Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:3159

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-04-2021
Datum publicatie
16-04-2021
Zaaknummer
8285411 CV EXPL 20-445
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanneming van werk. vervangende schadevergoeding geschat

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: 8285411 CV EXPL 20-445

Vonnis van de kantonrechter van 7 april 2021

in de zaak van

1 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie sub 1] ,
2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie sub 2] ,
beiden wonend te [woonplaats 1] ,

eisende partij in conventie en verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. J.M. McKernan,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ,

gevestigd en kantoorhoudend te [vestigingsplaats] ,
alsmede haar vennoten:
2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie sub 2],

3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3],

beiden wonend te [woonplaats 2] ,
gedaagde partij in conventie en eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. R.H.L. van de Laar.

Partijen zullen hierna [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 februari 2021, waarbij abusievelijk niet de vermindering van eis in conventie onder het verloop van de procedure is vermeld,

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 12 maart 2021, waarbij de eis in reconventie werd ingetrokken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

In februari 2019 hebben partijen een overeenkomst van aanneming van werk gesloten, waarbij [eisers in conventie, verweerders in reconventie] aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de opdracht heeft gegeven de badkamer van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] conform de offerte van 5 februari 2019 voor een bedrag van € 6.000,00 inclusief BTW te renoveren. Partijen zijn verder overeengekomen dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] het toilet van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] op de benedenverdieping voor een bedrag van € 1.500,00 zou renoveren.

2.2.

Met betrekking tot de badkamer heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] op 13 februari 2019 € 900,00 aanbetaald. Op 18 mei 2019 en 3 juni 2019 heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] twee facturen van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] van ieder € 2.100,00 voldaan. Voor het toilet heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] een bedrag van

€ 750,00 aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betaald. De restant geoffreerde bedragen (€ 900,00 voor de badkamer en € 750,00 voor het toilet) zijn door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] niet in rekening gebracht.

2.3.

Op 18 mei 2019 is [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] met de werkzaamheden gestart.

2.4.

Op 12 juni 2019 heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] per e-mail over (het verloop van) de werkzaamheden van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] geklaagd.

2.5.

Per e-mailbericht van 2 juli 2019 heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] [eisers in conventie, verweerders in reconventie] laten weten dat hij per direct de werkzaamheden stopt.

2.6.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] per brieven van 8 juli 2019 en 5 augustus 2019 gesommeerd de overeenkomst na te komen en in gebreke gesteld voor het geval [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen zou voldoen.

2.7.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] per brief van 19 augustus 2019 laten weten dat de overeenkomst wat hem betreft is ontbonden.

2.8.

Per brief van 29 augustus 2019 heeft [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden en aangekondigd dat hij een derde zal inschakelen om het werk aan de badkamer en het toilet af te maken en te laten herstellen en de kosten op [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zal verhalen.

3 Het geschil

3.1.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] vordert - samengevat - :

 • -

  voor recht te verklaren dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst met [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ;

 • -

  voor recht te verklaren dat de overeenkomsten tussen [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] en [eisers in conventie, verweerders in reconventie] buitengerechtelijk gedeeltelijk zijn ontbonden;

 • -

  [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk te veroordelen tot betaling van (na vermindering van eis)

€ 4.875,26, vermeerderd met rente;

 • -

  voor recht te verklaren dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gehouden is aan de garantie zoals overeengekomen;

 • -

  [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk te veroordelen tot € 744,15 aan buitengerechtelijke incassokosten;

 • -

  [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] te veroordelen in de proceskosten en nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] stelt dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] de overeengekomen werkzaamheden deels gebrekkig en deels niet heeft uitgevoerd. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is daardoor tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van aanneming van werk. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] meerdere malen gesommeerd het werk te hervatten en een redelijke termijn voor herstel geboden, maar [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] heeft daar geen gebruik van gemaakt. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is dan ook in verzuim. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] maakt aanspraak op een bedrag van

€ 4.875,26 aan vervangende schadevergoeding. Dit bedrag is gelijk aan de kosten die [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft moeten maken om een derde de gebreken te laten herstellen en de niet uitgevoerde werkzaamheden te laten afronden. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] wil [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] verder houden aan de garantie zoals in de offerte van 5 februari 2019 vermeld.

4.2.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] erkent dat het werk niet volledig is uitgevoerd, maar betwist dat er sprake is van gebreken in het wel uitgevoerde werk. De werkzaamheden zijn volgens hem correct en in overleg met [eisers in conventie, verweerders in reconventie] uitgevoerd. Hij heeft op verzoek van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] meerdere aanpassingen en wijzigingen moeten doorvoeren in het oorspronkelijke plan en heeft dat voor eigen rekening gedaan. Op enig moment was de maat voor [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] vol en is hij gestopt met de werkzaamheden. Er heeft geen oplevering plaatsgevonden, maar de werkzaamheden waren wel zo goed als klaar. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betwist verder de hoogte van de door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gestelde kosten voor het afmaken en het herstel. De bedragen die [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] niet in rekening heeft gebracht zouden voldoende moeten zijn om het werk door een derde af te laten maken en eventueel nog iets te herstellen. De vermeende gebreken en schade kunnen nu niet meer worden vastgesteld omdat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] een derde heeft ingeschakeld. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] wil geen garantie geven op werk dat door anderen is uitgevoerd.

Tekortkoming in de nakoming, buitengerechtelijke ontbinding, schadevergoeding

4.3.

De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] alleen al door het vroegtijdig beëindigen van de werkzaamheden tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van aanneming van werk met [eisers in conventie, verweerders in reconventie] . [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft per brief van 29 augustus 2019 gerechtvaardigd de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden en hij maakt terecht aanspraak op vervangende schadevergoeding. [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is immers zonder deugdelijke juridische grondslag van het ene op het andere moment gestopt met de werkzaamheden terwijl het werk op dat moment nog niet af was. [eisers in conventie, verweerders in reconventie] heeft hem meerdere malen tevergeefs gesommeerd het werk af te maken en hem uiteindelijk laten weten dat hij een derde zou inschakelen en de kosten voor herstel en het afmaken op [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zou verhalen.

4.4.

Wat betreft de hoogte van schadevergoeding is de kantonrechter van oordeel dat het niet door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in rekening gebrachte bedrag van in totaal € 1.650,00 (€ 900,00 voor de badkamer en € 750,00 voor het toilet) in ieder geval in mindering strekt op het gevorderde bedrag. Bij volledige en correcte nakoming van de overeenkomst door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] had [eisers in conventie, verweerders in reconventie] deze bedragen immers ook moeten betalen. De kantonrechter gaat er van uit dat het bedrag van € 1.650,00 toereikend was om de werkzaamheden aan de badkamer en het toilet af te maken.

4.5.

De vraag is of voor het resterende bedrag van € 3.225,26 (€ 4.875,26 minus

€ 1.650,00) dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] aan een derde heeft voldaan gebreken zijn hersteld waarvoor [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] aansprakelijk kan worden gehouden. De kantonrechter moet het bij de beoordeling van de gestelde gebreken doen met de door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] in het geding gebrachte foto’s van de badkamer en het toilet en het door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] opgenomen filmpje van de badkamer op het moment dat hij met de werkzaamheden stopt. Dat er sprake is van gebreken is voor de kantonrechter duidelijk. Zo blijkt uit de foto’s dat de thermostaatkraan van de douche scheef op of in de wand is bevestigd en dat het stopcontact niet naast het wandmeubel is gemonteerd. Echter, niet alle door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gestelde gebreken blijken duidelijk uit de foto’s. Daar waar de foto’s van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] vaak te gedetailleerd zijn om een duidelijk beeld van de vermeende gebreken te krijgen (bijvoorbeeld de foto’s van de voegen en van het wandmeubel) is het filmpje van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] te weinig gedetailleerd. Verder is onduidelijk waarom de spiegel op de badkamer moest worden vervangen.

Al met al concludeert de kantonrechter dat de (vermeende) gebreken deels duidelijk zijn, deels gesteld maar onvoldoende onderbouwd en deels gesteld en gemotiveerd betwist. Aangezien [eisers in conventie, verweerders in reconventie] de badkamer en het toilet door een derde heeft laten herstellen en afmaken, kan de hoogte van de herstelkosten niet meer nauwkeurig worden vastgesteld. De kantonrechter schat (artikel 6:97 BW) derhalve de schade op € 1.650,00.

4.6.

Gelet op voorgaande overwegingen zal de kantonrechter voor recht verklaren dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat de overeenkomsten tussen [eisers in conventie, verweerders in reconventie] en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gedeeltelijk buitengerechtelijk zijn ontbonden. Verder zal de kantonrechter [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk veroordelen tot het betalen van een bedrag van € 1.650,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2019.

Garantie

4.7.

Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat partijen het er over eens zijn dat de garantie zoals vermeld op de offerte van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] van 5 februari 2019 uitsluitend betrekking heeft op de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uitgevoerde montagewerkzaamheden. De kantonrechter zal dan ook voor recht verklaren dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gehouden is aan de garantie zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging van 5 februari 2019 en daarbij aanvullen dat de garantie uitsluitend betrekking heeft op door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uitgevoerde montagewerkzaamheden.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.8.

[eisers in conventie, verweerders in reconventie] wil verder vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. De kantonrechter stelt vast dat [eisers in conventie, verweerders in reconventie] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De kantonrechter zal conform het wettelijke tarief een bedrag van € 247,50 toewijzen.

Proceskosten

4.9.

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 109,64

 • -

  griffierecht 83,00

 • -

  salaris gemachtigde 561,00 (3 x tarief € 187,00)

totaal € 753,64

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van een redelijke termijn van twee weken na betekening van het vonnis.

Nakosten

4.10.

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen overeenkomstig de richtlijnen van het LOVCK en worden begroot op een half salarispunt conform het liquidatietarief proceskosten met een maximum van € 124,00 aan nakosten salaris.

De gevorderde rente over de nakosten zal worden toegewezen met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

4.11.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover voor wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

verklaart voor recht dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst met [eisers in conventie, verweerders in reconventie] ,

5.2.

verklaart voor recht dat de overeenkomsten tussen [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] en [eisers in conventie, verweerders in reconventie] buitengerechtelijk gedeeltelijk zijn ontbonden,

5.3.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te betalen een bedrag van € 1.650,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 augustus 2019 tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart voor recht dat [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] gehouden is aan de garantie zoals overeengekomen en voor zover betrekking hebbend op de door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] uitgevoerde montagewerkzaamheden,

5.5.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eisers in conventie, verweerders in reconventie] te betalen een bedrag van € 247,50 aan buitengerechtelijke incassokosten,

5.6.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eisers in conventie, verweerders in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 753,64, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag der voldoening,

5.7.

veroordeelt [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] onder de voorwaarde dat deze niet binnen twee weken na aanschrijving door [eisers in conventie, verweerders in reconventie] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 93,50 aan salaris gemachtigde, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na betekening tot de dag der voldoening, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening tot de dag der voldoening

5.8.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.M. Driessen en in het openbaar uitgesproken.