Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:4003

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-03-2020
Datum publicatie
05-06-2020
Zaaknummer
8028604 / CV EXPL 19-6348
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2022:1022
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 9a Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Het doel van de bepaling - en de achterliggende bepaling in de Uitzendrichtlijn - is om de toegang tot vast werk voor de werknemer te verbeteren. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent ‘vast werk’ in dit kader niet zozeer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ‘vast werk’ in de zin van zekerheid om werkzaam te zijn op een vaste locatie, voor een vaste werkgever en vaste arbeidsomstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-0625
JAR 2020/152
RAR 2020/137
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 8028604 \ CV EXPL 19-6348

Vonnis van de kantonrechter van 11 maart 2020

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I-WORKX B.V.,

gevestigd te Weert,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. H.W.T. de Ruijter,

tegen:

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonend [adres gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. S.J.W.M. Vonken.

Partijen zullen hierna I-Workx en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie;

 • -

  de beslissing waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie;

 • -

  de mondelinge behandeling van 27 januari 2020;

 • -

  de aantekeningen ter comparitie zijdens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ;

 • -

  de berichten van partijen d.d. 5 februari 2020 dat partijen geen minnelijke regeling hebben kunnen treffen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] treedt op 23 november 2015 bij I-Workx in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst wordt per 31 mei 2016 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is in dienst getreden als monteur slimme meters, welke functie hij steeds uitvoert.

2.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt jarenlang door I-Workx tewerkgesteld bij Volta.

2.3.

Eind december 2018 haalt I-Workx haar werknemers die tewerkgesteld zijn bij Volta terug.

2.4.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vraagt in december 2018 toestemming aan I-Workx om bij Volta te mogen solliciteren. I-Workx weigert toestemming.

2.5.

Volta zegt op 16 januari 2019 formeel de raamovereenkomst met I-Workx op. Daartoe schrijft zij op 16 januari 2019 per e-mail:

“(…)

Gezien de laatste medewerkers eind 2018 zijn teruggehaald vanuit I-projects, beschouwen we vanuit Volta Limburg de samenwerking op dit contract nu als afgesloten. Het contract is daarmee nu ook per direct formeel opgezegd en afgesloten. (partijen zijn het eens, er is geen uitwerk periode nodig)

(…)”

2.6.

In de periode januari-februari 2019 verricht [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor I-Workx werkzaamheden bij de Koninklijke BAM Groep in en om Eindhoven.

2.7.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zegt per brief van 26 januari 2019 zijn arbeidsovereenkomst met I-Workx op. Bij brief van 7 februari 2019 accepteert I-Workx de opzegging. De arbeidsovereenkomst eindigt per 1 maart 2019.

2.8.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] start in maart 2019 als verwarmingsmonteur bij Volta op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

I-Workx vordert

I. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om binnen een termijn van 12 maanden na dagtekening, althans betekening van het te wijzen vonnis, althans per 1 maart 2019 als zijnde de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, in enigerlei vorm direct of indirect bij een onderneming van een opdrachtgever/klant van I-Workx een belang te hebben of daarin een aandeel van welke aard ook te hebben, evenals op enigerlei wijze voor een dergelijke onderneming werkzaamheden te verrichten hetzij als zelfstandige hetzij in loondienst hetzij op andere basis (bijvoorbeeld uitzending of detachering), hetzij direct hetzij indirect, hetzij tegen een vergoeding hetzij om niet, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 per overtreding, alsmede een dwangsom van € 500,00 per dag (waarbij een deel van een dag voor een hele wordt gerekend) dat de overtreding voortduurt;

II. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen om binnen 7 dagen na dagtekening, althans betekening van het te wijzen vonnis, aan I-Workx te voldoen een bedrag van € 6.365,82 uit hoofde van verbeurde boete wegens overtreding van het relatiebeding per 1 maart 2019, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 maart 2019, althans vanaf heden, zulks tot aan de dag der algehele voldoening;

III. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen om binnen 7 dagen na dagtekening, althans betekening van het te wijzen vonnis, aan I-Workx te voldoen tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 693,29, uit hoofde van buitengerechtelijke incassokosten, dan wel een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter zake deze buitengerechtelijke incassokosten;

IV. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen in de kosten, alsmede de nakosten, van deze procedure, waaronder het bedrag aan proceskosten, althans betekening van het te wijzen vonnis, waarbij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] over het bedrag aan proceskosten de wettelijke rente verschuldigd is, zulks tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer tegen de vordering in conventie.

Daarnaast vordert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] - samengevat - veroordeling van I-Workx tot het opmaken van een deugdelijke eindafrekening, onder afgifte van een bruto/netto specificatie en veroordeling van I-Workx tot uitbetaling van het restant saldo aan vakantiedagen en het opgebouwde vakantiegeld, te vermeerderen met de wettelijke verhoging van 50% ex artikel 7:625 BW en de wettelijke rente te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid tot de dag van algehele voldoening, met veroordeling van I-Workx in de kosten van de procedure.

3.3.

I-Workx voert verweer tegen de vordering in reconventie, waarbij zij zich beroept op verrekening.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

I-Workx vordert - kort gezegd en voor zover thans aan de orde - [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden in enigerlei vorm bij een onderneming van een opdrachtgever/klant van I-Workx werkzaam te zijn. Een en ander in gevolge artikel 10 van de arbeidsovereenkomst. Concreet gaat het om het werken van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij Volta.

4.2.

Allereerst dient beoordeeld te worden of het beding van artikel 10 van de arbeidsovereenkomst niet nietig is. De kantonrechter overweegt als volgt.

Vast staat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] door I-Workx werd uitgeleend. Eerst bij Volta en na beëindiging van de raamovereenkomst met Volta, bij de Koninklijke BAM Groep. Naar het oordeel van de kantonrechter is het de uitlener, in casu I-Workx, ingevolge artikel 6 lid 2 van de Europese Uitzendrichtlijn (Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid) niet toegestaan belemmeringen op te werpen voor de werknemer om in dienst te treden bij de opdrachtgever die hem inleent. Dit belemmeringsverbod is geïmplementeerd in artikel 9a Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Het doel van de bepaling - en de achterliggende bepaling in de Uitzendrichtlijn - is om de toegang tot vast werk voor de werknemer te verbeteren. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent ‘vast werk’ in dit kader niet zozeer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ‘vast werk’ in de zin van zekerheid om werkzaam te zijn op een vaste locatie, voor een vaste werkgever en vaste arbeidsomstandigheden. Zoals nu ook in de praktijk gebleken is, betekent een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een uitlener geen zekerheid; [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] werd na beëindiging met de raamovereenkomst tussen I-Workx en Volta geconfronteerd met een uitzending gelegen ver van zijn eigen woonplaats, waarbij hij geen aanspraak had op een vergoeding van de reistijd, en in een werkomgeving waarin [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet op zijn plaats voelde.

4.3.

Artikel 9a lid 1 Waadi is ruim geformuleerd en verbiedt iedere belemmering van de arbeidskracht om een arbeidsverhouding aan te gaan met de opdrachtgever (inlener). Naar het oordeel van de kantonrechter is artikel 10 van de arbeidsovereenkomst tussen partijen dan ook nietig.

Het enige beding dat nog rechtsgeldig kan worden overeengekomen tussen een uitlener en inlener is dat de inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de uitlener voor de door die uitlener verleende dienst in verband met terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de arbeidskracht. Dit betekent naar het oordeel van de kantonrechter dat de uitlener voor het tot stand komen van een arbeidsverhouding/overeenkomst tussen inlener en arbeidskracht na afloop van de uitzending hooguit een bedrag voor daadwerkelijk gemaakte wervingskosten, vermeerderd met een redelijke winstopslag, in rekening mag brengen, waarbij vervolgens niet uit het oog mag worden verloren dat de uitlener reeds in de vergoeding voor de terbeschikkingstelling een deel van de gedane investering en gemaakte kosten voor de werving van de arbeidskracht heeft kunnen terugverdienen. Of sprake is van een dergelijk beding tussen I-Workx en Volta is onduidelijk, maar is voor de beoordeling van dit geschil tussen I-Workx en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] irrelevant.

4.4.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter nog dat, zou artikel 10 van de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zijn overeengekomen, de vordering van I-Workx evenmin had kunnen slagen. Artikel 10 verbiedt de werknemer immers om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in enigerlei vorm bij een onderneming van een opdrachtgever/klant van I-Workx een belang te hebben of werkzaam te zijn. Vast staat dat Volta in maart 2019 geen opdrachtgever/klant was van I-Workx. Het verbod zou dan mogelijk nog wel toegewezen hebben kunnen worden, maar dit zou [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] - thans, met zijn indiensttreding bij Volta - niet raken. De gevorderde boete zou dan afgewezen zijn.

4.5.

Nu wordt geoordeeld dat het beding in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst nietig is, komt de grondslag aan de vordering van I-Workx te ontvallen. De vordering dient daarom te worden afgewezen. Voor toewijzing van de nevenvorderingen is dan evenmin plaats.

in reconventie

4.6.

Uit het voorgaande volgt dat I-Workx niet over een opeisbare vordering op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] beschikt, waarmee zij enige vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op haar zou kunnen verrekenen. Het beroep op verrekening dient dan ook te worden verworpen.

4.7.

Als onbetwist staat vast dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nog aanspraak heeft op een deugdelijke eindafrekening. I-Workx becijfert deze eindafrekening op € 1.127,27 netto. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de juistheid van dit bedrag niet betwist. I-Workx zal daarom worden veroordeeld tot uitbetaling van dit bedrag aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , welke uitbetaling vergezeld zal dienen te gaan van een deugdelijke bruto/netto-specificatie.

Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de door I-Workx becijferde eindafrekening niet heeft betwist, kan de gevorderde veroordeling tot het opmaken van een deugdelijke eindafrekening achterwege blijven. Wel zal, zoals hiervoor reeds is overwogen, de bruto/netto specificatie van de eindafrekening nog aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] afgegeven dienen te worden.

4.8.

Zijdens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt ingestemd met verrekening van de verkeersboete ad € 64,30, zodat dit bedrag met het toe te wijzen bedrag van € 1.127,27 netto kan worden verrekend.

4.9.

Nu I-Workx het loon niet tijdig heeft voldaan heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aanspraak op de wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW. De kantonrechter ziet geen aanleiding tot matiging.

in conventie en in reconventie

4.10.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig I-Workx toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.11.

I-Workx zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden begroot op € 780,00 (2 x tarief € 300,00 en 2 x 0,5 x tarief € 180,00) ter zake salaris gemachtigde.

4.12.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

wijst de vordering af,

in reconventie

5.2.

veroordeelt I-Workx om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te betalen een bedrag van € 1.065,97 netto, vermeerderd met de wettelijke verhoging ad 50% en de wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening,

5.3.

veroordeelt I-Workx tot afgifte van een deugdelijke bruto/netto specificatie,

in conventie en in reconventie

5.4.

veroordeelt I-Workx in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 780,00,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: