Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2022:892

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-02-2022
Datum publicatie
21-02-2022
Zaaknummer
C/03/299340 / KG ZA 21-443
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering tot verbod oprichting 5G-zendmast afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/299340 / KG ZA 21-443

Vonnis in kort geding van 3 februari 2022

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

en

2 [eiseres sub 2] ,

en

3 [eiser sub 3] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. P.H.J. Nass;

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. drs. N.E.M. Soliana.

Partijen zullen hierna eisers en KPN genoemd worden.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 t/m 19

 • -

  de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 3

 • -

  de brief van eisers met bijlagen 20 en 21

 • -

  de brief van eisers met één bijlage, door de voorzieningenrechter genummerd 22

 • -

  de mondelinge behandeling;

 • -

  de pleitnota van eisers.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eisers zijn sedert 9 augustus 2017 eigenaar van hun woning, aan het adres [adres 1] te [woonplaats] , kadastraal bekend [kadastrale aanduiding 1] . Het perceel ligt op de hoek van de [straatnaam] . De koopprijs van de woning was € 190.000,--.

2.2.

Op 22 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld aan KPN een vergunning verleend voor het “vervangen en één nieuw te bouwen zendmast t.b.v. telecommunicatie en het kappen van twee bomen op het perceel [straatnaam] ongenummerd te Simpelveld, kadastraal bekend als [kadastrale aanduiding 2]”. Het bouwplan omvat onder meer één nieuw te bouwen zendmast met een open structuur en een hoogte van 40 m, het slopen van een bestaande zendmast, het plaatsen van een hekwerk rondom de zendmast met een oppervlakte van 6,0 bij 6,0 m en een hoogte van 2,5 m, en het plaatsen van een installatiekast naast de zendmast met een oppervlakte van 0,65 bij 0,65 m en een hoogte van 1,5 m. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden, waaronder de verplichting voor alle gevelde bomen een Fagus Sylvatica maat 30-35 te herplanten.

2.3.

Het perceel waarop de op te richten mast wordt geplaatst, grenst aan zuidwestkant van het perceel met de woning van eisers. Het perceel ligt in een gebied waarop het bestemmingsplan Buitengebied 2016 van toepassing is. Dit bestemmingsplan staat op grond van het bepaalde in artikel 8.2.3 onder c de bouw van een telecommunicatiemast met een hoogte van 40 m toe. Op het perceel staan onder meer een stenen gebouwtje en sinds 1979 een zendmast van 22,5 m hoog ten behoeve van telecommunicatie in gebruik bij KPN en T-Mobile, beide gelegen ten zuidwesten van perceel [kadastrale aanduiding 3] , (de woning met adres [adres 2] ). Verder liggen langs de [straatnaam] gedeeltelijk ondergrondse afvalcontainers op of naast het perceel.

2.4.

In verband met de oversluiting van een hypotheek is de woning van eisers in 2021 getaxeerd. De taxateur heeft in zijn rapport van 10 juni 2021 de waarde van de woning getaxeerd op € 260.000,--. In datzelfde rapport heeft hij op de vraag of hij voorwaarden of andere bijzonderheden heeft waargenomen die de waardeontwikkeling substantieel kunnen beïnvloeden geantwoord: “Ja, zendmast achter het perceel gelegen (berg), waarschijnlijk in de toekomst 5 g mast.

2.5.

Aan KPN is bij besluit van 28 juli 2020 vergunning verleend voor het gebruik van frequentieruimtes ten behoeve van het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten. KPN heeft daarbij een vergunning gekregen voor het gebruik van de volgende frequentiebanden: 700, 1.400 en 2.100 MHz. Op grond van een in 2012 verkregen vergunning is KPN gerechtigd gebruik te maken van de volgende frequentiebanden: 800, 900, 1.800, 2.100 en 2.600 MHz.

2.6.

Voor het gebruik van 700 MHz frequentieband is KPN gehouden binnen twee jaar na afgifte van de netwerklicentie (op 28 juli 2020) een dekking van ten minste 98% per gemeente in Nederland te realiseren.

2.7.

De vergunde zendmast zal worden gebruikt als 5G-zendmast voor de 700 MHz frequentieband, en als 4G-zendmast voor de frequentiebanden van 1.800, 2.100 en 2.600 MHz. De huidige zendmast maakt voor de 2G- en 3G-zenders gebruik van de frequentiebanden van 900 MHz en voor de 4G-zender van de 800 MHz frequentieband.

2.8.

Eisers hebben bij brief van 31 augustus 2021 bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. In dat kader heeft op 6 december 2021 een hoorzitting plaatsgevonden. Op het bezwaar is nog niet beslist.

2.9.

KPN heeft bij e-mailbericht van 18 november 2021 verklaard geen bouwwerkzaamheden uit te voeren voordat de gemeente Simpelveld heeft beslist op het door eisers ingediende bezwaar.

3 Het geschil

3.1.

Eisers stellen zich op het standpunt dat KPN onrechtmatig jegens hen zal handelen indien zij met gebruikmaking van de aan haar verleende vergunning overgaat tot het oprichten van de zendmast. De mast zal volgens eisers op een afstand van 5 m van de grens van hun perceel en op 16 à 20 m afstand van hun woning worden opgericht.

3.2.

Oprichting van de omstreden mast zal volgens eisers leiden tot onrechtmatige hinder. Ten eerste zal de mast leiden tot een drastische vermindering van hun uitzicht op het heuvellandschap. Van welke zijde zij ook vanuit hun woning in hun tuin zullen kijken, zij zullen steeds geconfronteerd worden met de mast. Voorts wijzigt hun uitzicht, omdat in verband met de bouw van de mast een tweetal bomen zal worden gekapt. Het uitzicht zal volgens eisers veranderen van een open, natuurlijk en groen uitzicht naar een kil en industrieel uitzicht.

3.3.

Daarnaast stellen eisers dat zij geconfronteerd zullen worden met permanent gesuis, gezoem en piep- en fluittonen als gevolg van wind die langs de mast waait. Dat die geluiden ontstaan bij zendmasten is volgens eisers een feit van algemene bekendheid.

3.4.

Verder zal de mast volgens eisers leiden tot lichthinder. Door de hoogte van 40 m en de geringe afstand tot hun perceel van 5 m, zal de mast zonlicht van hun perceel wegnemen en zal de mast daar schaduw op werpen.

3.5.

Ook stellen eisers dat er een gezondheidsrisico uitgaat van de aan de mast te hangen zenders. Op grond van uitlatingen van de gemeente Simpelveld gaan eisers er van uit dat 5G-zenders zullen worden geïnstalleerd. Eisers stellen daardoor te worden blootgesteld aan elektromagnetische straling van de mast en de daarmee gepaard gaande mogelijk grote gezondheidsrisico’s. Ter onderbouwing hun stelling verwijzen eisers naar het rapport van de Gezondheidsraad “Kernadvies 5G en gezondheid, nr. 2020/16.” Uit dat rapport volgt volgens eisers dat de kans op gezondheidsschade geenszins is uit te sluiten en dat, indien deze zich zal voordoen, deze schade ingrijpend is.

3.6.

Eisers verwijten KPN dat zij geen onderzoek heeft gedaan naar een alternatieve locatie voor de mast, namelijk het oude voetbalterrein van de voetbalclub R.K.V.V. Huls.

3.7.

Ten slotte stellen eisers in hun dagvaarding dat het oprichten van de mast zal leiden tot waardevermindering van hun woning.

3.8.

Ter zitting hebben eisers hun stelling omtrent de onrechtmatigheid van de voorgenomen plaatsing van de 5G-mast aangevuld met de stelling dat met die plaatsing het risico ontstaat dat activisten tegen 5G-zendmasten/complotdenkers de mast in brand zullen steken.

3.9.

Eisers vorderen op grond van het vorenstaande dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:

I. KPN verbiedt om de zendmast met aanhorigheden op te richten op het perceel [straatnaam] ongenummerd te Simpelveld, kadastraal bekend als [kadastrale aanduiding 2] , totdat in de bodemprocedure een vonnis of arrest is gewezen dat in kracht van gewijsde is gegaan, dan wel een beslissing neemt die de voorzieningenrechter in het belang van eisers in goede justitie geraden acht;

II. KPN veroordeelt tot het betalen van een dwangsom van € 300.000,--, voor het geval oprichting in weerwil van het verbod onder I toch zal geschieden;

III. KPN veroordeelt – indien de oprichting van de zendmast met aanhorigheden al (gedeeltelijk) heeft plaatsgevonden ten tijde van de tenuitvoerlegging van het vonnis – binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de (gedeeltelijk opgerichte) zendmast met aanhorigheden op het perceel [straatnaam] ongenummerd te Simpelveld, kadastraal bekend als [kadastrale aanduiding 2] verwijdert en verwijderd houdt, totdat in de bodemprocedure een vonnis of arrest is gewezen dat in kracht van gewijsde is gegaan, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,--, dan wel een hoogte door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen voor elke dag of gedeelte daarvan dat KPN niet aan deze veroordeling voldoet, zulks met een maximum van € 300.000,--, dan wel een maximum door de voorzieningenrechter te bepalen;

IV. KPN veroordeelt in de kosten van deze procedure met inbegrip van de nakosten, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de proceskosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten, te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening.

3.10.

KPN voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het antwoord op de vraag of de oprichting van de nieuwe zendmast onrechtmatige hinder voor eisers oplevert, hang af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend, en de mogelijkheid - mede gelet op de daaraan verbonden kosten - en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te treffen. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

Geluidshinder

4.2.

Eisers hebben de gestelde, maar door KPN betwiste, geluidshinder niet met objectieve feiten onderbouwd. KPN stelt nooit eerder soortgelijke klachten te hebben ontvangen ten aanzien van een van haar duizenden masten. KPN heeft verder, onbetwist, gesteld dat de op te richten mast niet, zoals bij oudere masten het geval is, zal bestaan uit holle buizen die daardoor mogelijk geluid kunnen produceren als gevolg van windbelasting. De aan de mast te bevestigen apparatuur zal volgens KPN ook beschikken over (afge)ronde vormen, hetgeen het vangen van wind door die apparatuur en het als gevolg daarvan produceren van geluid zal voorkomen. Ook deze stelling is door eisers niet gemotiveerd weersproken.

4.3.

Uit dit alles moet worden geconcludeerd dat eisers niet aannemelijk hebben gemaakt dat de mast zal leiden tot (onrechtmatige) geluidshinder voor eisers.

Lichthinder

4.4.

Eisers hebben niet concreet onderbouwd in welke mate er minder zonlicht of meer schaduw op hun perceel zal vallen in vergelijking met de huidige situatie, waarin op het perceel [kadastrale aanduiding 1] vier al behoorlijk uitgegroeide beukenbomen staan die zonlicht wegnemen en schaduw werpen op hun perceel, zie foto 1 in productie 16 van eisers. KPN heeft betwist dat dat de nieuwe zendmast (noemenswaardige) hinder zal veroorzaken. Zij wijst daartoe op de open constructie van de mast en het bijbehorende spijlen hekwerk.

Gelet op het silhouet van de naar boven smaller wordende mast (aan de voet circa drie meter breed volgens de tekening in bijlage 4 van productie 7 van eisers) en de positie van de mast ten opzichte van het perceel van eisers (ten zuidwesten daarvan) en te midden van, dan wel naast, een rij beukenbomen, acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat de mast zal leiden tot een dusdanige vermindering van zonlicht in omvang en duur, of een zodanige toename in omvang en duur van schaduw op het perceel van eisers, dat zulks hinder oplevert die als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd.

Gezondheidsschade

4.5.

Eisers stellen dat ten aanzien van het 5G-netwerk nog niet voldoende onderzoek is gedaan om stellig te kunnen concluderen dat er geen negatieve gezondheidseffecten zullen zijn. Zij beroepen zich op de inhoud van het Kernadvies van de Commissie Elektromagnetische velden (hierna: de Commissie) van de Gezondheidsraad, getiteld “5G en gezondheid” (nr. 2020/16) (hierna: het Kernadvies), door hen als productie 17 bij de dagvaarding gevoegd.

4.6.

KPN betwist dat eisers hun stellingen kunnen onderbouwen met het Kernadvies. Eisers vermelden de daarin vermelde voorbehouden niet en geven de conclusies niet juist weer. KPN verwijst voorts naar publicaties van het Kennisplatform EMV, het RIVM en het Antennebureau en stelt alle hieruit volgende adviezen en aanbevelingen op te volgen en dit te blijven doen.

4.7.

De voorzieningenrechter stelt vast dat in de samenvatting van het Kernadvies de Commissie nog geen antwoord kan geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Daarvoor is volgens de Commissie nodig om te weten bij welk niveau gezondheidsschade kan optreden bij mensen, hetgeen een uitgebreidere analyse vergt van de wetenschappelijke gegevens dan de Commissie heeft kunnen uitvoeren. De Commissie wijst naar een onderzoek dat de WHO uitvoert, waarvan de resultaten waarschijnlijk in 2022 bekend worden. Daarnaast is volgens de Commissie nodig om te weten wat de feitelijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden is na invoering van 5G. Dat is echter nog niet bekend, nu 5G nog maar deels in gebruik is genomen. Het is volgens de Commissie niet uit de sluiten dat het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, maar voor geen van deze en andere aandoeningen acht de Commissie de samenhang tussen blootstelling en de ziekte of aandoening waarschijnlijk of aangetoond. Het is niet bekend in hoeverre bevindingen bij proefdierexperimenten kunnen worden vertaald naar mensen.

4.8.

Omdat de lagere frequentiebanden voor 5G (tot 3,5 GHz) al jaren in gebruik zijn voor telecomtoepassingen, wifi en rader, zonder dat dit heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade, ziet de Commissie geen reden om het gebruik van deze frequentiebanden te stoppen of te beperken. Wel adviseert de Commissie om de nieuwste richtlijnen van de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in Nederland te gebruiken als basis voor blootstellingsbeleid. Omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden, adviseert de Commissie uit voorzorg die richtlijnen toe te passen en blootstellingen zo laag mogelijk te houden. Ook adviseert de Commissie de blootstelling te monitoren vóór, tijdens en na de uitrol van de 5G-systemen en onderzoek te doen naar effecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden met frequenties rondom 26 GHz met niveaus onder de ICNRP-limieten om op termijn de gezondheidsrisico’s beter in te schatten. Zij raadt aan de ingebruikname van de 26 GHz frequentiebanden voor 5G op te schorten totdat uitkomsten van onderzoek beschikbaar zijn.

4.9.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Vast staat dat de zender van KPN aan de nieuwe zendmast ten behoeve van het 5G-netwerk gebruik gaat maken van de 700 MHz-frequentieband, nu zij slechts gerechtigd is tot het gebruik van deze frequentieband voor dit netwerk. Het gebruik van mogelijk meer gezondheidsrisico’s opleverende frequenties van 3,5 en 26 GHz zijn niet aan de orde, omdat deze frequenties niet zijn geveild en de vraag is óf deze ooit zullen worden gebruikt, zoals KPN onbetwist heeft gesteld. KPN heeft er, onweersproken, op gewezen dat de Commissie in haar rapport concludeert dat zendfrequenties in de buurt van de 700 MHz al jaren in gebruik zijn voor de huidige telecommunicatiesystemen of toepassingen als wifi, zonder dat dit heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade.

4.10.

Uit de voormelde inhoud van het rapport van de Commissie volgt dat niet aannemelijk is dat de zenderfrequentie waarmee KPN met de nieuwe mast gebruik gaat maken in haar beoogde 5G-netwerk, leidt tot bewezen gezondheidsrisico’s. Bij de beoordeling van het Kernadvies is van belang dat de Commissie in haar rapport alleen conclusies trekt ten aanzien van de potentie van gezondheidsschade en niet omtrent de waarschijnlijkheid dat die schade zal optreden. De Commissie heeft in haar rapport geen uitspraak gedaan over de vraag of gezondheidsschade daadwerkelijk zal optreden bij blootstelling aan de 700 MHz-frequenties van het beoogde 5G netwerk.

4.11.

KPN heeft onbetwist gesteld dat, alhoewel de hiervoor genoemde ICNIRP-normen nog niet als wettelijke limieten zijn vastgelegd, zij zich aan die normen houdt. Evenmin hebben eisers betwist dat de limieten van de ICNIRP, opgesteld voor de veilige blootstelling aan elektromagnetische straling, 50 maal hoger liggen dan de straling die uitgaat van de door KPN te gebruiken zenders.

4.12.

Eisers hebben voorts zonder onderbouwing gesteld, terwijl KPN dit heeft betwist, dat de gestelde blootstelling aan elektromagnetische straling niet voldoet aan het door de Gezondheidsraad als advies te hanteren ALARA (As Low As Reasonably Achievable)-principe.

4.13.

KPN heeft ook verklaard dat indien het rapport van de WHO naar de mogelijke risico’s van straling als hier aan de orde, waarnaar de Gezondheidsraad verwijst en waarvan de publicatie aanstaande is, zou leiden tot nieuwe inzichten, zij zich daaraan zal aanpassen, hetgeen eisers naar het oordeel van de voorzieningenrechter mogen opvatten als een toezegging dat KPN dat zal doen.

4.14.

Ten slotte heeft KPN onbetwist gesteld dat de nieuwe zendmast van 40 m hoog het elektromagnetisch veld voor eisers juist vermindert ten opzichte van de huidige mast van 22,5 m hoog omdat de afstand tot hun woning daardoor groter wordt.

4.15.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat door eisers niet aannemelijk is gemaakt dat van het gebruik van de geplande zenders aan de mast een relevant risico op gezondheidsschade uitgaat.

Visuele hinder

4.16.

KPN heeft niet betwist dat de vergunde mast zal leiden tot visuele hinder voor eisers, maar zij stelt dat deze hinder niet dusdanig is dat deze als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd.

4.17.

Allereerst overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Eisers hebben foto’s overgelegd met het huidige uitzicht vanuit hun woning op de plek waar de vergunde mast is voorzien. Ter illustratie van de wijziging van het uitzicht na de oprichting van de mast hebben eisers in diezelfde foto’s een afbeelding van een mast met toebehoren, zoals die er volgens hen komt uit te zien, gefotoshopt.

4.18.

Met KPN is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet aannemelijk is dat die gefotoshopte foto’s een realistisch beeld geven van het toekomstige uitzicht. Allereerst vanwege het feit dat de nieuw te plaatsen mast en het omringende hek, afwijkend van de door eisers afgebeelde mast en hekwerk, een open structuur zullen hebben. Bovendien lijkt het er op dat de gefotoshopte mast ook niet in de juiste verhouding tot het perceel is afgebeeld. Ten slotte staat ook niet vast op welke afstand van de perceelsgrens van het perceel van eisers de nieuwe mast zal worden opgericht. Volgens eisers is dat 5 m, terwijl dat volgens KPN 10 m is. Eisers hebben hun stellingen op dit punt niet met objectieve meetgegevens onderbouwd.

4.19.

Bij de beantwoording van de vraag of de beweerde toekomstige hinder als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd, moet ook rekening worden gehouden met de diverse belangen die worden gediend met de plaatsing van de mast.

4.20.

KPN is weliswaar een commercieel bedrijf dat haar diensten aanbiedt op het gebied van de telecommunicatie, maar dat betekent niet dat met het plaatsen van de mast enkel commerciële belangen van KPN worden gediend. Er wordt met de omstreden mast immers ook een groot maatschappelijk belang gediend, te weten het mogelijk maken van telecommunicatie en het gebruik van internet. Het belang van de aanwezigheid van zendmasten neemt toe doordat door burgers, bedrijven en hulpdiensten steeds meer gebruik wordt gemaakt van mobiele telefonie in plaats van vaste telefoons en van mobiele communicatiemiddelen om van internet gebruik te maken. Een goed functionerend netwerk met op hun taak berekende zendmasten is dan ook een belangrijk onderdeel van de infrastructuur geworden en de samenleving dient op een zoveel mogelijk storingsvrij functionerend netwerk te kunnen vertrouwen.

4.21.

KPN heeft gesteld, wat door eisers niet is betwist, dat de zenders aan de huidige mast verouderd en overbelast zijn. Dat levert het risico op dat door die overbelasting en veroudering hulpdiensten in geval van een noodsituatie niet kunnen worden bereikt met mobiele communicatiemiddelen. Het belang van een goede dekking met voldoende en goede zenders wordt nog eens benadrukt door de eis die de overheid, als uitgever van de zendvergunningen, stelt aan KPN, namelijk dat deze dient te zorgen voor een dekking van 98% per gemeente binnen twee jaar na afgifte van de netwerklicentie. Het belang om door het plaatsten van een nieuwe mast met nieuwe apparatuur het functioneren van het netwerk te behouden en te verbeteren, weegt zwaarder dan het belang van eisers op een ongestoord en ongewijzigd uitzicht dat zij vanuit hun tuin en woning hebben op het Limburgs heuvellandschap. Voorts is nog van belang dat de nieuwe hogere mast niet alleen dient om daaraan zendapparatuur van KPN te bevestigen, maar ook de apparatuur van twee andere aanbieders van telecommunicatie, terwijl de huidige mast naast KPN slechts kan worden gebruikt door één andere aanbieder. Met de mogelijkheid voor gebruik van de nieuwe mast door meer aanbieders wordt ook voorkomen dat voor andere aanbieders van telecommunicatiediensten de noodzaak bestaat eigen masten te bouwen.

4.22.

Eisers hebben nog gesteld dat KPN niet de mogelijkheden heeft onderzocht van een alternatieve locatie voor de omstreden mast, meer in het bijzonder het oude voetbalterrein van de voetbalclub R.K.V.V. Huls.

4.23.

Dit verwijt wordt verworpen als ongegrond. KPN heeft onderbouwd gesteld dat de mogelijkheden van de door eisers genoemde locatie als alternatief voor de omstreden locatie wel degelijk zijn onderzocht, maar dat die locatie niet geschikt is. In de wijde omgeving is geen perceel voor KPN beschikbaar waarvan de bestemming en de aanwezige ondergrondse infrastructuur de bouw van een 40 m hoge zendmast voor 28 juli 2022 toelaat, nodig om de volledige potentie van de moderne zendapparatuur te kunnen gebruiken. Plaatsing op het oude voetbalterrein zal tot onvoldoende dekking leiden, zo heeft KPN met dekkingskaartjes (haar productie 2) onderbouwd. Dit is door eisers niet concreet betwist. Mede gelet op de hoge ligging is de plaatsing op perceel [kadastrale aanduiding 2] noodzakelijk.

4.24.

In dit verband wil de voorzieningenrechter ten slotte niet onvermeld laten dat eisers bij gelegenheid van de mondelinge behandeling kenbaar hebben gemaakt niet met KPN te willen onderzoeken naar mogelijkheden om de nieuwe mast op de locatie [kadastrale aanduiding 2] , te verplaatsen in de richting van de huidige mast (achter het perceel [adres 2] ), waarmee de visuele hinder wellicht voor een (groot) deel zou kunnen worden verminderd. Eisers wensen enkel dat er helemaal geen nieuwe zendmast wordt geplaatst op perceel [kadastrale aanduiding 2] , zo hebben zij meegedeeld.

Planologische voorzienbaarheid

4.25.

KPN stelt terecht dat de oprichting van een telecommunicatiemast met een hoogte van 40 m voor eisers vóór de aankoop van hun woning voorzienbaar was. Het bestemmingsplan dat van toepassing is op het perceel [kadastrale aanduiding 2] staat de oprichting van een dergelijke hoge mast toe. Voorts stond er op dat perceel, dat grenst aan het perceel van eisers, al een duidelijk zichtbare zendmast, zodat eisers hadden kunnen vermoeden dat de aanwezigheid van een dergelijke mast conform de bestemming was.

Waardevermindering van de woning

4.26.

Eisers hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd dat hun woning door het oprichten van de nieuwe zendmast in waarde zal dalen ten opzichte van de huidige situatie. Het door eisers overgelegde taxatierapport biedt daarvoor geen concreet aanknopingspunt. In dat rapport is immers enkel vermeld dat de aanwezigheid van “een zendmast (…) waarschijnlijk in de toekomst 5 g mast”, een waardedrukkend effect heeft. Eisers hebben niet concreet gesteld of het hier gaat om invloed van 5G of om visuele hinder.

Het gevaar van het in brand steken van de op te richten mast

4.27.

De enkele stelling van eisers dat een 5G-zendmast in de nabijheid van hun woning mogelijk het doelwit kan zijn van brandstichting door tegenstanders van 5G-netwerken of complotdenkers, wat een risico van schade aan hun eigendom in het leven roept, betekent op zichzelf niet dat KPN onrechtmatig jegens eisers handelt door de mast met 5G-zenders op de vergunde locatie op te richten.

4.28.

Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KPN worden begroot op:

- griffierecht € 676,00

- salaris advocaat € 1.016,00

Totaal € 1.692,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt eisers in de proceskosten, aan de zijde van KPN tot op heden begroot op € 1.692,00,

5.3.

verklaart dit vonnis met betrekking tot de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E. Elzinga, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: MT