Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:1481

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
10-02-2021
Datum publicatie
22-02-2021
Zaaknummer
8266185 CV EXPL 20-220
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Factuur advocaat, onzorgvuldig handelen advocaat?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8266185 CV EXPL 20-220

Vonnis van de kantonrechter van 10 februari 2021

in de zaak van:

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. S.M.M. Hamers,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. L.N. Hermans.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 7 januari 2020 met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie met producties,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie met producties,

 • -

  de akte uitlating producties.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd betwist, mede aan de hand van overgelegde producties, staat voor de kantonrechter het volgende vast.

2.2.

Op 26 augustus 2019 heeft de dochter van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , [naam dochter 1] (hierna [naam dochter 1] ) zich namens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gewend tot [naam advocaat] , als advocaat werkzaam voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , met het verzoek juridische bijstand te verlenen in een alimentatiekwestie tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en de [naam ex-partner] , ex-partner van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] .

2.3.

Dezelfde dag heeft [naam advocaat] een opdrachtbevestiging en een volmacht ter ondertekening naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestuurd.

2.4.

In de opdrachtbevestiging is - voor zover van belang - het volgende opgenomen:

‘Voor de goede orde bevestig ik u hierbij dat uw dochter, [naam dochter 1] , op 25 augustus 2019 namens u mijn kantoor, [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , opdracht hebt verstrekt om de achterstallige partneralimentatie, die de [naam ex-partner] had moeten betalen.

Ter bevestiging van die opdracht verzoek ik u deze opdrachtbevestiging te ondertekenen, tevens verzoek ik u om de bijgevoegde volmacht te ondertekenen en deze, voorzien van een kopie van uw paspoort, aan mij te retourneren. Middels ondertekening geeft u uw dochter volmacht om u te vertegenwoordigen en alle mogelijke handelingen te verrichten in de alimentatiekwestie. De volmacht is beperkt tot handelingen die op die kwestie contra de [naam ex-partner] betrekking hebben.’

En:

‘Met uw dochter is besproken dat ik zal proberen om voor u een zogenaamde toevoeging te verkrijgen. Omdat het hier echter gaat om het incasseren van achterstallige alimentatie en incassowerkzaamheden in de Wet op de Rechtsbijstand zijn uitgesloten, verwacht ik echter niet dat een toevoeging zal worden afgegeven. De aanvraag kan ik overigens pas doen na ontvangst van een kopie van uw paspoort.

Er vanuit gaande dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, betekent dit dat u de kosten zelf verschuldigd bent aan ons kantoor.

Het honorarium bedraagt € 230,00 per uur, te vermeerderen met omzetbelasting (btw) en eventuele verschotten.

De aan uw zaak bestede tijd wordt bijgehouden in blokken van zes minuten. Indien u dat wenst, kunt u hiervan een specificatie krijgen.

U ontvangt gewoonlijk per maand een factuur voor het honorarium van de verrichtte werkzaamheden, tenzij in een bepaalde maand de werkzaamheden van geringe omvang zijn geweest. …

Betaling van een factuur zal geschieden niet later dan twee weken na de factuurdatum …

Mocht uiteindelijk door de Raad voor de Rechtsbijstand, een toevoeging worden afgegeven, dan zullen de nota’s worden gecrediteerd, voor zover de betreffende werkzaamheden onder de toevoeging kunnen worden gebracht, en zal de eigen bijdrage worden verrekend met de eventueel al gedane betalingen.’

Alsmede:

‘De Raad voor Rechtsbijstand kan zowel op inhoudelijke gronden als ook op grond van uw persoonlijke inkomens- en vermogenstoestand de toevoegingsaanvraag afwijzen. In dat geval treedt ik dus altijd volledig betalend voor u op.

Let op: Omdat u een behoorlijke vordering op de [naam ex-partner] hebt, zult u waarschijnlijk, als de vordering is geïncasseerd, de in de wet gestelde financiële grenzen overschrijden.

2.5.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft de opdrachtbevestiging en de volmacht ondertekend en geretourneerd.

2.6.

Op 2 september 2019 heeft bij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] thuis, in aanwezigheid van haar dochters, [naam dochter 1] en [naam dochter 2] , een bespreking plaatsgevonden tussen [naam advocaat] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] . Bij die gelegenheid is onder andere besproken dat [naam advocaat] tot de conclusie was gekomen dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geen alimentatievordering meer op haar ex-partner had en dat de alimentatiezaak niet zou worden voortgezet.

2.7.

Per brief van 18 september 2019 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de opdracht aan [naam advocaat] stopgezet met de mededeling:

‘De [naam ex-partner] heeft t/m heden betaald!’

2.8.

[naam advocaat] heeft voor [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] met betrekking tot de alimentatiekwestie een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De toevoegingsaanvraag is in oktober 2019 afgewezen.

2.9.

[naam advocaat] heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] twee facturen gestuurd. De eerste factuur ter hoogte van € 1.498,18 inclusief btw, dateert van 2 september 2019 en heeft betrekking op de werkzaamheden van 26 tot en met 30 augustus 2019. Bij de tweede factuur van 1 oktober 2019 ten bedrage van € 556,60 inclusief btw, zijn de werkzaamheden in september gedeclareerd.

2.10.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft de facturen, ondanks de aanmaningen van 29 oktober 2019 en 4 november 2019 en de sommatie per aangetekende post van 15 november 2019, onbetaald gelaten.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te veroordelen tot betaling van € 2.054,78, te vermeerderen met de wettelijke rente en € 308,22 aan buitengerechtelijke incassokosten en van de proceskosten vermeerderd met de wettelijk rente.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer tegen de vordering en vordert (samengevat) [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen tot betaling van € 798,00 en tot vergoeding van de geleden en nog te lijden immateriële schade, met veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten.

3.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer tegen de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] .

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en vordert betaling van de facturen voor de werkzaamheden van [naam advocaat] en de buitengerechtelijke incassokosten.

4.2.

Volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft [naam dochter 1] haar bedrogen en bestolen en dient [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de werkzaamheden bij [naam dochter 1] in rekening te brengen. Verder is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van mening dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] - samengevat - onduidelijk en zorgvuldig is geweest bij de (financiële) afhandeling van de alimentatiekwestie. Zij stelt dat zij onvoldoende is geïnformeerd over de financiële mogelijkheden en geen keuze heeft gehad om bij afwijzing van de toevoeging in te stemmen met het uurtarief van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Bovendien heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] haar geen inschatting gegeven van de slagingskansen en van de te verwachten tijdsbesteding. Verder heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nagelaten het gegeven advies schriftelijk vast te leggen en contact op te nemen met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] nadat zij per brief van 18 september 2019 de opdracht had beëindigd. Tot slot staan volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het aantal door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedeclareerde uren niet in verhouding tot werkzaamheden die nodig waren.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kwalificeert het handelen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als onrechtmatig op grond waarvan zij in reconventie schadevergoeding vordert. De schade bestaat uit de eigen bijdrage van € 798,00 die zij na het verkrijgen van een toevoeging in deze kwestie aan haar huidige advocaat heeft moeten betalen en (nog) te lijden immateriële schade

4.3.

Het staat vast dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een uitgebreide opdrachtbevestiging en een volmacht heeft ontvangen. Door deze documenten te ondertekenen en te retourneren heeft zij te kennen gegeven dat zij kennis heeft genomen van de inhoud en daarmee kan instemmen. Noch bij de ontvangst van de documenten, noch bij het ondertekenen en retourneren daarvan, noch tijdens de bespreking op 2 september 2019, noch in het briefje van 18 september 2019 waarmee zij de opdracht beëindigde, noch bij ontvangst van de berichten van de Raad voor Rechtsbijstand, heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te kennen gegeven dat zij de opdracht en volmacht niet wilde verlenen en/of dat [naam dochter 1] mogelijk hierin een dubieuze rol speelde. Dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] naar eigen zeggen is belogen en bedrogen door [naam dochter 1] kan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet worden tegengeworpen. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de volmacht rechtsgeldig is en dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in deze opdrachtgever van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is, op grond waarvan zij (en dus niet [naam dochter 1] ) gehouden is aan de overeenkomst tussen haar en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

4.4.

De kantonrechter is verder van oordeel dat uit de opdrachtbevestiging - voor zover van belang - duidelijk blijkt:

- dat bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging zal worden aangevraagd;

- dat de kans groot is dat de toevoeging zal worden afgewezen;

- dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in dat geval een uurtarief van € 230,00 is verschuldigd;

- dat hoe dan ook maandelijks zal worden gefactureerd;

- dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een specificatie van de gedeclareerde uren kan opvragen

- dat de gefactureerde en betaalde bedragen zullen worden verrekend en/of gecrediteerd indien toch een toevoeging wordt verstrekt.

De kantonrechter stelt vast dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij de financiële afwikkeling heeft gehandeld conform de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ondertekende opdrachtbevestiging en volgt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet in haar stellingen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onduidelijk en onzorgvuldig heeft gehandeld bij de financiële afwikkeling, haar onvoldoende heeft geïnformeerd over de financiële mogelijkheden en dat zij geen keuze heeft gehad om bij afwijzing van de toevoeging in te stemmen met het uurtarief van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

4.5.

De kantonrechter volgt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ook niet in haar mening dat de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in rekening gebrachte uren niet in verhouding staan tot de werkzaamheden die nodig waren. Uit de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] overgelegde specificaties en overige documenten blijkt dat alle gedeclareerde uren betrekking hebben op besprekingen, correspondentie en telefonische contacten met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en/of haar gevolmachtigde in de alimentatiekwestie. Daar waar [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] door middel van de urenspecificaties en een toelichting daarop duidelijk heeft gemaakt hoeveel uren in augustus en september 2019 aan de alimentatiekwestie van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zijn besteed, laat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] na te onderbouwen waarom dit teveel uren zouden zijn.

4.6.

Tot slot is de kantonrechter niet gebleken dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] anderszins onzorgvuldig heeft gehandeld. Een advocaat hoeft een gegeven advies niet schriftelijk vast te leggen en hoeft evenmin bij acceptatie van een zaak een inschatting te geven van de slagingskans of de te verwachten tijdsbesteding. Vaak is nog nader onderzoek nodig en is het verloop van een zaak/procedure afhankelijk van de opstelling van de klant en de wederpartij. Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] na het briefje van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 18 september 2019 niet rechtstreeks contact met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft opgenomen, kan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] evenmin worden verweten, te meer niet nu [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] er al vanaf de bespreking op 2 september 2019 vanuit ging dat de alimentatiezaak niet zou worden voortgezet.

Overigens valt niet in te zien hoe het vermeende onzorgvuldig handelen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft kunnen leiden tot schade aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] . [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] moet immers op grond van de overeenkomst van opdracht betalen voor de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gewerkte uren. Dat zij dat niet heeft gedaan is de reden waarom zij door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in deze procedure is betrokken en haar huidige advocaat een eigen bijdrage is verschuldigd. Dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geen inschatting van de slagingskans en de te verwachten tijdsbesteding heeft gegeven, het advies niet op papier heeft gezet en na het briefje van 18 september 2019 niet rechtstreeks contact met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft opgenomen doet daar niet aan af.

in conventie

4.7.

Al met al is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] door het niet betalen van de facturen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Dit betekent dat de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevorderde hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 december 2019 (twee dagen plus veertien dagen na de ingebrekestelling van 15 november 2019) zal worden toegewezen.

4.8.

Verder maakt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. De kantonrechter stelt vast dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

in reconventie

4.9.

Uit voorgaande overwegingen volgt dat de kantonrechter van oordeel is dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet onrechtmatig jegens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft gehandeld. De door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gevorderde materiele en immateriële schadevergoeding worden dan ook afgewezen.

in conventie en in reconventie

4.10.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure vermeerderd met de wettelijke rente daarover. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 86,85

 • -

  griffierecht 499,00

 • -

  salaris gemachtigde 450,00 (2,5 punten x tarief € 180,00)

totaal € 1.035,85

4.11.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 2.054,78, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 december 2019 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] tevens om aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 308,22 aan buitengerechtelijke kosten,

in reconventie

5.3.

wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

5.4.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 1.035,85, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.M. Driessen en in het openbaar uitgesproken.