Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:2670

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24-03-2021
Datum publicatie
01-04-2021
Zaaknummer
8666707 CV EXPL 20-3577
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Levering aluminium vouwwand. Herstelwerkzaamheden, schuldeisersverzuim.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8666707 CV EXPL 20-3577

Vonnis van de kantonrechter van 24 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

gemachtigde mr. S. Eernstman,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMK ZARA B.V.,

gevestigd aan het Grendelplein 15, 6301 BS Valkenburg,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde mr. A. Kara.

Partijen worden hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en SMK Zara genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is een onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging, levering en plaatsing van aluminium en kunststof ramen, deuren, overkappingen, serres, zonweringen en lichtstraten.

2.2.

SMK Zara is een hotel-restaurant in Valkenburg, welke tevens handelt onder de naam Hotel Restaurant Montagna del Mondo.

2.3.

Tussen partijen is op 7 januari 2015 een overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de levering en plaatsing door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan SMK Zara van een 5-delige en 4-delige aluminium vouwwand, voorzien van een loopdeur en glas en bovenlichten met vier elektrische klapramen, een en ander zoals nader omschreven in de als productie 1 bij exploot van dagvaarding en productie 1 bij conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie overgelegde overeenkomst.

2.4.

SMK Zara heeft zich op het standpunt gesteld dat de constructie gebreken vertoont. Zij heeft daartoe verwezen naar een in haar opdracht opgemaakt rapport van [naam bouwconsultant] Bouwconsultant te Maastricht van 16 april 2019.

2.5.

Partijen hebben een gerechtelijke procedure bij deze rechtbank gevoerd, welke geresulteerd heeft in een vaststellingsovereenkomst. Daarin zijn partijen voor zover relevant overeengekomen (productie 1 bij exploot van dagvaarding en productie 3 bij conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie):

“(…) 1. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal de navolgende herstelwerkzaamheden verrichten:

 • -

  de deur in de pui zal worden aangepast in die zin dat de scharnieren aan de andere zijde worden bevestigd. (…)

 • -

  de kunststof wieltjes (…) worden vervangen door rvs-wieltjes, voor zover dit niet reeds is gebeurd;

 • -

  de tochtstrip aan de buitenzijde wordt, nadat de vervangende werkzaamheden hebben plaatsgevonden, vernieuwd;

 • -

  de twee middensluitingen aan de linkerzijde van binnenuit gezien, worden vervangen.

2. De bij overeenkomst overeengekomen garanties zin onverminderd van toepassing inhoudende dat op de bestaande verrichtte werkzaamheden de termijn doorloopt en op de herstelwerkzaamheden de garanties gaan lopen vanaf het moment dat deze herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

3. SMK Zara zal 50 procent van het overeengekomen bedrag conform overeenkomst van 7 januari 2015 van € 28.435,- uiterlijk voldoen op 6 november 2019 door overboeking op rekeningnummer (…) op naam van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (…)

4. SMK Zara zal de andere 50 procent van het overeengekomen bedrag conform overeenkomst van 7 januari 2015 van € 28.435,-- uiterlijk op 6 november 2019 overmaken naar de derdengeldrekening van mr. Kara, (…)

5. Indien SMK Zara meer dan zeven dagen in gebreke blijft met de voldoening van de voornoemde bedragen, is SMK Zara B.V. in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is het gehele bedrag direct opeisbaar. (…)

6. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal de herstelwerkzaamheden verrichten vóór 1 maart 2020. Wanneer de werkzaamheden niet vóór 1 maart 2020 zijn verricht, is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een boete verschuldigd van € 500,00 per week tot het moment dat de werkzaamheden alsnog zijn verricht.

7. Zodra de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden zal de oplevering plaatsvinden. Bij deze oplevering zal een onafhankelijke deskundige aanwezig zijn. (…) Wanneer deze deskundige aangeeft dat de werkzaamheden zoals genoemd onder 1 correct zijn uitgevoerd, zal deze deskundige mr. Kara hierover informeren, waarna mr. Kara het restantbedrag zoals overgemaakt op zijn derdengeldrekening, zoals vermeld onder 4, overboekt naar [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (…)”

2.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft medio februari 2020 herstelwerkzaamheden verricht.

2.7.

Op 4 maart 2020 bericht de advocaat van SMK Zara aan de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat nog een wieltje vervangen dient te worden. Op 6 april 2020 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het wieltje vervangen.

2.8.

SMK Zara heeft het - op grond van artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde - restantbedrag aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldaan onder inhouding van een bedrag van

€ 2.500,00. SMK Zara stelt zich op het standpunt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vijf weken te laat was met herstel waardoor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de in de schikking overeengekomen boete van 5 x € 500,00 aan SMK Zara verschuldigd is.

2.9.

Bij e-mailbericht van 3 juli 2020 deelt de advocaat van SMK Zara aan de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mee dat het wieltje het wederom heeft begeven en de vouwwand nier meer geopend en gesloten kan worden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt verzocht en voor zover nodig gesommeerd de gebreken te verhelpen.

2.10.

Bij e-mailbericht van 3 juli 2020 deelt de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan de advocaat van SMK Zara mee dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] alle eventuele verplichtingen die zij jegens SMK Zara heeft, opschort totdat SMK Zara de nog onbetaald gelaten € 2.5000,00 voldoet.

2.11.

Omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] weigert de gebreken te verhelpen, heeft SMK Zara [naam bouwconsultant] Bouwconsultant te Maastricht opnieuw ingeschakeld voor het opstellen van een rapport en het laten verrichten van de herstelwerkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten van

€ 940,77 heeft SMK Zara bij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in rekening gebracht, welke factuur [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onbetaald heeft gelaten.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van SMK Zara tot betaling van € 3.017,95, bestaande uit € 2.500,00 aan hoofdsom, € 375,00 aan vergoeding buitengerechtelijke kosten en € 142,95 aan vervallen wettelijke handelsrente, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 2.500,00 vanaf 17 april 2020 tot de dag van algehele voldoening, alsmede tot betaling van de proceskosten.

3.2.

SMK Zara voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

in reconventie

3.4.

SMK Zara vordert bij vonnis:

- primair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot nakoming van de verbintenis zijdens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , inhoudende dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op grond van de afgegeven garantie de constructie in die staat brengt waardoor het wel voldoet aan de daaraan in alle redelijkheid te stellen eisen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 voor iedere week, een gedeelte van een week daaronder begrepen, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen dwangsom,

- subsidiair ontbinding van de overeenkomst op grond van de tekortkoming in de nakoming met veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot vergoeding van de door SMK Zara geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke handelsrente,

- primair en subsidiair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot betaling van een boetebedrag van € 500,00 x aantal weken tellende vanaf datum proces-verbaal schikking tot datum vonnis en gemaximeerd tot het bedrag waarover de bevoegdheid van de kantonrechter strekt, maar minimaal € 12.500,00 (30 weken tot roldatum x € 500,00 – inmiddels ingehouden € 2.500,00), vermeerderd met de wettelijke handelsrente,

- primair en subsidiair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten in conventie en in reconventie, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

3.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] pas medio februari 2020 een aanvang heeft gemaakt met de herstelwerkzaamheden kan voor SMK Zara vervelend zijn geweest, maar uit de tussen partijen getroffen minnelijke regeling van 29 oktober 2019 blijkt dat partijen zijn overeengekomen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot 1 maart 2020 de tijd had om de herstelwerkzaamheden te verrichten.

4.2.

De kantonrechter kan, gelet op hetgeen hierna wordt overwogen, in het midden laten of het wieltje waarover SMK Zara op 4 maart 2020 heeft geklaagd en dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op 6 april 2020 heeft vervangen onder de in het proces-verbaal overeengekomen herstelwerkzaamheden valt. Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de herstelwerkzaamheden medio februari 2020 heeft verricht, staat vast dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de herstelwerkzaamheden vóór de overeengekomen datum van 1 maart 2020 heeft uitgevoerd. Anders dan partijen in de schikking zijn overeengekomen is er vervolgens geen onafhankelijke deskundige ingeschakeld om het herstelwerk te beoordelen. Evenmin heeft SMK Zara vóór 1 maart 2020 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te kennen gegeven dat het werk niet naar behoren is uitgevoerd. Zij is daartoe pas op 4 maart 2020 overgegaan en niet gebleken is dat zij dit niet eerder – vóór 1 maart 2020 – had kunnen doen. Voor zover het gebrek vóór 1 maart 2020 bestond, heeft te gelden dat SMK Zara dit vóór 1 maart 2020 bij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kenbaar had moeten maken. Door dit na te laten heeft SMK Zara zelf de termijn van 1 maart 2020 laten verstrijken en kan zij geen aanspraak maken op de boete. Voor zover het gebrek aan het wieltje zich na 1 maart 2020 heeft voorgedaan, geldt dat bij gebreke van een onafhankelijk deskundigenbericht en bij gebreke van een klacht vóór 1 maart 2020, ervan uitgegaan dient te worden dat het herstelwerk op

1 maart 2020 in orde was en er om die reden geen aanspraak op de boete gemaakt kan worden. Dit zou dan mogelijk een garantiekwestie zijn. Het vorenstaande brengt met zich dat SMK Zara ten onrechte een bedrag van € 2.500,00 aan boete op het restantbedrag heeft ingehouden. Het gevorderde bedrag van € 2.500,00 zal dan ook worden toegewezen.

4.3.

De door het enkele betalingsverzuim verschuldigde wettelijke handelsrente ligt eveneens voor toewijzing gereed.

4.4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten van € 375,00 komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

4.5.

SMK Zara zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op:
- dagvaarding € 88,03

- griffierecht € 499,00
- gemachtigde salaris € 436,00 (2 punten x € 218,00)

Totaal € 1.023,03

in reconventie

4.6.

Nu in conventie is overwogen dat SMK Zara ten onrechte een bedrag van € 2.500,00 aan boete op het restantbedrag heeft ingehouden, is zij met de betaling van het restant bedrag van € 2.500,00 in verzuim komen te verkeren. Dit verzuim staat eraan in de weg dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op haar beurt daarna in verzuim kan zijn gekomen ter zake van de op haar rustende verplichting; nakoming van die verplichting kon [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] opschorten totdat het bedrag van € 2.500,00 zou zijn voldaan. SMK Zara heeft aan haar reconventionele vordering ten grondslag gelegd dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in verzuim is. Nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een beroep op een opschortingsrecht heeft gedaan, waardoor SMK Zara in schuldeisersverzuim is komen te verkeren, kan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter zake van de eventueel nog door haar uit te voeren werkzaamheden niet in verzuim raken. Ingevolge artikel 6:266 lid 1 BW kan geen ontbinding worden gegrond op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de schuldeiser zelf in verzuim is. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen.

4.7.

SMK Zara zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 746,00 aan salaris gemachtigde (2 x € 373,00).

5 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt SMK Zara tot betaling aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van € 3.017,95, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 2.500,00 vanaf 17 april 2020 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt SMK Zara in de aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gerezen proceskosten, welke worden begroot op € 1.023,03,

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4.

wijst de vorderingen af,

5.5.

veroordeelt SMK Zara in de aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gerezen proceskosten, welke worden begroot op € 746,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken.

CJ