

- onderlijst voorruit;

- 2 x lijst grill;

- 8 diverse strips open dak;

- 2 strips dashboard;

- slotje achterklep;

- sierplaat achterscherm;

- 2-delige spiegel.

2.5 [Eisers] hebben Galvano Techniek een aantal keren schriftelijk gesommeerd haar verplichting tot levering van de verchroomde auto-onderdelen als afgesproken op 19 juni 2002 na te komen. Omdat Galvano Techniek haar verplichtingen jegens [Eisers] ook na deze sommaties niet nakwam, hebben partijen door tussenkomst van hun advocaten een regeling getroffen die -kort gezegd- het navolgende inhoudt:

- Galvano Techniek zal een vergoeding ad € 5.661,88 ontvangen voor de door haar te verrichten werkzaamheden;

- Afgesproken is welke werkzaamheden door Galvano Techniek verricht dienen te worden;

- [Eisers] zullen een aanbetaling verrichten ad € 2.000,--, hetgeen zij ook gedaan hebben, en bij het afhalen van de door Galvano Techniek bewerkte auto-onderdelen zal het restant van de aanneemsom ad € 3.661,88 betaald worden.

2.6 [Eisers] stellen dat Galvano Techniek thans, na herhaalde aanmaningen, niet aan haar verplichtingen als door partijen afgesproken heeft voldaan en hebben daarom in dit kort geding gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Galvano Techniek te veroordelen om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen en aan [Eisers] ter beschikking te stellen de bij haar in bewerking zijnde auto-onderdelen zoals in de dagvaarding hiervoor nader omschreven, zulks onder voorwaarde van betaling van de zijde van [Eisers] aan Galvano Techniek ter gelegenheid van de aflevering van een bedrag ad € 3.661,88, een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of gedeelte van een dag dat Galvano Techniek in gebreke zal zijn om aan dit vonnis te voldoen;

II. Galvano Techniek te veroordelen in de kosten van dit geding.

2.7 Galvano Techniek heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op dit verweer zal, voor zover in dit geding van belang, in het navolgende worden ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 De contractuele relatie van partijen brengt reeds een voldoende spoedeisend belang bij de tot nakoming daarvan strekkende voorzieningen met zich mee.

3.2 Ter zitting is gebleken dat partijen het erover eens zijn dat een aantal onderdelen reeds geleverd zijn en dat thans nog 20 onderdelen in verchroomde staat door Galvano Techniek aan [Eisers] afgeleverd moeten worden.

Galvano Techniek heeft ter zitting erkend dat op 18 maart 2003 door [Eisers] een bedrag ad € 2.000,-- ter aanbetaling, als door partijen afgesproken, is voldaan.

Ook heeft Galvano Techniek ter zitting medegedeeld dat zij conform de tussen partijen gemaakte afspraken de 20 auto-onderdelen in verchroomde staat aan [Eisers] zo spoedig mogelijk ter beschikking wil stellen, maar dat dit thans niet mogelijk is omdat de door haar ingeschakelde reparateur -die de onderdelen zal repareren- tot eind augustus 2003 niet aanwezig is wegens vakantie.

3.3 Partijen hebben vervolgens ter zitting afgesproken dat de nog door Galvano Techniek te leveren auto-onderdelen als in de dagvaarding vermeld uiterlijk 1 oktober 2003 in verchroomde staat aan [Eisers] ter beschikking moeten worden gesteld, waarna [Eisers] aan hun betalingsverplichting voldoen.

Verder hebben partijen afgesproken dat wanneer bepaalde onderdelen niet door de reparateur gerepareerd kunnen worden, Galvano Techniek dit begin september 2003 aan [Eisers] laat weten, waarna díe onderdelen aan Galvano Techniek ter beschikking zullen worden gesteld en de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot die onderdelen zal worden ontbonden.

3.4 De gevraagde voorziening ligt gezien het vorenstaande voor toewijzing gereed als nader in het dictum bepaald, met dien verstande dat de gevorderde dwansom zal worden gematigd tot een bedrag ad € 100,-- per werkdag met een maximum van € 2.500,--.

3.5 Galvano Techniek zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht:

RECHT DOENDE in kort geding:

Veroordeelt Galvano Techniek om uiterlijk 1 oktober 2003 aan [Eisers] ter beschikking te stellen de bij haar in bewerking zijnde auto-onderdelen zoals in de dagvaarding nader omschreven, zulks onder voorwaarde van betaling van de zijde van [Eisers] aan Galvano Techniek ter gelegenheid van de aflevering het overeengekomen bedrag ad € 3.661,88, met dien verstande dat Galvano Techniek begin september 2003 aan [Eisers] mededeelt welke onderdelen niet gerepareerd kunnen worden en dat die onderdelen dan zo spoedig mogelijk aan [Eisers] ter beschikking worden gesteld en de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot die onderdelen wordt ontbonden,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,-- per werkdag dat Galvano Techniek in gebreke zal zijn om aan deze veroordeling te voldoen met een maximum van € 2.500,--;

Veroordeelt Galvano Techniek in de kosten van het geding, aan de zijde van [Eisers] gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van € 989,16, waarvan € 205,-- wegens verschuldigd vast recht, € 703,-- voor salaris procureur en € 81,16 aan explootkosten;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.M. Adelmeijer, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in het bijzijn van de griffier.

BC