Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:8553

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-11-2020
Datum publicatie
18-11-2020
Zaaknummer
8775682 CV EXPL 20-4580
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Inzage stukken uit bewijsbeslag, artikel 843a Rv. De vordering tot het staken van de overtreding(en) van het concurrentie- en relatiebeding en het gebruik van de handelsnaam en het logo toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1395
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 8775682 CV EXPL 20-4580

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 4 november 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VITA NATURA B.V.,

gevestigd en kantoorhoudend te Kerkrade,

eisende partij,

gemachtigde mr. S.G.J. Habets,

tegen

[gedaagde] ,

wonend aan de [adres] , [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. S. de Block.

Partijen zullen hierna Vita Natura en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 31 (inclusief usb-stick met beeldopnamen)

 • -

  de akte vermeerdering van eis met producties 32 en 33

 • -

  de op voorhand door [gedaagde] toegezonden producties 1 tot en met 10

 • -

  de conclusie van antwoord / pleitnota van [gedaagde]

 • -

  de mondelinge behandeling van 22 oktober 2020

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Vita Natura houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van voedingssupplementen.

2.2.

[gedaagde] is op 5 januari 2009 bij Vita Natura in dienst getreden, aanvankelijk in de functie medewerker verkoop binnendienst en sedert 5 december 2011 in de functie van leidinggevende callcenter. In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 is (in de artikelen 8, 9 en 10) een concurrentie-, geheimhoudings- en boetebeding opgenomen.

2.3.

Bij brief van 5 maart 2020 is [gedaagde] op staande voet ontslagen.

2.4.

[gedaagde] heeft het ontslag aangevochten. Bij beschikking van 2 juli 2020 heeft de

kantonrechter van deze rechtbank het ontslag op staande voet in stand gehouden. Tegen deze beslissing is [gedaagde] in hoger beroep gegaan, welke procedure thans nog loopt.

2.5.

Bij verzoekschrift van 24 augustus 2020 heeft Vita Natura verlof gevraagd van de voorzieningenrechter van deze rechtbank voor het leggen van conservatoir (bewijs)beslag ten laste van [gedaagde] op alle documenten, waaronder doch niet uitsluitend digitale documenten (zoals e-mails (inclusief bijlagen) al dan niet via clouddiensten (zoals webmail), WhatsApp-, sms- en/of Messenger-berichten) op de computer en/of andere gegevensdragers van [gedaagde] (waaronder ook de mobiele telefoon (smartphone), laptop, tablet) en/of papieren documenten van een datum gelegen na 5 maart 2020 die:

 • -

  een of meer namen bevatten van de op productie 23 behorend bij het verzoekschrift vermelde bedrijven en/of de bijbehorende contactpersonen en/of hun contactgegevens en uit welke documenten contact tussen (contactpersonen van) deze bedrijven en [gedaagde] blijkt;

 • -

  een of meer namen bevatten van de op productie 24 behorend bij het verzoekschrift vermelde producten en uit welke documenten blijkt dat [gedaagde] op enigerlei wijze productie- en/of verkoopactiviteiten ontplooit ten aanzien van deze producten;

 • -

  de bedrijfsnaam en/of het logo (productie 25 behorend bij het verzoekschrift) bevatten van Vita Natura en uit welke documenten blijkt dat [gedaagde] (onrechtmatig) gebruik maakt van de naam en/of het logo van Vita Natura.

2.6.

Bij beschikking van 25 augustus 2020 heeft de voorzieningenrechter het verzochte verlof verleend.

2.7.

Op 11 september 2020 is de deurwaarder, bijgestaan door een IT-specialist, tot beslaglegging op grond van de beschikking van 25 augustus 2020 overgegaan.

3 Het geschil

3.1.

Vita Natura vordert na vermeerdering van eis bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  [gedaagde] te bevelen om te gehengen en te gedogen dat Vita Natura inzage neemt in en kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen (kopieën van de) documenten, deel uitmakende van de administratie van [gedaagde] teneinde deze documenten verder te (laten) onderzoeken;

 • -

  veroordeling van [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de overtreding(en) van het concurrentie- en/of relatiebeding te staken en gestaakt te houden, met bevel aan [gedaagde] om haar activiteiten voor [handelsnaam] binnen dezelfde periode te beëindigen en niet te hervatten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

 • -

  veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de verbeurde boetes ter zake de gepleegde overtredingen tot een bedrag van € 54.000,00, dan wel een voorschot daarop, vermeerderd met de wettelijke rente;

 • -

  veroordeling van [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

 • -

  veroordeling van [gedaagde] tot afgifte van de Apple McBook Air 13 (2017) met het in de stukken genoemde serienummer en met toebehoren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft, dan wel tot betaling van een schadevergoeding van € 998,99, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 maart 2020 althans vanaf 12 oktober 2020 tot de dag van algehele voldoening;

 • -

  veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de proceskosten en beslagkosten.

3.2.

[gedaagde] heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna voor zover relevant nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het door Vita Natura gestelde onrechtmatig handelen, kort gezegd bestaande in het beconcurreren door [gedaagde] met gebruikmaking van informatie, relaties en producten van Vita Natura en de schade die Vita Natura stelt als gevolg daarvan te ondervinden (omzetverlies en het schaden van haar goede naam en reputatie), brengen naar het oordeel van de kantonrechter mee dat Vita Natura een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen tot inzage in de bescheiden die op 11 september 2020 in (bewijs)beslag zijn genomen en staking van de overtredingen. Wat de vordering tot inzage betreft is dit belang meer in het bijzonder (ook) gelegen in de stelling van Vita Natura dat zij kan vaststellen in hoeverre het relatie- en concurrentiebeding nog verder door [gedaagde] is / wordt overtreden, oftewel dat zij de mate en omvang van de overtredingen kan vaststellen en maatregelen kan nemen ter beperking van de schade. Voorts dient zij ook voortvarendheid te betrachten bij het in gang gezette onderzoek.

4.2.

Het voorgaande geldt niet voor de vordering tot betaling van (een voorschot op) verbeurde boetes wegens overtreding van het concurrentie- en of relatiebeding. Vita Natura heeft niet gesteld waarom ten aanzien van deze vordering een voorlopige voorziening geboden is en een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Derhalve is er geen sprake van een spoedeisend belang en zal dit deel van de vordering worden afgewezen.

4.3.

Voor toewijzing van de vordering op grond van artikel 843a Rv is noodzakelijk dat sprake is van een rechtsbetrekking tussen partijen, alsmede dat sprake is van een rechtmatig belang van Vita Natura bij de inzage / afgifte. Verder dienen de af te geven bescheiden voldoende bepaald te zijn. In geval er gewichtige redenen zijn die zich tegen inzage / afgifte verzetten of een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder inzage of afgifte is gewaarborgd, kan de vordering worden afgewezen.

De kantonrechter is voorshands van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 843a Rv is voldaan. Vita Natura heeft een rechtmatig belang bij inzage in de in beslag genomen bescheiden. Zij wil de mate en omvang van de overtredingen vaststellen. Ook aan de overige vereisten van artikel 843a Rv is voldaan. Het gaat om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij Vita Natura partij is, te weten een tussen partijen gesloten en inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst en een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad die Vita Natura jegens [gedaagde] geldend kan maken. Voor zover [gedaagde] heeft aangevoerd dat de bescheiden, waarvan Vita Natura inzage wenst, niet voldoende bepaald zijn, wordt daaraan voorbijgegaan. Uit vaste jurisprudentie volgt dat de verlangde bescheiden niet exact behoeven te worden omschreven. Naar het oordeel van de kantonrechter moet de omschrijving van de documenten, zoals hiervoor onder 2.5. vermeld, als voldoende bepaald/specifiek worden aangemerkt, in die zin dat duidelijk en concreet is aangegeven om welke bescheiden het gaat en dat deze voldoende zijn ingekaderd. De vordering tot inzage in de in beslag genomen bescheiden zal dan ook worden toegewezen.

4.4.

Vita Natura wenst aan de lijst van namen de naam [handelsnaam] (alsook [handelsnaam] en [handelsnaam] of [handelsnaam] ) toe te voegen. De kantonrechter kan dit echter niet toewijzen omdat het verleende bewijsbeslag daar geen betrekking op heeft. De kantonrechter zal dit echter lezen / begrijpen als een zelfstandige vordering, in die zin dat [gedaagde] inzage dient te verschaffen in documenten van een datum gelegen na 5 maart 2020 die de naam [handelsnaam] , [handelsnaam] en [handelsnaam] of [handelsnaam] bevatten, en op die manier hierna in het dictum toewijzen.

4.5.

De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, op grond waarvan [gedaagde] de functie van leidinggevende callcenter ging bekleden, bevat (in de artikelen 8 en 9) een concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding. Dat nadien sprake is geweest van een ingrijpende en niet voorzienbare functiewijziging waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken en haar geldigheid heeft verloren omdat het bij het ingaan van de nieuwe functie niet (opnieuw) schriftelijk is overeengekomen, is in beginsel niet voetstoots vast te stellen en vergt een nader onderzoek naar feiten en omstandigheden. Een bodemprocedure is daarvoor de geëigende weg. De kantonrechter overweegt echter dat, afgezien van alle stellingen en weren die door partijen in kort geding inzake dit geschil zijn ingenomen, [gedaagde] op 26 juli 2020 een emailbericht aan [naam bedrijf] heeft verstuurd, waaruit duidelijk blijkt dat [gedaagde] doordrongen is van gebondenheid aan het concurrentiebeding. Zij schrijft immers in haar e-mail: “Ik zou het trouwens erg kunnen waarderen als je mijn aanvraag discreet behandelt aangezien ik officieel nog zit gebonden aan een concurrentiebeding van Vita Natura. Dit artikel verbiedt me in principe de komende 18 mnd contact te zoeken met relaties uit de tijd dat ik er wel nog werkzaam was. Zoals je merkt ben ik niet voornemens me daaraan te gaan houden maar er hoeven geen slapende honden wakker te worden gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel ;)”. Zij ziet dan ook aanleiding om [gedaagde] bij wijze van ordemaatregel te veroordelen om de overtredingen van het concurrentie- en relatiebeding te staken. Met betrekking tot de hoogte van de verschuldigde dwangsom ziet de kantonrechter aanleiding aansluiting te zoeken bij hetgeen partijen in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

4.6.

Vaststaat, zo volgt ook uit productie 22 bij exploot van dagvaarding, dat [gedaagde] via Ebay Vita Natura producten heeft verkocht met daarop het etiket en logo van Vita Natura. [gedaagde] zal dan ook veroordeeld worden het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura te staken en gestaakt te houden, met dien verstande dat de te verbeuren dwangsom op de hierna in het dictum weergegeven wijze zal worden toegewezen waarbij de kantonrechter met betrekking tot de hoogte aansluit bij hetgeen partijen in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

4.7.

Het verweer van [gedaagde] dat zij de Apple MacBook niet meer onder zich heeft, komt de kantonrechter ongeloofwaardig voor. Dat de deurwaarder de Apple MacBook Air (2017) tijdens het bewijsbeslag niet heeft aangetroffen, wil niet zeggen dat [gedaagde] de Apple MacBook niet in haar macht heeft. Voorts heeft [gedaagde] niet betwist dat zij de Apple MacBook iedere dag mee naar huis nam. De gevorderde afgifte van de Apple MacBook zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de te verbeuren dwangsom zal worden vastgesteld op € 250,00 per dag en gemaximeerd worden op een totaalbedrag van € 2.500,00.

4.8.

[gedaagde] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Vita Natura worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op:
- dagvaarding € 85,09

- griffierecht € 124,00
- gemachtigde salaris € 720,00

- beslagkosten € 180,25

Totaal € 1.109,34

4.9.

Vita Natura heeft verzocht om waarmerking van dit vonnis als Europese executoriale titel (EET). Dit verzoek wordt afgewezen, aangezien geen sprake is van een onbetwiste schuldvordering in de zin van de EG-verordening nr. 805/2004.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] te gehengen en gedogen dat Vita Natura inzage neemt in een kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen (kopieën van de) documenten, deel uitmakende van de administratie van [gedaagde] teneinde deze documenten verder te (laten) onderzoeken,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan Vita Natura inzage te verschaffen in documenten van een datum gelegen na 5 maart 2020 die de naam [handelsnaam] , [handelsnaam] en [handelsnaam] of [handelsnaam] bevatten,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de overtreding(en) van het concurrentie- en/of relatiebeding te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 4.500,00 voor iedere overtreding en € 450,00 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, doch uiterlijk tot de einddatum van het concurrentiebeding,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 4.500,00 voor iedere overtreding en € 450,00 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, doch uiterlijk tot de einddatum van het concurrentiebeding,

5.5.

veroordeelt [gedaagde] tot afgifte van de Apple MacBook Air (2017) met het in de stukken genoemde serienummer en met toebehoren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag voor iedere dag of dagdeel dat [gedaagde] daarmee in gebreke blijft met een maximum van € 2.500,00,

5.6.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die aan de zijde van Vita Natura worden bepaald op € 1.109,34,

5.7.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en is in het openbaar

uitgesproken.

CJ