Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:7981

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
02-09-2019
Datum publicatie
06-09-2019
Zaaknummer
7927548 CV EXPL 19-4995
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Huurovereenkomst. Overlast. Vordering in conventie tot ontruiming van de woning. Huurder vordert in reconventie toewijzing andere woning, verhuiskostenvergoeding en verwijderen deurbel met camera bij (over)buren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 7927548 CV EXPL 19-4995

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 30 augustus 2019

in de zaak van:

de stichting STICHTING WOONPUNT,

gevestigd te Maastricht,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. M.H. Andreae,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna Woonpunt en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met acht producties

 • -

  de nagezonden producties 9 tot en met 16

 • -

  de brief (met producties) van 3 augustus 2019 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]

 • -

  het schriftelijk verweer (ingekomen op 23 augustus 2019) met een (aangekondigde) conclusie van eis in reconventie

 • -

  de mondelinge behandeling op 26 augustus 2019 waarbij Woonpunt een pleitnota overgelegd heeft.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Woonpunt verhuurt op grond van een schriftelijke huurovereenkomst sinds 6 maart 2018 aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een woning aan het adres [adres 1] te [woonplaats] .

Op de huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte van toepassing.

2.2.

In het kader van een omgangsregeling verblijft de vijfjarige dochter van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een keer in de twee weken in het weekend bij hem. In de vakantieperiode verblijft de dochter voortdurend bij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

2.3.

De huurwoning van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is een zogenoemde flatwoning en maakt als zodanig onderdeel uit van een groter complex. Ook woningen gelegen aan de [adres 2] maken onderdeel uit van dit complex. De woning is gelegen aan “ [naam 1] ”. Deze woningen zijn gelegen ter hoogte van een binnentuin. Een verdieping lager is een supermarkt van Jumbo gevestigd.

2.4.

Sinds juli 2018 klagen bewoners van de aan de galerij gelegen woningen bij Woonpunt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (geluids)overlast veroorzaakt. Het gaat dan met name om de volgende personen:

[naam 2] ( [adres 3] )

[naam 3] ( [adres 4] )

[naam 4] ( [adres 5] ).

Ook bewoners van de [adres 6] ( [naam 5] ) en [adres 7] ( [naam 6] ) klagen regelmatig bij Woonpunt over het gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

2.5.

Samengevat komen de klachten van deze bewoners er op neer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] overdag en ’s nachts geluidsoverlast veroorzaakt door schreeuwen, harde muziek en bonken, dat hij naar omwonenden schreeuwt, hen uitscheldt en bedreigt. Ook klagen zij dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vaak (samen met vrienden) dronken is en drugs gebruikt en dat hij vooral dan dit gedrag vertoont.

2.6.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] klaagt eveneens, sinds juli 2018, bij Woonpunt over overlast die volgens hem wordt veroorzaakt door enkele bewoners van het complex. Samengevat komen zijn klachten erop neer dat de diverse bewoners van het complex (onder wie voornoemde bewoners) hem, zijn moeder (die een hoofddoek draagt) en zijn vader racistisch uitschelden/beledigen. Verder hebben zij zijn voordeur ingetrapt en zijn gordijn vernield. Ook heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een klacht tegen [naam 3] ingediend omdat [naam 3] de dochter van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zou hebben betast. Daarnaast heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geklaagd dat hij is geslagen door de bewoner aan het adres [adres 8] ( [naam 7] ), dat hij en zijn dochter struikelen over zaken die de andere bewoners op de galerij stallen, dat als gevolg van de camera in de deurbel van de woning [adres 6] zijn privacy wordt aangetast en dat een hakenkruis op zijn voordeur is aangebracht.

2.7.

In oktober 2018 en januari 2019 heeft Woonpunt met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gesproken over de overlastklachten.

2.8.

Verder zijn omstreeks november 2018 gesprekken gevoerd met (in ieder geval) [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] via buurtbemiddeling Maastricht.

2.9.

Op enig moment heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een klacht ingediend op grond van discriminatie bij Antidiscriminatievoorziening Limburg. Naar aanleiding van die klacht heeft vervolgens bij Woonpunt een gesprek met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] plaatsgevonden waarbij in ieder geval ook aanwezig waren de heren [naam medewerker 1] en [naam medewerker 2] , beiden in dienst van Woonpunt.

2.10.

[naam 2] , [naam 3] en [naam 4] hebben ieder afzonderlijk aangifte gedaan van mishandeling/bedreiging door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op 17 of 18 juni 2019. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is daarna aangehouden door de politie.

2.11.

Bij brief van 19 juli 2019 heeft Woonpunt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] medegedeeld dat zij bij de kantonrechter de ontruiming van de woning zal vorderen. Ze heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de gelegenheid gegeven de huurovereenkomst zelf op te zeggen per 1 september 2019.

2.12.

Ook daarna hebben [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] enerzijds en de andere bewoners anderzijds bij Woonpunt klachten ingediend.

2.13.

De laatste klachten gaan over een voorval op 22 augustus 2019. Dit voorval komt er kort gezegd op neer dat er die dag ruzie is geweest tussen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , [naam 5] en [naam 3] . [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt dat hij bij die gelegenheid, terwijl zijn dochtertje bij hem was, is bedreigd en uitgescholden door [naam 5] en dat toen ook [naam 3] dreigend en scheldend op hem kwam afrennen. De klacht van mevrouw [naam 5] behelst dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] foto’s/een filmpje van de woning van [naam 5] aan het maken was en dat de heer [naam 5] hem (schreeuwend) daarop heeft aangesproken, waarna [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] doorgegaan is met filmen, zijn middelvinger naar de heer [naam 5] opstak en een beweging met zijn vinger langs zijn hals maakte. [naam 3] klaagt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hem ook heeft gefilmd en dat hij ( [naam 3] ) toen is “uitgeflipt”.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Woonpunt vordert (bij wijze van onmiddellijke voorziening bij voorraad:

 1. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen de woning binnen zeven dagen na betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten,

 2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen tot betaling van de proceskosten en de nakosten.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer.

in reconventie

3.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft vooraf aangekondigd ter zitting een vordering in reconventie die bestaat uit zes onderdelen in te zullen dienen. Ter zitting heeft hij, gehoord het voorlopig oordeel van de kantonrechter hierover, verklaard dat hij de onderdelen “schadevergoeding aangaande de verloren inkomsten” en “schadevergoeding immateriële schade” niet handhaaft.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft drie onderdelen gehandhaafd. De kantonrechter begrijpt die vorderingen aldus dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert Woonpunt:

 1. te gebieden dat zij hem een alternatieve woning met minimaal hetzelfde aantal vierkante meters aanbiedt;

 2. te veroordelen tot betaling van een verhuiskostenvergoeding;

 3. te gebieden de deurbel met camera van de familie [naam 5] te verwijderen;

 4. te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

3.4.

Woonpunt voert verweer.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Woonpunt stelt dat de door de overlast die [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] volgens haar veroorzaakt zodanig is dat de situatie in het complex uit de hand is gelopen en verdere escalatie dreigt. Woonpunt heeft daarom een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening

4.2.

De kantonrechter zal de vordering om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen de huurwoning te ontruimen en te verlaten toewijzen. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.3.

De situatie op [naam 1] is explosief te noemen. Zoveel is duidelijk geworden aan de hand van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting waarbij ook [naam 3] , [naam 2] , [naam 4] en het echtpaar [naam 6] ( [adres 7] ) aanwezig waren. De klachten van deze huurders en diverse andere huurders over het overlast veroorzakende gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] staan (samengevat) beschreven in 2.5. De klachten over [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gedrag zijn begonnen in juli 2018 en ook na de dagvaarding van 29 juli 2019 heeft Woonpunt diverse klachten over het gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ontvangen. Het verweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] behelst dat al deze klachten gefingeerd zijn. Hij stelt dat hij geen overlast veroorzaakt en dat er sprake is van een complot. De klagers hebben zich volgens hem ten doel gesteld hem uit het complex weg te pesten en zij proberen dat (ook) te bewerkstelligen door klachten bij Woonpunt in te dienen. De kantonrechter is van oordeel dat dit verweer [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet kan baten. In een (eventueel nog te voeren) bodemprocedure zal namelijk naar alle waarschijnlijkheid worden geoordeeld dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wel degelijk structureel en gedurende langere tijd ontoelaatbare overlast veroorzaakt. De klachten van de hiervoor genoemde bewoners zijn op hoofdlijnen immers consistent en daar staat slechts de niet onderbouwde betwisting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tegenover. Zijn stelling dat deze bewoners tegen hem samenspannen, heeft hij namelijk op geen enkele manier onderbouwd of aannemelijk gemaakt.

De ter zitting getoonde filmpjes van de gebeurtenis op 22 augustus 2019 waarop is te zien en te horen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt belaagd/uitgescholden door [naam 5] en waarop is te horen dat het dochtertje van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als gevolg daarvan hard aan het huilen is, zijn in ieder geval geen onderbouwing daarvan. Wellicht kan dit gedrag van [naam 5] niet door de beugel maar het gedrag van deze bewoner staat verder in dit geding niet ter discussie en is bovendien (naar alle waarschijnlijkheid) een reactie op eerder langdurig provocerend/overlast veroorzakend gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

4.4.

Voor Woonpunt was de maat vol na de gebeurtenis op 17/18 juni 2019. Diverse bewoners hebben verklaringen over het gedag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] afgelegd. Op grond van die verklaringen, die ter zitting zijn herhaald, moet als vaststaand worden aangenomen dat [naam 4] , [naam 2] en [naam 3] toen buiten op de galerij aan een tafeltje zaten. Op dat tafeltje stonden chips en glazen met drinken. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft toen tegen deze personen gezegd dat een aantal bloempotten die voor de deur van [naam 3] hingen verwijderd moesten worden omdat hij er last van had. Toen zij dat weigerden, is een discussie ontstaan waarna [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het tafeltje heeft omgeschopt/omgeduwd, [naam 2] met een pet op zijn hoofd en schouder geslagen heeft en [naam 4] tegen haar enkel geschopt heeft. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft een ander lezing van wat er destijds gebeurd is, maar daar gaat de kantonrechter aan voorbij omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen enkele onderbouwing van de juistheid daarvan heeft gegeven.

Het hoeft geen betoog dat het gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op 17/18 juni 2019 onacceptabel is geweest en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hierdoor is tekortgeschoten in de nakoming van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenis zich als goed huurder te gedragen.

4.5.

Ook staat vast dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wel eens jegens een of meer bewoners een bedreigend gebaar gemaakt heeft door met zijn vinger langs zijn hals te gaan. Hij heeft dit immers ter zitting erkend. Ook op dit punt heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet als goed huurder gedragen, zelfs als hij dit heeft gedaan als reactie op discriminerende beledigingen van andere bewoners.

4.6.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verweer dat de bewoners van de galerij zich discriminerend over hem uitlaten en hem uitschelden, kan hem niet baten. Zelfs als dat het geval is geweest (en het lijkt erop dat dit in ieder geval incidenteel is gebeurd) geeft dit hem namelijk niet het recht om maandenlang ontoelaatbare (geluids)overlast te veroorzaken, personen te bedreigen en te mishandelen. Het heeft er bovendien alle schijn van dat het gedrag van de medebewoners waar [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich over beklaagt een reactie is op de door hem veroorzaakte langdurige en ontoelaatbare overlast.

4.7.

Op grond van vorenstaande overwegingen zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden veroordeeld de woning te ontruimen en te verlaten. Normaliter wordt de termijn waarbinnen dat dient te gebeuren op twee weken na betekening van het vonnis gesteld. Wegens de oplopende spanningen binnen het complex zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , zoals door Woonpunt gevorderd, worden veroordeeld de woning binnen een week na betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten.

4.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Woonpunt tot op heden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 99,01

 • -

  griffierecht € 121,00

 • -

  salaris gemachtigde € 720,00

Totaal: € 940,01

4.9.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal ook worden veroordeeld tot betaling van de nakosten, op de wijze als in de navolgende beslissing is bepaald.

in reconventie

4.10.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] moet zijn huurwoning verlaten/ontruimen omdat in een bodemprocedure naar alle waarschijnlijkheid zal worden geoordeeld dat hij is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. In die situatie valt niet in te zien dat en waarom

Woonpunt verplicht is aan hem een alternatieve woning aan te bieden en/of een verhuiskostenvergoeding te betalen. De eerste twee onderdelen van de vordering van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn reeds daarom niet toewijsbaar.

4.11.

Omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn woning dient te ontruimen en te verlaten heeft hij geen belang meer bij zijn vordering tot verwijdering van de camera (in de deurbel) bij [naam 5] .

4.12.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Woonpunt tot op heden begroot op € 360,00 salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om binnen een week na betekening van dit vonnis het gehuurde aan het adres [adres 1] te [woonplaats] te ontruimen en te verlaten met al degenen die zich daarin vanwege hem bevinden en al hetgeen zich daarin vanwege hem bevindt en onder afgifte van alle sleutels van het gehuurde ter vrije beschikking van Woonpunt te stellen,

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van Woonpunt tot op heden begroot op € 940,01,

5.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder de voorwaarde dat hij niet binnen twee weken na aanschrijving door Woonpunt volledig aan de veroordelingen 5.1. en 5.2. voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 120,00 aan salaris gemachtigde en te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van de betekening,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.5.

wijst de vordering af,

5.6.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van Woonpunt tot op heden begroot op € 360,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. van Unen en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW