Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:7450

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-09-2020
Datum publicatie
08-10-2020
Zaaknummer
8466803 CV EXPL 20-1777
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht, auteursrecht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8466803 CV EXPL 20-1777

Vonnis van de kantonrechter van 30 september 2020

in de zaak van:

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] handelend onder de naam [handelsnaam],

wonende en zaakdoende te [woonplaats] ,

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde Haenen Gerechtsdeurwaarders,

tegen:

de stichting

STICHTING SPARKLE.FOUNDATION,

gevestigd te Maastricht,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie

procederend in persoon.

Partijen worden hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en Sparkle genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 april 2020 met producties 1 tot en met 3

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie met producties 1 tot en met 8

- de conclusie van repliek in conventie, tevens antwoord in reconventie alsmede akte vermeerdering van eis met producties A tot en met Q

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie met een aantal ongenummerde producties

- de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] zou voor Sparkle een teaser maken voor een nog te maken documentaire waarin de stichting Sheltersuit in New York een jaar lang gevolgd zou worden.

2.2.

Voor deze werkzaamheden stuurt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een factuur van 16 augustus 2019 oorspronkelijk ter hoogte van € 5.445,- aan Sparkle.

2.3.

Bij e-mail van 5 december 2019, verstuurd door de penningmeester van Sparkle aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , ziet het bestuur van Sparkle af van de lange documentaire en stellen zij gebruik te willen maken van de kortere film. In voornoemde e-mail wordt voorts vermeld, voor zover van belang:

(…)

1. Afwerking promotiefilm

Wij hebben besloten om afscheid te nemen van het idee om een volledige reportage of documentaire over Sheltersuit te maken en willen jou vragen om de hierna vermelde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de teaser, welke wij voortaan als een korte ‘promotiefilm’ zullen betitelen.

2. De kosten

a. De kosten van de reis New York, bedragen voor Sparkle in totaal € 3.496,71. Daarvan zal, conform onze afspraak nog € 496,71 aan jou worden vergoed evenals

de nog te vergoeden kosten van de Kamer van Koophandel (€ 50,00);

b. De werkzaamheden van [handelsnaam] voor de teaser zijn afgerond door [naam 1] . Met het oog daarop lijkt het ons redelijk om de vergoeding aan [handelsnaam] , inclusief de hierboven genoemde aanpassingen, als volgt te bepalen:

excl. BTW

Factuur [handelsnaam] fact. Nr 20191506 € 4.500,00

Af: Factuur [naam 1] 2019-00018 € 850,00

Te betalen aan [handelsnaam] € 3.650,00

Bij BTW € 766,50

Totaal te betalen aan [handelsnaam] , incl. BTW € 4.416,50

Wij gaan er hierbij vanuit dat wij een creditnota van [handelsnaam] zullen ontvangen ter hoogte van € 1.028,50 inclusief BTW.

c. Samengevat zal dan aan jou worden betaald € 546,71 en aan [handelsnaam] € 4.416,50 (inclusief BTW)

[naam 2] en ik willen dit voorstel graag met je bespreken en vragen je om een aantal mogelijkheden voor te stellen voor een overleg (liefst in de avonduren, [naam 3] ).”

2.4.

Bij e-mail van 27 december 2019 reageert [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op het voorstel van Sparkle (de e-mail van 5 december 2019) als volgt, voor zover van belang:

(…)

“De factuur van [handelsnaam] stellen we vast op € 4.100,00 euro excl. btw (in plaats van de huidige € 4.500,00). Ik crediteer € 400,- excl. BTW. “

(…)

2.5.

De penningmeester van Sparkle geeft bij e-mal van 5 januari 2020 een reactie op het voorstel van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , voor zover van belang:

(…)

Enfin, ik kan me vinden in jouw redelijke opstelling en de aanvullingen op mijn eerdere voorstel. Ik zou wel graag een maximaal bedrag willen vaststellen, omdat ik de cijfers van 2019 wil afwerken en tevens de begroting voor 2020 moet vaststellen.

Ik ga er daarbij van uit dat de aanpassingen, tekstblokken, kop & staart, kleine(re) aanpassingen betreffen. Deze zijn volgens mij ook afhankelijk van jouw inzichten en input en als wij kort kunnen uitleggen wat volgens ons nog zou moeten gebeuren, ben ik er zeker van dat jij weet hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden.

Ik ga er dan ook voorshands maar vanuit dat de totale kosten van de teaser zullen zijn:

[handelsnaam] € 4.100,00 (excl. BTW)

[naam 1] € 850,00 (excl. BTW)

Rest ons een afspraak te maken over de inhoudelijke (waarschijnlijk kleine) aanpassingen van de teaser.”

(…)

2.6.

Betaling van de factuur door Sparkle en het leveren van de promotiefilm door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] blijft uit, waarna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] onderhavige procedure start.

3 Het geschil

3.1.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert - na eisvermeerdering en samengevat:

- Sparkle te veroordelen tot betaling van € 5.775,50 waarvan € 5.507,71 aan hoofdsom te vermeerderden met wettelijke handelsrente per 11 april 2020 tot de dag van volledige voldoening en € 267,79 aan verschenen wettelijke handelsrente, veroordeling van Sparkle tot voldoening van € 650,39 aan buitengerechtelijke incassokosten en tot betaling van de proceskosten,

- een verklaring voor recht dat dat de rechten van het beeldmateriaal aan de maker, zijnde [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , toebehoren en dat Sparkle het beeldmateriaal alleen in deze afgeronde, integrale en volledige vorm van de promotiefilm mag gebruiken, voor ieder ander gebruik schriftelijke toestemming is vereist door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , bij gebreke waarvan een auteursrechtelijke boete verschuldigd wordt van € 1.000,- per overtreding met een maximum van € 25.000,- althans een in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] legt het bestaan van een overeenkomst tussen partijen aan zijn vordering ten grondslag op grond waarvan Sparkle de factuur ten bedrage van

€ 5.445,00 en een onkostenvergoeding van € 546,71 minus een creditering van € 484,00 dient te voldoen.

3.3.

Sparkle voert verweer in conventie en vordert - samengevat - in reconventie:

- nakoming in de vorm van deugdelijke aflevering van de promotiefilm waarna betaling kan plaatsvinden,

- de vaststelling dat Sparkle onbeperkt en onvoorwaardelijk gebruik kan maken va de rechten van de onderwerpelijke promotiefilm.

3.4.

Op de standpunten van partijen zal voor zover van belang nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Gelet op de samenhang zal de kantonrechter de conventie en reconventie gezamenlijk behandelen.

4.2.

Tussen partijen is niet in geding dat een (hernieuwde) overeenkomst van opdracht tot stand gekomen is op grond waarvan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een promotiefilm zou maken en Sparkle gehouden is tot betaling voor verrichtte werkzaamheden daarvoor. De eerste vraag die gezien de standpunten van partijen in deze zaak beantwoord dient te worden, is of tussen de eenmanszaak [handelsnaam] , die wordt gerund door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , en Sparkle een (hernieuwde) overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen op grond waarvan Sparkle gehouden is tot betaling aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] handelend onder naam van [handelsnaam] .

4.2.1.

Sparkle stelt dat zij geen overeenkomst is aangegaan met [handelsnaam] , aangezien [eiser in conventie, verweerder in reconventie] nooit kenbaar heeft gemaakt dat hij de werkzaamheden zou verrichten namens zijn eenmanszaak. Daartoe stelt Sparkle dat noch de voorwaarden en condities dan wel een opdrachtbevestiging en kostenraming zijn aangereikt door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] .

4.2.2.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat wel hij wel degelijk handelde onder de naam [handelsnaam] en Sparkle een overeenkomst is aangegaan met zijn eenmanszaak. Daartoe legt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een drietal e-mails over van 5 december 2019, 27 december 2019 en 5 januari 2020 waarin onder andere de afwerking van de promotiefilm wordt besproken en de te vergoeden kosten (zie r.o. 2.3, 2.4 en 2.5).

4.2.3.

De kantonrechter is van oordeel dat tussen partijen, te weten [eiser in conventie, verweerder in reconventie] handelend onder de naam [handelsnaam] , en Sparkle, een (hernieuwde) overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. De kantonrechter acht hierbij van belang dat de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verstuurde factuur gedateerd op 16 augustus 2019 is verzonden met vermelding van het logo van [handelsnaam] . Sparkle betwist bij antwoord de ontvangst van de factuur omdat deze zou zijn verzonden naar een postadres dat niet meer actief door Sparkle werd gebruikt, maar erkent bij repliek dat de factuur Sparkle heeft bereikt op 19 augustus 2019. Ook uit de e-mails van 5 december 2019 en 5 januari 2020 van Sparkle aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt verwezen naar “de werkzaamheden van [handelsnaam] ”, “de vergoeding aan [handelsnaam] ” en wordt de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] verstuurde factuur van 16 augustus 2019 met factuurnr: 20191506 vermeld die voor betaling in aanmerking komt. Op grond hiervan moet Sparkle zich hebben gerealiseerd dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] handelde in naam van zijn eenmanszaak [handelsnaam] en er dus tussen deze partijen een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen is.

4.3.

Sparkle erkent bij repliek dat ter vergoeding voor verrichtte werkzaamheden voor de promotiefilm een bedrag van € 5.445,- is overeengekomen. Bij antwoord erkent Sparkle dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een nabetaling zou krijgen ter hoogte van € 546,72 zijnde het gevorderde bedrag aan onkostenvergoeding. Uit de e-mail van 27 december 2019 (zie r.o. 2.4) blijkt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een bedrag van € 484,- crediteert. Zoals overwogen in r.o. 4.4 is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] handelend onder de naam [handelsnaam] enerzijds en Sparkle anderzijds en zal het door Van de Bolt gevorderde bedrag van € 5.507,71 (€ 5.445,00 + € 546,71 - € 484,00) worden toegewezen.

4.4.

Ten aanzien van de reconventionele vordering van Sparkle tot aflevering van de promotiefilm stelt de kantonrechter voorop dat sprake is van een wederkerige overeenkomst aangezien beide partijen over en weer een verbintenis op zich genomen hebben: [eiser in conventie, verweerder in reconventie] maakt een promotiefilm om betaling van Sparkle te krijgen en Sparkle moet betalen om de film van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te krijgen. Op grond hiervan wordt de reconventionele vordering voor zover deze ziet op het door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] afleveren van de promotiefilm aan Sparkle toegewezen en dient Sparkle op haar beurt over te gaan tot betaling van een bedrag van € 5.507,71 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] . Doordat uit de door beide partijen overgelegde stukken blijkt dat zij bereid zijn de verplichtingen voortvloeiende uit de wederkerige overeenkomst over en weer na te komen, gaat de kantonrechter ervanuit dat beide partijen hun beroep op een opschortingsrecht laten varen en (eventueel middels tenuitvoerlegging van in deze te wijzen executoriale titel) hun verplichtingen zullen nakomen.

4.5.

Door Sparkle is voorts gesteld, hetgeen door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is betwist, dat door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen facturen voor de reeds betaalde kosten zijn aangeleverd, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet tijdig vóór 23 juni 2019 is overgegaan tot aflevering van de promotiefilm, dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij een lunch op 23 juni 2019 voor de duur van 30 minuten filmbeelden toonde die door Sparkle niet als promotiefilm kan worden betiteld en dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen onkostendeclaraties heeft ingediend. De kantonrechter oordeelt dat bij gebreke van een vordering in reconventie (anders dan nakoming) gericht op de rechtsgevolgen van een gebrekkige nakoming door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] van haar verbintenissen ingevolge de overeenkomst van opdracht, geen van de stellingen van Sparkle behoeven te worden beoordeeld. De door Sparkle in reconventie gevorderde aflevering van de promotiefilm is reeds in r.o. 4.7. toegewezen.

4.6.

Voorts vordert Sparkle in reconventie dat zij onbeperkt en onvoorwaardelijk gebruik kan maken van de rechten van de promotiefilm. Op grond van artikel 1 Auteurswet komt het auteursrecht in beginsel toe aan de maker van een werk en heeft de auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de promotiefilm openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van de rechthebbende, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen. Dat laatste is in dit geval niet gesteld of gebleken. Door Sparkle is ook niet betwist dat het auteursrecht in beginsel toekomt aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als maker van een werk. Op grond hiervan zal de kantonrechter de reconventionele vordering afwijzen en de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij eisvermeerdering gevorderde verklaring voor recht toewijzen zodat de rechten van het beeldmateriaal [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als zijnde de maker van het beeldmateriaal toebehoren en dat Sparkle het beeldmateriaal alleen in de afgeronde, integrale en volledige vorm van de promotiefilm mag gebruiken en voor ieder ander gebruik schriftelijke toestemming dient te zijn verkregen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] . De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als in de beslissing vermeld.

4.7.

De gevorderde verschenen wettelijke handelsrente tot en met 10 april 2020 van € 267,79 is niet door Sparkle betwist en zal worden toegewezen. Ook de lopende handelsrente vanaf 11 april 2020 over € 5.507,71 tot de dag van algehele voldoening zal worden toegewezen.

4.8.

De kantonrechter stelt vast dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

4.9.

De kantonrechter ziet in de uitkomst van de zaak aanleiding om de proceskosten zowel in conventie als in reconventie te compenseren in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt Sparkle om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tegen bewijs van kwijting te betalen € 5.775,50, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 5.507,71 vanaf 11 april 2020 tot de dag van algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt Sparkle om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tegen bewijs van kwijting te betalen € 650,39 aan vergoeding buitengerechtelijke incassokosten,

5.3.

verklaart voor recht dat de rechten van het beeldmateriaal [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als zijnde de maker van het beeldmateriaal toebehoren en dat Sparkle het beeldmateriaal alleen in de afgeronde, integrale en volledige vorm van de promotiefilm mag gebruiken en voor ieder ander gebruik in/van delen van dit beeldmateriaal schriftelijke toestemming dient te zijn verkregen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] .

5.4.

veroordeelt Sparkle om aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een dwangsom te betalen van € 500,- per overtreding dat Sparkle niet voldoet aan de onder 5.3 uitgesproken verklaring voor recht, tot een maximum van € 5.000,- is bereikt.

in reconventie

5.5.

veroordeelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot het afleveren van de promotiefilm aan Sparkle,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in conventie en in reconventie

5.7.

compenseert de proceskosten in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken.

type: LS