Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2001:AB2455

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
03-07-2001
Datum publicatie
06-07-2001
Zaaknummer
03/008018-99 + 03/008111-98
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummers: 03/008018-99; 03/008111-98 (gev. ttz)

Datum uitspraak: 3 juli 2001

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT

VONNIS

op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen

[verdachte],

geboren [geboorteplaats verdachte],

wonende te [woonplaats verdachte].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 19 juni 2001.

De tenlastelegging

Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat

1.

hij (handelend onder de naam [naam B.V.]) op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk meerdere althans een (zogenaamde) simlock(s)/service provider lock(s), althans software, in elk geval gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en/of overgedragen heeft veranderd en/of gewist en/of onbruikbaar en/of ontoegankelijk heeft gemaakt en/of andere gegevens daaraan heeft toegevoegd, immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) het volgende gedaan: hij verdachte (handelend onder de naam [naam B.V.]) heeft meermalen, althans eenmaal van door Libertel op de markt gebrachte pakketten (Izi-pakket), bestaande die pakketten uit een draagbare telefoon (Ericsson, type GF768) en een pre-paid kaart, de in/op die mobiele telefoontoestel(len) aangebrachte simlock(s)/service provider lock(s) verwijderd/gedeblokkeerd door de software van die/dat toestel(len) te benaderen en/of de oorspronkelijke software (versie 98 11 23 1642) behorende bij dat (die) telefoontoestel(len)te verwijderen en/of te vervangen door door hem, verdachte, via internet gedownloade software (versie 98 03 18 1621);

SUBSIDIAR, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden:

Dat hij (handelend onder de naam [naam B.V.]) op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999, te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk is binnengedrongen in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, althans in een gedeelte daarvan, door daarbij (telkens)de beveiliging te doorbreken en/of de toegang daartoe te verwerven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) het volgende gedaan: hij, verdachte, (handelend onder de naam [naam B.V.]) heeft meermalen, althans eenmaal van door Libertel op de markt gebrachte pakketten (Izi pakketten), bestaande uit een draagbare telefoon (merk Ericsson, type GF 768 en een pre-paid kaart, de in/op die mobiele telefoontoestel(len) aangebrachte simlock(s)/service providerlock(s) verwijderd/gedeblokkeerd door de software van die/dat toestel(len) te benaderen en/of de oorspronkelijk software (versie 981 11 23 1642) behorende bij dat telefoontoestel te verwijderen en/of te vervangen door door hem, verdachte via internet gedownloade software (versie 98 03 18 1621);

2.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 in elk geval op of omstreeks 2 maart 1999, te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, software, (welke software auteursrechtelijk beschermd was in de zin van de Auteurswet 1912) te weten software van Ericsson Mobile Communications versie 98 03 18 1621 heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen terwijl hij ten tijde van het verwerven en/of het voorhanden krijgen van die software wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;(Artikel 416 lid 1 onder a, 417 bis Wetboek van Strafrecht).

3.

dat hij op meerdere althans een tijdstip(pen) in de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, van het opzettelijk inbreuk maken op een anders auteursrecht en/of van het opzettelijk ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben van (een) voorwerp(en) waarin met inbreuk op een anders auteursrecht een werk is vervat een beroep heeft gemaakt en/of het opzettelijk inbreuk maken op een anders auteursrecht en/of het opzettelijk ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben van (een) voorwerp(en) waarin met inbreuk op een anders auteursrecht een werk is vervat als bedrijf heeft uitgeoefend, door (telkens) opzettelijk,

*zonder toestemming van de rechthebbende/licentiehouder/eigenaar, te weten Ericsson Mobile Communications AB, softwareprogrammatuur versie 98 03 18 1621 via internet te downloaden en/of voorhanden te hebben en/of

*(vervolgens) nadat de software van Ericsson Mobile Communications AB, versie98 11 23 1642 behorende bij en/of gemaakt voor mobiele telefoon- toestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 zoals (uit)geleverd aan Libertel B.V. (produktienummer DPY 101 2305/144) door hem, verdachte, uit die toestellen was verwijderd, de door hem gedownloade software van Ereicsson, versie 98 03 18 1621 te implementeren/te plaatsen in de mobiele telefoontoestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 zoals geleverd aan Libertel B.V. (produktnummer DPY 101 2305/144);

4.

hij verdachte op een (aantal) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 1998 tot en met 5 november 1998 in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) (telkens) opzettelijk enig werk voor telecommunicatie heeft/hebben vernield en/of beschadigd en/of stoornis in de gang van een zodanig werk veroorzaakt en/of een ten opzichte van een zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de verlening van diensten te duchten is, in elk geval (telkens) daardoor wederrechtelijk stoornis is ontstaan in een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor de dienstverlening aan het publiek, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), in elk geval verdachte een (aantal) maal (telkens) (grote) aantal(len) telefoontoestellen gemodificeerd (o.a. verwijderen/wijzigen SIM-lock en/of IMEI-code);

5.

een of meer derde(n) op een (aantal) tijdstip(pen) in of omstreeks 1 oktober 1998 - 5 november 1998 te Klimmen en/of elders in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, telkens met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Telfort en/of een andere verstrekker van telecommuniecatiediensten heeft bewogen tot de afgifte van gesprekstijd (het laten deelnemen aan de telecommunicatie-infrstructuur), in elk geval van enig goed, hebbende die derde(n) en/of zijn/hun mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft/hebben voorgedaan als een (andere) abonnee/gerechtigde tot deelname aan de telecommunicatie-infrastructuur van (een van die) telecommunicatie-syste(e)m(en) waartoe het/de betreffende telefoontoestel(len) behoorden (middels genoemd SIM-lock) en/of middels dat (gewijzigde) IMEI-nummer en/of door gebruikmaking van een telefoontoestel na verbreking van het SIM-lock de toegang is verleend door (en tot) de telecommunicatie-systemen van een andere verstrekker(s) van telecommunicatiedienst(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte, welk(e) misdrijf(ven) door verdachte opzettelijk is/zijn uitgelokt door in vooromschreven tijdvak in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of middelen te verschaffen, immers heeft verdachte in genoemde periode in landelijke dagbladen aangeboden het SIM-lock van telefoontoestel(len) te kunnen verwijderen en/of kenbaar heeft gemaakt tegen betaling desgewenst grote aantallen telefoontoestel(len) aldus kan aanpassen en/of (grote) (een) aantal(len) telefoontoestel(len) ter verkoop heeft aangeboden waarvan het SIM-lock was verbroken en/of aan (een van voornoemde) derde(n) een (aaantal) telefoontoestel(len) heeft/hebben verkocht, terwijl van dit/deze telefoontoestel(len) het SIM-lock (al dan niet door hem, verdachte) was verbroken.

Het onderzoek van de zaak

Tijdens de beraadslaging is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

De rechtbank acht zich namelijk onvoldoende voorgelicht over de aard en de herkomst van de - kennelijk - door verdachte in de periode in of omstreeks 1 februari tot en met 2 maart 1999 in verband met het verwijderen c.q. deblokkeren van simlocks/serviceproviderlocks gebruikte software, in de tenlastelegging aangeduid als Ericsson Mobile Communications AB, versie 98 03 18 1621 (hierna: de software).

De rechtbank stelt de stukken in handen van de officier van justitie en draagt hem op om, bij proces-verbaal dan wel op andere, gepaste wijze nadere gegevens aan te dragen ter beantwoording van de volgende vragen:

is de software auteursrechtelijk beschermd en zo ja, wie is de rechthebbende?;

wie kan bevoegdelijk gebruik maken van de software?; wordt in dit verband gebruik gemaakt van licenties?;

wordt de gebruiker van de software voorafgaand, tijdens dan wel na het gebruik ervan, gewezen op de auteursrechtelijke bescherming die op de sofware rust en zo ja, op welke wijze?;

zijn door de rechthebbende (en eventuele licentiehouders) voorzieningen getroffen om te bewerkstelligen dat de software (zo veel mogelijk) alleen door bevoegden wordt gebruikt en zo ja, welke?;

wordt de software door de rechthebbende dan wel licentiehouders via het internet beschikbaar gesteld en zo ja, op welke wijze en ten behoeve van wie?; is in dat geval de toegang tot de software afgeschermd, door het aanbrengen van beveiligingen of anderszins (aanmelding, betaling etc.)?;

wordt deze software door anderen dan de rechthebbende dan wel licentiehouders via het internet beschikbaar gesteld en zo ja, op welke wijze en ten behoeve van wie?;

kan, met name aan de hand van de software zelf, worden achterhaald op welke wijze verdachte de beschikking heeft gekregen over de software?; zo ja, kan worden vastgesteld dat juist is hetgeen verdachte heeft verklaard, namelijk dat hij de software via het internet heeft verkregen?;

zijn in de software veranderingen aangebracht en zo ja, welke?;

zijn aan deze software elementen toegevoegd, en zo ja, welke?;

is te achterhalen wie deze (eventuele) veranderingen en/of toevoegingen heeft aangebracht?;

wat kan, in verband met het voorgaande, worden gezegd over de software waarvan sprake is in het deskundigenrapport van het Gerechtelijk Laboratorium d.d. 3 maart 1999 (dossier p. 100, onder ‘stap 1’), namelijk ‘eric.exe’ en ‘Ericsson 6xx en 7xx Flasher software v3.0 © Zulea e-mail: <zulea@usa.net>’:

is dit dezelfde (al dan niet gewijzigde en/of aangevulde) software als de in de tenlastelegging genoemde software (Ericsson Mobile Communications AB, versie 9803181621)?;

wordt deze software op internet aangeboden en zo ja, door wie en op welke wijze?

Het onderzoek zal in verband daarmee na hervatting worden geschorst.

BESLISSINGEN:

De rechtbank

beveelt dat het onderzoek in deze zaak zal worden hervat;

schorst het onderzoek tot een nader te bepalen datum en tijdstip;

- beveelt de oproeping van de verdachte tegen die datum en dat tijdstip;

- verstaat dat de raadsvrouw van de verdachte van die nadere terechtzitting in kennis wordt gesteld;

- stelt de stukken in handen van de officier van justitie, teneinde deze in de gelegenheid te stellen uitvoering te geven aan het vorenstaande.

Dit vonnis is aldus gewezen door mr. F.A.G.M. Vluggen, voorzitter, mr. W.J.J. Beurskens en mr. W.E. Elzinga, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.W.J.H. Coumans, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 3 juli 2001.