Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AF4010

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
05-02-2003
Datum publicatie
06-02-2003
Zaaknummer
80921 - KG ZA 03-23
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2003, 57
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE MAASTRICHT

Zaaknummer : 80921 / KG ZA 03-23

Datum uitspraak: 5 februari 2003

VONNIS IN HET KORT GEDING VAN:

De VERENIGING WOONBOULEVARD HEERLEN,

gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen,

eiseres sub 1,

advocaat: mr. C.J. Schipperus,

procureur: mr. F.G.F.M. Tripels;

tegen:

De besloten vennootschap WYCKERVESTE ADVISEURS B.V.,

statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende te Kerkrade,

gedaagde,

advocaat: mr. H.H.B. Lamers,

alsmede in de daarmee gevoegde zaak met zaaknummer 80927 / KG ZA 03-24 van:

HORNBACH HOLDING B.V., HORNBACH BOUWMARKT (NEDERLAND) B.V.,

statutair gevestigd te Nieuwegein,

en

HORNBACH REAL ESTATE KERKRADE B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

eiseres sub 2,

advocaat: mr. J.M. van Papenrecht,

procureur: mr. B.W.A. Muurmans;

tegen:

De besloten vennootschap WYCKERVESTE ADVISEURS B.V.,

statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende te Kerkrade,

gedaagde,

advocaat: mr. H.H.B. Lamers,

1. Het verloop van de procedure

1.1 Eiseres sub 1 (hierna te noemen: Woonboulevard Heerlen) en eiseres sub 2 (hierna te noemen: Hornbach) hebben gedaagde (hierna: Wyckerveste) gedagvaard in kort geding.

1.2 Woonboulevard Heerlen en Hornbach hebben gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding. Ter terechtzitting hebben zij hun vordering aan de hand van een pleitnota, onder verwijzing naar op voorhand ingezonden producties, nader doen toelichten.

1.3 Wyckerveste heeft aan de hand van een pleitnota verweer gevoerd.

1.4 Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd.

1.5 Ten slotte hebben zij om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Aan Wyckerveste is op 15 mei 2002 een bouwvergunning verleend terzake de bouw van bedrijfshallen met kantoren conform bestemmingsplan "Beitel-Locht" op het perceel plaatselijk bekend gemeente Kerkrade, Wiebachstraat 77.

2.2 Bij uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, sector bestuursrecht d.d. 28 juni 2002, is deze bouwvergunning wegens strijd met het geldende bestemmingsplan geschorst.

2.3 Wyckerveste heeft vervolgens de bouwvergunningaanvraag ten grondslag liggende aan de bouwvergunning d.d. 15 mei 2002 ingetrokken en heeft een nieuwe vergunning aangevraagd via artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze procedure, waarin onder meer door Woonboulevard Heerlen bezwaren zijn aangevoerd, is nog niet afgerond.

2.4 Burgemeester en Wethouders hebben -nadat is geconstateerd dat ondanks de schorsing van de bouwvergunning gebouwd wordt aan de Wiebachstraat 77- bij besluit d.d. 17 januari 2003 de bouwwerkzaamheden stil gelegd.

2.5 Wyckerveste gaat ondanks de schorsing van de bouwvergunning en het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 januari 2003 door met de bouwwerkzaamheden aan de Wiebachstraat 77.

2.6 De Woonboulevard Heerlen stelt in de zaak met nummer 80921 / KG ZA 03-23 dat het bouwen zonder bouwvergunning jegens haar onrechtmatig is en heeft in dit geding gevorderd:

I. Over te gaan tot de feitelijke stillegging van de bouw primair totdat Wyckerveste beschikt over een onherroepelijke bouwvergunning, althans subsidiair tot zes weken na de datum waarop aan Wyckerveste een bouwvergunning door het bevoegd gezag wordt verleend en indien in die periode een schorsing is gevraagd totdat op die schorsing afwijzend is beslist of deze is opgeheven; zowel het primair als subsidiair gevorderde op straffe van verbeurte van een dwangsom van € Euro 20.000,-- per dag dat Wyckerveste verzuimd aan het vonnis te voldoen;

II. Wyckerveste te veroordelen in de kosten van de procedure.

2.7 Hornbach stelt in de zaak met nummer 80927 / KG ZA 03-24 dat het bouwen zonder bouwvergunning jegens haar onrechtmatig is en heeft in dit geding gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut op alle dagen en uren:

I. Wyckerveste te veroordelen tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het (doen) bouwen en/of het te (doen) verrichten van bouwwerkzaamheden die in strijd zijn met artikel 40 van de Woningwet, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van €Euro 50.000,-- per dag of dagdeel in geval Wyckerveste, na betekening van het onderhavige vonnis, in strijd met dit verbod handelt, met een maximum van €Euro 1.000.000,--;

II. Wyckerveste te veroordelen in de kosten van het geding.

2.8 Wyckerveste heeft tegen beide vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd.

3. De beoordeling in de zaak met nummer 80921 / KG ZA 03-23

3.1 De voorzieningenrechter stelt voorop dat het door Woonboulevard Heerlen gestelde "fait accompli" -inhoudende dat bij voortzetting van de bouw een punt bereikt kan worden waarop men terugschrikt voor afbraak en geneigd zal zijn in de ontstane situatie te berusten- een voldoende te rechtvaardigen en tevens spoedeisend belang bij de onderhavige vordering meebrengt. Daar komt bij dat ter zitting foto's van de door Wyckerveste te bouwen bedrijfshallen zijn overgelegd waaruit is gebleken dat reeds een aanzienlijk deel is gebouwd.

3.2.1 Ter staving van haar vordering stelt Woonboulevard Heerlen dat Wyckerveste onrechtmatig jegens haar handelt door te bouwen in weerwil van de schorsing van deze vergunning. Zij stelt hiertoe dat de bestemmingsplanvoorschriften en de bepalingen van de Woningwet mede zijn gegeven ter bescherming van degenen die in of nabij het bestemmingsplan bestreken gebied een bedrijf (doen) uitoefenen.

Woonboulevard Heerlen stelt tevens dat Wyckerveste de bouwwerkzaamheden dient te staken tot het moment van afronding van de bezwaarprocedure tegen de aangevraagde bouwvergunning op grond van artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Tenslotte stelt Woonboulevard Heerlen dat de schorsing welke de eerste bouwvergunning regardeerde, ook de nieuw te verlenen bouwvergunning zal treffen.

3.2.2 Wyckerveste verweert zich tegen de onderhavige vordering met de stelling dat zij de bouwvergunningaanvraag die ten grondslag ligt aan de bouwvergunning d.d. 15 mei 2002, heeft ingetrokken en dat zij een nieuwe vergunning heeft aangevraagd op grond van artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze vergunning is "op een haar na" verleend. De voor de verlening van de vergunning benodigde verklaring van geen bezwaar is op 10 december 2002 door Gedeputeerde Staten verleend, waarbij deze laatste een aantal voorwaarden heeft gesteld. Nog aan één voorwaarde dient te worden voldaan om Burgemeester en Wethouders te doen besluiten de noodzakelijke vrijstelling en bouwvergunning te verlenen. Deze voorwaarde betreft de verplaatsing van Praxis, Gamma en Kwantum van hun huidige locatie Heerlerbaan/Locht naar de locatie Parkstad Limburg Stadion. Wyckerveste dient contracten over te leggen met Gamma en Kwantum met daarin bepaald dat de te verlaten locatie Heerlerbaan/Locht niet meer benut zal worden voor perifere detailhandelvestigingen. Kwantum heeft dat contract al getekend, Gamma zal het op korte termijn tekenen.

Stopzetting van de bouw zal bovendien voor Wyckerveste grote schade opleveren.

3.2.3 Gezien de door Woonboulevard Heerlen onbetwiste stelling dat de bestemmingsplannen en de Woningwet mede zijn gegeven ter bescherming van degenen die in of nabij het bestemmingsplan bestreken gebied een bedrijf (doen) uitoefenen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat indien Wyckerveste doorgaat met de onderhavige bouwwerkzaamheden terwijl de bouwvergunning d.d. 15 mei 2002 is geschorst, door haar onrechtmatig jegens Woonboulevard Heerlen wordt gehandeld.

De vordering is daarom in beginsel voor toewijzing vatbaar.

Het verweer van Wyckerveste komt er op neer, dat de bouw binnenkort niet meer onrechtmatig zal zijn omdat deze door een nieuwe, geldige bouwvergunning zal worden gedekt, terwijl stopzetting van de bouw voor Wyckerveste een flinke schadepost zal opleveren.

Dit verweer gaat niet op. Er kunnen zich weliswaar situaties voordoen, waarin ondanks het bestaan van een onrechtmatig in het leven geroepen toestand toch in kort geding een afweging van de wederzijdse belangen er toe leidt dat van ingrijpen wordt afgezien, omdat ook zonder een voorziening de onrechtmatigheid op korte termijn zal eindigen, maar in dit geval ligt dat anders. In dit geval staat immers enerzijds nog geenszins vast dat de nieuwe bouwvergunning op zeer korte termijn zal worden verleend (daarvoor hebben wij alleen het woord van Wyckerveste), terwijl anderzijds met het voortzetten van de bouw de werking van het "fait accompli" wordt versterkt.

3.2.4 Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding niet kan worden vooruitgelopen op een al dan niet in te dienen bezwaar dan wel schorsingsverzoek, zal de vordering worden toegewezen met dien verstande dat: Wyckerveste wordt veroordeeld tot de feitelijke stillegging van de bouw tot het moment waarop aan Wyckerveste een bouwvergunning door het bevoegde gezag wordt verleend. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag ad €Euro 10.000,-- per dag dat Wyckerveste verzuimt aan het vonnis te voldoen met een maximum van €Euro 300.000,--.

4. De beoordeling in de zaak met nummer 80927 / KG ZA 03-24

4.1 Verwijzende naar de overwegingen 3.1, 3.2.3 is de voorzieningenrechter van oordeel dat Wyckerveste ook onrechtmatig jegens Hornbach handelt en is ook deze vordering voor toewijzing vatbaar als nader in het dictum bepaald, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag van €Euro 10.000,-- per dag of dagdeel in geval Wyckerveste in strijd met het verbod handelt met een maximum van €Euro 300.000,--.

5. In zaak nummer 80921 / KG ZA 03-23 en 80927 / KG ZA 03-24

5.1 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt Wyckerveste veroordeeld in de kosten van het geding.

6. Uitspraak

De voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht;

RECHT DOENDE in kort geding:

In zaaknummer 80921:

Veroordeelt Wyckerveste tot de feitelijke stillegging van de bouw tot het moment waarop aan Wyckerveste een bouwvergunning door het bevoegde gezag wordt verleend, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €Euro 10.000,-- per dag in geval Wyckerveste, na betekening van dit vonnis, verzuimt hieraan te voldoen met een maximum van

Euro 300.000,--;

Veroordeelt Wyckerveste in de kosten van dit geding aan de zijde van Woonboulevard Heerlen gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van €Euro 977,16, waarvan:€

Euro 193,-- wegens verschuldigd vast recht, €

Euro 703,-- voor salaris procureur en

Euro € 81,16 aan explootkosten;

In zaaknummer 80927:

Veroordeelt Wyckerveste tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het (doen) bouwen en/of het te (doen) verrichten van bouwwerkzaamheden die in strijd zijn met artikel 40 van de Woningwet, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van €Euro 10.000,-- per dag of dagdeel in geval Wyckerveste, na betekening van dit vonnis, in strijd met dit verbod handelt, met een maximum van Euro€ 300.000,--;

Veroordeelt Wyckerveste in de kosten van dit geding aan de zijde van Hornbach gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van € 964,20, waarvan:

Euro€ 193,-- wegens verschuldigd vast recht, €

Euro 703,-- voor salaris procureur en €

Euro 68,20 aan explootkosten;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. P.P. Lampe, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in het bijzijn van de griffier.

BC