Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AI1409

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
17-07-2003
Datum publicatie
25-08-2003
Zaaknummer
84536 KG/ZA 03-227
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verbod tot het voeren van een handelsnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2004, 20
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector civiel

Zaaknummer : 84536 / KG ZA 03-227

Datum uitspraak: 17 juli 2003

VONNIS IN HET KORT GEDING VAN:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WELLING BEHEER B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WELLING AUTOBEDRIJF B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Brunssum,

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WELLING AUTO B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen,

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WELLING CARS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen,

eisers bij exploot van dagvaarding in kort geding d.d. 27 juni 2003,

procureur: mr. J.H. Welling,

tegen:

[De heer Welling], h.o.d.n. AUTOPLAZA WIM WELLING,

wonende te Heerlen, kantoorhoudende te Brunssum,

gedaagde,

geen procureur gesteld hebbende.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Eisers ([Welling c.s.].") hebben gedaagde ([De heer W. Welling]) gedagvaard in kort geding en op de dienende dag, 7 juli 2003, gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van die dagvaarding. Welling c.s. hebben vervolgens hun vordering nader doen toelichten, zulks onder verwijzing naar op voorhand toegezonden producties.

1.2 [Gedaagde] heeft hiertegen verweer gevoerd.

1.3 Partijen hebben vervolgens op elkaars stellingen gereageerd.

1.4 Tenslotte is de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Eiseres sub 1 -Welling Beheer B.V.-, gevestigd te [adres], is enig aandeelhoudster en bestuurder van eisers sub 2 tot en met 4.

2.2 Eiseres sub 2 -Welling Autobedrijf B.V.-, gevestigd te [adres], drijft sinds december 1985 een onderneming welke een auto- en garagebedrijf exploiteert. Deze onderneming is sinds 4 februari 1986 in het handelsregister ingeschreven onder nummer 14037750.

Eiseres sub 3 -Welling Auto B.V.-, gevestigd te [adres]4, drijft sinds oktober 1999 een onderneming welke auto- en garagebedrijven exploiteert en in auto's handelt. Deze onderneming is sinds 14 oktober 1999 in het handelsregister ingeschreven onder nummer 14063427.

Eiseres sub 4 -Welling Cars B.V.-, gevestigd te [adres], drijft tenslotte sinds februari 2003 een onderneming welke handelt in auto's en aanverwante artikelen. Zij exploiteert ook een of meer garagebedrijven. Deze laatste onderneming is sinds 11 maart 2003 in het handelsregister ingeschreven onder nummer 14076332.

2.3 [Gedaagde] exploiteert sinds 1 april 2003 een onderneming aan het adres [:]. Deze onderneming houdt zich bezig met voorbereidende werkzaamheden voor het opstarten van een autobedrijf, alsmede met de in- en verkoop van personen- en bedrijfsauto's, een en ander onder de handelsnaam Autoplaza ([Gedaagde]) Welling.

2.4 [Eisers] stellen kort gezegd dat zij als éérste rechtmatig de handelsnamen Welling Beheer B.V., Welling Autobedrijf B.V., Welling Auto B.V. en Welling Cars B.V. voor hun ondernemingen hebben gevoerd en dat [Gedaagde] daarom de jongere handelsnaam Autoplaza (Wim) Welling voor zijn onderneming onrechtmatig voert, en hebben daarom in dit kort geding gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [Gedaagde] met onmiddellijke ingang te verbieden om, direct dan wel indirect de naam "Welling", al dan niet in combinatie met "Wim" nog langer als handelsnaam of onderdeel van een handelsnaam te gebruiken of te doen gebruiken, zulks op straffe van een aan [Eisers] te verbeuren dwangsom van € 5.000,-- voor elke overtreding van voormeld verbod, vermeerderd met € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat enige overtreding daarvan mocht voortduren;

II. [Gedaagde] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.5 [Gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op dit verweer zal, voor zover voor de onderhavige vordering van belang, in het navolgende worden ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 [Gedaagde] voert tegen de onderhavige vordering het verweer dat er geen sprake is van verwarring tussen de handelsnaam van zijn bedrijf en de handelsnamen van [Eisers]

Allereerst stelt hij hiertoe dat een medewerker van de Kamer van Koophandel bij de inschrijving van de handelsnaam Autoplaza [Gedaagde], gekeken heeft naar de "huisstijl" van de namen van de Welling groep, waarna deze handelsnaam is ingeschreven.

Verder zijn de handelsnamen van de vennootschappen van de Welling Groep altijd opgebouwd uit een drietal woorden beginnend met "Welling" en eindigend op "B.V.". Daarom heeft [Gedaagde], in afwijking van de namen van de Welling Groep, gekozen voor een "mediterane" naam zijnde Autoplaza, welke naam vóór de naam "Welling" staat.

Tenslotte kan er geen sprake zijn van verwarring bij het publiek omdat [Gedaagde] reeds 7 jaar niet meer werkzaam is bij [Eisers] In deze laatste 7 jaar heeft hij onder zijn eigen naam "[Gedaagde]" een reputatie opgebouwd, waarvan hij thans bij het starten van zijn onderneming gebruik wil maken.

3.2 [Eisers] stellen hiertegenover dat [Gedaagde] in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet de handelsnaam Autoplaza (Wim) Welling voert. Zij stellen hiertoe dat verwarring bij het publiek te duchten is omdat de naam "Welling" reeds vanaf 1986 in één of meerdere samenstellingen in hun handelsnamen wordt gebezigd. Het publiek zal er niet op bedacht zijn dat in de gemeente Brunssum twee bedrijven in de automobielbranche werkzaam zijn, die beide op enigerlei wijze de naam "Welling" voeren, waarbij "Welling" het kenmerkende bestanddeel van de naam is. Met het voeren van de naam "Welling", al dan niet in combinatie met "Autoplaza", is verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen te duchten. Het publiek zou de onderneming van [Gedaagde] als bedrijf of als vestiging van [Eisers] kunnen aanzien, en men zal in elk geval ervan uitgaan dat het bedrijf van [Gedaagde] aan de overige Welling-bedrijven gelieerd is. Daar komt bij dat de onderneming van [Gedaagde] slechts op enkele honderden meters afstand van de onderneming van eiseres sub 2 is gevestigd.

Het handelsgebied van partijen zal -buiten de gemeente Brunssum- ook de omliggende gemeenten bestrijken. Daarmee bestaat niet alleen verwarringsgevaar tussen het bedrijf van [Gedaagde] en eiseres sub 2 maar ook met eiseressen sub 1,3 en 4 (gevestigd te Heerlen).

Dit verwarringsgevaar wordt versterkt door de tussen partijen bestaande familierelatie.

Tenslotte doet de stelling van [Gedaagde] dat de Kamer van Koophandel geen bezwaar heeft tegen de door hem ingeschreven handelsnaam aan het hiervoor gestelde verwarringsgevaar niet af.

3.3.1 Artikel 5 van de Handelsnaamwet verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam indien daardoor verwarring met een oudere onderneming te vrezen is. Ter beoordeling van dit verwarringsgevaar zijn de volgende factoren van belang: de aard van de beide ondernemingen, de plaats van vestiging en het relevante publiek.

3.3.2 De aard van beide ondernemingen.

[Eisers] hebben ter zitting onbetwist gesteld dat alle partijen in dit geding zaken doen in de autobranche. Zulks is ook gebleken uit de door [Eisers] overgelegde uitreksels van de Kamer van Koophandel. Hiermee is dit vereiste ter vaststelling van het verwarringsgevaar gegeven.

3.3.3 De plaats van vestiging.

Eiseres sub 2 drijft vanaf 16 december 1985 de onderneming met handelsnaam "Welling Autobedrijf B.V.". Deze onderneming is in dezelfde gemeente -Brunssum- en aan dezelfde straat -[adres]- gelegen als de onderneming van [Gedaagde].

De ondernemingen van eisers sub 1,3 en 4 zijn gevestigd in Heerlen. Zowel Heerlen als Brunssum (vestigingsplaats van de onderneming van [Gedaagde]) maken deel uit van de regio Parkstad. De voorzieningenrechter is gezien het vorenstaande van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de handelsnamen van [Eisers] bekendheid hebben in de regio waarvan de vestigingsplaats van de onderneming van [Gedaagde] deel uitmaakt.

Ook de plaats van vestiging, als factor ter beoordeling van het verwarringsgevaar, brengt gezien het hiervoor overwogene met zich mee dat gevaar voor verwarring te duchten is.

3.3.4 Het verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

[Eisers] gebruiken reeds vanaf 1986 de naam "Welling" in één of meerdere samenstellingen in hun handelsnamen.

De naam "Welling" is naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gezien het herhaaldelijk terugkeren in de handelsnamen, het kenmerkende bestanddeel in deze handelsnamen, dit klemt temeer nu ook uit een door [Eisers] overgelegde advertentie is gebleken dat de naam "Welling" duidelijk naar voren komt.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vormt in de door [Gedaagde] gekozen handelsnaam het woord "Welling" eveneens een kenmerkend bestanddeel dat het daaraan voorafgaande woord Autoplaza nader definieert.

Nu [Eisers] al sinds 1986 onder de naam "Welling" zaken doet in de autobranche dient ervan te worden uitgegaan dat het publiek de naam "Autoplaza Welling" met de zaken van [Eisers] associeert. Daar komt nog bij dat [Gedaagde] zijn bedrijf vestigt op korte afstand van dat van [Eisers] en wel in dezelfde straat waar eiseres sub 2 is gevestigd.

3.3.5 Gelet op dit alles is voldoende aannemelijk geworden dat de ondernemingen van partijen door het relevante publiek met elkaar geassocieerd zullen worden en dat gevaar voor verwarring te duchten is.

Het verweer van [Gedaagde] dat hij onder zijn naam een jarenlange reputatie heeft opgebouwd en hij daarom gerechtigd is tot gebruik van deze naam doet hieraan niet af, temeer daar het gebruik van een eigen (familie-) naam geen excuus vormt indien verwarringsgevaar te duchten is.

3.4 De onderhavige vordering ligt hiermee voor toewijzing gereed als nader in het dictum bepaald, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag ad € 1.000,-- per dag met een maximum van € 30.000,--.

3.5 [Gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht:

RECHT DOENDE in kort geding:

Verbiedt [Gedaagde] om na betekening van dit vonnis, direct dan wel indirect de naam "Welling", in welke combinatie dan ook, nog langer als handelsnaam of onderdeel van een handelsnaam in de autobranche te gebruiken of te doen gebruiken, zulks op straffe van een aan [Eisers] te verbeuren dwangsom van € 1.000,-- voor elke overtreding van voormeld verbod, vermeerderd met € 1.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat enige overtreding daarvan mocht voortduren met een maximum van € 30.000,--;

Veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van deze procedure aan de zijde van [Eisers] gerezen en tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag ad € 978,70, waarvan € 205,-- aan vast recht, € 703,-- aan salaris procureur en € 70,70 aan kosten dagvaarding;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af;

Aldus gewezen door mr. A.M. Adelmeijer, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in het bijzijn van de griffier.

BC