Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AF5322

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
19-02-2003
Datum publicatie
06-03-2003
Zaaknummer
74281-HAZA 02-385
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis : 19 februari 2003

Rolnummer : 74281/HAZA 02-385

De rechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:

De besloten vennootschap POTPLANTENKWEKERIJ [B. & ZN.] B.V. , eveneens h.o.d.n. MONDO VERDE,

gevestigd te Rijsenhout,

eiseres,

procureur: mr. Ch.M.E.M. Paulussen,

tegen:

De besloten vennootschap MONDO VERDE B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Landgraaf,

gedaagde,

procureur: mr. A.M. Holmes.

I. Het verloop van de procedure

Eiseres, hierna ook te noemen "[B.]", heeft gedaagde, hierna ook te noemen "Mondo Verde" op 2 april 2002 gedagvaard voor deze rechtbank en daarbij een aantal producties in het geding gebracht. Mondo Verde heeft daarna - onder overlegging van producties - geantwoord en geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring van eiseres, althans ontzegging van de vorderingen, met veroordeling van eiseres in de proceskosten.

Vervolgens nam [Eiseres] een conclusie van repliek onder overlegging van producties. Daarna nam Mondo Verde een conclusie van dupliek met producties. Partijen hebben hun zaak vervolgens bepleit en hun pleitnotities ter zitting overgelegd. De pleitaantekeningen van Mondo Verde bevatten één productie. Ter zake van het pleidooi is een proces-verbaal opgemaakt, dat bij het procesdossier is gevoegd. Ten slotte hebben partijen vonnis gevraagd op het rechtbankdossier, waarvan de uitspraak is bepaald op heden. In verband met een herverdeling van zaken wordt dit vonnis gewezen door een andere rechter dan de rechter die het pleidooi heeft aangehoord.

2. De tussen partijen vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemoti-veerd weersproken, alsmede op grond van de niet betwiste inhoud van de overgelegde bescheiden staat ten processe - voorzover thans van belang - het navolgende tussen partijen vast:

- [Eiseres] is eigenaar van een bloemen- en potplanterij in Rijsenhout;

- [Eiseres] is in de Benelux houdster van een beeldmerk en een woordmerk "Mondo Verde", welke merken in 1994 resp. 1999 zijn gedeponeerd in de warenklasse 31, voor land-, tuin- en bosbouwprodukten en zaden, voor zover niet begrepen in

andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden; levende planten en bloemen; voedingsmiddelen

voor dieren, mout;

- Deze merken worden gebruikt voor planten die door [Eiseres] via de groothandel op de markt worden gebracht;

- Mondo Verde is in 1998 opgericht en exploiteert sinds medio 2002 onder de naam Mondo Verde een themapark in

Landgraaf. Het themapark bestaat onder meer uit een variatie aangelegde tuinen die afkomstig zijn uit verschillende

culturen;

- Mondo Verde heeft in 2001 een beeldmerk en een woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau dat de woorden

Mondo Verde bevat. De merken zijn gedeponeerd voor de klassen 41 en 42. Mondo Verde is voorts houdster van onder

meer de domeinnaamregistratie www.mondo-verde.nl.

3. De vorderingen en hun grondslag

3.1 Kort samengevat vordert eiseres, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Een bevel binnen 7 dagen ieder gebruik van de aanduiding "Mondo Verde" en/of enig andere hiermee

overeenstemmende aanduiding in de Benelux te staken en gestaakt te houden;

II. Een bevel binnen 7 dagen iedere publiciteit te staken onder de naam Mondo Verde en alle lopende reclame- en/of

advertentieopdrachten schriftelijk in te trekken onder gelijktijdige verzending van afschriften van deze schriftelijke

verzoeken aan de advocaat van eiseres;

III. De nietigverklaring van de inschrijvingen van gedaagde en een bevel tot doorhaling daarvan voorzover het de exploitatie

van botanische tuinen en de diensten van tuin- en landschapsarchitekten betreft;

IV. Een bevel binnen 7 dagen de aangewezen Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de inschrijving van de

handelsnaam Mondo Verde B.V. zodanig te wijzigen dat de aanduiding Mondo Verde hierin niet meer voorkomt;

V. Een bevel de [meta-tag] Mondo Verde te doen verwijderen;

VII. De oplegging van een dwangsom ad euro 5.000 per overtreding van de hiervoor genoemde bevelen en voor iedere dag

dat gedaagde in gebreke blijft aan (een van) deze bevelen te voldoen;

VIII.De veroordeling van gedaagde tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform Voorwerk II, althans een door de

rechtbank te bepalen bedrag, vermeerderd met wettelijke rente;

IX. De veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

3.2 Ter onderbouwing van deze vorderingen stelt eiseres dat gedaagde inbreuk maakt op de aan haar toekomende merk- en handelsnaamrechten.

3.3 Mondo Verde heeft de vordering gemotiveerd betwist waartoe wordt verwezen naar de conclusies van antwoord en dupliek en haar pleitaantekeningen.

4. Beoordeling van het geschil

4.1 Ingevolge art. 37 Benelux Merkenwet ("BMW") is de rechtbank bevoegd over de onderhavige kwestie te oordelen aangezien gedaagde binnen haar arrondissement is gevestigd.

4.2 Ingevolge art. 13A lid 1 sub b BMW kan de merkhouder zich verzetten tegen gebruik van het merk of een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek associatie tussen de twee merken wordt gewekt. Er is sprake van overeenstemming wanneer merk en teken - mede gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor het gevaar van verwarring bestaat. Ingevolge art. 14B lid 1 jo. 3 lid 2 sub b BMW kan de nietigheid worden ingeroepen van het inbreukmakende merk.

4.3 Partijen verschillen allereerst van opvatting over het antwoord op de vraag of de waren en diensten waarvoor zij hun merk gebruiken, als soortgelijk moeten worden beschouwd. De rechtbank meent dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.

4.4 [Eiseres] gebruikt Mondo Verde als merk voor de door haar te verkopen planten en bloemen. Mondo Verde gebruikt haar merk als teken voor de te bezichtigen tuinen. Er bestaat een wisselwerking tussen deze waren en diensten: planten en bloemen vormen de grondstof van tuinen. Bovendien bestaat (een deel van) het in aanmerking komende publiek uit plantenliefhebbers. Goed denkbaar is dat beide partijen in dezelfde tuin(ier)-magazines zullen adverteren. Daarom valt niet uit te sluiten dat verwarring zal ontstaan betreffende de herkomst van de planten van [Eiseres].

4.5 Denkbaar is derhalve dat het publiek ten onrechte meent dat de planten van eiseres zijn gekweekt in het themapark Mondo Verde. Dit verwarringsgevaar is in het bijzonder aanwezig omdat het niet ongebruikelijk is dat een themapark als souvenirs producten verkoopt die in haar park zijn geproduceerd, in dit geval planten die afkomstig zijn uit haar tuinen. De omstandigheid dat eiseres haar producten via de groothandel op de markt brengt kan naar de mening van de rechtbank niet afdoen aan dit gevaar. De planten worden immers met het label - op de achterzijde staan de plaatsings-en voedingsinstructies - bij de consument afgeleverd. Het in aanmerking komende publiek is dus niet beperkt tot de groothandel maar omvat ook de eindconsument.

4.6 Partijen verschillen voorts van opvatting over het antwoord op de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank meent dat dit gevaar aanwezig is vanwege de soortgelijkheid van waren en diensten alsmede vanwege de volgende factoren.

4.7 Anders dan Mondo Verde stelt is Mondo Verde geen zwak merk. De woorden "Mondo Verde" en het begrip "groene wereld" kunnen niet beschrijvend worden geacht voor individuele planten of bloemen, niet in de laatste plaats omdat niet aan te nemen valt dat het publiek in de Benelux de Italiaanse taal machtig is. Mondo Verde kan daarom niet anders worden opgevat dan als teken ter onderscheiding van deze planten en bloemen van andere planten en bloemen.

4.8 Naar de mening van de rechtbank is Mondo Verde dus een sterk merk voor planten en bloemen. Dit brengt mee dat de merken Mondo Verde een relatief ruime beschermingsomvang kunnen worden toegekend.

4.9 De woordmerken van eiseres en gedaagde alsmede de op hun beeldmerken gevoerde woorden zijn identiek.

4.10 Ingevolge art. 13A.1 sub d kan de merkhouder zich ook verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.11 Op grond van de hierboven weergegeven argumenten meent de rechtbank dat eiseres op grond van deze bepaling zich ook kan verzetten tegen gebruik van de handelsnaam, meta-tag en domeinnaam van Mondo Verde, in het bijzonder omdat het gevaar bestaat dat de producten van eiseres bloot staan aan herkomstverwarring en haar merken verwateren door het grootscheepse gebruik van deze tekens door gedaagde voor haar themapark. Van dit gevaar is reeds gebleken uit de verschillende reacties die eiseres heeft ontvangen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat eiseres pas sinds kort is gestart met haar themapark en dat zij te zijner tijd een grotere en landelijke bekendheid zoekt.

Mocht het themapark Mondo Verde ooit om een of andere reden bloot staan aan negatieve publiciteit dan is het goed denkbaar dat dit haar weerslag heeft op de merken van eiseres.

4.12 Gedaagde heeft aangevoerd dat zij geen gebruik meer maakt van haar domeinnaamregistratie www.mondo-verde.nl. De omstandigheid dat zij de domeinnaamregistratie nog steeds bezit, vormt voor de rechtbank voldoende grond aan te nemen dat de dreiging bestaat dat zij haar domeinnaamregistratie weer in gebruik zal nemen en daarom een verbod op te leggen.

4.13 Op grond van het voorgaande kan eiseres op basis van haar merkrechten zich verzetten tegen het litigieuze gebruik door gedaagde van de woorden Mondo Verde als merk, handelsnaam, meta-tag en domeinnaam. De vraag of eiseres haar vorderingen ook kan gronden op art. 13A.1 sub c BMW of het handelsnaamrecht behoeft daarom geen behandeling.

4.14 Bovendien staan de beide merken van gedaagde om die reden bloot aan vernietiging voor zover de inschrijvingen zijn verricht voor diensten die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor eiseres haar merken heeft ingeschreven. Aangezien planten en bloemen grondstof vormen voor botanische tuinen en het gereedschap voor landschapsarchitecten acht de rechtbank deze diensten soortgelijk aan de waren waarvoor eiseres haar merken heeft ingeschreven.

4.15 Met gedaagde meent de rechtbank dat eiseres zich niet kan verzetten tegen het gebruik door gedaagde van de enkele afbeelding van het landschap dat is verwerkt in haar logo. Er is sprake van een duidelijk kleur- en stijlverschil tussen de beide beelden. Gedaagde's logo omvat een gestileerde weergave van verschillende bomen en landschapskleuren terwijl in het logo van eisers de gevlochten ficus centraal staat. Aangezien het beeldmerk van gedaagde ook de woorden Mondo Verde bevat meent de rechtbank dat de omstandigheid dat de afbeeldingen voldoende van elkaar verschillen de vernietiging van de inschrijvingen niet in de weg staat.

4.16 De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van gedaagde dat haar bedrijf een aanzienlijke omvang heeft in vergelijking tot dat van eiseres erop doelende dat een belangenafweging in haar voordeel zou dienen uit te vallen. Ingevolge art. 3:296 BW heeft de rechtbank geen discretionaire bevoegdheid een verbod of bevel af te wijzen op grond van een belangenafweging tussen partijen. Ook gaat de rechtbank voorbij aan het verweer van gedaagde dat eiseres geen kort geding heeft aangespannen. Ingevolge art. 50 Trips heeft een gewonnen kort geding-procedure betreffende een recht van intellectuele eigendom immers slechts tijdelijke werking en dient deze te worden gevolgd door een bodemprocedure. 4.17 Onder na te noemen beperkingen komen de volgende voorzieningen derhalve voor toewijzing in aanmerking:

-Gezien de omvang van de activiteiten die gedaagde zal moeten plegen om haar merken te wijzigen acht de rechtbank een termijn van 7 dagen te kort. Partijen procederen reeds geruime tijd over deze kwestie. De rechtbank acht het redelijk de termijn waaronder de bevelen dienen te worden uitgevoerd, op één maand te stellen.

- Aangaande haar aanspraak op de overdracht van de domeinnaam www.mondo-verde.nl heeft eiseres te weinig gesteld. Eiseres heeft nagelaten dienaangaande enige rechtsplicht van Mondo Verde te adstrueren. De omstandigheid dat gedaagde het huidige gebruik van Mondo Verde zal moeten staken brengt niet automatisch mee dat eiseres aanspraak heeft op de domeinnaam. De daartoe strekkende vordering zal worden afgewezen.

- De dwangsomverbeurte wordt overeenkomstig art. 611 b Rv aangepast in die zin dat verbeurte kan plaatsvinden hetzij per overtreding hetzij per dag;

- Buitengerechtelijke kosten komen alleen voor toewijzing in aanmerking als aannemelijk is dat de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht. Eiseres heeft daaromtrent onvoldoende gesteld. De vordering zal op dit punt worden afgewezen.

- Nu Mondo Verde grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de proceskosten worden veroordeeld.

UITSPRAAK:

De rechtbank:

I. Beveelt gedaagde om binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis ieder gebruik van de aanduiding MONDO VERDE en/of enig ander met het merk MONDO VERDE van eiseres overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden in de Benelux;

II. Beveelt gedaagde, mede in het licht van het hiervoor onder 1 bepaalde, om binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis iedere verdere publiciteit - in woord en geschrift onder de naam MONDO VERDE of enig ander met de merk- en handelsnaam van eiseres overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder alle lopende reclame- en/of advertentie opdrachten schriftelijk in te trekken onder gelijktijdige verzending van afschriften van deze schriftelijke verzoeken aan de advocaat van eiseres;

III. Verklaart nietig de inschrijving van de Beneluxdepots/registraties van gedaagde van de merken MONDO VERDE met nummers 996495 en 996494 en beveelt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de inschrijving van de depots/registraties van de merken MONDO VERVE met nummers 996495 en 996494 te laten doorhalen hij het Benelux Merkenbureau voor de klassen 41 en 42, voorzover het de exploitatie van botanische tuinen en de diensten van tuin- -en landschapsarchitecten betreft;

IV. Beveelt gedaagde binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de aangewezen Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken de inschrijving van de handelsnaam MONDO VERDE B.V. zodanig te wijzigen dat de aanduiding MONDO VERDE hierin niet meer voorkomt en geen strijd meer bestaat met de merkrechten van eiseres, onder gelijktijdige overlegging van deugdelijke bewijsstukken hiervan aan de advocaat van eiseres;

V. Beveelt gedaagde mede in het licht van het hiervoor onder 1 bepaalde binnen 30 dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis het (doen) verschijnen van de sites van gedaagde bij het intypen door derden van het zoekwoord (meta-tag) MONDO VERDE in de zoekmachines Track.nl, llse.nl en Google.nl, of enige andere zoekmachine, direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze met haar verbonden (rechts) persoon, te staken en gestaakt te houden en de exploitanten van deze zoekmachines te verzoeken die meta-tag uit hun systeem te verwijderen, door daartoe een schriftelijk verzoek aan de zoekmachines Track.nl, Ilse.nl en Google.nl, of enige andere zoekmachine te doen en aan alle benodigde formaliteiten mee te werken;

VI. Veroordeelt gedaagde een dwangsom van EURO 5.000,- (zegge vijf duizend Euro) aan eiseres te voldoen voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van (één van) de hiervoor genoemde bevelen, of voor iedere dag, zulks ter keuze van eiseres dat zij in gebreke blijft aan (één van) de hiervoor genoemde bevelen te voldoen;

VII. Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op heden begroot op Euro 193,- aan griffierecht, €Euro 65,18 kosten deurwaarder en €Euro 1.560,- voor salaris procureur.

VIII. Wijst af het meer of anders gevorderde.

IX. Verklaart dit vonnis - uitgezonderd het bepaalde sub III - uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Deurvorst, rechter-plaatsvervanger en ter openbare terechtzitting uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.