Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2003:AF3817

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
22-01-2003
Datum publicatie
04-02-2003
Zaaknummer
75772
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis : 22 januari 2003

Zaaknummer : 75772 / HA ZA 02-567

De rechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap KPN LEASE B.V., rechtsopvolgster van de besloten vennootschap KPN Finans B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

procureur mr. W.C.M. Coenen;

tegen:

[De heer V.],

wonende te Kerkrade,

gedaagde,

procureur mr. J.W.J. Schoonbrood.

1. Het verloop van de procedure

Nadat de kantonrechter te Heerlen de zaak naar deze rechtbank heeft verwezen, hebben partijen vonnis gevraagd.

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Gedaagde heeft een telefooncentrale Vox Novo Compact II van eiseres gehuurd. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat deze een duur heeft van 60 maanden, ingaat op 25 juli 2000, de maandelijkse huur fl. 163,63 exclusief BTW bedraagt en gedaagde handelt in de uitvoering van Timmer- en Ondernemingsbedrijf [V.].

Op 2 augustus 2001 had gedaagde een betalingsachterstand van 4 huurtermijnen en heeft eiser de overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming daarvan ontbonden.

Ter zekerstelling van haar vordering heeft eiseres met verlof van de rechtbank conservatoir beslag gelegd op twee onroerende zaken van gedaagde.

2.2 Eiseres stelt dat haar algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. De toepasselijkheid wordt vermeld in de overeenkomst die door gedaagde is ondertekend en de algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van de overeenkomst, aldus eiseres. In de algemene voorwaarden wordt onder andere vermeld dat bij ontbinding de nog niet vervallen huurtermijnen verschuldigd zijn.

2.3 Eiseres vordert, na eisvermindering, om gedaagde te veroordelen bij vonnis geheel uitvoerbaar bij voorraad

- om aan haar te betalen tegen bewijs van kwijting de ter zake verschuldigde som van

fl. 10.857,53 (som van de resterende termijnen plus de som van de achterstallige termijnen ad fl. 9.124,01 plus 1,5% vertragingsrente berekend tot en met 25 september 2001 ad fl. 242,98 plus fl. 1.379,87 aan buitengerechtelijke incassokosten plus fl. 110,- aan informatiekosten en leges) te vermeerderen met de contractuele rente ad 1,5% per maand over fl. 9.124,01 vanaf 25 september 2001 tot de dag der algehele voldoening;

- om de aan eiseres toebehorende telefooncentrale aan eiseres af te staan en in te leveren op straffe van een dwangsom van fl. 500,- (€Euro 226,89) per dag voor elke dag dat gedaagde hiermee in gebreke blijft;

- in de kosten van deze procedure, een bedrag aan salaris voor de procureur van eiseres daaronder begrepen;

- in de kosten van de conservatoire procedure, bedragen aan salaris voor de advocaat en procureur van eiseres daaronder begrepen;

- in de kosten voor het conservatoire beslag.

2.4 Gedaagde voert verweer hetwelk - samengevat en voor zover thans van belang - het volgende inhoudt.

2.4.1 De algemene voorwaarden van eiseres zijn volgens gedaagde niet van toepassing aangezien gedaagde deze niet van eiseres heeft ontvangen, zodat hij de inhoud daarvan niet kent.

2.4.2 Gedaagde betwist het feit dat eiseres toekomstige huurtermijnen kan vorderen nu zij stelt dat de overeenkomst het karakter heeft van een huurovereenkomst en niet van een overeenkomst van koop of koop op afbetaling. Tevens stelt gedaagde dat het betreffende beding in de algemene voorwaarden ingevolge artikel 6:237 onder i BW onredelijk bezwarend is, zodat eiseres hierop geen beroep kan doen.

2.4.3 Alle kosten van het conservatoire beslag worden betwist. Gedaagde stelt dat deze onnodig zijn gemaakt omdat de eigendom van de telefooncentrale nog bij eiseres rustte en deze eerst op gedaagde overgaat bij algehele betaling door hem.

2.4.4 Ook de buitengerechtelijke incassokosten worden betwist. Eiseres heeft niet door middel van het overleggen van bescheiden aangetoond dat de gemaakte incassokosten, naar de van toepassing zijnde maatstaven van de commissie "voorwerk", redelijk zijn. Er is namelijk maar één aanmaning overgelegd.

2.4.5 Gedaagde is van mening dat hij geen contractuele rente verschuldigd is nu eiseres niet meer schade heeft dan de wettelijke rente.

3. De beoordeling

3.1 Gedaagde heeft betwist dat hij de algemene voorwaarden van eiseres heeft ontvangen en daarmee bekend was. De door eiseres overgelegde overeenkomst is door gedaagde ondertekend, waarmee dit stuk een onderhandse akte is in de zin van artikel 157 lid 2 van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv). Op de door gedaagde ondertekende pagina is vermeld onder F "Op deze overeenkomst zijn van toepassing de aan ommezijde vermelde of bijgeleverde Algemene Voorwaarden (versie CL/INCL (04-99) alsmede het verzekeringscertificaat." Deze verklaring heeft dwingende bewijskracht gelet op artikel 157 lid 2 Rv. Nu gedaagde geen tegenbewijs heeft aangeboden, staat genoemde verklaring van gedaagde in de overeenkomst vast en wordt zijn stelling, dat hij de algemene voorwaarden niet heeft ontvangen, verworpen.

3.2 Gedaagde beroept zich op de vernietigbaarheid van het beding, inhoudende dat nog te vervallen huurtermijnen in rekening kunnen worden gebracht, omdat dit beding volgens artikel 6:237 onder i van het Burgerlijk Wetboek onredelijk bezwarend zou zijn. Dit beroep kan naar het oordeel van de rechtbank niet slagen omdat gedaagde volgens de overeenkomst handelde in de uitoefening van een bedrijf en artikel 6:237 BW uitsluitend op overeenkomsten tussen een gebruiker en een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ziet.

3.3 De kosten van het beslag zijn niet toewijsbaar nu geen stukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat de in artikel 721 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven betekening heeft plaatsgevonden, zodat niet gecontroleerd kan worden of het beslag conform de wet is gelegd en de kosten daarvan, inclusief de gevorderde kosten ten behoeve van het opvragen van informatie bij het Kadaster ad f 97,50, voor rekening van eiseres dienen te blijven.

3.4 Eiseres heeft gesteld dat het door haar ingeschakelde incassobureau meer werkzaamheden heeft verricht dan alleen ter voorbereiding van de procedure, maar heeft verzuimd dit te onderbouwen met de daarmee gemoeide uren en een uurtarief.

Aangezien de rechtbank bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de buitengerechtelijke incasso kosten de aanbevelingen uit het rapport "voorwerk" als uitgangspunt neemt, zal zij de buitengerechtelijke incassokosten toewijzen tot een bedrag dat maximaal overeenkomt met twee punten van het toepasselijke liquidatietarief.

De kosten van de verificatie van de adresgegevens bji de Kamer van Koophandel ad fl. 12,50 maken onderdeel uit van de incassokosten. Aangezien bovenvermeld vergoeding een forfaitair bedrag is zullen deze kosten niet apart worden vergoed.

3.5 De door eiseres gevorderde contractuele rente berust op de algemene voorwaarden. Nu partijen die rente zijn overeengekomen is de vraag of eiseres slechts schade heeft geleden met een omvang als de wettelijke rente niet relevant. Het onder 2.4.5 weergegeven verweer wordt dus eveneens verworpen.

4. De uitspraak

De rechtbank:

veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen een bedrag van Euro€ 4.250,56

(fl. 9.366,99), vermeerderd met de contractuele rente ad 1,5% over €Euro 4.140,30 (fl. 9.124,01) vanaf 25 september 2001 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt gedaagde tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten tot een bedrag van Euro€ 662,-;

veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure aan de zijde van eiseres gerezen, tot aan deze uitspraak begroot op € Euro 62,73 aan kosten deurwaarder,

Euro€ 230,- aan griffierecht en

€Euro 662,- voor salaris procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Sijmonsma, rechter, en ter openbare terechtzitting uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

RvdV