Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:3860

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-05-2020
Datum publicatie
02-07-2020
Zaaknummer
C/03/274765 / KG ZA 20-76
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Franchiseovereenkomst. Afwijzing vordering van franchisenemer om franchisegever te veroordelen om verder te onderhandelen over nieuwe franchiseovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/274765 / KG ZA 20-76

Vonnis in kort geding van 29 mei 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.F. ROERMOND B.V.,

gevestigd te Roermond,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.F. ROERDALEN B.V.,

gevestigd te Roermond,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.F. LEUDAL B.V.,

gevestigd te Leudal,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.F. ZUID-LIMBURG B.V.,

gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,

eiseressen in conventie, verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.M. Wolfs;

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

A.F. BENELUX HOLDING B.V.,

gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.W. Dolphijn.

Eiseressen in conventie zullen hierna afzonderlijk A.F. Roermond, A.F. Roerdalen,
A.F. Leudal en A.F. Zuid-Limburg genoemd worden en gezamenlijk eiseressen, gedaagde in conventie zal hierna A.F. Benelux Holding genoemd worden.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 februari 2020 met producties 1 t/m 12;

- de beslissing van de voorzieningenrechter kenbaar gemaakt aan partijen per faxbericht van 22 april 2020, dat vanwege het Coronavirus geen mondelinge behandeling zal plaatsvinden, dat de zaak schriftelijk zal worden afgedaan en hoe de voortgang van de zaak zal zijn,

 • -

  de akte houdende vermeerdering van eis (in conventie), tevens akte overlegging productie 13, van eiseressen;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie met producties
  1 t/m 93;

 • -

  de conclusie van repliek in conventie/conclusie van antwoord in reconventie met producties 14 t/m 32;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie/conclusie van repliek in reconventie met producties 94 t/m 107;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

In conventie en in reconventie

2.1.

Eiseressen exploiteren ieder op basis van afzonderlijke met A.F. Benelux Holding gesloten franchiseovereenkomsten een fitnesscentrum onder de formule Anytime Fitness.

2.2.

A.F. Benelux Holding heeft met de volgende partijen op de volgende data een
franchiseovereenkomst gesloten:

 • -

  met A.F. Roerdalen, volgens eiseressen op 16 december 2013, volgens A.F. Benelux Holding op 23 mei 2013 toen A.F. Roerdalen nog Mutare Dienstverlening II B.V. als handelsnaam had;

 • -

  met A.F. Roermond op 15 augustus 2013;

 • -

  met A.F. Zuid-Limburg op 14 september 2013;

 • -

  met A.F. Leudal op 11 februari 2014.

2.3.

A.F. Roerdalen exploiteert een fitnessclub in Herkenbosch, A.F. Roermond
exploiteert een fitnessclub in Roermond, A.F. Zuid-Limburg exploiteert een fitnessclub in Kerkrade en A.F. Leudal exploiteert een fitnessclub in Heythuysen.

2.4.

De heer [naam exploitant 1] (hierna: [naam exploitant 1] ) en de heer [naam exploitant 2] (hierna: [naam exploitant 2] )
exploiteren (indirect) gezamenlijk de vestigingen in Roermond, Herkenbosch en Heythuysen. [naam exploitant 1] exploiteert (indirect) de vestiging in Kerkrade.

2.5.

Op grond van het bepaalde in artikel 2 onder A van de diverse franchiseovereenkomsten lopen de respectieve overeenkomsten af op de volgende data:

 • -

  met A.F. Roerdalen op 22 mei 2019 volgens A.F. Benelux Holding en op
  15 december 2019 volgens eiseressen;

 • -

  met A.F. Roermond op 14 augustus 2019;

 • -

  met A.F. Zuid-Limburg op 13 september 2019;

 • -

  met A.F. Leudal op 10 februari 2020.

2.6.

De overeenkomsten met A.F. Roermond, A.F. Zuid-Limburg en A.F. Leudal zijn, voor zover relevant, steeds gelijkluidend en houden – voor zover te dezen van belang – het volgende in:

1. FRANCHISEVERLENING; FRANCHISELOCATIE

(…)

C. Beschermd Gebied. In de Bijlage Franchiseovereenkomst is een kaart of beschrijving van een gebied rondom de Franchiselocatie opgenomen (het “Beschermde Gebied”). Behoudens het bepaalde in deze overeenkomst zal franchisegever noch zelf een Anytime Fitness Club exploiteren binnen het Beschermde Gebied, noch iemand ander het recht daartoe verlenen. De franchisegever behoudt zich evenwel het recht voor, om door hem nieuw ontwikkelde, van in deze overeenkomst afwijkende formules in het toegewezen exclusieve rayon van de franchisenemer te (laten) exploiteren. Met uitzondering van een kleinschalig, 24/7 open fitness concept.

2. LOOPTIJD: VERLENGING VAN RECHTEN

A. Initiële looptijd. De looptijd van deze Overeenkomst is zes (6) jaar die aanvangt op de Ingangsdatum van deze Overeenkomst.

B. Verlenging. De Franchisenemer heeft het recht de overeenkomst voor de duur van telkens 5 jaar te verlengen mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. Franchisenemer heeft Franchisegever ten minste 6 maanden voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde looptijd schriftelijk in kennis gesteld van de wens om de overeenkomst te verlengen;
2. Franchisenemer is niet in gebreke ter zake de nakoming van enige bepaling van de overeenkomst;
3. Franchisenemer erkent het recht van Franchisenemer om nadere inrichtings- en renovatie-eisen te stellen ten aanzien van de Franchiselocatie en zal daaraan voldoen;
4. Franchisenemer betaalt uiterlijk 30 dagen voor het einde van de in lid 1 genoemde looptijd een Verlengingsvergoeding, zoals vermeld op de Bijlage, welke dient ter dekking van administratieve en overige kosten van franchisegever in verband met de verlenging;
5. Franchisenemer toont ten genoegen van franchisegever aan dat hij voor de duur van de verlenging de beschikking heeft over de Franchiselocatie;
6. Franchisenemer en/of zijn managementpersoneel heeft met goed gevolg een door Franchisegever voorgeschreven herhalingscursus afgerond;
7. Franchisenemer aanvaard de op dat tijdstip geldende franchiseovereenkomst (stilzwijgend of schriftelijk) voor deze verlengingsperiode.

(…)

14. VERPLICHTINGEN VAN FRANCHISENEMER BIJ BEËINDIGING OF AFLOOP

Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, eindigen alle rechten die franchisenemer op grond van deze Overeenkomst zijn verleend en heeft franchisenemer de verplichtingen die hieronder worden vermeld:

 1. Franchisenemer is gehouden de exploitatie van zijn onderneming onder de naam Anytime Fitnesse onmiddellijk te staken en mag zich daarna met betrekking tot die onderneming niet direct of indirect voordoen als Anytime Fitness franchisenemer.

 2. Franchisenemer is gehouden het gebruik van de vertrouwelijke informatie, het goedgekeurde Informatiesysteem en de bijbehorende software, de methoden, de procedures en technieken gebruikt door of in verband met de formule en de Merken, de onderscheidende vormen, slogans, borden, symbolen, beeldmerken en apparaten gerelateerd aan de formule, en andere namen, merken, symbolen, beeldmerken en slogans gelijkend op de Merken, onmiddellijk en definitief te staken.

 3. Franchisenemer is gehouden het Handboek en alle kopieën daarvan, en alle zaken die door hem worden gehouden of gebruikt en eigendom van franchisegever zijn, onmiddellijk aan franchisegever te retourneren, en het gebruik van alle borden, reclamematerialen, schermen, briefpapier, formulieren en andere materialen die de Merken dragen of vertonen, onmiddellijk staken en deze vernietigen of aan franchisegever retourneren.

 4. Franchisegever moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om een eventuele Anytime Fitness Social Media Site, domeinnamen, e-mailadressen of vergelijkbare registraties die het Merk “Anytime Fitness®”, of een ander Merk bevatten, op te heffen c.q. te staken;

 5. Franchisenemer is verplicht binnen 5 dagen na beëindiging alle verschuldigde bedragen te voldoen.

15. NON CONCURRENTIE

A. Tijdens de looptijd. Het is franchisenemer slechts toegestaan binnen het Beschermde Gebied actief leden te werven. Buiten het Beschermde Gebied mag franchisenemer geen actieve verkoopinspanningen verrichten als dat gebied behoort tot het beschermde gebied van een andere Anytime Fitness Franchise nemer. Het is franchisenemer voorts niet toegestaan gedurende de looptijd van deze Overeenkomst direct of indirect, voor eigen rekening of als werknemer, consultant, partner, functionaris, bestuurder, aandeelhouder van een andere persoon, vennootschap of onderneming, een andere fitnessclub te exploiteren of daarin deel te nemen, daarmee verbonden te zijn of daarin een belang te hebben, ongeacht de locatie van de fitness club, binnen het Beschermde Gebied of elders. Niet van toepassing voor de gemeente Roermond.

B. Na Afloop, Beëindiging of Overdracht. Het is franchisenemer niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden na overdracht of na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst, direct of indirect, voor eigen rekening of als werknemer, consultant, partner, functionaris, bestuurder, aandeelhouder of financier of vennoot van een andere persoon, vennootschap of onderneming, een andere fitnessclub dan Anytime Fitness te exploiteren of daarbij betrokken te zijn, daarmee verbonden te zijn of daarin een belang te hebben:
1. op dezelfde locatie als de fitnessclub uit hoofde van deze Overeenkomst;
2. binnen een cirkel met de locatie waar de fitnessclub uit hoofde van deze Overeenkomst gevestigd is en een straal van 15 kilometer indien de andere fitness club gebruik maakt van een sleutelloos toegangssysteem en de fitness club langer dan 12 uur per dag geopend is.
3. Niet van toepassing voor de gemeente Roermond.

Boete en schadevergoeding . Bij niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de vorige leden van dit artikel verbeurt franchisenemer aan franchisegever na in gebreke te zijn gesteld bij een aangetekende schriftelijke aanmaning waarbij een termijn van ten minste een week voor de nakoming is gesteld, een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding vermeerderd met € 2.500,- voor elke dag dat die overtreding na constatering daarvan voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van franchisenemer tot vergoeding van de volledige schade aan franchisenemer indien die schade voormeld boetebedrag mocht overschrijden. Niet van toepassing voor de gemeente Roermond (…).”

2.7.

De hierboven geciteerde artikelen staan ook vermeld in de franchiseovereenkomst die volgens A.F. Roerdalen met haar is gesloten. In de overeenkomst die volgens
A.F. Benelux Holding met A.F. Roerdalen is gesloten, zijn de voormelde artikelen 14 en 15 respectievelijk genummerd 15 en 16. In de versie van de overeenkomst met A.F. Roerdalen die geldt volgens A.F. Benelux Holding ontbreekt lid 3 van artikel 14 onder B en onder C de zinsnede Niet van toepassing voor de gemeente Roermond, zoals opgenomen in de franchiseovereenkomsten met A.F. Roermond, A.F. Zuid-Limburg en A.F. Leudal.

2.8.

A.F. Benelux Holding heeft aan een derde een licentie verkocht voor een vestiging in de Posterholt, gemeente Roerdalen.

2.9.

Eiseressen hebben bij e-mail van 13 januari 2020 (productie 40 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) A.F. Benelux Holding gelast om de realisatie van een vestiging van Anytime Fitness in Posterholt per direct stop te zetten, omdat daarmee in strijd zou worden gehandeld met de afspraken in de franchiseovereenkomst ten aanzien van het beschermde gebied.

2.10.

Tussen partijen is in de periode van februari 2019 tot zeer recent uitvoerig gecorrespondeerd, gesproken en onderhandeld over het aangaan van nieuwe franchiseovereenkomsten voor de diverse vestigingen, dan wel verkoop daarvan door eiseressen aan derden of aan A.F. Benelux Holding. Dit alles heeft niet tot overeenstemming geleid. Bij wijze van voorbeeld verwijst de voorzieningenrechter naar de volgende correspondentie.

2.11.

Bij e-mail van 15 februari 2019 (productie 8 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) wijst A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] op de mogelijkheid van de verlenging van de franchiseovereenkomst met A.F. Roermond, die op
15 augustus 2019 afloopt, en hoe die verlenging moet worden aangevraagd. Bij e-mail van 14 maart 2019 (productie 8 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) herinnert A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] aan het feit dat het verlengingsformulier nog niet door A.F. Benelux Holding is ontvangen.

2.12.

Bij e-mail van 6 mei 2019 (productie 9 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) wijst A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] op het feit dat franchiseovereenkomst met A.F. Roerdalen afloopt en wijst hen op de mogelijk van verlenging van deze overeenkomst. Op diezelfde dag wijst A.F. Benelux Holding bij e-mail (productie 12 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] op het feit dat de franchiseovereenkomst met A.F. Zuid-Limburg op 14 september 2019 afloopt en wijst hen op de mogelijkheid van verlenging van die overeenkomst en wat zij daartoe moeten doen.

2.13.

Bij e-mail van 29 mei 2019 (productie 15 bij conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) schrijft A.F. Benelux Holding aan [naam exploitant 2] het jammer te vinden dat eiseressen niet willen onderhandelen over verlenging van de franchiseovereenkomsten en constateert dat [naam exploitant 2] [naam exploitant 1] naar voren schuift als contractspartner. Bij e-mail van 6 juni 2019 (productie 16 bij conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) schrijft [naam exploitant 2] aan A.F. Benelux Holding dat [naam exploitant 1] degene is die aan tafel zit met betrekking tot de belangen van Anytime Fitness en dat deze in overleg met [naam exploitant 2] de belangen van de huidige gezamenlijke fitnesslocaties zal bewaken, hetgeen ook geldt voor de discussie rond de franchiseverlenging. Indien A.F. Benelux Holding open staat voor een minimale en gezamenlijke overeengekomen aanpassing in het verlengingscontract ten opzichte van het oorspronkelijke contract, dan moet dit volgens [naam exploitant 2] gezamenlijk met [naam exploitant 1] worden uitgewerkt.

2.14.

Bij e-mail van 3 juli 2019 (productie 20 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) wijst A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] er op dat het einde van de looptijd van de franchiseovereenkomst nadert, dat een afspraak over de discussiepunten moet plaatsvinden en dat er nog geen zicht is op verlenging van de franchiseovereenkomst.

2.15.

[naam exploitant 1] mailt bij e-mail van 10 juli 2019 (productie 23 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) aan A.F. Benelux Holding de volgens hem belangrijkste aandachtspunten voor de verlenging van de franchiseovereenkomsten waarmee niet akkoord wordt gegaan, en opmerkingen.

2.16.

In een e-mail van 18 juli 2019 (productie 26 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) van A.F. Benelux Holding aan [naam exploitant 1] en
[naam exploitant 2] wijst A.F. Benelux Holding er op dat ondanks vele pogingen van haar kant om te komen tot een getekende franchiseovereenkomst, dan wel een gesprek over de inhoud daarvan, van beide nog geen sprake is en wordt de laatste mogelijkheid geboden om de franchiseovereenkomst met A.F. Roerdalen te verlengen. In een e-mail van 25 juli 2019 van A.F. Benelux Holding aan [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] (productie 28 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) constateert A.F. Benelux Holding dat [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] hebben aangegeven de nieuwe franchiseovereenkomst niet te kunnen te tekenen en dat zij punten hebben aangegeven die volgens hen gewijzigd moeten worden, toegevoegd of verwijderd.

2.17.

Bij e-mail van 14 augustus 2019 (productie 31 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) wijst A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] op het feit dat op 14 september 2019 de franchiseovereenkomst met A.F. Zuid-Limburg afloopt en dat eigenlijk ten minste zes maanden voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk had moeten worden aangegeven of men de franchiseovereenkomst wilde verlengen. Ook zendt zij een toestemmingsformulier voor de verlenging toe.

2.18.

Bij e-mail van 18 augustus 2019 (productie 33 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) heeft [naam exploitant 1] aangegeven er niet uit te komen met [naam exploitant 2] , omdat deze de franchiseovereenkomst alleen wil verlengen onder de voorwaarden van de oude overeenkomst. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan voelt [naam exploitant 2] zich genoodzaakt tot verkoop van de aandelen of een juridische procedure. Vooralsnog wordt dan volgens [naam exploitant 1] de keuze gemaakt voor verkoop. In dat kader wil [naam exploitant 1] een overnamebod voor de diverse locaties ontvangen.

2.19.

A.F. Benelux Holding schrijft in een e-mail van 21 augustus 2019 (productie 34 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) dat zij verbaasd is over de wens van [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] om de vestigingen in Heythuysen, Roermond en Herkenbosch te verkopen. A.F. Benelux Holding merkt op [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] de ruimte te geven om de clubs te verkopen en te hebben besloten hun een periode van zes maanden te geven waarbinnen een koper gevonden dient te worden. Dat houdt volgens A.F. Benelux Holding in dat de franchiseovereenkomst met A.F. Roerdalen en A.F. Roermond tot
21 februari 2020 worden verlengd.

2.20.

A.F. Benelux Holding heeft bij e-mail van 27 september 2019 (productie 35 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) aangegeven dat zij [naam exploitant 1] en [naam exploitant 2] wil assisteren bij het vinden van een koper voor de vestigingen in Roermond, Heythuysen, Herkenbosch en Kerkrade. Bij 13 november 2019 (productie 37 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) heeft A.F. Benelux Holding [naam exploitant 1] verzocht aanvullende informatie op te sturen waaruit blijkt hoe de verkoopprijzen voor de vestigingen Roermond, Heythuysen, Herkenbosch en Kerkrade tot stand zijn gekomen. Bij e-mail van 2 december 2019 (productie 37 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) heeft zij nogmaals om die informatie verzocht.

2.21.

In een e-mail van 10 december 2019 (productie 38 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) geeft [naam exploitant 1] aan dat het niet zijn keuze is om te verkopen, en dat hij zou willen verlengen, indien de voorwaarden voor verlenging acceptabel zouden zijn. Ten slotte stelt hij dat de termijn van zes maanden voor verkoop te kort is.

2.22.

In een e-mail van 10 februari 2020 (productie 47 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) van een juridisch adviseur
van eiseressen aan de advocaat van A.F. Benelux Holding, worden een drietal oplossingen voorgesteld: 1) A.F. Benelux Holding koopt de vestigingen van eiseressen tegen een redelijke prijs, 2) de franchiseovereenkomsten worden verlengd met minimale aanpassingen, waarbij wordt voorgesteld dat eiseressen onder de geldende voorwaarden vanaf 1 maart 2020 vijf jaar de tijd krijgen om de vestigingen te verkopen en 3) eiseressen zetten enkele, of alle vestigingen voort onder eigen naam.

2.23.

De advocaat van eiseressen heeft zich bij e-mail van 18 februari 2020 (productie 49 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) tot de advocaat van A.F. Benelux Holding gewend met de mededeling dat de door de advocaat van
A.F. Benelux Holding gestelde termijn tot 21 februari 2020 om alsnog tot een regeling te komen niet realistisch is. Een verlenging van die termijn met vier weken tot 20 maart 2020 biedt volgens de advocaat van eiseressen daarentegen wel de ruimte om te werken aan een oplossing.

2.24.

In een e-mail van 19 februari 2020 (productie 51 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) heeft de advocaat van A.F. Benelux Holding gesteld dat een minnelijke oplossing gelegen zal zijn in het beëindigen van de algehele samenwerking tussen partijen. Verder wordt de toezegging gedaan dat het concurrentieverbod wordt opgeschort, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat partijen binnen de gestelde termijn, binnen vier weken, tot een minnelijke oplossing komen en dat, als binnen die gestelde termijn geen minnelijke oplossing bereikt wordt, de overtreding van het concurrentieverbod onverminderd heeft voortgeduurd.

2.25.

In een e-mail van 25 februari 2020 (productie 58 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) van de advocaat van A.F. Benelux Holding aan de advocaat van eiseressen wordt namens A.F. Benelux Holding toegezegd dat de franchiseovereenkomst met A.F. Roerdalen per 21 februari 2020 kortdurend verlengd is tot en met hooguit 20 maart 2020, waarna de franchiseovereenkomst afloopt zonder enige verlengingsoptie, tenzij partijen alsnog schriftelijk tot een andere beslissing komen. De werking van het post-concurrentiebeding vangt aan zodra er niet (meer) verlengd wordt.

2.26.

In een e-mail van 19 maart 2020 (productie 71 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) constateert de advocaat van A.F. Benelux Holding dat eiseressen aangaven meer tijd nodig te hebben om tot verkoop te kunnen komen van alle vier de vestigingen. De advocaat van A.F. Benelux Holding deelt in die e-mail namens A.F. Benelux Holding dat deze bereid is de samenwerking tussen partijen kortdurend te verlengen per 21 maart 2020 tot 1 juli 2020, ten einde tot verkoop van de vestigingen te komen.

2.27.

Bij e-mail van 6 april 2020 (productie 75 bij de conclusie van antwoord in conventie/conclusie van eis in reconventie) van de advocaat van A.F. Benelux Holding aan de advocaat van eiseressen constateerde de advocaat van A.F. Benelux Holding dat de verlenging van de samenwerking met eiseressen tot en met 21 maart 2020 verlopen is en dat eiseressen zich niet conformeren aan de gemaakte afspraken bij het einde van de samenwerking per 21 maart 2020. Benadrukt wordt dat A.F. Benelux Holding tot een snelle en harmonieuze afwikkeling van de onderlinge samenwerking wil komen. Gelet daarop stelt de advocaat van A.F. Benelux Holding dat zijn cliënt bereid is voor de allerlaatste keer de bestaande franchiseovereenkomst met terugwerkende kracht vanaf 21 maart 2020 te verlengen tot uiterlijk
1 oktober 2020, onder de in die e-mail omschreven voorwaarden.

2.28.

De exploitatie van de vier vestigingen vindt thans nog steeds plaats en eiseressen dragen het in verband daarmee door hen aan A.F. Benelux Holding verschuldigde aan
A.F. Benelux Holding af.

3 Het geschil

In conventie

3.1.

Eiseressen stellen dat zij sedert februari 2019 hebben onderhandeld met
A.F. Benelux Holding over verlenging van de overeenkomsten, dan wel over verkoop van de door hen geëxploiteerde vestigingen aan een derde of aan A.F. Benelux Holding. De oorzaak van het feit dat eiseressen geen overeenkomst hebben kunnen bereiken met
A.F. Benelux Holding over verlenging van de franchiseovereenkomsten is gelegen in de omstandigheid dat de nieuwe overeenkomst die A.F. Benelux Holding aan eiseressen heeft voorgelegd in aanzienlijke mate ten ongunste van eiseressen afwijkt van de oorspronkelijke, volgens eiseressen nog geldende, overeenkomsten: de door eiseressen verschuldigde vergoedingen worden met 300% verhoogd, eiseressen verliezen hun gebiedsbescherming en daarmee hun exclusiviteit en A.F. Benelux Holding is te allen tijde bevoegd de inhoud van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

3.2.

Eiseressen stellen zich op het standpunt dat A.F. Benelux Holding onrechtmatig jegens hen handelt, dan wel misbruik maakt van haar bevoegdheid en machtspositie, door het stellen van onredelijke voorwaarden voor verlenging en door te weigeren verder te onderhandelen over verlenging op redelijke voorwaarden of hen meer tijd te gunnen voor verkoop. Indien eiseressen zouden worden gedwongen de exploitatie van de diverse
vestigingen per 21 februari 2020 te staken, dan zien eiseressen zich geconfronteerd met
gigantische financiële schade.

3.3.

A.F. Benelux Holding handelt volgens eiseressen bovendien in strijd met het bepaalde in artikel 2.3 sub i van de Nederlandse Franchise Code, doordat A.F. Benelux Holding direct, dan wel indirect het sluiten van nieuwe franchiseovereenkomsten op onredelijke gronden weigert, dan wel frustreert. Daarnaast handelt A.F. Benelux Holding ook in strijd met het bepaalde in artikel 2.5. sub c van die code, nu zij bij de beslissing over verlenging van de franchiseovereenkomst de redelijkheid en billijkheid niet in acht neemt.

3.4.

De voorzieningenrechter begrijpt dat A.F. Roerdalen daarnaast nog stelt dat
A.F. Benelux Holding onrechtmatig heeft gehandeld jegens A.F. Roerdalen door recentelijk een franchiseovereenkomst met een derde te sluiten betreffende het openen van een vestiging in Posterholt, gemeente Roerdalen. Dat is volgens A.F. Roerdalen in strijd met het bepaalde in de franchiseovereenkomst ten aanzien van de gebiedsbescherming.

3.5.

Eiseressen vorderen op grond van het vorenstaande – na vermeerdering van hun eis – dat de voorzieningenrechter – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. A.F. Benelux Holding veroordeelt de door haar eenzijdig beëindigde onderhandelingen omtrent verlenging van de betreffende vier franchiseovereenkomsten, althans iedere overeenkomst separaat, en/of over de verkoop van de betreffende vier franchisevestigingen (aan A.F. Benelux Holding, dan wel aan een derde) voort te zetten, zulks gedurende een periode van negen maanden, althans een periode door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen, te rekenen vanaf de datum van het in dezen te wijzen vonnis, en met dien verstande dat die termijn eerst gaat lopen met ingang van de dag dat het eiseressen van overheidswege zal zijn toegestaan de betreffende vier vestigingen weer (volledig) te openen en (volledig) te exploiteren, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat A.F. Benelux Holding, na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in gebreke blijft om aan dat vonnis te voldoen;

II. bepaalt dat eiseressen gedurende de hiervoor onder I bedoelde termijn gerechtigd zijn de exploitatie van de betreffende vier franchisevestigingen voort te zetten op de gebruikelijke wijze en onder de gebruikelijke voorwaarden ingevolge de oorspronkelijke franchiseovereenkomsten zoals eiseressen gedurende de periode tot heden, behoudens de periode dat exploitatie ingevolge de coronaproblematiek niet mogelijk was, hebben gedaan;

III. A.F. Benelux Holding verbiedt gedurende de hiervoor onder I bedoelde termijn het beëindigingstraject als beschreven in artikel 14 van de betreffende vier franchiseovereenkomsten, althans iedere overeenkomst separaat, te starten en hierbij op enigerlei wijze een beroep te doen op artikel 15 van de betreffende vier franchiseovereenkomsten, zijnde de non-concurrentiebedingen en de daaraan gekoppelde boetebedingen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat A.F. Benelux Holding, na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in gebreke mocht blijven om aan dat vonnis te voldoen;

IV. A.F. Benelux Holding gebiedt om gedurende de onder I bedoelde termijn alle activiteiten van, dan wel in de locatie Posterholt, gemeente Roerdalen, te staken en gestaakt te houden, dan wel te doen staken en gestaakt te houden, dan wel voor het geval voor het wijzen van een vonnis in deze zaak de vestiging te Posterholt nog niet mocht zijn geopend, A.F. Benelux Holding verbiedt die te openen en/of die door een derde te doen of te laten openen, dan wel voor het geval de vestiging in Posterholt voordat in de onderhavige procedure vonnis mocht zijn gewezen al mocht zijn geopend, A.F. Benelux Holding gebiedt die vestiging te sluiten en/of die te doen sluiten en/of die te doen sluiten en die gesloten te houden en/of die gesloten te doen houden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat A.F. Benelux Holding, na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in gebreke blijft om aan dat vonnis te voldoen;

V. A.F. Benelux Holding veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.6.

A.F. Benelux Holding voert verweer.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie

3.8.

A.F. Benelux Holding stelt dat eiseressen niet tijdig (binnen zes maanden vóór het eindigen van de respectieve franchiseovereenkomsten) aan haar te kennen hebben gegeven dat zij de franchiseovereenkomsten wensten te verlengen, zodat de voorwaardelijke optiebedingen vervallen zijn en verlenging niet aan de orde is. De overeengekomen duur van alle franchiseovereenkomsten was begin en medio 2019 verlopen. Uitdrukkelijk hebben eiseressen vooraf en nadien te kennen gegeven geen gebruik te maken van de voorwaardelijke verlengingsoptie en dus niet te willen verlengen.

3.9.

Volgens A.F. Benelux Holding hebben eiseressen op 20 maart 2020 erkend dat het post-contractuele non-concurrentiebeding van kracht zou worden als zij niet tot verkoop en overdracht zouden zijn gekomen, maar de exploitatie wel zouden voortzetten. Per
20 maart 2020 is het recht van eiseressen tot het gebruik van de Anytime Fitnessformule vervallen, doch hebben eiseressen de activiteiten voortgezet.

3.10.

Eiseressen hebben volgens A.F. Benelux Holding met de ondertekening van de respectieve franchiseovereenkomsten expliciet het uitsluitend recht van A.F. Benelux Holding op de merken, de modellen, het uithangbord/embleem, de handelsnaam, kleurencombinaties, slagzinnen etc. behorende tot de Anytime Fitness franchiseformule erkend en daarmee erkend dat zij dit alles op grond van artikel 3 van de diverse franchiseovereenkomsten slechts mogen gebruiken zolang de franchiseovereenkomsten voortduren.

3.11.

Uit artikel 15 van de diverse franchiseovereenkomsten volgt ook dat de franchisenemer na afloop van de overeenkomst de exploitatie van de onderneming onder de naam Anytime Fitness onmiddellijk moet staken. Er worden echter volgens A.F. Benelux Holding nog steeds abonnementsgelden geïncasseerd door eiseressen, en er worden online lessen gegeven, en trainingen workshops verzorgd.

3.12.

A.F. Benelux Holding stelt zich op het standpunt dat eiseressen ook handelen in strijd met het concurrentieverbod van artikel 15 onder A van de diverse franchiseovereenkomsten, omdat eiseressen indirect participeren in, betrokken zijn bij, of belangen hebben in vennootschappen die ook sportscholen exploiteren die concurreren met clubs van franchisenemers van A.F. Benelux Holding, te weten Fitlife Dennemarken B.V., Il Fiore Geusselt B.V., Il Fiore Panningen B.V. en Il Fiore Weert B.V. [naam exploitant 2] en zijn zoon zijn volgens
A.F. Benelux Holding betrokken bij de bedoelde fitnessclubs. De heer [naam exploitant 1] werkt in diverse entiteiten samen met de heren [naam exploitant 2] in het kader van de vestigingen van eiseressen.

3.13.

Ook als eiseressen niet rechtstreeks bemoeienissen hebben, dan geldt volgens
A.F. Benelux Holding dat zij het verbod hebben geschonden, omdat het non-concurrentieverbod ook ziet op het verbod om direct of indirect verbonden zijn met, of belangen hebben in concurrerende activiteiten.

3.14.

A.F. Benelux Holding stelt dat eiseressen in strijd handelen met het post-contractuele concurrentieverbod van artikel 15 sub B van de franchiseovereenkomst, nu zij de activiteiten van de fitnessclubs op de diverse locaties voortzetten, ondanks het feit dat het recht daartoe op 20 maart 2020 is vervallen. Daarnaast blijken volgens A.F. Benelux Holding door eiseressen de voornoemde vier fitnessclubs – Fitlife Dennenmarken te Roermond en
Il Fiore Panningen, Weert en de Geusselt – te worden geëxploiteerd, waarbij geldt dat alle
Il Fiore fitnessclubs 24 uur per dag open zijn en Fitlife Dennemarken te Roermond meer dan 12 uur per dag is geopend. Anytime Fitness Heythuysen ligt op 5 km afstand van Il Fiore Panningen, op 12 km afstand van Il Fiore Weert en op 10 km van Fitlife Dennenmarken te Roermond. Anytime Fitness te Roermond ligt op circa 2,5 km van Fitlife Dennenmarken te Roermond.

3.15.

A.F. Benelux Holding vordert op grond van het vorenstaande dat de
voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Ten aanzien van het gebruik van de Anytime Fitness-formule

I. A.F. Roerdalen B.V. veroordeelt het gebruik van de Anytime Fitness formule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte door zo veel mogelijk van hen, van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag;

II. A.F. Roermond B.V. veroordeelt het gebruik van de Anytime Fitness formule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte door zo veel mogelijk van hen, van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag;

III. A.F. Zuid-Limburg B.V. veroordeelt het gebruik van de Anytime Fitness franchiseformule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte door zo veel mogelijk van hen, van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag;

IV. A.F. Leudal B.V. veroordeelt het gebruik van de Anytime Fitness franchiseformule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte door zo veel mogelijk van hen, van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bedrag;

Voorwaardelijk ten aanzien van het contractuele concurrentieverbod, indien en voor zover de voorzieningenrechter mocht oordelen dat de franchiseovereenkomst(en) nog zou(den) voortduren;

V. A.F. Roerdalen B.V. veroordeelt tot nakoming van het concurrentieverbod ex artikel 15 sub a van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

VI. A.F. Roermond B.V. veroordeelt tot nakoming van het concurrentieverbod ex artikel 15 sub a van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

VII. A.F. Zuid-Limburg B.V. veroordeelt tot nakoming van het concurrentieverbod ex artikel 15 sub a van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

VIII. A.F. Leudal B.V. veroordeelt tot nakoming van het concurrentieverbod ex artikel 15 sub a van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

Voorwaardelijk ten aanzien van het post-contractuele concurrentieverbod, indien en voor zover de voorzieningenrechter mocht oordelen dat de franchiseovereenkomst(en) niet zou(den) voortduren;

IX. A.F. Roerdalen B.V. veroordeelt tot nakoming van het post-contractuele concurrentieverbod ex artikel 15 sub b van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

X. A.F. Roermond B.V. veroordeelt tot nakoming van het post-contractuele concurrentieverbod ex artikel 15 sub b van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

XI. A.F. Zuid-Limburg B.V. veroordeelt tot nakoming van het post-contractuele concurrentieverbod ex artikel 15 sub b van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

XII. A.F. Leudal B.V. veroordeelt tot nakoming van het post-contractuele concurrentieverbod ex artikel 15 sub b van de franchiseovereenkomst, althans tot het staken en gestaakt houden van het verrichten van concurrerende activiteiten, voor de (resterende duur) van de franchiseovereenkomst op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,--- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,-- althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

Ten aanzien van de kosten

XIII. A.F. Roerdalen B.V., A.F. Roermond B.V., A.F. Zuid-Limburg B.V. en A.F. Leudal B.V., des dat de betaalt een de andere zullen zijn bevrijd, veroordeelt tot vergoeding van:

 1. de buitengerechtelijke kosten, begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012 nr. 141), althans het Rapport Voorwerk II, althans het Rapport BGK-Integraal 2013, alsmede;

 2. de proceskosten ex artikel 237 Rv, alsmede;

 3. veroordeelt in de nakosten van deze procedure, te begroten conform het liquidatietarief, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de opeisbaarheid van de vordering(en), tot de dag der algehele voldoening, althans een bedrag door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de opeisbaarheid van de vordering(en), tot de dag der algehele voldoening, althans een bedrag door U E.A. in goede justitie te bepalen.

3.16.

Eiseressen voeren verweer.

3.17.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In conventie

4.1.

Het meest verstrekkende verweer van A.F. Benelux Holding luidt dat eiseressen geen spoedeisend belang bij hun vorderingen hebben, omdat partijen na het instellen van de vorderingen zijn overeengekomen dat eiseressen de tijd wordt gegund tot 20 maart 2020 om tot verkoop van de vestigingen te geraken, waarna het post-contractuele concurrentiebeding in werking zou treden. A.F. Benelux Holding stelt bovendien per e-mail van 19 maart 2020 te hebben aangeboden de periode te verlengen tot 1 juli 2020 en vervolgens bij e-mail van
6 april 2020 tot 1 oktober 2020. Deze voorstellen zijn niet aanvaard. Uit het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1981, NJ 1983, 612 volgt volgens A.F. Benelux Holding dat het spoedeisend belang op het moment van de uitspraak nog aanwezig moet zijn.

4.2.

Uit de aard van de vorderingen, onder andere dat de huidige exploitatie van de
vestigingen mag worden voortgezet, volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter de spoedeisendheid.

4.3.

Het geschil tussen partijen betreft allereerst de vraag of eiseressen nog een termijn moet worden gegund gedurende welke zij de exploitatie van de vier vestigingen kunnen voortzetten op de gebruikelijke wijze en onder de gebruikelijke voorwaarden volgens de oorspronkelijke franchiseovereenkomsten.

4.4.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseressen die termijn niet hoeft te worden gegund. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.5.

Vast staat dat op grond van het bepaalde in artikel 2 onder A van de diverse franchiseovereenkomsten de looptijd van ieder van de betreffende overeenkomsten is verlopen. Door eiseressen is ook niet tijdig om verlenging van de respectieve franchiseovereenkomsten verzocht. In het midden kan in dat verband blijven of de overeenkomst met
A.F. Roerdalen tot stand is gekomen op 16 december 2013, zoals eiseressen stellen, of op
23 mei 2013, zoals A.F. Benelux Holding stelt. Immers, ook indien de stelling van eiseressen juist zou zijn, dan is volgens de bepaling van artikel 2 onder A ook die overeenkomst inmiddels geëindigd.

4.6.

Uit de correspondentie, die is weergegeven onder 2.10. tot en met 2.27. van dit vonnis, blijkt het volgende. A.F. Benelux Holding heeft steeds het initiatief genomen om de bestaande franchiseovereenkomsten te verlengen. Zij heeft eiseressen ten aanzien van de
diverse overeenkomsten er op gewezen dat het verzoek om verlenging uiterlijk zes maanden voor het aflopen daarvan moest worden ingediend en hoe dat moest gebeuren. Eiseressen hebben daarop nooit uit eigen initiatief en tijdig om een dergelijke verlenging verzocht.
A.F. Benelux Holding van haar kant heeft eiseressen, zelfs in het geval de termijn voor
verlenging al was verstreken, de mogelijkheid geboden alsnog een verzoek tot verlenging in te dienen.

4.7.

Eiseressen hebben zich in de loop der tijd, zo blijkt uit de correspondentie weergegeven in 2.10. tot en met 2.27., wisselend opgesteld. Aanvankelijk wilde men niet verlengen, vervolgens weer wel, maar niet op voorwaarden volgens de nieuwe overeenkomst, vervolgens wilde men de vestigingen verkopen. Ook waren eiseressen verantwoordelijk voor onduidelijkheid wie eiseressen vertegenwoordigde, [naam exploitant 1] of [naam exploitant 2] . Eiseressen reageerden vaak traag op voorstellen en vragen van A.F. Benelux Holding.

4.8.

Door dit alles is al behoorlijke tijd verstreken, zonder dat enig concreet resultaat is bereikt, of in het verschiet ligt. Niet kan worden gezegd dat het feit dat partijen weinig voortgang hebben geboekt alleen of in belangrijke mate is te wijten aan A.F. Benelux Holding. A.F. Benelux Holding heeft eiseressen tijdig gewezen op de noodzaak om tijdig een verzoek tot verlenging van de overeenkomsten in te dienen en is vaker coulant geweest door het niet strikt hanteren van termijnen waarbinnen om verlenging van de franchiseovereenkomsten moest worden verzocht. Nog zelfs na het uitbrengen van de inleidende dagvaarding, op 21 februari 2020, is tussen partijen onderhandeld om tot een vergelijk te komen en is eiseressen op 25 februari 2020 nog een termijn gegund tot 20 maart 2020 om tot verkoop van de vestigingen te komen.

4.9.

Gelet op de aanzienlijke tijd die is verstreken sedert de datum waarop partijen hebben onderhandeld, of hadden moeten onderhandelen – vanaf februari 2019, toen
A.F. Benelux Holding wees op de verplichting om een verzoek tot verlenging van de eerste franchiseovereenkomst in te dienen – kan van A.F. Benelux Holding niet meer in redelijkheid worden verlangd dat zij de onderhandelingen met eiseressen voortzet. Het na een zulke lange periode afbreken van onderhandelingen, die niet tot enig concreet resultaat hebben geleid, noch tot het uitzicht dat een dergelijk resultaat binnen afzienbare tijd zal worden bereikt, is niet onrechtmatig, noch in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

4.10.

Het is niet aan de voorzieningenrechter om binnen het bestek van dit kort geding te oordelen of de voorgestelde nieuwe franchiseovereenkomst onredelijke bedingen bevat die rechtvaardigen dat eiseressen daarmee nog niet hebben ingestemd, zodat het aan A.F. Benelux Holding is te wijten dat de onderhandelingen nog niet tot resultaat hebben geleid.

4.11.

Er bestaat derhalve geen aanleiding om A.F. Benelux Holding te veroordelen om de onderhandelingen over de verlenging van de franchiseovereenkomsten voort te zetten. Derhalve moet de vordering onder I worden afgewezen.

4.12.

Omdat de diverse franchiseovereenkomsten volgens het bepaalde in artikel 2 onder A zijn verlopen, zonder dat zij zijn verlengd, en de vordering onder I wordt afgewezen, zijn eiseressen niet meer gerechtigd om de exploitatie van de diverse vestigingen voort te zetten. Dat A.F. Benelux Holding eiseressen hebben toegestaan de exploitatie tot 20 maart 2020 voort te zetten en het feit dat de A.F. Benelux Holding de exploitatie nog toestaat, is onvoldoende grond om daarover anders te oordelen. De vordering onder II moet derhalve worden afgewezen.

4.13.

Uit het feit dat de voorzieningenrechter tot het oordeel komt dat A.F. Benelux Holding niet kan worden verplicht verder te onderhandelen met eiseressen en dat eiseressen niet gerechtigd zijn de exploitatie van de vier vestigingen voort te zetten, volgt ook dat de vordering onder III moet worden afgewezen. A.F. Benelux Holding kan komen tot afwikkeling van de verlopen franchiseovereenkomsten. Artikel 14 van de franchiseovereenkomsten bepaalt wat die afwikkeling inhoudt. Omdat met het einde van de franchiseovereenkomsten de post-contractuele fase intreedt, is artikel 15 van de franchiseovereenkomsten, dat daar specifiek op ziet, van toepassing.

4.14.

Ten slotte moet ook de vordering onder IV worden afgewezen. Uit het hierboven overwogene volgt dat de franchiseovereenkomsten zijn geëindigd en dat daarover door
A.F. Benelux Holding niet meer hoeft te worden onderhandeld met eiseressen. De gebiedsbescherming van artikel 1 onder C van de diverse franchiseovereenkomsten, waarop eiseressen hun vordering baseren, is immers met het einde van die overeenkomsten niet meer van toepassing.

4.15.

De vordering van A.F. Benelux Holding in conventie tot betaling van de buitengerechtelijke kosten moet worden afgewezen. Deze vordering, die niet is te beschouwen als een vordering tot betaling van proceskosten, moet worden beschouwd als een tegenvordering en kan derhalve alleen in reconventie worden ingesteld. Nu deze vordering ook in reconventie is ingesteld, zal deze daar worden beoordeeld.

4.16.

Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van A.F. Benelux Holding worden begroot op:

- griffierecht € 656,00;

- salaris advocaat € 980,00;

totaal € 1.636,00.

4.17.

De gevorderde nakosten en de rente daarover zullen worden toegewezen zoals in de beslissing is bepaald.

In reconventie

4.18.

Het meest verstrekkende verweer luidt dat A.F. Benelux Holding geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering, omdat als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met het Coronavirus, de fitnessbranche geheel stil ligt. Van enige concurrentie is in ieder geval geen sprake.

4.19.

Het spoedeisend belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter aanwezig, omdat eiseressen, met inachtneming van overheidsmaatregelen in verband met het Coronavirus, de exploitatie van de vestigingen voortzetten.

4.20.

Uit hetgeen de voorzieningenrechter heeft geoordeeld in conventie volgt dat eiseressen niet meer gerechtigd zijn de vier vestigingen te exploiteren onder de Anytime Fitness-Formule. Dat betekent dat de vorderingen onder I t/m IV van A.F. Benelux Holding voor toewijzing gereed liggen, behoudens de zinsnede “door zoveel mogelijk van hen”. Ten aanzien van ieder van eiseressen wordt het gevorderde verbod afzonderlijk toegewezen. Er is geen grond om bij ieder van hen in de veroordeling een link te leggen naar de andere eiseressen.

4.21.

Omdat de voorzieningenrechter in conventie heeft geoordeeld dat de exploitatie van de vier vestigingen moet worden gestopt, is niet voldaan aan de voorwaarde waaronder de vorderingen van A.F. Benelux Holding onder V tot en met VIII zijn ingesteld, zodat deze vorderingen geen beoordeling behoeven.

4.22.

Ten aanzien van de vorderingen onder IX tot en met XII overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voeren eiseressen terecht aan dat zij niet betrokken zijn bij exploitatie van Fitlife Dennenmarken of de drie vestigingen van Il Fiore in Panningen, Weert of de Geusselt. Niet gebleken is dat eiseressen als bestuurder zijn betrokken bij deze vestigingen, daarin participeren of daarin zeggenschap hebben, of dat zij daarin aandelen of belangen hebben.

4.23.

Het moge zo zijn dat vader en zoon [naam exploitant 2] en [naam exploitant 1] (in)direct betrokken zijn bij zowel de vier vestigingen die eiseressen exploiteerden als franchisenemers van
A.F. Benelux Holding, als ook bij de exploitatie van Fitlife Dennenmarken en de Il Fiore vestigingen in Panningen, Weert en de Geusselt, maar het verbod tot post-contractuele concurrentie richt zich niet tot vader en zoon [naam exploitant 2] en [naam exploitant 1] , die ook geen partij zijn in deze procedure, maar tegen de rechtspersonen die eiseressen zijn.

4.24.

Omdat de vorderingen van A.F. Benelux Holding onder IX tot en met XII al op die grond moeten worden afgewezen, behoeven de overige verweren van eiseressen geen bespreking meer.

4.25.

De onder XIII sub a gevorderde veroordeling tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten moet worden afgewezen. De buitengerechtelijke werkzaamheden hebben immers voornamelijk bestaan uit werkzaamheden om tot een overeenkomst te komen op basis van de franchiseovereenkomst in plaats van op werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 sub a en c BW.

4.26.

Aangezien elk van partijen op enig punt in het ongelijk gesteld is, zullen de proceskosten worden gecompenseerd als in het dictum te vermelden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

In conventie

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt eiseressen in de proceskosten, aan de zijde van A.F. Benelux Holding tot op heden begroot op € 1.636,00;

5.3.

veroordeelt eiseressen in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat eiseressen niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis hebben voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,-- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

In reconventie

5.4.

veroordeelt A.F. Roerdalen B.V. het gebruik van de Anytime Fitness formule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat zij deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,--;

5.5.

veroordeelt A.F. Roermond B.V. het gebruik van de Anytime Fitness formule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat zij deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,--;

5.6.

veroordeelt A.F. Zuid-Limburg B.V. het gebruik van de Anytime Fitness franchiseformule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat zij deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,--;

5.7.

veroordeelt A.F. Leudal B.V. het gebruik van de Anytime Fitness franchiseformule, de intellectuele eigendomsrechten en onderscheidende kenmerken van die formule daaronder begrepen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een dagdeel daaronder inbegrepen, dat zij deze verplichting niet nakomt, tot een maximum van € 250.000,--;

5.8.

compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

5.9.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Etman, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: MT