Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:9567

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
16-12-2021
Datum publicatie
23-12-2021
Zaaknummer
C/03/298361 / KG ZA 21-401
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vorderingen restaurateur jegens websitehouder in kort geding worden afgewezen wegens ontbreken voldoende spoedeisend belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/298361 / KG ZA 21-401

Vonnis in kort geding van 16 december 2021

in de zaak van

de vennootschap onder firma

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. M.J.E. Spee te Maastricht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EET.NU B.V.,

gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,

gedaagde,

advocaat mr. T.L. Kwantes te Maastricht.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Eet.nu genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 november 2021 met de productie A en de producties 1 t/m 7

 • -

  de producties 8 t/m 12 van [eiseres]

 • -

  de producties 1 t/m 11 van Eet.nu

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de spreekaantekeningen van [eiseres]

 • -

  de spreekaantekeningen van Eet.nu.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is op 1 januari 1990 opgericht en is restaurateur van [naam restaurant] in [vestigingsplaats] (hierna te noemen: het restaurant). [naam vennoot 1] en de [naam vennoot 2] zijn de vennoten in [eiseres] .

2.2.

Eet.nu is een onderneming met als bedrijfsactiviteit gegevensverwerking en webhosting. Bestuurders van Eet.nu zijn Wubski B.V., Diamond Bay B.V. en Autumn Leaf B.V. Getrapt bestuurders zijn de heren [naam bestuurder 1] en [naam bestuurder 2] .

2.3.

Eet.nu beheert de website met het adres “ [website 1] ” en de naam “ [website 2] ” (hierna: de website). De website laat online de contactgegevens van restaurants in Nederland zien en biedt onder andere een zogenaamde online Butler-functie aan. Consumenten kunnen die Butler-functie gebruiken om via de website een reservering te vragen bij een restaurant dat is vermeld op de website. Tevens kunnen consumenten een account aanmaken en een recensie op de website plaatsen over hun beleving (over het eten/drinken, de sfeer, de service en de prijs/kwaliteitverhouding) in een bepaald restaurant.

Restaurateurs kunnen een gebruikersaccount aanmaken en - kort gezegd - via dat account de contactgegevens van hun restaurant op de website bewerken. Tevens kunnen zij door middel van dat account reageren op de door consumenten geplaatste recensies over hun restaurant.

2.4.

[eiseres] heeft naar aanleiding van de vermelding van haar restaurant op de website contact opgenomen met Eet.nu. In haar e-mail aan Eet.nu van 10 juli 2008 (productie 1 van Eet.nu) deelt [eiseres] Eet.nu mede dat zij geen toestemming heeft gegeven om het restaurant op de website te vermelden, alsmede dat Eet.nu een recensie over het restaurant van de website moet verwijderen. In een e-mail van 6 oktober 2015 (productie 3 van Eet.nu) is te lezen dat Eet.nu [eiseres] bericht over een (nieuwe) recensie over het restaurant. [eiseres] heeft op die e-mail gereageerd en om verwijdering van de betreffende recensie gevraagd. [eiseres] heeft bij e-mails van 2 juli 2021 (productie 12 van [eiseres] ) Eet.nu wederom verzocht om een (nieuwe) recensie over het restaurant van de website te verwijderen, respectievelijk om het restaurant “helemaal” van de website te verwijderen.

2.5.

Op 7 juli 2021 heeft Eet.nu het account van [eiseres] , maar niet de vermelding van het restaurant op de website verwijderd.

2.6.

Op 9 juli 2021 heeft een consument een recensie over [eiseres] op de website van Eet.nu geplaatst (productie 9 van Eet.nu). Bij e-mail van 13 juli 2021 heeft [eiseres] nogmaals verzocht om verwijdering van haar vermelding op de website (productie 12 van [eiseres] ).

2.7.

Op 6 en 12 oktober 2021 (producties 5 en 6 bij dagvaarding) heeft [eiseres] Eet.nu gesommeerd alle gegevens van [eiseres] te verwijderen van de website en deze verwijderd te houden.

3 Het geschil

3.1.

Doordat Eet.nu niet aan de bovenstaande sommaties heeft voldaan vordert [eiseres] in kort geding bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. veroordeling van Eet.nu om binnen 24 uur na dagtekening van dit vonnis alle onderdelen van de website [website 1] waarop [eiseres] vermeld staat (waaronder https: // [website 1] ), te verwijderen en verwijderd te houden, daarvan aan [eiseres] eveneens binnen 24 uur een schriftelijk bewijs te doen toekomen, zulks op straffe van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

2. veroordeling van Eet.nu in de proceskosten, de kosten van de advocaat daaronder begrepen, alsmede in de nakosten.

3.1.1.

[eiseres] grondt haar vordering onder 1 op onrechtmatige daad ex artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Zij stelt - samengevat en voor zover van belang - dat Eet.nu onrechtmatig jegens haar handelt, doordat Eet.nu zonder toestemming het restaurant op de website vermeldt en die vermelding, ondanks sommaties daartoe, weigert te verwijderen. [eiseres] wil niet dat er zonder haar toestemming over haar restaurant op internet wordt geschreven en stelt dat zij door de onrechtmatige vermelding door Eet.nu reputatieschade lijdt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft zij hieraan toegevoegd dat ook mensen die niet in haar restaurant hebben gegeten een recensie kunnen plaatsen op de website. Ook dat is volgens haar onrechtmatig. De omstandigheid dat zij reputatieschade lijdt, doordat zij door gasten en relaties wordt aangesproken op het feit dat zij op Eet.nu staat maakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de gevorderde voorziening in kort geding, aldus [eiseres] . Hierbij moet volgens [eiseres] ook rekening worden gehouden met het feit dat zij geen gebruikersaccount heeft, niet kan inloggen en door Eet.nu is geblokkeerd.

3.2.

Eet.nu betwist dat [eiseres] een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de gevorderde voorziening en voert verder ook inhoudelijk verweer. Eet.nu betwist dat zij onrechtmatig handelt jegens [eiseres] . Zij voert hiertoe onder andere aan dat zij geen toestemming nodig heeft van restaurateurs voor de vermelding van de contactgegevens van restaurants op de website. Zij voert verder aan dat zij een gerechtvaardigd belang heeft bij het kunnen aanbieden van een zo compleet mogelijk aanbod - op haar website van (de contactgegevens van) alle restaurants in Nederland, inclusief consumentenrecensies. Voor de recensies geldt bovendien dat deze na plaatsing worden gecontroleerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Een voorziening in kort geding kan slechts worden getroffen indien de partij die de voorziening (de ordemaatregel) vordert, daarbij een spoedeisend belang heeft. Dit volgt uit artikel 254 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. [eiseres] zal gelet hierop feiten en omstandigheden aannemelijk moeten maken, die meebrengen dat de gevorderde voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed noodzakelijk is en dat de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening moet worden beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak.

4.2.

De door [eiseres] gestelde feiten en omstandigheden zijn onvoldoende ter onderbouwing van een dergelijke onverwijlde spoed. Gelet op de onder rechtsoverweging 2.4 vermelde e-mails is immers komen vast te staan dat [eiseres] - in ieder geval - al op 10 juli 2008 op de hoogte was van de vermelding van haar restaurant op de website van Eet.nu. [eiseres] heeft op die datum namelijk naar aanleiding van een op de website geplaatste negatieve recensie over haar restaurant contact opgenomen met Eet.nu. Niet alleen was [eiseres] dus toen al op de hoogte van de vermelding van haar restaurant op de website, zij heeft ook toen al aan Eet.nu medegedeeld dat zij niet op de website van Eet.nu wilde worden vermeld. Aan de omstandigheid dat Eet.nu het restaurant van [eiseres] toch op haar website is blijven vermelden heeft [eiseres] toen en in de daaropvolgende vijftien jaren tot medio 2021 geen (rechts)gevolg verbonden. [eiseres] heeft in de jaren daarna uitsluitend af en toe om verwijdering van een specifieke recensie verzocht. Pas in juli 2021 heeft zij weer verzocht om verwijdering van de vermelding op de website en haar gebruikersaccount bij Eet.nu. Tegen deze achtergrond maakt [eiseres] onvoldoende aannemelijk dat en op grond waarvan thans sprake is van een situatie op grond waarvan nu toch alsnog een ordemaatregel in kort geding is gerechtvaardigd. Dit temeer nu ook de meest recente recensies over het restaurant niet (mede) door [eiseres] aan de gevorderde ordemaatregel ten grondslag zijn gelegd. Integendeel, [eiseres] heeft zowel bij dagvaarding als tijdens de mondelinge behandeling uitdrukkelijk gesteld dat het haar in deze procedure niet te doen is om verwijdering van recensies. Het gaat haar, zo stelt zij, om het feit dat het restaurant en haar contactgegevens zonder haar toestemming op de website van Eet.nu worden vermeld. Zonder verdere toelichting, die niet is gegeven, valt niet in te zien op grond waarvan die vermelding op de website van Eet.nu reputatieschade veroorzaakt. Op basis hiervan kan dus niet worden geoordeeld dat [eiseres] een voldoende spoedeisend belang heeft bij beoordeling van haar vordering in dit kort geding. Dit wordt niet anders doordat [eiseres] bij gebrek aan een gebruikersaccount op dit moment niet kan inloggen op de website, waardoor zij haar gegevens niet kan beheren en niet kan reageren op recensies. Eet.nu heeft namelijk onweersproken gesteld dat [eiseres] te allen tijde een nieuw gebruikersaccount kan aanmaken en dat dit aan de restaurantvermelding wordt gekoppeld. [eiseres] kan haar gegevens dan weer beheren en zij kan dan ook weer reageren op recensies. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat niet aannemelijk is geworden dat Eet.nu [eiseres] heeft geblokkeerd. Uit de gedingstukken blijkt dat het gebruikersaccount van [eiseres] op haar eigen verzoek is verwijderd. Bij deze stand van zaken valt dus niet in te zien waarom de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

4.3.

De gevorderde voorziening wordt dan ook vanwege het ontbreken van een voldoende spoedeisend belang afgewezen en [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Die kosten aan de zijde van Eet.nu worden begroot op € 667,- aan griffierecht en € 1.016,- aan salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Eet.nu tot op heden begroot op € 1.683,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.H.J. Lafghani en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: CM