Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AH8812

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
26-06-2003
Datum publicatie
30-06-2003
Zaaknummer
83036 / KG ZA 03-139
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vorderen tot het verlenen van medewerking aan het notarieel passeren van een akte strekkende tot het omzetten van certificaten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE MAASTRICHT

Zaaknummer : 83036 / KG ZA 03-139

Datum uitspraak: 26 juni 2003

VONNIS IN HET KORT GEDING VAN:

1. De rechtspersoonlijkheid bezittende stichting STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN HUHA HOLDING,

gevestigd te Maastricht,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HARO HOLDING B.V.,

gevestigd te Maastricht,

3. [Hannes R. ],

wonende te Maastricht,

eisers bij exploot van dagvaarding in kort geding d.d. 29 april 2003,

procureur: mr. J.J.M. Goumans,

advocaat: mr. M. Ambags, kantoorhoudende te Eindhoven,

tegen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HURO HOLDING B.V.,

gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te Meerssen,

2. [Huub R. ],

wonende te Meerssen,

gedaagden,

geen procureur gesteld hebbende.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Eisers hebben gedaagden gedagvaard in kort geding en op de dienende dag, 12 mei 2003, gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van die dagvaarding. Eisers hebben vervolgens hun vordering nader doen toelichten, zulks onder verwijzing naar op voorhand toegezonden producties.

1.2 Gedaagden hebben hiertegen verweer gevoerd.

1.3 Partijen hebben vervolgens op elkaars stellingen gereageerd.

1.4 De zitting is vervolgens ter beproeving van een regeling voor enige tijd aangehouden.

1.5 Bij schrijven d.d. 27 mei 2003 hebben eisers, omdat partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen, verzocht om voortzetting. Het geding is vervolgens op 12 juni 2003 voortgezet. Ter zitting hebben partijen nogmaals op elkaars stellingen gereageerd, waarbij eisers hun subsidiaire vordering hebben aangevuld. Tegen deze aanvulling hebben gedaagden geen bezwaar gemaakt.

1.6 Tenslotte is op verzoek van partijen de uitspraak van het vonnis nader bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Bij notariële akte d.d. 22 december 1988, repertoriumnummer 13877 van notaris Versteegh te Maastricht, vond reallocatie plaats van de aandelen in de werkmaatschappij [R. ] Transport- en Handelsmaatschappij (hierna: de werkmaatschappij). Dit geschiedde door oprichting van de besloten vennootschap Hurofer Holding B.V.

[F. ] B.V. en Huha Holding B.V. (hierna: Huha) participeerden vanaf dat moment ieder voor 50 % in de nieuwe vennootschap Hurofer Holding B.V..

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Huha Holding, eiseres sub 1 (hierna: de Stichting), participeerde via voornoemde tussenholding Huha in Hurofer Holding B.V.

De aandelen in Huha waren gecertificeerd zodat het beheer van die aandelen van de familie [R. ] plaatsvond door het bestuur van de Stichting.

2.2 Bij akte van 22 december 1988 (repertoriumnummer 13870) werden Hannes [R. ], eiser sub 3 (hierna: Hannes), en Huub [R. ], gedaagde sub 2 (hierna: Huub), benoemd tot bestuurders van de Stichting, naast twee andere bestuurders.

Op pagina 8 en 9 van de voornoemde notariële akte repertoriumnummer 13877 staat de zogenaamde stemovereenkomst vermeld. Deze stemovereenkomst werd gesloten tussen de houders van de certificaten in de Stichting, zijnde certificaten A, B en C en de preferente certificaatrechten PA, PB en PC. Deze stemovereenkomst vloeide onder meer voort uit het feit dat Hannes en Huub niet alleen certificaathouders waren, maar ook een arbeidsovereenkomst hadden met de werkmaatschapppij en daarin alsmede in de tussenholding Huha en Hurofer Holding B.V. het statutair directeurschap vervulden. Zij waren qua levensonderhoud afhankelijk van de werkmaatschappij en kregen dan ook meer zeggenschap.

2.3 Vervolgens hebben Hannes en Huub alsmede hun persoonlijke Holding respectievelijk Haro en Huro in de akte van 22 december 1988 (repertoriumnummer 13874) een duurovereenkomst gesloten. In onderdeel III van deze akte staat onder meer vermeld dat indien de dienstbetrekking van een van de comparanten bij [R. ] Transport - en Handelsmaatschappij B.V. te Maastricht eindigt, de partij wiens dienstbetrekking is geëindigd verplicht is de certificaatrechten A dan wel B in het kapitaal van Huha te converteren in certificaatrechten C en de preferente certificaatrechten PA dan wel PB in het kapitaal van Huha te converteren in preferente certificaatrechten PC.

2.4 In de jaren 2000 en 2001 ontstonden problemen binnen de directie van de werkmaatschappij, welke problemen in een kort geding bij deze rechtbank d.d. 23 juli 2001 zijn opgelost op de wijze zoals neergelegd in het door Hannes overgelegde proces-verbaal. Partijen zijn hierbij overeengekomen dat Huub als werknemer van de werkmaatschappij eervol ontslag zou krijgen. In dit proces-verbaal is tevens een nadere regeling opgenomen tussen Haro en Huro strekkende tot terugtreden van hen als bestuurders van Huha zodra een notaris een voorziening zou hebben getroffen die erop neerkomt dat een dergelijke terugtreding geen enkele aantasting van hun positie met zich mee zou brengen als houder van de certificaten A dan wel B. Partijen hebben afgesproken dat de periode waarover deze positie wordt gegarandeerd loopt tot en met 31 december 2002.

2.5 Vervolgens hebben Hannes, als bestuurder van Haro, en Huub, als bestuurder van Huro, bij notariële akte d.d. 4 oktober 2001 een nadere regeling getroffen inhoudende -voor zover in dit geding van belang- dat de verplichtingen van Huro en Huub tot terugtreding en de omwisseling van de A-certificaten van Huub in C-certificaten, werden uitgesteld tot uiterlijk 31 december 2002.

2.6 Tijdens de op 19 februari 2003 gehouden bestuursvergadering waarin ter uitvoering van de gemaakte afspraken tot convertering van de certificaten, de daarmee samenhangende statutenwijziging en bestuurswijziging binnen de Stichting aan de orde was, weigerde Huub zijn medewerking ter verlenen. Huub heeft tijdens deze vergadering gesteld dat de voorgestelde statutenwijziging tot gevolg heeft dat de C-certificaathouders in onvoldoende mate in het Stichtingsbestuur vertegenwoordigd zijn.

2.7 Bij schrijven d.d. 18 maart 2003 heeft mr. Ambags, namens Hannes, Huub nogmaals gesommeerd zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten d.d. 22 december 1988, 23 juli 2001 en 4 oktober 2001 door het ondertekenen van de concept-aktes opgesteld door notaris Giesbers.

In dit schrijven deelt mr. Ambags mede dat op 27 maart 2003 een bestuursvergadering is gepland en dat Huub in deze vergadering de gelegenheid krijgt om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen. Tijdens deze vergadering heeft Huub nogmaals geweigerd zijn medewerking te verlenen.

2.8 Eisers hebben gezien het vorenstaande in dit kort geding, na aanvulling van de subsidiaire vordering, gevorderd om gedaagden, ieder voor zich, voor zover het hen aangaat, uitvoerbaar bij voorraad, te gebieden tot:

I. Het binnen een door notaris Giesbers te Maastricht schriftelijk te stellen termijn, in het bijzonder door het zetten van de daartoe vereiste handtekeningen en het nemen van de noodzakelijke daaraan voorafgaande besluiten, verlenen van alle benodigde en daartoe strekkende medewerking en goedkeuring aan het notarieel passeren van de bij brief d.d. 22-01-2003 aan gedaagden verzonden concept-notariële aktes, opgesteld door notaris Versteeg te Maastricht, getiteld: "volmacht voorzieningen Haro Holding B.V./Huro Holding B.V.", te duiden met kenmerk "zaak 2010749/akte 20012253/bv/bv", "overdracht van aandelen in Huro Holding en Haro Holding B.V.", te duiden met kenmerk "zaak 2030009/akte 2003008/mg/mg", "statutenwijziging van Huha Holding B.V." te duiden met kenmerk "zaak 2030009/akte 20030049/mg/pv" en "wijziging statuten stichting administratiekantoor aandelen Huha Holding B.V.", te duiden met kenmerk "zaak 2030009/akte 20030046/mg/pv";

II. Subsidiair: het binnen een door notaris Giesbers te Maastricht schriftelijk te stellen termijn, in het bijzonder door het zetten van de daartoe vereiste handtekeningen en het nemen van de noodzakelijke daaraan voorafgaande besluiten, verlenen van alle benodigde en daartoe strekkende medewerking en goedkeuring aan het notarieel passeren van een notariële akte, strekkende tot het omzetten van de A-certificaten in C-certificaten en aan omzetting van preferente aandelen PA in preferente aandelen PC, alsmede het volledig meewerken door opzegging aan het eindigen van de bestuursfunctie van gedaagde sub 2 in de Stichting Administratiekantoor Aandelen Huha Holding B.V. door ontslagname dan wel anderszins, althans tot het verlenen van medewerking op de wijze en op een termijn als door de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren;

III. Een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom ter grootte van € 2.500,-- per dag dat gedaagden, twee dagen na betekening van het vonnis, in gebreke blijven met de nakoming van dit vonnis;

IV. Met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit kort geding.

2.9 Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Op dat verweer zal voor zover nodig in het hierna volgende worden ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 De voorzieningenrechter stelt voorop dat Huub ter zitting d.d. 12 juni 2003 heeft medegedeeld dat hij geen bezwaar meer heeft tegen convertering van zijn A-certificaten in C-certificaten, omdat eisers hun pensioenverplichting -bestaande uit "affinanciering"- zijn nagekomen. Huub heeft tevens medegedeeld dat hij zijn volledige medewerking wil verlenen aan het passeren van een notariële akte waarin deze conversie wordt vastgelegd.

De voorzieningenrechter gaat er daarom in het navolgende vanuit dat partijen het erover eens zijn dat Huub zijn verplichting tot convertering van zijn A-certificaten in C-certificaten dient na te komen.

3.2.1 Gedaagden hebben zich vooraleerst tegen de onderhavige vordering verweerd met de stelling dat de Stichting geen partij is in de tussen Huro en Haro gesloten overeenkomst en dat zij daarom ten onrechte als eiseres optreedt.

3.2.2 Ofschoon op zichzelf juist is dat de Stichting geen partij is bij de door Haro en Huro gesloten overeenkomsten kan de stelling dat, naar wordt verstaan, de Stichting geen belang heeft om in deze procedure als eiseres op te treden geen doel treffen omdat de betrokkenheid van de Stichting bij de effectuering van de gemaakte afspraken evident is. Het betreft hier immers gecertificeerde aandelen waarvan het beheer is ondergebracht bij de Stichting.

3.3.1 Gedaagden voeren verder tegen de onderhavige vordering het verweer dat convertering via de weg van statutenwijziging, als thans door eisers gevorderd, hetgeen met zich brengt dat de bestuursfunctie van Huub eindigt, onaanvaardbaar is.

Zij stellen hiertoe dat in de door eisers voorgestelde statutenwijziging niet geregeld wordt op welke wijze, indien de bestuursfunctie van Huub eindigt, aan de opengevallen bestuursplaats invulling wordt gegeven.

3.3.2 De voorzieningenrechter stelt voorop dat partijen reeds tijdens de zitting in kort geding d.d. 23 juli 2001 -naast de convertering van de certificaten- overeenstemming hebben bereikt over het ontslag van Huub als statutair directeur. Het verweer van Huub dat zijn bestuursfunctie niet eindigt bij het converteren van zijn certificaten treft daarom geen doel. Dat niet geregeld is hoe aan het openvallen van de bestuursfunctie invulling wordt gegeven doet hieraan niet af.

Nu echter de concept-aktes waarvan eisers in dit geding van gedaagden medewerking en goedkeuring ter passering vorderen, niet enkel het converteren van de certificaten en het verlies van de bestuursfunctie van Huub impliceren, maar kennelijk ook andere wijzigingen die in het kader van dit kort geding niet beoordeeld kunnen worden, is de

voorzieningenrechter van oordeel dat de primaire vordering niet voor toewijzing vatbaar is.

3.4 Gezien de tussen partijen bestaande consensus wat betreft de verplichting van Huub tot convertering van zijn A-certificaten in C-certificaten, als overwogen in 3.1, alsook gezien de gemaakte afspraken tijdens het kort geding van 23 juli 2001 als hiervoor overwogen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat hiermee de subsidiaire vordering voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd tot een bedrag ad € 50.000,--.

3.5 Gedaagden zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht:

RECHT DOENDE in kort geding:

Gebiedt gedaagden om, ieder voor zich, voor zover het hen aangaat, binnen een door notaris Giesbers te Maastricht schriftelijk te stellen termijn, in het bijzonder door het zetten van de daartoe vereiste handtekeningen en het nemen van de noodzakelijke daaraan voorafgaande besluiten, alle benodigde en daartoe strekkende medewerking en goedkeuring te verlenen aan het notarieel passeren van een notariële akte, strekkende tot het omzetten van de A-certificaten in C-certificaten en aan omzetting van preferente aandelen PA in preferente aandelen PC, alsmede om volledig mee te werken door opzegging aan het eindigen zijn bestuursfunctie in de Stichting Administratiekantoor Aandelen Huha Holding B.V. door ontslagname danwel anderszins, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- per dag dat gedaagden, twee dagen na betekening van dit vonnis, in gebreke blijven met de nakoming van dit vonnis, tot een maximum van € 50.000,--;

Veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure aan de zijde van eisers gerezen en tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag ad € 976,20, waarvan € 205,-- aan vast recht, € 703,-- aan salaris procureur en € 68,20 aan kosten dagvaarding;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst het meer of anders gevorderde af;

Aldus gewezen door mr. A.M. Adelmeijer, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in het bijzijn van de griffier.

BC