Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:3804

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-04-2021
Datum publicatie
07-05-2021
Zaaknummer
C/03/287393 / HA ZA 21-32
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Plaatsopneming deskundige.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/287393 / HA ZA 21-32

Vonnis bij vervroeging van 28 april 2021

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. T.H. Liebregts,

tegen

1 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 1] ,

2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2],

beiden wonend te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. C.W.L. van de Merbel.

Partijen worden hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding met producties 1 t/m 31

  • -

    de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie tevens verzoek tot plaatsopneming ex art. 201 Rv met producties 1 t/m 5.

1.2.

Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een mondelinge behandeling dan wel gerechtelijke plaatsopneming of bezichtiging zal worden gelast.

1.3.

De beslissing is bepaald op heden.

2 De beoordeling

in conventie en in reconventie

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt – kort gezegd – dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de perceelsgrenzen niet respecteren, wat

door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gemotiveerd wordt betwist. Alvorens verder te beslissen oordeelt de rechtbank

het raadzaam, mede in verband met het door partijen over en weer gestelde, een

plaatsopneming en bezichtiging te bevelen, die gecombineerd zullen worden met een

mondelinge behandeling van partijen tot het geven van inlichtingen en tot het beproeven van

een regeling. Dit alles voor zover de door de rijksoverheid bepaalde corona maatregelen dit

mogelijk maken. De rechtbank wenst zich tijdens deze gerechtelijke plaatsopneming en

bezichtiging te laten vergezellen door een landmeter van het kadaster die de grensreconstructie

dient uit te voeren.

2.2.

Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zich beroept op de rechtsgevolgen van haar stelling dient zij de kosten

voor te schieten van de grensreconstructie. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] moet in verband met deze kosten aan de

rechtbank een nauwkeurige opgave doen van het aantal hoekpunten in de erfgrens tussen

[kadasternummer 1] en [kadasternummer 2] aan de hand van de kadastrale kaart.

2.3.

Alle bescheiden, die op deze zaak betrekking hebben of kunnen hebben, dienen

uiterlijk twee weken vóór de mondelinge behandeling aan de rechtbank en in afschrift aan de wederpartij te zijn overgelegd.

2.4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt in de gelegenheid gesteld op de rol van 12 mei 2021 bij akte:

- de afbeeldingen opgenomen in randnummers 9, 12, 13, 18, 20, 21 en 83 in de dagvaarding in

kleur over te leggen;

- een beter leesbaar exemplaar van producties 6 en 8 in te dienen;

- een nauwkeurige opgave te doen van het aantal hoekpunten.

2.5.

Tevens krijgt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie te nemen, daarvoor is de zaak reeds verwezen naar de rol van 26 mei 2021, zodat hiervoor geen nieuwe rolverwijzing hoeft plaats te vinden.

2.6.

De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter gelegenheid van de plaatsopneming en bezichtiging alsook ter mondelinge behandeling de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal achten.

2.7.

De behandeling van de zaak zal in beginsel de volgende onderwerpen bevatten. De

rechter zal beginnen met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal de rechter de plaatselijke

situatie in ogenschouw nemen en zo nodig vragen stellen over de feiten. Partijen zullen

alsdan in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen te maken en verzoeken te doen.

2.8.

Tijdens de aansluitende mondelinge behandeling – die vermoedelijk in verband

met de corona-maatregelen in de rechtbank zal plaatsvinden – kunnen partijen aan de hand

van een schriftelijk stuk dat kan worden overgelegd, ieder gedurende maximaal 15 minuten

hun stellingen toelichten. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden in het

gerechtsgebouw St. Annadal 1, 6214 PA Maastricht.

2.9.

Tevens zal, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel over de zaak, worden

nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook de mogelijkheid

van een schikking of inschakeling van een mediator aan de orde komen. De plaatsopneming,

bezichtiging en mondelinge behandeling eindigen met een aantal formaliteiten.

2.10.

Partijen worden in de gelegenheid gesteld om op de rol van 12 mei 2021 hun verhinderdata op te geven vanaf 1 oktober tot en met december 2021.

2.11.

In afwachting van deze plaatsopneming, bezichtiging en mondelinge behandeling

houdt de rechtbank iedere verdere beslissing aan.

3 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1.

beveelt een plaatsopneming teneinde de plaatselijke gesteldheid op te nemen en/of de

zaak te bezichtigen alsook een mondelinge behandeling op een nog nader te bepalen dag en uur,

3.2.

bepaalt dat mr. W.E. Elzinga zich zal begeven naar [adres 1] + [adres 2] te [woonplaats], behoudens de beperkingen van Covid-19,

3.3.

bepaalt dat zij zich ter gerechtelijke plaatsopneming wenst te laten vergezellen door een nader te noemen deskundige van het kadaster,

3.4.

bepaalt dat het in artikel 201 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde

proces-verbaal uiterlijk veertien dagen na de dag van de voormelde verrichtingen ter griffie van

de rechtbank dient te zijn neergelegd,

3.5.

gelast partijen in persoon en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon die

van de zaak op de hoogte is en gemachtigd om een regeling te treffen, vergezeld van hun

raadslieden, aldaar te verschijnen teneinde inlichtingen te verstrekken en een regeling te

beproeven,

3.6.

bepaalt dat de mondelinge behandeling aansluitend zal plaatsvinden in het

gerechtsgebouw Sint Annadal 1, 6214 PA Maastricht,

3.7.

verwijst de zaak naar de rol van 12 mei 2021 voor opgave verhinderdata aan de zijde van beide partijen voor de periode vanaf 1 oktober tot en met december 2021,

3.8.

verzoekt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om bij akte op de rol van 12 mei 2021:

- de afbeeldingen opgenomen in randnummers 9, 12, 13, 18, 20, 21 en 83 in de dagvaarding in

kleur over te leggen;

- een beter leesbaar exemplaar van producties 6 en 8 in te dienen;

- een nauwkeurige opgave te doen van het aantal hoekpunten.

3.9.

bepaalt dat tijdens de descente het dragen van een mondkapje verplicht is en dat

anderhalve meter afstand dient te worden gehandhaafd en dat de corona maatregelen die

gelden op de rechtbank op blad 4 zijn opgenomen,

3.10.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E. Elzinga en in het openbaar uitgesproken.

Maatregelen COVID-19

De rechtbank heeft extra maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in lijn met de RIVM-richtlijnen. Zo dient u in de publieksruimte een mondkapje te dragen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de extra contactmomenten bij de toegangscontrole en de centrale balie. Er zijn looppaden, er wordt extra schoongemaakt en de zittingszalen zijn zodanig ingericht dat er anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Dat laatste betekent dat er maar beperkt plaats is in de zittingszalen en alleen partijen die opgeroepen zijn voor de zitting dan wel zich hebben aangemeld via rechtspraak.nl worden toegelaten tot de rechtbank en de zittingszaal. In de zittingszaal hoeft u, als iedereen zit, geen mondkapje te dragen.

Tot slot verzoeken wij u zich niet eerder dan 10 minuten voor de in deze brief vermelde aanvangstijd van de zitting te melden bij de balie van de rechtbank. Bij verkoudheid, griep of koorts (of wanneer u nauw contact heeft gehad met een zieke) vragen wij u niet naar de rechtbank te komen maar telefonisch contact op te nemen met de griffie via het telefoonnummer 088-3611677.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.