Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:1674

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-02-2019
Datum publicatie
22-02-2019
Zaaknummer
03/721385-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Megazaak Fuut (Satudarah). Verdachte (president) wordt veroordeeld tot 9 jaren gevangenisstraf wegens het als leider deelnemen aan een criminele organisatie, drie afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapen- en drugsbezit. Overweging m.b.t. rechtmatigheid OVC. Vrijspraakoverweging witwassen i.v.m. onder meer gebrekkige onderzoeksopzet: onvoldoende onderscheid t.o.v. ontneming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/721385-16

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 22 februari 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte 1] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte 1] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. P.W. Szymkowiak, advocaat kantoorhoudende te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 8 en 9 januari 2019. Op 12 februari 2019 is de verdachte in de gelegenheid gesteld het laatste woord te voeren en is het onderzoek gesloten. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte, al dan niet samen met anderen:

 1. als leider heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

 2. [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] heeft afgeperst;

 3. [slachtoffer 5] heeft afgeperst;

 4. [slachtoffer 2] heeft afgeperst;

 5. [slachtoffer 1] heeft afgeperst;

 6. [slachtoffer 1] van zijn vrijheid heeft beroofd;

 7. een geldbedrag van ruim 76 duizend euro heeft witgewassen;

 8. 1,73 gram cocaïne in bezit heeft gehad;

 9. een AK-47 (vuurwapen) voorhanden heeft gehad.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Inleiding

In september 2016 startte de politie Limburg het onderzoek genaamd Fuut naar leden van de Limburgse chapters van Satudarah Motor Club (SMC). Het onderzoek richtte zich bij aanvang op president [verdachte 1] . Later heeft het onderzoek zich uitgebreid naar andere leden van het Geleense chapter van Satudarah: vice-president [verdachte 2] , secretary [verdachte 4] , sergeant at arms [verdachte 3] en treasurer [verdachte 5] . Naast deze personen zijn uiteindelijk ook road captain [verdachte 6] alsmede [verdachte 7] , [verdachte 8] , [verdachte 9] en [verdachte 10] als verdachten aangemerkt.

Het opsporingsonderzoek heeft geresulteerd in een omvangrijk dossier, dat bestaat uit onder meer 12 afzonderlijke zaakdossiers.

Een deel daarvan is aan verdachte ten laste gelegd. De rechtbank zal hieronder per ten laste gelegd feit aangeven of zij dit bewezen acht. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal de rechtbank ook per feit aangeven indien daar tot (partiële) vrijspraak wordt gekomen.

3.2

De standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging

Het openbaar ministerie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle ten laste gelegde feiten.

De raadsman heeft bepleit dat het bevel tot opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC) in het clubgebouw onrechtmatig is en dient te leiden tot bewijsuitsluiting dan wel strafvermindering. Van de feiten 1, 2, 3, 4, 7 en 9 heeft de raadsman vrijspraak bepleit. Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsman partiële vrijspraak bepleit en ten aanzien van feit 6 de partiële niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of partiële nietigheid van de tenlastelegging en partiële vrijspraak. Ten aanzien van feit 8 heeft de raadsman de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie bepleit.

De standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging zullen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het bewijs nader worden weergegeven dan wel impliciet worden besproken. Ook eventuele (partiële) niet-ontvankelijkheids- en nietigheidsverweren zullen voor de leesbaarheid per feit besproken worden.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Voor de leesbaarheid heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden, in bijlage II opgenomen.

De rechtmatigheid van de OVC

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het bevel tot opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC) ex artikel 126l van het Wetboek van Strafvordering ten onrechte is afgegeven en dat daardoor sprake is van een vormverzuim ex art. 359a van het Wetboek van Strafvordering, hetgeen dient te leiden tot bewijsuitsluiting dan wel strafvermindering. Daartoe heeft de raadsman – kort gezegd – aangevoerd dat het bevel is afgegeven op basis van oude informatie, op grond waarvan [verdachte 1] bovendien ten onrechte als verdachte is aangemerkt en terwijl de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit niet in acht zijn genomen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Artikel 126l, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:

In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, bevelen dat een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141, onderdelen b, c en d, vertrouwelijke communicatie opneemt met een technisch hulpmiddel.

Het proces-verbaal van verdenking d.d. 14 september 2016 (pg. 40-59), ook wel startproces-verbaal te noemen, vermeldt – zakelijk weergegeven – onder meer het volgende:

De Satudarah MC is een van de grootste motorclubs van het land. Zij hebben een landelijk bestuur met “nationals” en alle onderliggende chapters hebben een eigen bestuur. In Limburg zijn 6 chapters gevestigd, waaronder Geleen. In een op Youtube geplaatste ‘PixClip’ is te zien dat [verdachte 1] de patch ‘president’ Geleen draagt. Verder bleken tijdens de kermis in Geleen op 20 mei 2016, diverse leden van de Satudarah in full colors aanwezig te zijn, waaronder ook [verdachte 1] als zijnde de ‘president.’

In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie parket Limburg, wordt een opsporingsonderzoek gestart naar vermoedelijke strafbare feiten, gepleegd door leden van verschillende Limburgse chapters van de Satudarah MC.

Aanleiding tot dit opsporingsonderzoek is gelegen in het feit dat zowel binnen de geautomatiseerde politiesystemen informatie voorhanden is, alsook door het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie is verstrekt, dat leden van de Satudarah MC, dan wel in georganiseerd verband, verdacht worden van betrokkenheid bij verschillende ernstige strafbare feiten, betreffende:

- geweldsmisdrijven (afpersingen, bedreigingen, mishandeling);

- verdovende middelen (bezit, handel en de productie van onder andere synthetische drugs);

- (vuur-)wapens (bezit en handel in (vuur-) wapens);

- witwassen.

Hieruit kan worden afgeleid dat voornamelijk ook leidinggevende personen binnen de Satudarah MC, onder andere (…) [verdachte 1] , betrokken zijn bij het plegen van strafbare feiten.

Vervolgens is een selectie van meldingen, aangiften en TCI-informatie weergegeven.

Op 1 maart 2017 vordert de officier van justitie vervolgens een machtiging tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC) ex artikel 126l van het Wetboek van Strafvordering, waarna de rechter-commissaris ook op 1 maart 2017 die machtiging heeft verleend. Aan die vordering wordt ten grondslag gelegd een “Proces-verbaal aanvraag bevel opnemen vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel” d.d. 1 maart 2017, ook wel te noemen het aanvraagproces-verbaal OVC. Dit proces-verbaal vermeldt onder meer het volgende:

Door de officier van justitie zijn meerdere bevelen ex. artikel 126m/n Wetboek van Strafvordering afgegeven onder andere met betrekking tot het bij de verdachte [verdachte 1] in gebruik zijnde communicatiemiddel. Uit analyse van de tapgesprekken blijkt dat de inhoud van de gesprekken voornamelijk Satudarah gerelateerd is en geeft een beeld van de activiteiten en afspraken van verdachte [verdachte 1] met derden. [verdachte 1] bekleedt binnen de Satudarah, chapter Geleen, de functie van "president" en geeft vanuit die functie sturing en leiding aan de Satudarah leden binnen zijn chapter.

Uit onderzoek en uit diverse mediabronnen is gebleken dat OMG' s clubgebouwen c.q. vergaderlocaties gebruiken om leden, die kennelijk niet volgens de normen en waarden van de club dan wel niet volgens de regels van de club acteren, te mishandelen, bedreigen en af te persen. Deze leden worden veelal in "Bad Standing" uit de club gezet, gevolgd door het al dan niet middels afpersing dwingen tot het betalen van boetegelden.

Binnen dit onderzoek werd door de officier van justitie een bevel 126m/n Wetboek van Strafvordering afgegeven met betrekking tot het telecommunicatiemiddel in gebruik bij de betrokkene / slachtoffer [slachtoffer 11] . Uit het daaropvolgend onderzoek bleek dat [slachtoffer 11] in "Bad Standing" uit de club was gezet en dat men probeerde hem naar het clubhuis te lokken. [slachtoffer 11] werd echter door zijn moeder gewaarschuwd om daar niet heen te gaan omdat hij daar in elkaar zou worden geslagen.

(…)

In februari 2017 werd door het Team Criminele Inlichtingen de navolgende informatie verstrekt: " [betrokkene 21] en een man uit Sittard die [betrokkene 22] wordt genoemd, worden afgeperst door [verdachte 1] namens de Satudarah Geleen. Onlangs hebben [betrokkene 21] en deze [betrokkene 22] in het clubhuis van de Satudarah Geleen klappen gehad om de bedreiging kracht bij te zetten. De afpersing heeft vermoedelijk te maken met een partij verdwenen drugs waarvoor [betrokkene 21] en deze [betrokkene 22] verantwoordelijk worden gehouden.

(…)

Gelet op het hierboven gerelateerde is het van eminent belang om communicatie, gevoerd tijdens clubbijeenkomsten/leden - c.q. bestuursvergadering, dan wel bij elke gelegenheid waarbij leden van Satudarah MC Geleen deze ruimte in gebruik nemen, te onderscheppen, teneinde sturingsinformatie en/of bewijs te genereren, waardoor al dan niet in combinatie met de toepassing van andere bijzondere opsporingsbevoegdheden ( o .a. observatie en onderzoek telecommunicatie) zicht kan worden verkregen op onder andere:

- de (criminele) activiteiten van de verdachten;

- de contacten, bezoekers en relaties van de verdachten;

- de ontmoetingsplaatsen van de verdachten en hun contacten c.q. relaties.

Het betreft communicatie in een besloten plaats, niet zijnde een woning, omschreven als Gemeenschapshuis [gemeenschapshuis] , gelegen aan de [adres 1] , [X] Geleen.

Bijgevoegd is de TCI-informatie zoals in dit proces-verbaal opgenomen alsmede diverse verslagen van tapgesprekken van [slachtoffer 11] .

De rechtbank overweegt naar aanleiding hiervan het volgende.

Uit het startproces-verbaal leidt de rechtbank af dat uit onderzoek was gebleken dat [verdachte 1] president van het Geleense chapter van Satudarah was en dat op grond van de toen bekende, al dan niet anonieme, informatie het redelijk vermoeden kon bestaan dat [verdachte 1] , juist vanwege zijn rol als president, betrokken was bij diverse strafbare feiten die in georganiseerd verband werden gepleegd. Zo blijkt uit het startproces-verbaal van diverse ernstige strafbare feiten die in relatie kunnen worden gebracht met Satudarah en met het Geleense chapter in het bijzonder. Overeenkomstig hetgeen de raadsman heeft aangevoerd wordt de naam van verdachte enkel genoemd in relatie tot de afpersing van [slachtoffer 3] (zaakdossier Dichroiet) en een bezoek van de club aan café [naam café 1] in Sittard. De rechtbank constateert evenwel dat veel van de overige meldingen betrekking hebben op Satudarah en een deel ervan ook op de omgeving Sittard-Geleen.

Het startproces-verbaal heeft vervolgens geleid tot de inzet van diverse bijzondere opsporingsmiddelen, zoals telefoontaps en observaties. Resultaten daarvan zijn samengevat in het aanvraagproces-verbaal OVC. Nieuwe informatie bestond onder meer uit de vermoedelijke Bad Standing van [slachtoffer 11] en de afpersing van [betrokkene 21] en ene [betrokkene 22] , allemaal in het clubhuis van Satudarah Geleen. Mede gezien de kennelijke afscherming die uitging van het clubhuis, overwoog het openbaar ministerie de inzet van zwaardere opsporingsmiddelen, zoals OVC.

De rechtbank is allereerst van oordeel dat op grond van het vorenstaande wel degelijk een verdenking, een redelijk vermoeden, kon bestaan dat [verdachte 1] , mede gezien zijn rol als president van Satudarah Geleen, betrokken was bij diverse ernstige misdrijven. De rechtbank heeft ook geconstateerd dat teneinde die verdenking te onderzoeken eerst relatief lichtere opsporingsmiddelen zijn ingezet, zoals telefoontaps. Die hebben vervolgens wel nieuwe informatie opgeleverd, maar mede gelet op de omstandigheid dat strafbare feiten veelal vermoedelijk plaatsvonden in het clubhuis, waren de onderzoeksmogelijkheden beperkt. Onder die omstandigheden acht de rechtbank een vordering, machtiging en bevel tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie (OVC) ex artikel 126l van het Wetboek van Strafvordering gerechtvaardigd. De rechtbank is daarbij ook van oordeel dat is voldaan aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, nu eerst andere én lichtere middelen zijn ingezet, die echter te beperkt bleken qua mogelijkheden, en gelet op de ernst van de strafbare feiten het middel van OVC ook te rechtvaardigen is.

De rechtbank is dus van oordeel dat geen sprake is van een vormverzuim ex artikel 359a, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering. Zij verwerpt dan ook het verweer van de raadsman.

TCI-informatie

De raadsman heeft in het licht van art. 344a van het Wetboek van Strafvordering verzocht om het horen van de TCI-informanten als getuigen, ingeval de rechtbank voornemens zou zijn TCI-informatie als bewijs te gebruiken.

Nu de rechtbank geen TCI-informatie als bewijs zal gebruiken, behoeft dit verzoek van de raadsman geen nadere bespreking.

Inleiding

De rechtbank heeft geconstateerd dat het dossier verschillende termen bevat waarvan de betekenis wellicht niet onmiddellijk herkenbaar is. Ter duiding van hetgeen hierna volgt, acht de rechtbank een korte introductie op zijn plaats.

Zo is gebleken dat leden van motorclub Satudarah, alvorens zij volwaardig lid, Fullmember (FM), worden een zogenaamde intake-periode doorlopen. Tijdens die intakeperiode doorlopen zij verschillende fases/functies, genaamd Hangaround (HA) en Prospect (PP). Binnen de rang Hangaround zijn er bovendien de rangen HA1 en HA2. Voorts kan uit het dossier worden afgeleid dat personen die volwaardig lid worden een zogenaamde bloedeed afleggen en dat leden die een specifieke functie, ook wel kaderfunctie, gaan bekleden een officierseed afleggen. Leden, ook aspirant-leden, kunnen in bepaalde gevallen gedegradeerd worden in rang. Die degradatie wordt “(terug)snijden” genoemd. Verder heeft de rechtbank geconstateerd dat (aspirant-)leden ook tijdelijk in de vries / vriezer kunnen. Dat is een metafoor voor een tijdelijke vrijstelling van lidmaatschapsverplichtingen, die bijvoorbeeld in geval van gezondheidsproblemen verleend kan worden.

Naast de motorclub Satudarah komen in het dossier nog enkele andere clubnamen voor. Dat zijn Saudarah, One-Niners en Barbarians. Uit het dossier valt af te leiden dat dit zogenaamde supportclubs zijn: clubs die wel gelieerd zijn aan Satudarah, maar die minder verplichtingen kennen en als ondersteuning wel betrokken zijn bij diverse activiteiten. Een lidmaatschap van een dergelijke supportclub kan ook een opstap zijn naar een later lidmaatschap van Satudarah.

3.3.1

Feit 1 (ZD Fuut: Criminele organisatie)

Verdenking

Verdachte wordt verweten dat hij als leider, samen met anderen heeft deelgenomen aan een criminele organisatie waarvan het oogmerk was gericht op (gekwalificeerde) diefstal, afpersing, bedreiging, (zware) mishandeling, witwassen en overtreding van de drugs- en wapenwetgeving.

I. Organisatie

De rechtbank stelt voorop dat onder ‘een organisatie’ als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) wordt verstaan een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen verdachte en tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon – om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt – moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (Hoge Raad 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7134).

Het Geleense chapter van Satudarah (hierna: Satudarah Geleen) maakt deel uit van het (inter)nationale clubverband Satudarah Motorcycle Club (SMC). Deze informele vereniging is inmiddels sinds 18 juni 2018 in Nederland verboden wegens strijd met de openbare orde (beschikking van de rechtbank Den Haag d.d. 18 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7183).

Satudarah Geleen is op 5 juli 2013 opgericht. Sinds 7 juni 2013 volgden [verdachte 1] , [verdachte 4] , [verdachte 5] en [verdachte 6] hun intakeperiode als Hang Around (HA). Uiteindelijk werden zij op 27 juni 2014 Full Member. Op 12 december 2014 legden [verdachte 1] , [verdachte 4] en [verdachte 5] vervolgens hun officierseed af. [verdachte 2] werd op 27 juni 2014 Prospect (PP) en legde op 12 december 2014 de bloedeed af. Ten tijde van de inval op 6 december 2017 bekleedden zij allen een officiersfunctie, ook wel genoemd kaderfunctie. [verdachte 1] was president, [verdachte 2] vice-president, [verdachte 4] secretary, [verdachte 3] sergeant at arms, [verdachte 5] treasurer en [verdachte 6] road captain.

Zij gebruikten het gebouw van de [gemeenschapshuis] in Geleen als clubhuis, alwaar zij in de regel op woensdagen en vrijdagen hun clubavonden hielden. De leden droegen een hesje, de zogenaamde ‘colors’, waardoor zichtbaar was dat zij lid waren van Satudarah Geleen en welke functie zij bekleedden. Zij betaalden contributie voor het lidmaatschap. Bovendien hadden ze hun eigen regels, normen en waarden en alleen al uit de functiebenamingen blijkt de hiërarchie.

De rechtbank concludeert op basis van het voorgaande dat sprake is van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband binnen het Chapter Geleen van Satudarah, bestaande uit de leden [verdachte 1] (president), [verdachte 2] (vice-president), [verdachte 4] (secretary), [verdachte 3] (sergeant at arms), [verdachte 5] (treasurer) en [verdachte 6] (road captain), en dus van een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr.

II. Oogmerk van de organisatie

Vervolgens is de vraag aan de orde of deze organisatie als oogmerk had het plegen van misdrijven. Het oogmerk van de organisatie moet weliswaar gericht zijn op het plegen van misdrijven, maar niet is vereist dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is (HR 15 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6148). Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven wordt beoogd, zodat geen aanvang hoeft te zijn gemaakt met het daadwerkelijk plegen daarvan. Voor bewijs van het bestanddeel “oogmerk” zal onder meer betekenis kunnen toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502, NJ 2008/559).

De rechtbank komt op basis van de bewijsmiddelen tot de conclusie dat dit oogmerk aanwezig was.

II.A. Afscherming

Uit het aantreffen van een leeg doosje van een BlackBerry telefoon met daarop een e-mailadres dat verwijst naar de term PGP in de woning van [verdachte 1] , in combinatie met meerdere verwijzingen naar het gebruik van PGP in de OVC gesprekken van 16 augustus 2017, 1 en 27 september 2017 en 25 oktober 2017 leidt de rechtbank af dat verdachte en/of zijn medeverdachten gebruik maakten van PGP-telefoons. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Dit is een wijze van versleuteling van mobiel telefoonverkeer met gebruik van een BlackBerry die het aftappen van de gesprekken of tekstberichten nagenoeg onmogelijk maakt. De redenen voor gebruik van dergelijke PGP-apparatuur kunnen heel divers zijn. Het is de rechtbank echter ambtshalve bekend dat criminele organisaties vaker gebruik maken van een PGP-telefoon teneinde afluisteren door de justitiële autoriteiten tegen te gaan. Uit de inhoud van de OVC gesprekken blijkt ook dat het gebruik van een PGP-telefoon binnen Satudarah dit doel had.

Kennelijk wilde men niet afgeluisterd worden. Zo ook werd aan ene [slachtoffer 8] duidelijk gemaakt dat hij niet zomaar alles “op de app” kan zetten. Op 25 oktober 2017 werd hem in de memberroom in het bijzijn van [verdachte 1] duidelijk gemaakt dat er geen inhoudelijke informatie via de app gedeeld mocht worden vanwege het gevaar van meelezen door de politie. Dat inhoudelijke informatie alleen via de PGP mocht en dat het nog beter was om even naar iemand toe te rijden om de boodschap over te brengen.

Uit diverse OVC’ s kan voorts het bestaan van een zwijgplicht worden afgeleid, waarmee eveneens afscherming beoogd wordt. Daaromtrent het volgende.

Op 21 juni 2017 legde het in Genk (B) gevestigde Satudarah chapter MC North West verantwoording af ten overstaan van vooral [betrokkene 6] en [verdachte 1] in de memberroom in Geleen. Een van de leden van het chapter MC North West vertelde dat een lid van dit chapter het afgesproken plan, kennelijk voor een overval op een juwelier, niet nakomt. Kennelijk heeft dit lid contacten gelegd met personen die niet mochten weten van deze overval. Daardoor is uitvoering nagenoeg niet meer mogelijk zonder dat de identiteit van de dader( s ) bekend zal worden. Uit de OVC bleek dat het lid van het chapter North West op de hoogte was van de regels: “Ik ken de regels van de club, je kunt niet zomaar praten, dat gaat niet dat gaat niet.”

Op 24 juli 2013 werd aan de [adres 2] te Maastricht een loods aangetroffen waar synthetische drugs werden geproduceerd. In die zaak werden aangehouden [betrokkene 7] , lid van Satudarah, en [betrokkene 8] , lid van supportclub van Satudarah Barbarians. [betrokkene 8] heeft diverse verklaringen afgelegd. Op 19 juli 2017 werd deze zaak besproken in de memberroom in Geleen. Daarbij waren aanwezig [verdachte 1] , [verdachte 4] , [betrokkene 6] , [verdachte 2] , [verdachte 3] en een onbekende persoon. Er werd gesproken over [betrokkene 7] en [betrokkene 8] . Uit het gesprek is af te leiden dat men het strafdossier heeft gelezen en de verklaringen die daarin zijn afgelegd. Men neemt het [betrokkene 8] duidelijk kwalijk dat hij een verklaring heeft afgelegd en de schuld naar [betrokkene 7] heeft toegeschoven, waardoor hij volgens de aanwezigen is vrijgekomen.

Tijdens de doorzoeking op 6 en 7 december 2017 werd in de woning van [verdachte 3] een usb-stick aangetroffen, met daarop een dossier van de politie Hasselt (België). Dit dossier ging over de op 19 juli 2016 in de woning van [betrokkene 9] aangetroffen restanten van een (verborgen) hennepkwekerij en een lab voor de aanmaak van synthetische drugs, alsmede honderden liters vloeistoffen. In dit dossier wordt gerelateerd over [betrokkene 9] , [betrokkene 10] en [betrokkene 11] in relatie tot de doorzoeking van de woning van [betrokkene 9] . [betrokkene 11] was ten tijde van het aantreffen van het lab en de verborgen (voormalige) kwekerij Full Member van Satudarah Geleen. Uit een op de usb-stick aangetroffen afbeelding blijkt dat [betrokkene 9] heeft verklaard dat de contacten tussen hem en [betrokkene 10] werden gelegd door [betrokkene 11] . Dit dossier was reeds op 14 juni 2017 kennelijk onderwerp van gesprek in de memberroom in Geleen. Daarbij waren onder meer aanwezig [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] en [verdachte 4] . Uit de opmerkingen van [verdachte 1] blijkt dat hij de beschikking heeft over het strafdossier. Hij geeft aan dat hij erachter is gekomen wat “die rooie” heeft verklaard en dat ze sowieso even [betrokkene 9] (fon.) moeten verhoren hierover. Ook [betrokkene 11] wordt genoemd.

De rechtbank overweegt als volgt. Uit de twee voorgaande alinea’ s blijkt dat de organisatie tweemaal de beschikking had over een strafdossier. Die strafdossiers werden besproken in de memberroom, waarbij men duidelijk niet te spreken was over het feit dat betrokkenen in de dossiers verklaringen hadden afgelegd. Dat werd hun niet in dank afgenomen. Zij zouden dan ook nog ter verantwoording worden geroepen. Hieruit leidt de rechtbank af dat op aan de organisatie gelieerde personen kennelijk een zwijgplicht rust. Dat kan niet anders worden gezien dan het afschermen van activiteiten.

Tot slot blijkt onder meer uit de zaakdossiers Witgat en Grutto dat de slachtoffers [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] niets, dan wel een ander (verzonnen) verhaal, behoorden te vertellen aan de buitenwereld.

II.B. Bedreigende en gewelddadige reputatie

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat Satudarah Geleen een bedreigende en gewelddadige reputatie had. Uit diverse verklaringen en tapgesprekken volgt dat mensen niet of nauwelijks een verklaring durven af te leggen ten nadele van Satudarah uit vrees voor represailles. Ook blijkt dat personen bang zijn om naar het clubhuis te gaan, omdat ze weten wat daar staat te gebeuren. Verder blijkt ook dat leden van Satudarah Geleen hun bedreigende en/of gewelddadige aard duidelijk etaleren.

Zo werden [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] (zaakdossier Vireo) op 17 juni 2015 door leden van Satudarah overvallen in hun woning in Geleen, waarbij [slachtoffer 6] met een knuppel tegen haar hoofd werd geslagen. [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] deelden de politie diezelfde dag mede dat ze “nog niet wisten of ze aangifte wilden doen, aangezien ze bang waren voor represailles.” Toen de politie op 17 augustus 2017 aan [slachtoffer 7] meedeelde dat zij voornemens waren om de zaak op te pakken, liet [slachtoffer 7] blijken enorm bang te zijn, “hetgeen te zien was doordat hij trilde over zijn hele lichaam en de tranen in zijn ogen had staan.” Betrokkenen in deze zaak waren [betrokkene 1] , [betrokkene 2] en [verdachte 1] .

Op 15 maart 2016 werd [slachtoffer 3] (zaakdossier Dichroiet) door leden van Satudarah afgeperst in het clubhuis in Hoensbroek. Daarbij waren onder anderen betrokken [verdachte 1] en [verdachte 2] . Tijdens een van de verhoren barstte [slachtoffer 3] in huilen uit en zei hij dat hij niets meer wilde verklaren, mede omdat “het proces-verbaal naar de advocaat van de tegenpartij zou gaan.” Verder verklaarde hij “Ik weet dat mijn leven nu voorbij is. Ik heb iets gedaan wat niet hoort. Ik heb aangifte gedaan…” en “Ik moet die verklaringen intrekken! Omdat ik benaderd ben door iemand die ik niet ken. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik de verklaringen in moest trekken en dat ik moest zeggen dat ik mijn auto aan hun uitgeleend had. Als ik de verklaring niet introk, zou ik problemen hebben.”

In oktober 2016 werden diverse telefoongesprekken van [verdachte 1] en [slachtoffer 11] getapt. [slachtoffer 11] blijkt uit de club te willen en daarover heeft [verdachte 1] vervolgens contact met [verdachte 4] en [verdachte 2] . Strekking van die communicatie is dat [slachtoffer 11] niet zomaar uit de club kan stappen; hij moet een sanctie krijgen. Uit de taps kan verder worden afgeleid dat [slachtoffer 11] een Bad Standing zou krijgen, daar onderuit wilde komen door in de vriezer te gaan, en op enig moment werd “uitgenodigd” om in het clubhuis te verschijnen. Uit die taps blijkt overduidelijk dat hij bang is om naar het clubhuis te gaan omdat hij uit ervaring uit het verleden weet wat er dan bij de [gemeenschapshuis] gaat gebeuren. Voorts geeft hij aan dat hij denkt dat ze hem toch wel kapot zullen schieten ooit. Ook de moeder van [slachtoffer 11] is op de hoogte van hetgeen hem te wachten zou staan. Moeder geeft aan dat ze [slachtoffer 11] ‘buiten’ niet zo snel iets aan zullen doen, omdat er dan mogelijk getuigen zijn die de politie gaan bellen. Hij zal in de memberroom door het hele kader misschien wel dood worden geslagen, omdat dan nooit iemand een verklaring hierover zal afleggen.

Op 19 juli 2017 zegt [verdachte 2] , terwijl onder meer [verdachte 4] en [verdachte 3] ook in de memberroom in Geleen aanwezig zijn dat hij op zoek is gegaan naar ene [slachtoffer 15] . Die [slachtoffer 15] is kennelijk erg bang. [verdachte 2] belt [slachtoffer 15] ’ s schoonbroer op om te vertellen dat ze bij de vrouw en de kleine van [slachtoffer 15] aan de deur zullen gaan, waarop [slachtoffer 15] hem binnen een minuut terugbelt en aangeeft dat hij niet meer durft te komen. [verdachte 2] geeft aan dat als [slachtoffer 15] niet op tijd verschijnt, hij er naar toe zal gaan en hem alle tanden uit zijn mond zal slaan.

Op 19 juli 2017, later die avond, geeft [verdachte 1] , in aanwezigheid van onder meer [verdachte 4] , [verdachte 2] en [verdachte 3] , in de memberroom in Geleen aan dat ze er om bekend staan dat ze ‘vieze klappen’ uitdelen. Als iemand naar Chapter Geleen moet komen dan weten ze al 99% zeker dat ze rammel gaan krijgen.

Op 1 september 2017 werd [slachtoffer 2] (zaakdossier Witgat) afgeperst in de memberroom van Satudarah Geleen. Daarbij waren onder meer betrokken [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 6] . [slachtoffer 2] sprak weliswaar met de politie en hem werd gevraagd of hij aangifte wenste te doen, maar hij “gaf duidelijk te kennen dit niet te willen. [slachtoffer 2] gaf aan alleen maar meer problemen van Satudarah te verwachten na het doen van aangifte. Voorts verklaarde [slachtoffer 2] dat “hij hoopt dat Satudarah hem nu met rust laat en hij elders in het land graag opnieuw wil beginnen”. Voorafgaand aan de eerste keer dat hij zich moest melden in Geleen (op 14 juni 2017), zei hij in een telefoongesprek over zijn uitnodiging “ja uitpraten, uitpraten, dat loopt gewoon weer uit de hand, dat kan ik jou wel vast vertellen.”

Op 1 november 2017 vond in de memberroom van Satudarah Geleen een gesprek plaats tussen [verdachte 1] , [verdachte 3] en [betrokkene 12] (zaakdossier Boekvink). Uit de OVC en diverse tapgesprekken valt op te maken dat [betrokkene 12] Satudarah wil inschakelen voor een probleem dat hij heeft met ene [betrokkene 13] . Ook blijkt dat Satudarah die [betrokkene 13] al benaderd heeft, want het is al een tijdje rustig. Nadien blijkt [betrokkene 12] echter in het krijt te staan bij Satudarah, hetgeen hem ook angstig maakt. Zo zegt hij in een telefoongesprek op 29 november 2017 dat ze (o.a. [verdachte 3] ) met hem wilden buurten, maar dat hij het niet vertrouwt. Ook geeft hij aan zijn telefoon uit te zetten en zich af te vragen “wat als ze me meenemen?” Hij spreekt met zijn vrouw een codewoord af en zijn vrouw zegt dat ze aangifte van vermissing zal doen als ze die avond niets meer van [betrokkene 12] hoort. In een telefoongesprek op 1 december 2017 zegt [betrokkene 12] onder meer: “Ja nu sta ik weer in het krijt bij hun nou, snap je en dat vind ik kut. Ze zitten nu weer achter mij aan, snap je.”

Op 1 december 2017 werd [slachtoffer 1] afgeperst in de memberroom van Satudarah Geleen. Daarbij waren onder meer betrokken [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] , [verdachte 5] en [verdachte 6] . [slachtoffer 1] heeft weliswaar meerdere verklaringen afgelegd, maar deed pas later aangifte. Hierover verklaarde hij: “Ik heb een tijdje moeten nadenken over het doen van aangifte en de gevolgen hiervan omdat ik vrees voor represailles. Ik moet zorgen dat die jongens bij mij weg blijven.”

Op 1 februari 2018 werd [betrokkene 14] gehoord in verband met het aantreffen van een hennepplantage in zijn woning in Geleen op 29 januari 2018. Hij verklaarde – kort gezegd – dat hij, toen hij begin 2017 in de memberroom in Geleen ter verantwoording werd geroepen en mishandeld, door Satudarah onder druk werd gezet om die kwekerij te laten plaatsen. Op het einde van zijn verhoor verklaarde hij: “Ik ben bang dat de Satudarah-club nog verhaal komt halen bij me. Daar zie ik wel tegenop, want ze zullen het heus niet vergeten ofzo. Ik zal het maar over me heen moeten laten gaan denk ik.”

II.C. Aanmoediging van geweld

Naast die bedreigende en gewelddadige reputatie, leidt de rechtbank uit de bewijsmiddelen ook af dat geweld binnen Satudarah Geleen daadwerkelijk aangemoedigd wordt.

Zo blijkt [verdachte 1] het gebruik van geweld niet te schuwen, integendeel. Zo dreigt hij op 25 oktober 2017 met het in een café binnen gooien van drie handgraten als iemand zijn broeders wat zou hebben aangedaan. Dat daarbij wellicht ook onschuldigen het slachtoffer zouden worden, interesseert hem niet.

Op 27 oktober 2017, terwijl onder meer [verdachte 3] ook aanwezig is, zegt [verdachte 1] in de memberroom onder meer dat de Saudarah en de One Niners knokploegen van Satudarah zijn, maar dat men in Chapter Geleen dat eigenlijk zelf doet. Voormelde knokploegen moeten meteen komen opdraven bij ‘code rood’. Ook geeft [verdachte 1] aan dat er binnen het Chapter Geleen in tegenstelling tot andere chapters wel straffen worden uitgedeeld, die kunnen bestaan uit een degradatie (terugsnijden), een boete betalen, motor en hesje inleveren of klappen krijgen.

Het dossier bevat voorts aanwijzingen dat de zogenaamde 1% patch verdiend kan worden door het uitoefenen van geweld, of door - zoals in de documentaire One Blood gezegd - “het hardhandig de grond indrukken van een probleem door middel van een daad van agressie.” Verdachten hebben over de betekenis van deze patch geen uitleg willen geven. Evenwel blijkt uit het dossier dat [betrokkene 2] “wegens taken in juni 2015” de 1% patch heeft gekregen. In juni 2015 vond de overval plaats op [slachtoffer 6] en haar man, waarbij [slachtoffer 6] met een honkbalknuppel zwaar werd mishandeld en waarbij [betrokkene 2] en [betrokkene 1] betrokken waren. De rechtbank ziet dan ook een relatie tussen deze overval en het verkrijgen van de 1% patch. Van alternatieve redenen daarvoor of een alternatieve betekenis daarvan is niet gebleken. Voorts heeft de rechtbank geconstateerd dat [betrokkene 1] in diezelfde periode wederom – na eerder tweemaal gesneden (gedegradeerd) te zijn tot Hang Around – Full Member werd. Ook hierin ziet de rechtbank bevestiging dat geweld beloond wordt.

Tot slot wijst de rechtbank op de reactie van diverse personen op het gebruikte geweld van [verdachte 7] bij de afpersing van [slachtoffer 1] (zaakdossier Grutto). Nadat [verdachte 2] zei: “ [verdachte 7] ik vond je wel erg agressief vanavond.” wordt door de omstanders gelachen en meermalen “ [verdachte 7] !” geroepen.

II.D. Strafbare feiten

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat leden van Satudarah Geleen zich schuldig hebben gemaakt aan verschillende misdrijven, die naar het oordeel van de rechtbank rechtstreeks verband houden met de club en waaruit het oogmerk van de organisatie op die misdrijven kan worden afgeleid.

II.D.1 Geweld: gekwalificeerde diefstal, afpersing, bedreiging

Zoals al onder II.B vermeld werden op 17 juni 2015 [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7] (zaakdossier Vireo) door Satudarah overvallen in hun woning in Geleen, waarbij [slachtoffer 6] met een knuppel werd geslagen. Zij liep daarbij ernstig letsel op. [betrokkene 1] en [betrokkene 2] , beiden lid van Satudarah Geleen, zouden deze overval met nog een ander gepleegd hebben. Nadien hebben de slachtoffers nog contact gehad met [verdachte 1] hieromtrent. Als [betrokkene 1] op 30 augustus 2017 voor deze zaak wordt opgepakt, belt zijn vriendin meteen met [verdachte 1] en als ze deze niet te pakken krijgt met [verdachte 2] . Kort daarna staat [verdachte 4] voor de deur met een telefoonnummer van een advocaat. In de dagen daarna wordt er door of namens [verdachte 1] voor gezorgd dat [betrokkene 1] in detentie de beschikking heeft over geld en goederen. Ook hieruit -in combinatie met hetgeen hierboven is overwogen over de 1 % patch van [betrokkene 2] en de promotie van [betrokkene 1] - blijkt dat de mishandeling van [slachtoffer 6] een aangelegenheid van de criminele organisatie was

Op 15 maart 2016 werd [slachtoffer 3] (zaakdossier Dichroiet) door leden van Satudarah afgeperst in het clubhuis in Hoensbroek. Daarbij waren onder anderen betrokken [verdachte 1] en [verdachte 2] . Ook [slachtoffer 3] kreeg daarbij klappen. Bovendien werd hij onder schot gehouden en werd hij gedwongen een auto af te staan.

Op 14 juni 2017 vertelde [verdachte 1] , terwijl ook onder anderen [verdachte 4] aanwezig was, over een mishandeling van ene [slachtoffer 12] . Hij geeft aan dat die [slachtoffer 12] niet de memberroom in durfde te komen. [verdachte 1] heeft [slachtoffer 12] Bad Standing gegeven en tevens over de stoelen heen geslagen en daarna nog een paar flinke klappen verkocht (“Vol! BAF! BAF! En dan op de grond hè.”)

Op 21 juni 2017 legde het in Genk (B) gevestigde Satudarah chapter MC North West verantwoording af ten overstaan van vooral [betrokkene 6] en [verdachte 1] in de memberroom in Geleen. Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank hiervoor in de paragraaf “Afscherming” heeft overwogen, merkt de rechtbank op dat tot annulering van een overval op een juwelier wordt besloten wegens een ontstaan risico op ontdekking en niet omdat [verdachte 1] als president van het chapter Geleen afwijzend tegenover het plan stond.

Uit de OVC’ s van 19 juli 2017, zoals die ook hiervoor zijn besproken, blijkt niet alleen dat [verdachte 2] van plan is ene [slachtoffer 15] “alle tanden eruit te slaan” als hij zich niet meldt op de clubavond. Daarnaast geeft [verdachte 1] aan dat iemand die niet wil komen “ gewoon vieze klappen” moet krijgen.

Op 16 augustus 2017 vertelde [verdachte 1] over de afpersing van [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] ; voordat beiden de club mochten verlaten heeft hij ( [verdachte 1] spreekt over ‘hebben we’) ze 25.000 euro boete laten betalen en klappen gegeven.

Op 1 september 2017 werd [slachtoffer 2] (zaakdossier Witgat) afgeperst in de memberroom van Satudarah Geleen. Daarbij waren onder meer betrokken [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 6] . Ook [slachtoffer 3] kreeg klappen. Hij werd gedwongen om onder meer 5.500 euro te betalen en zijn motor af te staan in het kader van een bad standing.

Op 26 september 2017 werden drie landelijk leidinggevenden van Satudarah MC, te weten: [betrokkene 15] , [betrokkene 16] en [betrokkene 6] , aangehouden. Voor [verdachte 1] was dat kennelijk reden om de leden van Satudarah Geleen toe te spreken. Op 27 september 2017 zei hij namelijk onder meer het volgende in de memberroom, terwijl onder andere [verdachte 2] , [verdachte 3] en [verdachte 6] ook aanwezig waren. Hij heeft het over de politie (in mekaar slaan als ze op bezoek komen) en wat hij/de club zal doen als de politie het lef heeft om binnen te vallen. Het chapter Geleen zal dan alle café’ s kort en klein slaan en door middel van molotovcocktails in de fik steken. Dit geldt ook voor de politie.

Op 1 november 2017 vond in de memberroom van Satudarah Geleen een gesprek plaats tussen [verdachte 1] , [verdachte 3] en [betrokkene 12] (zaakdossier Boekvink). Uit de OVC en diverse tapgesprekken valt op te maken dat [betrokkene 12] Satudarah wil inschakelen voor een probleem dat hij heeft met ene [betrokkene 13] . In dit gesprek wordt gesproken over de beloning die de club zal ontvangen als de inspanningen succesvol zijn. [betrokkene 12] biedt een deel van de toekomstige opbrengsten van de hennepteelt aan. [verdachte 1] geeft dat aan dat hij ook ‘loopgeld’ voor de jongens verwacht voor als het misgaat. Bijvoorbeeld als de politie komt en ze net iemand in de kofferbak hebben. Hij noemt een bedrag van tussen de 5.000 en 10.000 euro. Later blijkt dat [verdachte 3] al dan niet met anderen die [betrokkene 13] al benaderd heeft, want het is al een tijdje rustig.

Op 3 november 2017 werden ene [slachtoffer 8] en ene [slachtoffer 9] , blijkbaar hangaround en support van Satudarah Venlo, ter verantwoording geroepen in de memberroom in Geleen, alwaar op dat moment onder anderen [verdachte 2] , [verdachte 4] en [verdachte 3] aanwezig waren. Uit de OVC kan worden afgeleid dat zij zich – kort gezegd – door een lid van de motorclub No Surrender de les hebben laten lezen in plaats van hem ‘door het raam te gooien’. Uit de OVC blijkt zonder meer dat beiden die avond door de aanwezigen mishandeld werden. Dat deze mishandeling ook gepland was, blijkt uit de hieraan voorafgaande conversatie tussen [verdachte 2] en [verdachte 4] . Er wordt gesproken over ‘afstraffing’ en over wie de eerste klap zal uitdelen.

Op 10 november 2017 moest ene [slachtoffer 10] zich voor een tweede maal, na 3 november 2017, melden in het clubhuis in Geleen. Uit de OVC blijkt dat hij ter verantwoording wordt geroepen omdat hij, zonder vooraf de president daarvan op de hoogte gesteld te hebben, contact met [betrokkene 17] heeft gezocht over het exporteren van MDMA naar Duitsland. Daarbij zijn aanwezig onder anderen [verdachte 1] , [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 2] . Net als bij andere personen die ter verantwoording worden geroepen wordt hij daarbij verbaal flink aangepakt en mishandeld en krijgt hij te horen dat hij gesneden (gedegradeerd) wordt tot prospect. Later die nacht komt [slachtoffer 10] terug in de memberroom en vertelt hij dat in het ziekenhuis in Genk een hersenschudding is vastgesteld. Hem wordt uiteindelijk medegedeeld: “Laat het een wijze les zijn.”

Op 1 december 2017 werd [slachtoffer 1] (zaakdossier Grutto) afgeperst in de memberroom van Satudarah Geleen. Daarbij waren onder meer betrokken [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] , [verdachte 5] en [verdachte 6] . Net als de hiervoor genoemde slachtoffers, werd ook hij geslagen door meerdere personen. Het doel van deze mishandeling en intimidatie was het innen van een ‘boete’ van 50.000 euro, dan wel goederen tot een waarde van dit bedrag.

Op 1 februari 2018 werd [betrokkene 14] gehoord in verband met het aantreffen van een hennepplantage in zijn woning in Geleen op 29 januari 2018. Hij verklaarde dat hij door Satudarah onder druk werd gezet om die kwekerij te laten plaatsen. Dat had weer te maken met een geripte kwekerij jaren eerder, waarvoor hij begin 2017 ter verantwoording werd geroepen in de memberroom in Geleen. Daarbij werd flink op hem ingeslagen. Ook werd hem afgeraden naar de dokter, ziekenhuis of politie te gaan omdat zijn problemen dan alleen groter zouden worden. Ook hem werd een “schuld” opgelegd van 20.000 euro, welke ze wilden innen door spullen bij hem thuis op te halen.

De rechtbank constateert op grond van het voorgaande een duidelijk patroon van gewelddadig gedrag uitgeoefend door de leden van Satudarah Geleen, onder wie verdachte en/of zijn mededaders. Gelet op diverse uitlatingen van [verdachte 1] was het ook daadwerkelijk vast beleid. Uit de bewijsmiddelen blijkt een vast en vaker voorkomend patroon: slachtoffers werden ter verantwoording geroepen in de memberroom, stonden vaak alleen tegenover een aanzienlijk aantal Satudarah-leden, kregen daarbij klappen en in voorkomende gevallen werden aan diverse personen ook nog eens boetes of schulden opgelegd. Betaalden zij die niet direct, dan werd simpelweg een bezoek gebracht aan hun woning teneinde waardevolle goederen, zoals een auto, op te halen. Gelet hierop concludeert de rechtbank dat het oogmerk van Satudarah Geleen mede was gericht op diefstal met geweld, afpersing en bedreiging.

II.D.2. Wapens en munitie

Op 6 en 7 december 2017 vonden doorzoekingen plaats bij de [gemeenschapshuis] en in de woningen van verdachten. Daarbij werden diverse wapens en munitie aangetroffen:

 • -

  in het gebouw van de [gemeenschapshuis] een – strafbaar – imitatievuurwapen;

 • -

  in de woning van [verdachte 2] twee geladen, waarvan één doorgeladen, semi-automatische pistolen, alsmede 50 patronen, een boksbeugel en een stroomstootwapen;

 • -

  in de woning van [verdachte 3] 100 patronen.

Tevens werd op 20 april 2017 in de woning van [betrokkene 11] , destijds treasurer van Satudarah Geleen, een riotgun aangetroffen.

Op de smartphone van [betrokkene 3] , betrokken bij de afpersing van [slachtoffer 3] (zaakdossier Dichroiet) werden foto’s aangetroffen waaruit afgeleid kan worden dat hij de beschikking had over meerdere vuurwapens.

Op 27 september 2017, een dag na de aanhouding van drie landelijke kopstukken van Satudarah (zie hiervoor), deelden [verdachte 1] en [verdachte 3] in de memberroom in Geleen de aanwezigen mee dat – kort gezegd – wapens, messen, pistolen, drugs en handy’s

– behalve PGP’s – niet meer mee naar binnen mogen. Hieruit leidt de rechtbank af dat dit nieuw beleid is en dat vooraf deze wapens dus wel werden meegenomen naar binnen.

Op 20 oktober 2017 werd in de memberroom in Geleen een schietincident besproken dat diezelfde dag had plaatsgevonden in Blerick, waarbij de voormalig president van Satudarah Venlo betrokken was. Tijdens deze bespreking komt een onbekende man met een Venlo’s accent Satudarah Geleen bijpraten. Aanwezig zijn [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] en [verdachte 6] . Door de man met Venlo’s accent wordt verteld dat ‘de lange heeft geknald’, ‘hij met die Vietnamees met mekaar. Zij liggen allebei in het ziekenhuis.’ Het had te maken met ‘een hok boven een keukenzaak’ en ‘de een of andere oogst.’ [verdachte 2] geeft dan aan dat de Lange niet zomaar met een wapen bij zich loopt. Volgens de man met het accent hebben ‘ze die ochtend mekaar gezien en mekaar liggen bedreigen’. Hieruit leidt de rechtbank af dat wapens in voorkomende gevallen ook gebruikt werden.

Op 18 november 2017 wordt er een AK-47 de memberroom in Geleen ingebracht, die deels door [verdachte 1] in elkaar wordt gezet en later weer uit elkaar wordt gehaald. In de tussentijd verlaat [verdachte 1] met het wapen de memberroom, waarna meerdere schoten gevolgd door gejuich zijn te horen. Ook [verdachte 4] is daarbij aanwezig.

De rechtbank concludeert op grond van de aangetroffen wapens, het normaliter meenemen van wapens naar het clubhuis, het gebruik van een AK-47 in het clubhuis en de omstandigheid dat een – hoewel Venlo’s – Satudarah-lid betrokken was bij een schietpartij in onderling verband en samenhang bezien met de forse bedreigingen die [verdachte 1] meermalen heeft geuit (zie de OVC van 27 september 2017 en 25 oktober 2017, waarin hij onder meer melding maakt van molotovcocktails en handgranaten gooien, de boel in de fik steken en alles kort en klein slaan) dat het oogmerk van de criminele organisatie mede was gericht op overtreding van de Wet wapens en munitie.

II.D.3. Opiumwet

Uit onderstaande bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat de organisatie mede was gericht op overtreding van de Opiumwet.

De blijkt allereerst duidelijk uit de kwestie rond slachtoffer [slachtoffer 1] (zaakdossier Grutto). De afpersing van hem was het gevolg van misgelopen inkomsten uit hennepteelt. [slachtoffer 1] was immers – via via – ingezet om een hennepkwekerij op te zetten en te onderhouden in Maastricht. Die kwekerij werd medegefinancierd door de gedetineerde [betrokkene 18] , hangaround van Satudarah Geleen. Uit de OVC blijkt dat [slachtoffer 1] er van wordt beschuldigd deze broeder benadeeld te hebben. Naast [betrokkene 18] was onder anderen ook [verdachte 8] bij deze hennepteelt betrokken. [verdachte 8] is ook gelieerd aan Satudarah.

[betrokkene 14] verklaart over de op 29 januari 2018 in zijn woning aangetroffen hennepplantage dat hij door Satudarah onder druk werd gezet om die kwekerij te laten plaatsen. Dat had weer te maken met een geripte kwekerij jaren eerder, waarvoor hij begin 2017 ter verantwoording werd geroepen in de memberroom in Geleen. Omdat hij een hem opgelegde “schuld” van 20.000 euro niet kon voldoen, werd hem opgedragen om een hennepkwekerij in zijn woning te nemen. Deze werd op 5 december (naar de rechtbank begrijpt: 2017) geplaatst door iemand van Satudarah.

Op 6 en 7 december 2017 vonden doorzoekingen plaats bij de [gemeenschapshuis] en in de woningen van verdachten . Daarbij werden hennep en aan de hennepteelt gerelateerde goederen aangetroffen:

 • -

  in de woning van [verdachte 4] 72 gram weed, 44 gram hennep en diverse materialen (slangen, transformatoren, filterkasten, stoppenkast, koolstoffilters en lampapparatuur) ten behoeve van hennepkweek;

 • -

  in de woning van [verdachte 5] diverse materialen (transformatoren, koolstoffilters, ventilatoren en lichtarmaturen) ten behoeve van hennepkweek;

 • -

  in de woning van [verdachte 3] 36 gram hennep;

 • -

  in de woning van [verdachte 2] notitievellen met daarop beschreven het complete proces van hennepteelt gedurende 9 weken alsmede een A4’tje met daarop de benodigdheden en kostprijs van materialen die gebruikt kunnen worden ten behoeve van de kweek van hennep.

Op 28 juni 2017 spraken [verdachte 1] en twee onbekende mannen elkaar in de memberroom in Geleen over de productie van GHB en over eventuele opbrengsten. Zo merkte [verdachte 1] dienaangaande op: “Kijk, ping, ping, tsjing, tjing.”

Op 3 november 2017 moest ene [slachtoffer 10] zich melden in het clubhuis in Geleen. Uit de OVC blijkt dat hij ter verantwoording werd geroepen omdat hij zonder vooraf de president daarvan op de hoogte gesteld te hebben contact met [betrokkene 17] (een lid dat onlangs was vrijgekomen na een jarenlange detentie in Duitsland) heeft gezocht over het exporteren van MDMA naar Duitsland. Daarbij zijn aanwezig onder anderen [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 2] . [verdachte 1] verbleef toen in Marokko, aldus de presentielijst. Op 10 november 2017 wordt [slachtoffer 10] nogmaals ter verantwoording geroepen in aanwezigheid van [verdachte 1] . Het wordt [slachtoffer 10] verweten dat hij zonder daarvan vooraf de president en het kader in kennis te stellen iets (MDMA) is gaan doen met andere chapters (Duisburg). Uit de opmerking van [verdachte 1] “het is niet dat je niks mag doen, maar je moet sowieso alles melden hier” en de opmerking van [verdachte 4] “het gaat er gewoon om dat ze het weten” leidt de rechtbank af dat de bezwaren van het kader niet gelegen waren in de handel in MDMA als zodanig, maar in de omstandigheid dat dit buiten medeweten van de president/het kader gebeurde.

Op grond van het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien concludeert de rechtbank dat het oogmerk van de criminele organisatie mede was gericht op overtreding van de Opiumwet.

II.D.5. Overig “crimineel gedrag”

Voorts blijkt uit de bewijsmiddelen van nog meer gedragingen, die wellicht niet direct onder een van de concreet genoemde strafbare feiten zijn te scharen, maar wel in verband staan met criminaliteit.

De rechtbank verwijst hiervoor naar de gesprekken met leden van het Venlose Chapter na het al eerder aangehaalde schietincident van 20 oktober 2017 waar de voormalig president van het Chapter Venlo, [betrokkene 19] , bij betrokken was. Besproken wordt dat men al doende is alle spullen van [betrokkene 19] die in relatie te brengen zijn met Satudarah weg te halen, opdat de politie deze niet vindt. De rechtbank leidt hieruit af dat het Satudarah eraan gelegen is om zo spoedig mogelijk “op te ruimen” en alles wat aan Satudarah te linken is weg te maken. Dit kan moeilijk anders worden gezien dan het wegmaken van bewijs.

Verder is in de woning van [verdachte 4] een brief aangetroffen van [betrokkene 17] , ook gelieerd aan Satudarah. Die brief vermeldt onder meer: “Als eerste bedank ik jullie voor de kaart die ik heb ontvangen. (…) Leugens en verraad heeft mij in deze situatie gebracht. En daarom hoop ik dat jullie voorzichtig zijn met wie jullie om jullie heen hebben. Misschien is het daarom ook beter dat ik de volgende keer bij jullie aan tafel zit. Want ik ken jullie al veel langer en ik weet dat ik met jullie bergen kan verzetten, zonder dat ik in mijn rug gestoken wordt. Alleen dat zal nog wel effe duren want officieel ben ik veroordeeld tot april 2020.” Ook hieruit is af te leiden dat verdachte en/of zijn medeverdachten kennelijk gerede en betrouwbare kandidaten zijn om in de toekomst samen met deze [betrokkene 17] nieuwe strafbare feiten te plegen.

II.E. Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank als volgt. Gelet op de bedreigende en gewelddadige reputatie van Satudarah Geleen, waarvan verdachte en zijn medeverdachten het kader vormden, de heersende cultuur waarin geweld aangemoedigd wordt, het patroon van geweld en dreiging daarmee alsmede de concreet gepleegde strafbare feiten en de betrokkenheid bij andere gewelds- en drugsfeiten is de rechtbank van oordeel dat de samenwerking van verdachten binnen het clubverband (mede) gericht was op het plegen van de volgende misdrijven: diefstal met geweld of dreiging met geweld, afpersing, bedreiging, (zware) mishandeling, verboden wapenbezit en handelen in strijd met de Opiumwet.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat deze misdrijven gepleegd, gepland of besproken werden binnen het clubverband. Het zijn dan ook geen misdrijven die gepleegd zijn door individuen op persoonlijke titel, die daarnaast toevallig ook nog lid zijn van Satudarah, al dan niet het chapter Geleen, zoals door (een deel van de) verdediging is aangevoerd. Dat een en ander niet (altijd) tijdens een officiële clubvergadering werd besproken, doet daar niet aan af. De rechtbank merkt bovendien op dat het goed mogelijk is dat een organisatie naast een crimineel oogmerk ook andere - legale - doelstellingen heeft.

Voor het andere ten laste gelegde misdrijf waarop het oogmerk van de organisatie gericht zou zijn, te weten witwassen, acht de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig. In het bijzonder overweegt de rechtbank dat het gestelde witwassen kennelijk alleen gebaseerd is op de zaakdossiers witwassen die zijn opgemaakt omtrent [verdachte 1] en [verdachte 2] . Voor zover daaruit al mocht blijken van witwassen, blijkt uit het dossier niet dat dit zou zijn gebeurd in clubverband.

III. Deelname

Van alle verdachten staat vast dat zij zich binnen het samenwerkingsverband van Satudarah (Chapter Geleen en andere Chapters) schuldig hebben gemaakt aan diverse misdrijven. Gelet op de duidelijke structuur en hiërarchie binnen Satudarah en de omstandigheid dat voorafgaande aan een Full Membership een intake- en hangaround periode doorlopen moet worden, concludeert de rechtbank dat verdachten zich willens en wetens aangesloten hebben bij een samenwerkingsverband dat tot oogmerk had het plegen van misdrijven zoals in de tenlastelegging genoemd. Verdachten hebben elk ook een aandeel gehad bij de verwezenlijking van het oogmerk van Satudarah Geleen door zelf ook misdrijven (mede) te plegen.

IV. Periode

[verdachte 1] , [verdachte 4] , [verdachte 5] en [verdachte 6] werden op 27 juni 2014 Full Member en [verdachte 2] werd op 12 december 2014 Full Member. Niet bekend is wanneer [verdachte 3] Full Member of sergeant at arms is geworden van Satudarah Geleen. Het dossier bevat aanwijzingen dat hij op 29 september 2016 (tijdens zijn detentie, die tot medio april 2017 duurde), sprak met [verdachte 1] over een overstap naar Geleen. Niet is gebleken wanneer die overstap precies plaats heeft gevonden. Aannemelijk is dat dit onmiddellijk na zijn detentie was, doch in het voordeel van [verdachte 3] zal de rechtbank uitgaan van 19 juli 2017, de dag waarop hij voor het eerst voorkomt in de OVC van de memberroom in Geleen. Dat hij in ieder geval op dat moment sergeant at arms is, blijkt uit een tapgesprek van 26 juli 2017, waarin hij als zodanig wordt aangesproken door [verdachte 4] .

Nu niet blijkt dat verdachten zich reeds voorafgaande aan hun Full Membership binnen het criminele samenwerkingsverband schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, zal de rechtbank verdachten vrijspreken van deelname aan een criminele organisatie voor zover de tenlastegelegde periode ligt vóór de tijd dat ze Full Member zijn geworden. Voorts zal de rechtbank bij de beoordeling van de tenlastegelegde feiten enkel de strafbare gedragingen betrekken die door verdachten zelf al dan niet in vereniging zijn gepleegd en al dan niet binnen het samenwerkingsverband van het chapter Geleen.

V. Leider

Verdachten wordt tevens verweten dat zij als leider en/of bestuurder hebben deelgenomen aan de criminele organisatie. Degene die het in de organisatie feitelijk voor het zeggen heeft, een zekere macht of gezag bezitten en naar wie de overige deelnemers zich deswege richten, kan als leider en/of bestuurder worden aangemerkt.

Verdachten bekleedden allen een kaderfunctie, hetgeen gelet op de hiërarchische structuur van Satudarah een indicatie is dat zij ook een min of meer leidinggevende functie hebben, waar anderen (gewone leden, prospects, hangarounds en de supportclubs) zich naar te schikken hebben. Evenwel is de rechtbank van oordeel dat de enkele functie onvoldoende is om te concluderen tot de strafverhogende kwalificatie als leider en/of bestuurder. Een dergelijke rol houdt meer in dan het enkel meer te zeggen c.q. een hogere rang hebben dan lager geplaatsten. Het moet gaan om daadwerkelijke beslissings- of aanwijzingsmacht.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat er maar één iemand binnen Chapter Geleen deze beslissingsmacht had, waarnaar alle anderen zich hadden te schikken, en dat was [verdachte 1] . Dit blijkt uit het volgende.

- Besluiten worden uitgesteld totdat [verdachte 1] weer aanwezig is (bijvoorbeeld het binnenroepen van [verdachte 1] als [slachtoffer 1] gaat vertellen over de locatie in Susteren waar mogelijk wat te halen valt. [slachtoffer 10] (van de MDMA naar Duitsland) wordt op 3 november 2017 aangezegd dat men er de volgende week op terug komt, als de president er weer is).

- [verdachte 1] gaat er prat op dat Chapter Geleen er om bekend staat dat er forse mishandelingen plaatsvinden en dat hij dan zelf het voortouw neemt. Geweld wordt toegepast vanaf het moment dat [verdachte 1] door woord of gebaar aangeeft dat het mag. Als [verdachte 1] zegt ‘stoppen’ houdt het geweld op. De rechtbank verwijst hiervoor onder meer naar de OVC’ s van 14 juni 2017 (kwestie [slachtoffer 12] ), 19 juli 2017 (vieze klappen uitdelen en als ze hier naar toe moeten komen krijgen ze voor 99% rammel) 16 augustus 2017 (kwestie [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] ), 27 oktober 2017 (over knokploegen ‘maar in dit chapter doen we dat nog altijd zelf’) en 1 december 2017 ( [slachtoffer 1] ).

- Op 27 september 2017 stelt [verdachte 1] nieuwe gedragsregels vast waaraan iedereen zich heeft te houden (geen handy’ s , drugs en wapens binnen). Voorts houdt hij dan naar eigen zeggen een ‘peptalk’ voor de aanwezige leden en gelieerden waarin hij aangeeft wat er gaat gebeuren als de politie het lef heeft om [gemeenschapshuis] te bezoeken (nl. in mekaar slaan) of een inval te doen (‘cafés kort en klein slaan’, ‘de fik er in’, ‘politie ook’, ‘Molotov Boem’).

- Uit het dossier blijkt dat er bij veel mensen een dermate grote angst heerst dat zij niet of nauwelijks durven te verklaren over Satudarah uit angst voor represailles ( [slachtoffer 3] , [slachtoffer 7] , [slachtoffer 6] , [slachtoffer 2] , [betrokkene 14] ). Men is bang dat Satudarah de beschikking krijgt over de strafdossiers en dan vervolgens wraak zal nemen. [verdachte 1] is degene die de beschikking heeft over diverse strafdossiers, hij bestudeert deze en bekijkt of er op basis hiervan jegens betrokkenen (straf-)maatregelen moeten worden genomen.

- Als de politie het onderzoek naar de zware mishandeling van [slachtoffer 6] in 2015 weer oppakt in 2017, doet [slachtoffer 6] veel moeite om [verdachte 1] te pakken te krijgen om uit te leggen dat zij geen aangifte heeft gedaan. Hieruit blijkt dat [verdachte 1] ook voor buitenstaanders degene is met beslissingsmacht.

- [verdachte 1] heeft niet alleen zeggenschap binnen Chapter Geleen, maar ook de nodige actieve bemoeienis en invloed binnen andere chapters, zoals een Belgisch Chapter en Chapter Venlo. Daarnaast is [verdachte 1] actief betrokken bij kwesties die andere chapters of voornamelijk andere chapters aangaan. De rechtbank verwijst hiervoor in het bijzonder naar de kwestie [slachtoffer 3] en de kwestie [slachtoffer 2] .

Gelet hierop acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte 1] als leider heeft deelgenomen aan het criminele samenwerkingsverband. Ten aanzien van de overige verdachten acht de rechtbank deze strafverzwarende omstandigheid niet wettig en overtuigend bewezen en zal zij hem van dat onderdeel vrijspreken.

3.3.2

Feit 2 (ZD Dichroiet: slachtoffer [slachtoffer 3] )

Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht bewezen dat [verdachte 1] en [verdachte 2] samen met anderen het slachtoffer [slachtoffer 3] op 15 maart 2016 hebben afgeperst. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Op 15 maart 2016 moest [slachtoffer 3] zich melden in café [naam café 2] in Hoensbroek, welk café dienst doet als clubhuis voor een ander chapter van de Satudarah. Hij moest zich melden omdat hij Satudarah – kort gezegd – een stel treinkapers zou hebben genoemd. Aldaar moest hij plaatsnemen in een afzonderlijke ruimte, waar hij vervolgens werd mishandeld en waar hem een “boete” van zo’n 60.000 euro werd opgelegd. Omdat hij die niet meteen kon betalen, werd hij gedwongen om twee auto’ s (een Volkswagen Polo en een Volkswagen Golf) af te geven als onderpand. Daartoe zijn diverse personen met het slachtoffer naar zijn woning gereden. Anders dan bij de afpersingen van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] bevat het dossier geen OVC van de ruimte waarin de afpersing zou hebben plaatsgevonden. Evenwel is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer 3] steun vinden in de wel beschikbare camerabeelden van het cafégedeelte van [naam café 2] , de verklaring van zijn buurman over een doodsbange [slachtoffer 3] en de omstandigheid dat [verdachte 2] later die nacht is aangetroffen in de Volkswagen Golf.

I. Afpersing

De rechtbank ziet zich hierbij voor de vraag gesteld of het geweld en de dreiging daarmee ook gericht was op de afgifte van de in de tenlastelegging genoemde goederen en beantwoordt die vraag bevestigend. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van dreiging en intimidatie door de besloten setting, de hoeveelheid personen, de wijze van ondervraging en het daarbij gebruikte geweld. Tijdens de rit van het café naar zijn woning werd [slachtoffer 3] ook nog eens een pistool tegen zijn hoofd gehouden teneinde zijn medewerking te verzekeren. Zo bezien wordt het geweld en de dreiging dan ook ingezet om te verzekeren dat het slachtoffer meewerkte aan het kunnen incasseren van de ‘boete’. Verdachte en/of zijn mededaders zijn enkel in staat geweest de Golf mee te nemen nadat [slachtoffer 3] onder dwang onder andere zijn huisdeursleutel en de code van de garage had afgegeven. Deze wegneming is naar het oordeel van de rechtbank dan ook een voortzetting en daarmee ook onderdeel van de afpersing die in het café reeds een aanvang nam.

II. Deelneming

Deze afpersing past in het beeld dat Satudarah vaker personen ter verantwoording roept. Uit de camerabeelden blijkt dat het hier een Satudarah aangelegenheid betreft en dat ook chapter Geleen betrokken is. De politie herkent immers onder meer de colors van chapter Geleen en onder de aanwezigen in het café bevonden zich naast [verdachte 1] en [verdachte 2] ook andere leden van het chapter Geleen, zoals [betrokkene 1] en [betrokkene 2] . Het is dan ook niet aannemelijk dat [verdachte 1] en/of [verdachte 2] op eigen initiatief, los van clubverband, aanwezig waren in Hoensbroek. De rechtbank ziet hiervoor ook steun in het gesprek dat plaatsvindt tussen [verdachte 1] , [betrokkene 3] en [betrokkene 4] nadat deze laatste twee later die avond terugkomen. Gelet op de gang van zaken die avond concludeert de rechtbank dat hier een terugkoppeling plaatsvindt van hetgeen is gebeurd toen men met [slachtoffer 3] naar zijn woning ging. Dat het een clubaangelegenheid was blijkt tevens uit de omstandigheid dat [betrokkene 3] en [betrokkene 5] (beiden gelieerd aan Satudarah) de volgende dag in gesprek gaan met de eigenaar van de Golf, [slachtoffer 4] , met als doel de verkrijging van de kentekenpapieren.

Niet is gebleken dat [verdachte 1] en [verdachte 2] zelf daadwerkelijk fysiek geweld hebben gebruikt en ook is niet gebleken dat zij een bijdrage hebben geleverd aan de verbale intimidatie in de memberroom. Evenwel waren zij reeds langere tijd lid van en bekleedden zij een kaderfunctie binnen Satudarah. Voorts is [verdachte 2] mee naar België, naar de woning van [slachtoffer 3] , gegaan en is hij kort daarna door de politie aangehouden in de meegenomen Golf, terwijl hij tevens nog de sleutel van de Polo en de huissleutel van [slachtoffer 3] in zijn fouillering had. Nu het een Satudarah aangelegenheid betrof waarbij ook [verdachte 1] als president van het chapter Geleen aanwezig is, acht de rechtbank het ondenkbaar dat [verdachte 2] een dergelijke actie had kunnen doen, zonder toestemming van zijn president. Zodoende hebben zij zich aangesloten bij het eerder toegepaste geweld en de dreiging daarmee.

De verdediging heeft aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat [verdachte 1] in de ruimte waar de mishandeling van [slachtoffer 3] geschiedde aanwezig was, nu in de richting waarin alle personen zich vanuit het café begeven niet alleen de memberroom is maar ook een rokersruimte en een doorgang naar buiten. De rechtbank wijst dit scenario -in het licht van de overige bewijsmiddelen- van de hand, gelet op de verklaring van [slachtoffer 3] dat [verdachte 1] wel in de memberroom aanwezig was. Overigens heeft [verdachte 1] niet ontkend in de vergaderruimte aanwezig te zijn geweest.

Door ondanks voormelde omstandigheden zich niet te distantiëren en toch zijn bijdrage te leveren in de vorm van een getalsmatige versterking in deze dreigende, intimiderende sfeer in de context van de motorclub, is de rechtbank van oordeel dat [verdachte 1] als medepleger kan worden aangemerkt.

Partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen dat ook [slachtoffer 4] is afgeperst. Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt in het dossier bewijs van dwang jegens [slachtoffer 4] alsmede van een daadwerkelijke afgifte van goederen. De rechtbank acht evenmin bewezen dat binnen de tenlastegelegde periode (15-16 maart 2016) aan [slachtoffer 3] opdracht is gegeven zijn verklaring in te trekken. Tot slot acht de rechtbank de afpersing van de code van de garagepoort niet bewezen omdat volgens vaste jurisprudentie een code immers geen goed is in de zin van artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht. Daarom zal de rechtbank verdachte vrijspreken van deze onderdelen van de tenlastelegging.

3.3.3

Feit 3 (ZD Keep: slachtoffer [slachtoffer 5] )

Vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, al dan niet samen met anderen, [slachtoffer 5] heeft afgeperst.

Het dossier bevat aanwijzingen dat [slachtoffer 5] met Bad Standing uit Satudarah is gezet en dat deze kwestie veel onrust bij zijn vader heeft veroorzaakt. Tevens zijn er aanwijzingen, in de vorm van diverse WhatsApp-chats en verklaringen van zijn ouders, dat [slachtoffer 5] geld aan verdachte moest betalen. De achtergrond van die betalingen blijkt echter niet concreet uit het dossier. Daarnaast bevat het dossier geen bewijs van geweld of dreiging daarmee teneinde [slachtoffer 5] te dwingen tot de afgifte van het geld. [slachtoffer 5] zelf wil hier niet over verklaren, vader [slachtoffer 5] meldt enkel dat zijn zoon geld aan Satudarah moet betalen en moeder [slachtoffer 5] verklaart, daar waar het geweld en/of dreiging met geweld jegens haar zoon betreft, niets uit eigen wetenschap. Bij haar ontstaat pas angst nadat de politie haar de TCI informatie voorhoudt.

De rechtbank zal verdachte derhalve vrijspreken van deze afpersing.

3.3.4

Feit 4 (ZD Witgat: slachtoffer [slachtoffer 2] )

Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht bewezen dat verdachte samen met anderen [slachtoffer 2] in de periode van 1 tot en met 6 september 2017 heeft afgeperst. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Op 14 juni 2017 vond een eerste bespreking met [slachtoffer 2] plaats in de memberroom van Satudarah in Geleen. Daarbij werd [slachtoffer 2] door onder meer [verdachte 1] aangesproken op zijn gedrag: hij zou zonder overleg hebben meegereden in een stoet waarin ook leden van de rivaliserende motorclub No Surrender meereden. [verdachte 2] en [verdachte 4] waren ook bij deze bespreking aanwezig.

Op 1 september 2017 vond vervolgens een Bad Standing plaats. [slachtoffer 2] moet zijn colors (hesje) inleveren, hij krijgt een boete van 5.500 euro, hij moet zijn motor inleveren en te horen is dat hij de nodige klappen krijgt. Deze klappen hebben aantoonbaar letsel tot gevolg. Er wordt door de aanwezigen voorts van alles besproken en geregeld om te bewerkstelligen dat de opgelegde boetes (geld en motor) ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk geïnd kunnen worden.

De politie herkende reeds [verdachte 1] , [verdachte 2] en [verdachte 4] als drie van de aanwezigen in de memberroom. De rechtbank heeft daarnaast – aan zijn groot postuur en kaal hoofd – ook [verdachte 3] herkend. Tot slot heeft de rechtbank na bestudering van de camerabeelden geconstateerd dat de politie ten onrechte [verdachte 5] heeft herkend als een van de aanwezigen. De rechtbank herkent deze persoon – aan zijn postuur en houding – als [verdachte 6] .

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [slachtoffer 2] en zijn partner meteen na de mishandeling en de dagen daarna in totaal 7.500 euro van hun rekeningen opnemen. De rechtbank stelt vast dat dit bedrag net voldoende was om de boete die het gevolg was van de Bad Standing van 5.500 euro te betalen en de reparatienota van zijn motor ten bedrage van 1896 euro aan [naam motorzaak] te betalen. Ook blijkt uit de bewijsmiddelen dat [slachtoffer 2] bij de betaling van deze nota aangeeft dat anderen zijn motor zullen ophalen, hetgeen op

6 september 2017 ook geschiedt.

I. Afpersing

De rechtbank ziet zich hierbij voor de vraag gesteld of het geweld en de dreiging daarmee ook gericht was op de afgifte van het geld en de motor. Zij beantwoordt die vraag positief. Hoewel het dossier aanwijzingen bevat dat Satudarah-leden weten dat een Bad Standing gepaard gaat met een “boete” van 5.500 euro en het inleveren van de – zelf gekochte – motor, gaat het de rechtbank te ver om daaruit de conclusie te trekken dat het geweld en de dreiging daardoor niet in causaal verband staan met de incasso van die “boete”. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van dreiging en intimidatie door de besloten setting, de hoeveelheid personen, de wijze van ondervraging en het gebruikte geweld teneinde te verkrijgen waar men recht op meende te hebben. De schreeuwende uitlating “alles inleveren!” in deze setting maakt ook wel duidelijk dat het slachtoffer geen keuze had. Zo bezien wordt het geweld en de dreiging ingezet om te verzekeren dat het slachtoffer meewerkte aan het op zeer korte termijn kunnen incasseren van de “boete”. Dit maakt dat er wel degelijk een direct causaal verband is tussen de afgifte van goederen en dreiging en geweld. De omstandigheid dat andere personen enkele dagen later zelf de motor van het slachtoffer hebben opgehaald bij een motorzaak maakt dit niet anders. Dit ophalen was slechts mogelijk omdat [slachtoffer 2] eerder bij [naam motorzaak] had aangegeven dat derden zijn motor zouden komen afhalen en is dus een voortzetting en daarmee ook onderdeel van de afpersing die in het clubhuis een aanvang nam.

II. Deelneming

Ten aanzien van [verdachte 1] en [verdachte 6] is de rechtbank van oordeel dat uit de OVC zonder meer blijkt van een zodanige bijdrage in de voor [slachtoffer 2] gecreëerde setting, dat die bijdrage als wezenlijk kan worden gekwalificeerd en – mede onder de omstandigheden zoals die hiervoor al zijn genoemd – voldoende is om te concluderen tot een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de afpersing. Zo had [verdachte 1] daadwerkelijk een aanzienlijke rol in de verbale intimidatie en concludeert de rechtbank op basis van de beelden dat beiden ( [verdachte 1] én [verdachte 6] ) daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de mishandeling van [slachtoffer 2] .

[verdachte 2] , [verdachte 4] en [verdachte 3] hebben in verhouding tot de hiervoor genoemde verdachten een geringere bijdrage gehad, zowel fysiek als verbaal. Niet is gebleken dat zij zelf daadwerkelijk fysiek geweld hebben gebruikt en ook is niet gebleken dat zij een bijdrage hebben geleverd aan de verbale intimidatie. Evenwel waren zij reeds lang lid van en bekleedden zij een kaderfunctie binnen Satudarah. Naar het oordeel van de rechtbank kan het derhalve niet anders dan dat zij op de hoogte waren van de gang van zaken op een avond als deze. Blijkens de bewijsmiddelen zoals gebezigd bij de criminele organisatie werden er immers met enige regelmaat klappen uitgedeeld (zie bijvoorbeeld het geval [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] , [slachtoffer 10] en de angst die [slachtoffer 11] hiervoor reeds in 2016 had). De rechtbank verwijst hiervoor tevens naar de in de bewijsmiddelen opgenomen uitlatingen van [verdachte 1] over de aframmelingen van [slachtoffer 12] , van [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] en zijn mededeling (als het over vieze klappen geven gaat) dat het chapter Geleen daarom bekend staat en dat als mensen ontboden worden in Geleen ze al voor 99% zeker weten dat ze rammel gaan krijgen. Door desondanks zich niet te distantiëren en toch hun bijdrage te leveren in de vorm van een getalsmatige versterking in deze dreigende, intimiderende sfeer in de context van de motorclub, is de rechtbank van oordeel dat ook [verdachte 2] , [verdachte 4] en [verdachte 3] als medeplegers kunnen worden aangemerkt. De suggestie dat [verdachte 3] de ruimte wellicht verlaten zou hebben, vindt overigens geen steun in het dossier en is naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk geworden, te meer nu hij dit zelf niet heeft verklaard.

3.3.5

Feiten 5 en 6 (ZD Grutto: slachtoffer [slachtoffer 1] )

Partiële nietigheid van de tenlastelegging inzake feit 6?

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat voor wat betreft het ten laste gelegde geweld partiële nietigheid van de tenlastelegging, dan wel de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, dan wel vrijspraak dient te volgen. Daartoe heeft hij – kort gezegd – aangevoerd dat het geweld al is opgenomen in de tenlastelegging van de afpersing (feit 5) en dat zulks zich verzet tegen bewezenverklaring van diezelfde feitelijkheden bij de wederrechtelijke vrijheidsberoving (feit 6).

De rechtbank overweegt als volgt.

Voor zover de raadsman hiermee doelt op het ne bis in idem beginsel, is de rechtbank van oordeel dat van een dergelijke situatie geen sprake is. Het ne bis in idem beginsel houdt

– kort gezegd – een bescherming in tegen een dubbele vervolging wegens hetzelfde feitelijk gebeuren als waarvoor men reeds eerder is veroordeeld, vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. Hoewel diverse onderdelen zowel deel uitmaken van de ten laste gelegde afpersing als van de vrijheidsberoving, zijn dit niet dezelfde feiten in de zin van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht. Daarentegen is de rechtbank van oordeel dat een situatie als deze gedekt wordt door de samenloopbepaling in artikel 57 van het Wetboek van strafrecht. De rechtbank verwerpt dus het verweer.

Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht bewezen dat verdachte en zijn medeverdachten het slachtoffer [slachtoffer 1] op 1 en 2 december 2017 hebben afgeperst en van zijn vrijheid hebben beroofd en beroofd gehouden. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Na een eerdere bespreking op woensdag 29 november 2017, moest [slachtoffer 1] zich op vrijdag

1 december 2017 wederom melden in het clubhuis van de Satudarah in Geleen. Eenmaal binnen moest hij uiteindelijk plaatsnemen in de memberroom, te midden van meer dan 10 personen waaronder de verdachten. Vervolgens werd hij ondervraagd over en verantwoordelijk gehouden voor een kennelijk mislukte hennepteelt waarbij leden van Satudarah benadeeld zouden zijn. Uit de OVC, zowel de beelden als het geluid, blijkt zonder meer dat [slachtoffer 1] gedurende deze avond flinke klappen kreeg van diverse aanwezigen in de memberroom. Uiteindelijk werd door leden van Satudarah bepaald dat [slachtoffer 1] hen een geldbedrag van zo’n 50.000 euro schuldig was, dat hij zo spoedig mogelijk en op welke wijze dan ook diende te voldoende. Onmiddellijk werd hij gedwongen zijn zakken, met daarin zijn huissleutel, leeg te maken, en werd hij gedwongen zijn adres te geven. Verdachte en/of een aantal mededaders zijn vervolgens naar de woning van [slachtoffer 1] gegaan om onder meer zijn auto als betaling op te halen. Het lukte overigens niet [slachtoffer 1] ’ s auto mee te nemen, maar wel werden zijn paspoort, pinpas en pincode meegenomen. Gedurende deze hele periode mocht [slachtoffer 1] het clubhuis niet verlaten.

I. Afpersing

De rechtbank ziet zich hierbij voor de vraag gesteld of het geweld ook gericht was op de incasso van de opgelegde schuld. Zij beantwoordt die vraag bevestigend. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van dreiging en intimidatie door de besloten setting, de hoeveelheid personen, de wijze van ondervraging en het gebruikte geweld teneinde [slachtoffer 1] te dwingen tot afgifte. De rechtbank is van oordeel dat het geweld en de dreiging daarmee wordt ingezet om te verzekeren dat het slachtoffer meewerkt aan het kunnen incasseren van de opgelegde schuld. De afgifte van goederen (te beginnen met de huissleutel) is het directe gevolg van die dreiging en geweld. Ook al zijn diverse personen daarna zelf naar de woning van het slachtoffer gegaan en hebben zij daarbij zelf goederen meegenomen van het slachtoffer, deze wegneming is naar het oordeel van de rechtbank een voortzetting en daarmee ook onderdeel van de afpersing die in het clubhuis een aanvang nam.

II. Vrijheidsberoving

Ten tijde van de ondervraging in de memberroom en in de periode dat diverse personen de woning van [slachtoffer 1] bezochten moest [slachtoffer 1] in het clubhuis blijven. Allereerst werd in de memberroom een situatie gecreëerd, die naar het oordeel van de rechtbank zodanig intimiderend en dreigend was dat [slachtoffer 1] redelijkerwijs niet de mogelijkheid had om de memberroom te verlaten. Hoewel van daadwerkelijke opsluiting geen sprake was, werd hij door de ook hiervoor genoemde besloten setting, de hoeveelheid personen, de wijze van ondervraging en het gebruikte geweld in een situatie gebracht waaraan hij zich niet kon onttrekken. Aldus is naar het oordeel van de rechtbank sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Nadien moest hij bovendien ook nog in een andere ruimte wachten totdat men terug was van zijn woning. Daarbij werd hij bewaakt. Naar het oordeel van de rechtbank had [slachtoffer 1] ook in die periode niet de mogelijkheid om weg te gaan - bovendien had hij toen zijn sleutels niet meer - en is hierbij sprake van het beroofd houden van zijn vrijheid. Voor de hele avond geldt overigens ook dat het [slachtoffer 1] mede door diverse uitlatingen zoals die uit de OVC blijken (zoals ‘je gaat niet weg voordat het geregeld is’ en ‘wil je hier wegkomen?’) meermalen duidelijk werd gemaakt dat hij die avond niet zomaar, vrijelijk het pand kon verlaten.

III. Deelneming

Ten aanzien van [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 4] , [verdachte 3] , [verdachte 8] en [verdachte 7] is de rechtbank van oordeel dat uit de verklaringen van [slachtoffer 1] in combinatie met de OVC zonder meer blijkt van een zodanige fysieke dan wel verbale bijdrage in de voor [slachtoffer 1] gecreëerde bedreigende setting, dat die bijdrage als wezenlijk kan worden gekwalificeerd – mede onder de omstandigheden zoals die hiervoor al meerdere keren zijn genoemd – en op basis waarvan een nauwe en bewuste samenwerking gericht op zowel de afpersing als de vrijheidsberoving kan worden vastgesteld.

Partiële vrijspraken

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen omtrent de hennepkwekerij in Susteren onder de afpersing én de wederrechtelijke vrijheidsberoving ten laste is gelegd. Hoewel wellicht ingegeven door de dwang om geld af te staan, was het [slachtoffer 1] ’ s eigen idee om naar Susteren te gaan teneinde daar een hennepkwekerij c.q. -opslag te bezoeken die eventueel geript zou kunnen worden. Nu dit op eigen initiatief van [slachtoffer 1] was en voor wat betreft de reis naar Susteren ook overigens niet blijkt van dwang, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank geen deel meer uit van de afpersing, noch van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Van dat onderdeel zal verdachte derhalve vrijgesproken worden.

3.3.6

Feit 7 (ZD Witwassen)

Vrijspraak

Verdachte wordt verweten dat hij bijna 77 duizend euro heeft witgewassen. Dit verwijt is gebaseerd op een eenvoudige kasopstelling, waarin de contante inkomsten en uitgaven over de periode van 1 januari 2011 tot en met 6 december 2017 zijn vergeleken.

De rechtbank stelt voorop dat het gebruik van een kasopstelling bij de beoordeling of er sprake is geweest van witwassen in de jurisprudentie algemeen is aanvaard. De eenvoudige kasopstelling heeft uitsluitend betrekking op de contante geldstromen. De totale contante uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare legale contante gelden. Van contant geld kan niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Een groot verschil tussen de contante uitgaven en het legaal verklaarbare contante inkomen wijst op het bestaan van een onbekende contante inkomstenbron.

Naar inmiddels bestendige jurisprudentie kan, in een geval zoals dat zich hier voordoet, witwassen bewezen worden geacht indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn. Het ligt op de weg van het openbaar ministerie om zicht te bieden op het bewijs waaruit zodanige feiten en omstandigheden kunnen worden afgeleid.

Allereerst zal de rechtbank daarbij moeten vaststellen of de – door het openbaar ministerie – aangedragen feiten en omstandigheden van dien aard zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen.

Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

Het zaakdossier witwassen / wederrechtelijk verkregen voordeel (pg. 2680 e.v.) geeft het onderzoek en de resultaten weer van het financiële onderzoek jegens verdachte. Dit onderzoek was gericht op zowel witwassen als vaststelling van wederrechtelijk verkregen voordeel. Hoewel het (opsporings)onderzoek naar witwassen en wederrechtelijk verkregen voordeel overeenkomsten kan vertonen, mag niet uit het oog worden verloren dat juridische toetsingskaders hieromtrent aanzienlijk verschillen. Witwassen betreft een misdrijf dat voor bewezenverklaring wettig en overtuigend bewijs ex art. 338 Sr vereist en waarvoor de bewijsregels en in het bijzonder bewijsminima als genoemd in de daaropvolgende artikelen gelden. Een ontnemingsmaatregel daarentegen kan ex art. 36e Sr al worden opgelegd indien sprake is van aanwijzingen van strafbare feiten. Daarbij wordt de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel ex art. 511f Sv ‘slechts’ geschat, op basis van wettige bewijsmiddelen zonder dat daarbij de bewijsminima van kracht zijn. Tot slot is het in strafzaken aan het openbaar ministerie om het bewijs te leveren van strafbare feiten, terwijl in ontnemingsprocedures veeleer een bewijslastverdeling naar redelijkheid en billijkheid geldt. Aldus is de beoordeling van het ten laste gelegde witwassen met meer juridische waarborgen omkleed dan de schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarmee zal dus rekening moeten worden gehouden bij het onderzoek naar witwassen dan wel wederrechtelijk verkregen voordeel, de presentatie van de resultaten daarvan en de beoordeling.

De rechtbank kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het hiervoor omschreven onderscheid onvoldoende onderkend is in deze zaak. Daartoe overweegt zij het volgende.

In het overzichtsproces-verbaal (pg. 2685-2716) worden de termen ‘witwassen’ en ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ kennelijk willekeurig door elkaar gebruikt om schijnbaar hetzelfde aan te tonen. Daarnaast blijken diverse stellingen gebaseerd op vermoedens en aannames. Bovendien is de onderzoeksperiode gebaseerd op de zogenaamde voordeelfictie die is neergelegd in het derde lid van art. 36e Sr. Op grond daarvan kunnen

– kort gezegd – uitgaven en voorwerpen gedurende zes jaren voorafgaand aan het strafbare feit, waaraan geen legale bron ten grondslag kan worden gelegd, geacht worden uit wederrechtelijk verkregen voordeel te zijn betaald. Dit betreft een mogelijkheid die een ontnemingsprocedure biedt en die geen toepassing vindt in een dagvaardingsprocedure als deze. Zulks doet immers afbreuk aan de bewijsregels en –minima zoals hiervoor weergegeven.

Over die periode ook nog het volgende. Gebleken is dat verdachte in de periode tot en met 23 mei 2012 gedetineerd heeft gezeten (pg. 2690). Het onderzoek gaat er echter van uit dat verdachte in die periode desalniettemin geld heeft witgewassen, te weten 22.304 euro (pg. 2702). Uit het dossier blijken evenwel geen feiten en omstandigheden ter ondersteuning van dit uitgangspunt. Daarnaast is het vermoeden van witwassen gebaseerd op de rol van verdachte binnen Satudarah (pg. 2688). Elders uit het dossier blijkt dat verdachte eerst op 5 juli 2013 prospect en op 27 juni 2014 full member is geworden (pg. 811 van het beslagdossier). Voor zover de stelling is dat verdachte gelden in relatie tot Satudarah heeft witgewassen, ligt het voor de hand dat zulks pas vanaf het moment dat verdachte full member is het geval is geweest. Dat zou betekenen dat van witwassen in de periode van 23 mei 2012 tot 27 juni 2014 nog geen sprake kon zijn, hetgeen betekent dat een bedrag van (25 maanden x 1.399 euro =) 34.975 euro ten onrechte als Nibud-uitgaven is toegekend (pg. 2702), nog los van eventuele andere uitgaven in die periode die zijn meegenomen in de kasopstelling.

Een andere aanname is dat de boetes van een drietal auto’ s tot een totaalbedrag van 1.895,26 euro (te weten van twee BMW’ s en de Porsche, zie pg. 2701) door verdachte werden afgedragen aan de kentekenhouders. Deze aanname is gebaseerd op de verklaring van getuige [getuige 1] , die verklaarde dat één boete in relatie tot een motor door verdachte werd betaald (pg. 2700). Uit het dossier blijken echter voor een “extrapolatie” van die verklaring geen feiten en omstandigheden ter ondersteuning.

Voorts zijn diverse contante geldbedragen onder verdachte en in zijn woning aangetroffen. Over een deel hiervan, te weten 800 euro aangetroffen in een roze doosje en 2.215 euro aangetroffen in een “kluis boek” (pg. 2704), heeft verdachte onmiddellijk verklaard dat dit geld van zijn kinderen was (pg. 2710). Dit is geen op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring, maar deze bedragen zijn desalniettemin meegenomen in de kasopstelling.

De hiervoor genoemde discutabele bedragen in het kader van de kasopstelling belopen in totaal 62.189,26 euro Dat zou beteken dat van het gestelde witwasbedrag van 76.943,02 euro nog 14.753,76 zou resteren over een periode van ruim 41 maanden. Dat betekent een fors lager en relatief ook geringer bedrag dat witgewassen zou zijn.

Daarbij komt nog het volgende. Aan verdachte is ten laste gelegd het alleen plegen van witwassen en niet het medeplegen van witwassen. In het onderzoek zijn echter de inkomsten en uitgaven van het hele gezin betrokken en daarbij is geen onderscheid gemaakt welke transacties aan verdachte dan wel zijn partner zijn toe te rekenen. Aldus kan de vraag gesteld worden in hoeverre het terecht is dat alle transacties volledig aan verdachte worden toegerekend.

Tot slot heeft de rechtbank geconstateerd dat, hoewel de stelling van het openbaar ministerie begrijpelijk is, uit het dossier niet is gebleken van geldstromen die in relatie te brengen zijn met de bewezenverklaarde feiten. Voor zover al eventuele criminele gelden zichtbaar zijn, zoals uit de Bad Standings van [slachtoffer 5] en [slachtoffer 2] , lijken die juist richting de (landelijke) clubkas te gaan en niet naar individuele personen.

Gelet op de hiervoor weergegeven gebreken in de onderzoeksopzet, het ontbreken van aanwijzingen dat verdachte het - vermeende - tekort aan legale inkomsten heeft aangevuld met opbrengsten uit crimineel handelen, alsmede het uiteindelijk relatief geringe bedrag dat wellicht resteert, is de rechtbank van oordeel dat de – door het openbaar ministerie – aangedragen feiten en omstandigheden niet van dien aard zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen. Een verklaring voor de herkomst van het geld is dan ook niet vereist. Daartoe is het aanwezige bewijs (in onderhavige strafzaak) ontoereikend. Daarom acht de rechtbank dan ook niet bewezen verdachte ruim 76 duizend euro heeft witgewassen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

3.3.7

Feit 8 (ZD Opiumwet)

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen bewezen dat verdachte een hoeveelheid cocaïne aanwezig heeft gehad.

De raadsman heeft de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie bepleit op de grond dat sprake zou zijn van (netto) minder dan 0,5 gram cocaïne hetgeen op grond van de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs niet tot vervolging zou behoren te leiden.

De rechtbank overweegt als volgt. De Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (Staatscourant 2018, 42356) schrijft voor – kort gezegd – dat bij een geringe hoeveelheid harddrugs van 0,5 gram of minder afstand en onttrekking aan het verkeer aangewezen zijn. Onder verdachte zijn in beslag genomen twee sealtjes van bruto 1,01 en 0,72 gram met daarin vermoedelijke cocaïne. Monsters van deze stoffen zijn voor nader onderzoek naar het NFI gestuurd (zie pg. 779 van het beslagdossier) en nadien positief getest op de aanwezigheid van cocaïne. Aldus kan niet de exacte hoeveelheid worden vastgesteld van de cocaïne die verdachte voorhanden had. Evenwel acht de rechtbank het aannemelijk dat van een brutogewicht van 1,73 gram minst genomen 0,50 gram zal resteren. De rechtbank ziet hierin, anders dan de raadsman, geen vervolgingsbeletsel op grond van de Richtlijn.

3.3.8

Feit 9 (AK-47)

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen bewezen dat verdachte de onder 9 ten laste gelegde AK-47 en patronen voorhanden heeft gehad. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

Hoewel het voorwerp alleen zichtbaar is op de OVC en niet fysiek door de forensische opsporing onderzocht is kunnen worden, is de rechtbank van oordeel dat de beschrijving van het voorwerp op grond van de OVC voldoende gedetailleerd is om te kunnen concluderen dat daadwerkelijk sprake is van een vuurwapen. Steun hiervoor vindt de rechtbank in de gemaakte opmerkingen waarin gezegd wordt “handschoenen aan” hetgeen uiteraard in verband staat met eventuele vingerafdrukken. Alleen blijft in het midden of het een automatische dan wel semi-automatische variant is, hetgeen enkel gevolgen heeft voor de kwalificatie in die zin dat geen sprake is van een wapen van categorie II, maar van categorie III. Nu de strafmaat van een vuurwapen van de categorie III gelijk is aan die van een wapen van de categorie II, is er verder dan ook geen noodzaak en heeft verdachte geen belang om in de bewezenverklaring een keuze hierin te maken. Hoewel het wapen door een onbekend gebleven persoon aan verdachte is overhandigd en later ook weer door deze persoon is meegenomen, is de rechtbank van oordeel dat verdachte wel degelijk de beschikkingsmacht over het wapen had. Verdachte was als president van zijn chapter in zijn eigen memberroom aanwezig, kreeg de AK-47 in handen en werd vervolgens ook nog eens in de gelegenheid gesteld daarmee buiten het zicht van de camera meerdere schoten te lossen.

3.4

De bewezenverklaring

Op grond van de in bijlage II opgenomen bewijsmiddelen en de hiervoor weergegeven overwegingen, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

Feit 1:

hij in of omstreeks de periode van 12 december 2014 tot en met 6 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen en/of elders in Nederland,

als leider heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit hem, verdachte en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 5] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 6] ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten

 • -

  diefstal voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door geweld en/of bedreiging met geweld en

 • -

  afpersing en

 • -

  bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling en

 • -

  (zware) mishandeling en

 • -

  handelen in strijd met de Wet wapens en munitie en

 • -

  handelen in strijd met de Opiumwet.

Feit 2:

hij op 15 maart 2016 in de gemeente Heerlen en/of elders in Nederland en/of Maasmechelen (België) en/of elders in België, tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  de huisdeursleutel en

 • -

  de sleutel van de Volkswagen Polo en

 • -

  een (Nokia) mobiele telefoon en

 • -

  een personenauto (merk/type Volkswagen Golf met Duits kenteken [kenteken 1] ),

toebehorend aan die [slachtoffer 3] of [slachtoffer 4] ,

welk geweld en bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders

 • -

  die [slachtoffer 3] naar de memberroom van Satudarah Motor Club, chapter South Border hebben laten komen en

 • -

  aan die [slachtoffer 3] hebben toegevoegd dat hij een hoeveelheid geld moet betalen en

 • -

  in deze memberroom meermalen tegen het hoofd van die [slachtoffer 3] hebben geslagen en

 • -

  aan die [slachtoffer 3] hebben toegevoegd dat hij in verband met die betaling een dan wel twee personenauto(' s ) (VW Golf en VW Polo) moet afgeven en

 • -

  met die [slachtoffer 3] naar de woning van die [slachtoffer 3] in Maasmechelen (België) zijn gereden, zulks terwijl zijn mededader( s ) die [slachtoffer 3] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond en hem (daarbij) de woorden heeft/hebben toegevoegd "van het moment dat je wat doet schiet ik je in je flikker”.

Feit 4:

hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 6 september 2017 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  5.500,- euro en

 • -

  een motor (merk/type Ducati met kenteken [kenteken 2] ) en

 • -

  de kentekenpapieren van die motor en

 • -

  de reparatiekosten van die motor (1.896,- euro)

toebehorende aan die [slachtoffer 2] ,

welk geweld en bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededaders

 • -

  die [slachtoffer 2] naar de memberroom van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen hebben laten komen en

 • -

  in deze memberroom meermalen tegen het gezicht van die [slachtoffer 2] hebben geslagen en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk hebben gemaakt dat hij zijn motor moet inleveren en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk hebben gemaakt dat hij 5.500,- euro dient te betalen en

 • -

  opdracht hebben gegeven aan die [slachtoffer 2] dat hij tegen zijn vrouw moet zwijgen over dit voorval dan wel een verhaal niet in lijn met de ware gebeurtenissen dient te vertellen en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] dreigend de woorden hebben toegevoegd "Als je ooit bij een andere club komt he, wij komen jou halen" en

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk hebben gemaakt dat hij de (kenteken)papieren moet inleveren en

 • -

  met die [slachtoffer 2] naar de woning van die [slachtoffer 2] zijn gereden, om aldaar een hoeveelheid geld en de (kenteken)papieren op te halen en

 • -

  opdracht hebben gegeven aan die [slachtoffer 2] dat hij naar buiten toe dient te zwijgen over de gebeurtenissen.

Feit 5:

hij in de periode van 1 december 2017 tot en met 2 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  (een) huissleutel( s ) en

 • -

  een hoeveelheid geld en

 • -

  een pinpas en een papier met daarop de bijbehorende pincode en

 • -

  een paspoort op naam van die [slachtoffer 1] ,

toebehorende aan die [slachtoffer 1] ,

welk geweld en bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededaders

 • -

  die [slachtoffer 1] naar de memberroom van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen hebben laten komen en

 • -

  in deze memberroom meermalen tegen het gezicht van die [slachtoffer 1] hebben geslagen en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de woorden hebben toegevoegd dat hij 50.000,- euro dient te betalen als schuld en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] hebben toegevoegd dat hij zijn pinpas en bijbehorende pincode dient af te staan en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de woorden hebben toegevoegd dat hij zijn auto (merk/type Pontiac) moet inleveren en

 • -

  aan die [slachtoffer 1] dreigend de woorden hebben toegevoegd "de eerste de beste leugen die je nu vertelt, breek ik je vinger" en "ik zweer het je ey, ik breek je nek jongen".

Feit 6:

hij in de periode van 1 december 2017 tot en met 2 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met anderen,

opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders

die [slachtoffer 1] geslagen en geschopt en die [slachtoffer 1] gedurende langere tijd (tegen zijn wil) vast gehouden in het clubhuis van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen en met gebruikmaking van hun psychisch en getalsmatig overwicht voor die [slachtoffer 1] , een dusdanige situatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] belet werd zijn eigen bewegingsvrijheid te bepalen en zich te onttrekken aan de intimiderende en bedreigende invloedssfeer van verdachte en zijn mededaders en aldus die [slachtoffer 1] hebben belet te gaan waarheen hij zich wilde begeven.

Feit 8:

hij op 6 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Feit 9:

hij op 18 november 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander, een wapen van categorie III (te weten een AK-47) en patronen voorhanden heeft gehad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1:

als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

feit 2:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 4:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 5:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

feit 6:

medeplegen van iemand opzettelijk van de vrijheid beroven

en

medeplegen van iemand opzettelijk van de vrijheid beroofd houden;

feit 8:

opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

fFeit 9:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie heeft - op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht - gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 13 jaren.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om matiging van de op te leggen straf ten opzichte van de eis in verband met onterechte uitgangspunten van het openbaar ministerie en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft de rechtbank gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie. Deze criminele organisatie bestond uit de kaderleden van het chapter Satudarah Geleen, te weten: president [verdachte 1] , vice-president [verdachte 2] , sergeant at arms [verdachte 3] , secretary [verdachte 4] , treasurer [verdachte 5] en road captain [verdachte 6] . Deze criminele organisatie had het oogmerk om tal van misdrijven te plegen.

Het Geleense chapter van motorclub Satudarah is uitgegroeid tot een lokale motorclub met een – zowel lokaal als (inter)nationaal – steeds meer bedreigende en gewelddadige reputatie. [verdachte 1] had als president volledig gezag over de zaken en de (kader)leden van het chapter en de overige leden schikten zich volledig. In de drie jaren dat hij president was van Satudarah Geleen blijkt uit het dossier van een waslijst aan criminele activiteiten. De reputatie van Satudarah Geleen was zodanig, dat veel mogelijke slachtoffers geen of nauwelijks verklaringen durfden af te leggen. Desalniettemin is er wettig en overtuigend bewijs dat een aantal leden van Satudarah Geleen een criminele organisatie vormde en zich in de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan mishandelingen, afpersingen, vrijheidsberoving, wapenbezit en drugscriminaliteit.

Verdachten schuwden geen geweld. Zo werden in het clubhuis meerdere personen mishandeld. Ook is gebleken dat geweld werd beloond, in de vorm van promotie of de zogenaamde 1% patch. Daarnaast werd geweld aangemoedigd of toegejuicht, zoals bleek uit de speech die [verdachte 1] hield nadat drie landelijke kopstukken van Satudarah werden opgepakt: “Fack hun allemaal ouw hoer. We gaan geen stap opzij, voor niemand niet. (…) Ik denk dat hier binnenkort de bom gaat barsten. Als ze hier komen binnenvallen, vallen wij daar hun stad binnen. (…) We slaan gewoon alles kort en klein, we steken alles in de fik, ja (…) Hè? Molotov! Boem! Erin. Hoe vind je dat? Zo!”

Leden van Satudarah, ook van andere chapters, die zich niet aan de interne regels hielden, werden in het clubhuis in Geleen ter verantwoording geroepen en konden forse sancties verwachten. Dat betrof niet enkel degradatie in rang/functie, maar ook mishandelingen, tot zelfs verbanning uit de club (Bad Standing). Dit laatste overigens niet zonder de verplichting tot het betalen van een boete van 5.500 euro en het inleveren van de motor.

Echter, ook niet- of oud-leden werden het slachtoffer van verdachten. Personen die Satudarah in slecht daglicht gesteld of benadeeld zouden hebben, wachtte een soortgelijk lot. Zij werden thuis opgezocht of ter verantwoording geroepen in het clubhuis, waarbij zij ernstig werden mishandeld en hen een boete of schuld van tienduizenden euro’ s werd opgelegd.

Voorts is gebleken dat Satudarah Geleen belangen had in de -zowel lokale als internationale- hennepteelt. Zo konden diverse hennepplantages in verband worden gebracht met Satudarah.

Tot slot is gebleken dat de organisatie gericht was op verboden wapenbezit. Bij diverse leden zijn thuis wapens en/of munitie aangetroffen. In het clubhuis is zelfs een AK-47 aanwezig geweest, waarmee ook nog eens schoten zijn gelost. Geen enkel lid heeft het wapenbezit veroordeeld, het in bezit hebben van een wapen werd als normaal beschouwd.

Zoals al opgemerkt hebben personen die bij de politie hebben aangegeven dat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf gepleegd door leden van Satudarah Geleen dan wel waarvan de politie dat vermoedde, geen of nauwelijks verklaringen durven afleggen. Zij vrezen voor hun veiligheid, omdat zij bang zijn om (opnieuw) met geweld geconfronteerd te worden. Dat deze angst terecht is, blijkt uit de strafbare feiten die leden van Satudarah Geleen in de afgelopen jaren hebben gepleegd.

De toonaangevende reputatie van Satudarah Geleen blijkt uit de omstandigheid dat andere chapters, zoals Heerlen en Venlo, hun oorsprong en opleiding kenden in Geleen. Vandaaruit zijn diverse leden “uitgevlogen” en voor zichzelf begonnen. Bovendien bleek dat ook kwesties van andere chapters in Geleen besproken en afgedaan werden. Zo had slachtoffer [slachtoffer 2] geen enkele relatie met het chapter in Geleen, maar kreeg hij daar toch zijn Bad Standing.

Los van het voorgaande, bleken er nog tal van omstandigheden die duidden op de criminele aard van het samenwerkingsverband, zeker bezien in het licht van die misdrijven. Zo probeerde men op allerlei manieren uit het zicht van politie en justitie te blijven. Leden werden gedwongen voorzichtig om te gaan met communicatiemiddelen, het gebruik van PGP-telefoons werd gestimuleerd, eerder genoemde mishandelingen en afpersingen vonden plaats in de besloten setting van het clubhuis, zonder externe getuigen en met enkel leden die een zwijgplicht hebben naar buitenstaanders. Slachtoffers werd duidelijk gemaakt dat zij niks mochten vertellen, een verhaal moesten verzinnen voor familie, en dat hun problemen nog groter zouden worden als ze zich daar niet aan hielden. Kort gezegd: wat er gebeurt in de club, blijft in de club. Ook bleek men in staat om een – doorgaans vertrouwelijk – strafdossier in bezit te krijgen en werd na een schietpartij in Blerick besproken dat alles dat te relateren was aan Satudarah moest verdwijnen: wegmaken van bewijs dus.

Gelet op het voorgaande heeft verdachte leiding gegeven aan een criminele organisatie, waarbinnen het plegen van strafbare feiten werd gestimuleerd en gefaciliteerd. De feiten werden gepleegd in de context van het lidmaatschap van het chapter Satudarah Geleen. Een ieder die het clubbelang in de ogen van de verdachten in gevaar kon brengen werd gesanctioneerd of werd anderszins slachtoffer van geweld en intimidatie.

Verdachte had als president en leider een uitermate groot aandeel in de verwezenlijking van de criminele doelen van het samenwerkingsverband dat hij binnen het chapter Satudarah Geleen vormde met de andere vijf kaderleden. De periode van deelname aan deze zeskoppige criminele organisatie bedroeg circa 3 jaren. Hij heeft zich voorts schuldig gemaakt aan drie afpersingen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapen- en drugsbezit.

Zo heeft hij samen met anderen [slachtoffer 3] , een voormalig hangaround van de club, afgeperst. Deze zou Satudarah “een stelletje treinkapers” hebben genoemd. Dat werd hem niet in dank afgenomen en daarvoor werd hij in het clubhuis in Hoensbroek mishandeld, werd hem een boete opgelegd van circa 60.000 euro en werd hij gedwongen zijn auto af te staan als gedeeltelijke borg voor zijn boete.

Ook heeft hij samen met anderen [slachtoffer 2] , een lid van een ander chapter, afgeperst. Deze zou zich niet aan de clubregels hebben gehouden en werd daarom in het clubhuis in Geleen met Bad Standing uit de club gezet. Dat betekende flinke klappen, een boete van 5.500 euro en - na betaling van de reparatienota van bijna 2.000 euro- het inleveren van zijn eigen motor.

Voorts heeft hij samen met anderen [slachtoffer 1] , een huurling voor het opzetten en onderhouden van een met Satudarah verbonden hennepkwekerij, afgeperst. Deze zou de boel belazerd hebben ten koste van onder meer een “broeder” van Satudarah Geleen. Als sanctie kreeg ook hij klappen in het clubhuis, werd hem een boete van zo’n 50.000 euro opgelegd en werd hij gegijzeld gedurende de periode waarin zijn woning in Heerlen werd doorzocht op waardevolle spullen.

Tot slot was verdachte in het bezit van cocaïne en heeft hij in het clubhuis een AK-47 vuurwapen gehad, waarmee hij bovendien diverse schoten heeft gelost.

De afpersingen en vrijheidsberoving zijn ernstige strafbare feiten, waarbij de impact op de slachtoffers zeer groot is/kan zijn. Ook het voorhanden hebben van vuurwapens en harddrugs zijn ernstige strafbare feiten.

Verder was hij in het kader van de criminele organisatie betrokken bij nagenoeg alle overige criminele activiteiten die ook hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie.

Al deze vormen van criminaliteit werken ontwrichtend en ondermijnend voor de samenleving.

De rechtbank zal bij het opleggen van de straf in strafverzwarende zin rekening houden met het feit dat verdachte een initiërende en leidende rol in de criminele organisatie heeft gehad. Voorts neemt de rechtbank als strafverzwarend in aanmerking dat verdachte reeds tweemaal eerder veroordeeld is tot jarenlange gevangenisstraffen wegens levensdelicten alsmede voor openlijke geweldpleging en verboden handelingen met harddrugs. Gelet hierop in combinatie met de bevindingen in deze zaak, kan de rechtbank niet anders concluderen dan dat het plegen van strafbare feiten voor verdachte een levensstijl is. De rechtbank schat de kans op recidive dan ook hoog in.

Van andere bijzondere persoonlijke omstandigheden die in strafmatigende zin moeten meewegen in de op te leggen straf, is de rechtbank niet gebleken.

Al het voorgaande afwegende is de rechtbank van oordeel dat een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd is. Deze straf zal lager zijn dan door het openbaar ministerie geëist, omdat de rechtbank verdachte van een aantal feiten vrijspreekt (één afpersing en witwassen), waarvoor de officieren van justitie tot bewezenverklaring hebben gerekwireerd en omdat zij het geheel van feiten gelet op straffen in soortgelijke zaken anders waardeert. Zij beoordeelt een afpersing binnen het drugscircuit en in clubverband anders dan bij een willekeurige burger.

De rechtbank zal [verdachte 1] veroordelen tot een gevangenisstraf van 9 jaren.

7 Het beslag

Ter terechtzitting van 8 januari 2019 heeft de officier van justitie een beslaglijst overgelegd, waarop staan vermeld diverse geldbedragen (van 230 euro, 175 euro, 800 euro, 2.215 euro en 1.176,20 euro) alsmede twee motorvoertuigen van het merk Harley Davidson (kenteken [kenteken 3] ) en BMW, type 645CI (kenteken [kenteken 4] ).

De officieren van justitie hebben gerekwireerd tot verbeurdverklaring van de genoemde geldbedragen en motorvoertuigen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Uit het dossier blijkt dat op zowel de Harley Davidson, de BMW als de geldbedragen uiteindelijk conservatoir beslag ex artikel 94a van het Wetboek van Strafrecht is gelegd (zie pg. 914 e.v. van het beslagdossier). Dientengevolge zal de rechtbank over die voorwerpen thans geen beslissing nemen, omdat die in beslag zijn genomen ter voldoening van onder meer een eventuele geldboete of ontnemingsmaatregel.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen:

 • -

  47, 57, 140, 282, 317 van het Wetboek van Strafrecht,

 • -

  2, 10 van de Opiumwet,

 • -

  26, 55 van de Wet wapens en munitie,

zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 3 en 7 ten laste gelegde feiten;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 9 jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.A.G. van Baal, voorzitter, mr. A.K. Kleine en

mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. O .A.G. Corten, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 22 februari 2019.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is – na nadere omschrijving en wijziging van de tenlastelegging – ten laste gelegd dat:

1.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 12 december 2014 tot en met 6 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen en/of elders in Nederland,

als leider en/of bestuurder heeft deelgenomen aan een organisatie (Satudarah Motor Club), bestaande uit hem, verdachte en/of [verdachte 2] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 5] en/of [verdachte 3] en/of [verdachte 6] en/of [betrokkene 11] en/of één of meer andere perso( o )n(en),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten

 • -

  diefstal al dan niet voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd door geweld en/of bedreiging met geweld, en/of

 • -

  afpersing, en/of

 • -

  bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, en/of

 • -

  (zware) mishandeling, en/of

 • -

  witwassen, en/of

 • -

  handelen in strijd met de Wet wapens en munitie, en/of

 • -

  handelen in strijd met de Opiumwet;

2.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 maart 2016 tot en met 16 maart 2016 in elk geval in de gemeente Heerlen, en/of elders in Nederland en/of Maasmechelen (België) en/of elders in België, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen onder andere op de openbare weg door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  de huisdeursleutel en/of

 • -

  de sleutel van de Volkswagen Polo en/of

 • -

  een (Nokia) mobiele telefoon en/of

 • -

  de code van de garagepoort en/of

 • -

  een personenauto (merk/ type Volkswagen Golf met Duits kenteken [kenteken 1] ) en/of

 • -

  een kentekenbewijs (van de Volkswagen Golf)

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorend aan die [slachtoffer 3] en/of die [slachtoffer 4] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader( s ),

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweldhierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader( s )

 • -

  die [slachtoffer 3] naar de memberroom althans de vergaderruimte van Satudarah Motor Club, chapter South Border heeft/hebben laten komen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 3] heeft/ hebben toegevoegd dat hij een geldbedrag 65.000,- Euro, althans een hoeveelheid geld moet betalen en/of

 • -

  in deze memberroom althans vergaderruimte meermalen althans eenmaal tegen het gezicht, althans het hoofd, van die [slachtoffer 3] heeft/hebben geslagen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 3] heeft/ hebben toegevoegd dat hij in verband met die betaling een dan wel twee personenauto(' s ) (VW Golf en/of VW Polo) moet afgeven en/of

 • -

  met die [slachtoffer 3] naar de woning van die [slachtoffer 3] in Maasmechelen (België) is/zijn gereden, zulks terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader( s ) die [slachtoffer 3] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft/hebben getoond en/of hem (daarbij) de woorden heeft/hebben toegevoegd "van het moment dat je wat doet schiet ik je in je flikker", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

- opdracht heeft/ hebben gegeven aan die [slachtoffer 3] om zijn aangifte en/of verklaring (en) in te trekken en/of hem daarbij de woorden heeft/hebben toegevoegd dat hij ( [slachtoffer 3] ) "een groot probleem had, als het intrekken van deze aangifte en/of verklaring(en) niet gebeurde", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

3.hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2015 tot en met 31 mei 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 5] heeft gedwongen tot de afgifte van

16.500,- Euro, althans een hoeveelheid geld in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] ,

in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader( s ),

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader( s )

 • -

  die [slachtoffer 5] naar de memberroom, althans de vergaderruimte van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen heeft/ hebben laten komen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 5] heeft/ hebben toegevoegd dat hij een hoeveelheid geld moet betalen en/of

 • -

  meermalen althans eenmaal tegen de knieën, althans het lichaam, van die [slachtoffer 5] heeft/hebben geslagen met een (rubber) hamer, althans met een voorwerp en/of

 • -

  voor de deur van de woning van die [slachtoffer 5] en/of de vader van die [slachtoffer 5] heeft/hebben gestaan en/of

 • -

  een kogel in de brievenbus van die [slachtoffer 5] heeft/hebben gedeponeerd;

4.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en met 6 september 2017 in de gemeente(n) Sittard-Geleen, en/of Eindhoven en/of Nuenen en/of Geldrop en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) andere(n) wederrechtelijk te bevoordelen onder andere op de openbare weg door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  5.500,- Euro, althans een hoeveelheid geld en/of

 • -

  een motor (merk/type Ducati met kenteken [kenteken 2] ) en/of

 • -

  de kentekenpapieren van die motor en/of

 • -

  de reparatiekosten van die motor (1.896,-Euro)

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededader( s ),

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader( s )

 • -

  die [slachtoffer 2] naar de memberroom althans de vergaderruimte van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen heeft/ hebben laten komen en/of

 • -

  in deze memberroom althans vergaderruimte meermalen althans eenmaal tegen het gezicht, althans het hoofd, althans het lichaam, van die [slachtoffer 2] heeft/hebben geslagen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk heeft/ hebben gemaakt dat hij zijn motor moet inleveren en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk heeft/ hebben gemaakt dat hij 5.500,- Euro, althans een hoeveelheid geld dient te betalen en/of

 • -

  opdracht heeft/hebben gegeven aan die [slachtoffer 2] dat hij tegen zijn vrouw moet zwijgen over dit voorval dan wel een verhaal niet in lijn met de ware gebeurtenissen dient te vertellen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd "Als je ooit bij een andere club komt he, wij komen jou halen", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 2] duidelijk heeft/ hebben gemaakt dat hij de (kenteken)papieren moet inleveren en/of

 • -

  met die [slachtoffer 2] naar de woning van die [slachtoffer 2] is/zijn gereden, om aldaar een hoeveelheid geld en/of de (kenteken)papieren op te halen en/of

 • -

  opdracht heeft/ hebben gegeven aan die [slachtoffer 2] dat hij naar buiten toe dient te zwijgen over de gebeurtenissen;

5.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2017 tot en met 2 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van

 • -

  (een) autosleutel( s ) en/of

 • -

  (een) huissleutel( s ) en/of

 • -

  100,-, in elk geval een hoeveelheid geld en/of

 • -

  een pinpas en een papier met daarop de bijbehorende pincode en/of

 • -

  een (Amerikaans) paspoort op naam van die [slachtoffer 1] en/of

in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 1] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader( s )

 • -

  die [slachtoffer 1] naar de memberroom althans de vergaderruimte van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen heeft/ hebben laten komen en/of

 • -

  in deze memberroom althans vergaderruimte meermalen althans eenmaal tegen het gezicht, althans het hoofd en/of het lichaam, van die [slachtoffer 1] heeft/hebben geslagen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de woorden heeft/hebben toegevoegd dat hij 50.000,- Euro dient te betalen als schuld en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] heeft/ hebben toegevoegd dat hij zijn pinpas en bijbehorende pincode dient af te staan en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] de woorden heeft/ hebben toegevoegd dat hij zijn auto (merk/type Pontiac) moet inleveren en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] opdracht heeft/hebben gegeven aan te wijzen waar een loods in omgeving Susteren staat waar hennep gekweekt wordt met het doel die hennep te stelen en/of

 • -

  aan die [slachtoffer 1] dreigend de woorden heeft/hebben toegevoegd "de eerste de beste leugen die je nu vertelt, breek ik je vinger" en/of "ik zweer het je ey, ik breek je nek jongen", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

De rechtbank heeft geconstateerd dat de tenlastelegging vermeldde dat het slachtoffer gedwongen werd tot de afgifte van onder meer “een pinpas en bijbehorende pincode.” Op grond van het dossier en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen, heeft de rechtbank geconstateerd dat het hierbij ging om een pinpas en een papier met daarop de bijbehorende pincode. De rechtbank heeft de tenlastelegging aldus ook zo verbeterd gelezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

6.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2017 tot en met 2 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen en/of Echt-Susteren en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk [slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader( s )

die [slachtoffer 1] geslagen en/of geschopt en/of in elk geval die [slachtoffer 1] gedurende langere tijd (tegen zijn wil) vast gehouden in het clubhuis van de Satudarah Motor Club, chapter Geleen en/of die [slachtoffer 1] gedwongen met verdachte en/of zijn mededader( s ) mee te gaan naar Susteren en/of met gebruikmaking van zijn/hun psychisch en/of getalsmatig overwicht voor die [slachtoffer 1] , een dusdanige situatie gecreëerd dat die [slachtoffer 1] belet werd zijn eigen bewegingsvrijheid te bepalen en/of zich te onttrekken aan de intimiderende en bedreigende invloedssfeer van verdachte en/of zijn mededader( s ) en aldus die [slachtoffer 1] heeft/hebben belet te gaan waarheen hij zich wilde begeven;

7.hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2011 tot en met 6 december 2017, in de gemeente Sittard-Geleen, althans in Nederland meermalen, althans eenmaal (telkens)

a. van (een) voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedragen tot een totaal van (ongeveer) 76.943,02 Euro, althans een of meerdere geldbedragen, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op dat/die voorwerp(en) was/waren, te weten voornoemd(e) geldbedrag(en) of wie bovenomschreven voorwerp(en), te weten voornoemd(e)geldbedrag(en), voorhanden had(den),

en/of

voorwerp(en), te weten een of meerdere geldbedragen tot een totaal van (ongeveer) 76.943,02 Euro, althans een of meerdere geldbedrag en, heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of heeft gebruikt,

terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat voornoemd voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

8.hij op of omstreeks 6 december 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 1,73 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

9.hij op of omstreeks 18 november 2017 in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander of anderen, althans alleen, een wapen van categorie II althans categorie III (te weten een AK-47) en/of 13, althans een of meer patro( o )n(en) voorhanden heeft/hebben gehad.

BIJLAGE II: De bewijsmiddelen

Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van de politie eenheid Limburg, dienst regionale recherche, team opsporing (LB), proces-verbaalnummer LBRAA16016, gesloten d.d. 12 juni 2018, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 6311.

Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers “van het beslagdossier”, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het “beslagdossier” van politie eenheid Limburg, dienst regionale recherche, team opsporing (LB), proces-verbaalnummer LBRAA16016 – FUUT BSD, gesloten d.d. 13 juni 2018, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 2879.

Algemeen

In september 2016 startte de politie Limburg een onderzoek (Fuut) naar leden van de Limburgse chapters van Satudarah Motor Club (SMC) die worden verdacht van het plegen van ernstige strafbare feiten.1

In diverse processen-verbaal wordt verwezen naar tapgesprekken. Hiermee worden telefoongesprekken bedoeld die zijn afgeluisterd, opgenomen en nader uitgewerkt in de daarvoor bestemde systemen.2

Binnen het onderzoek Fuut werd de vergaderruimte van Satudarah MC, chapter Geleen, afgeluisterd en opgenomen (Opnemen Vertrouwelijke Communicatie (OVC)). Deze vergaderruimte bevond zich in het buurthuis van de [gemeenschapshuis] gevestigd aan de [adres 1] , [X] Geleen. Deze ruimte werd ook voorzien van een camera. Deze beelden werden ook opgenomen.3

Voor zover er stemherkenningen hebben plaatsgevonden, is dit gerelateerd in de persoonsdossiers of het/de zaakdossier( s ) waar de verdachte bij betrokken is.4

De rechtbank merkt hierover het volgende op. De rechtbank heeft geconstateerd dat de in dit onderzoek aangemerkte verdachten op basis van stemherkenning zijn geïdentificeerd in de OVC en tapgesprekken. De rechtbank zijn – uitgezonderd de stemherkenning van [verdachte 6] in zaakdossier Grutto – geen aanwijzingen gebleken dat die herkenningen onjuist zijn en nu ook de verdediging hieromtrent geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, gaat de rechtbank er van uit dat de als herkende personen aangeduide verdachten ook daadwerkelijk die verdachten betreffen.

Zaakdossier criminele organisatie

* Lidmaatschap

Op 6 en 7 december 2017 vond in de woning van [verdachte 1] aan de [adres 3] te Geleen een doorzoeking plaats. Daarbij werd onder meer een grijze tas met daarin administratie aangetroffen. Hierin bevonden zich onder meer diverse lijsten met namen en bijbehorende functies.5

De eerste lijst vermeldt – zakelijk weergegeven – het volgende:6

- [verdachte 1] , president datum full member: 27 juni 2014.

- [verdachte 4] , secretary datum full member: 27 juni 2014.

- [betrokkene 23] roadcaptain datum full member: 11 oktober 2014,

vast in Duitsland sinds 9 januari 2015.

- [verdachte 5] , treasurer datum full member: 27 juni 2014.

- [verdachte 2] , hoofd security datum prospect: 27 juni 2014.

- [betrokkene 1] , datum full member 27 juni 2014,

gesneden tot prospect: 1 oktober 2014,

gesneden tot ha2: 12 november 2014.

- [verdachte 6] , datum full member: 27 juni 2014.

- [betrokkene 4] , datum full member: 27 juni 2014.

- [betrokkene 2] , datum prospect: 27 juni 2014.

- [verdachte 10] , datum prospect: 11 oktober 2014

- [slachtoffer 5] , intake/ha-periode Geleen: 26 september 2014,

gesneden 13 juni 2015, niet op clubavond verschenen, zou ziek zijn, was ergens aan het zuipen, gaat terug naar support 999.

- [betrokkene 11] , intake/ha-periode:

Geleen: 28 november 2014,

Stateline 3 december 2014,

South Clan 21 januari 2015.

Bij onder meer [verdachte 1] , [verdachte 4] , [verdachte 5] , [betrokkene 1] en [verdachte 6] staat onder het kopje “Intakes/HA-periode” voorts vermeld: Stateline 7 juni 2013, Seaside 28 juni 2013, Southside 3 juli 2013.

De meest recente datum genoemd op deze lijst is 21 januari 2015.

De tweede lijst vermeldt – zakelijk weergegeven – het volgende:7

- [verdachte 5] , treasurer FM

- [betrokkene 2] security FM 1% gekregen, aantekening mbt

uitvoeren taken juni 2015.

- [verdachte 6] , FM mentor

- [betrokkene 4] , FM

- [betrokkene 11] , FM (de rechtbank begrijpt:) datum

fullmember 23 oktober 2015,

Vanaf het begin tot heden loopt hij goed, vandaar dat zijn looptijd ‘slechts’ 11mnd is tot FM

- [verdachte 10] PP 1% gekregen

- [slachtoffer 5] HA1

- [betrokkene 18] HA1 (de rechtbank begrijpt:) intake/ha-

periode Geleen: 21 januari 2015,

vast sinds februari 2015

- [betrokkene 24] HA1 (de rechtbank begrijpt:) intake/ha-

periode Geleen: 14 oktober 2015,

Stateline: 28 oktober 2015,

South Clan: 28 oktober 2015.

Opmerking algemeen: Chapter Geleen staat officieel op de kaart sinds 5 juli 2013, is begonnen met 10 man en heeft opleiding gehad van Chapter Stateline. Van de eerste 10 bro' s is [verdachte 10] terug gegaan naar Saudarah en [betrokkene 25] BS.

De meest recente datum genoemd op deze lijst is 28 oktober 2015.

De derde lijst vermeldt – zakelijk weergegeven – het volgende:8

SMC Chapter Geleen

Leden 1ste intake

Pres [verdachte 1] 07-06-2013

Vice [verdachte 2] 09-04-2014

Sgt At Arms [betrokkene 1] 07-06-2013

Sec [verdachte 4] 07-06-2013

RoadCap i. o . [slachtoffer 3] 09-07-2014

Treas [verdachte 5] 07-06-2013

Security [betrokkene 2] 21-03-2014

[verdachte 6] (mentor) 07-06-2013

FM [betrokkene 23] 02-10-2013

FM [betrokkene 4] 07-06-2013

PP [betrokkene 26] 07-06-2013

PP [verdachte 10] 11-07-2014

PP [betrokkene 27] 11-07-2014

PP [betrokkene 11] 28-11-2014

HA [betrokkene 19] 07-06-2013

HA1 [slachtoffer 5] 26-09-2014

HA1 [betrokkene 18] 21-01-2015

HA2 [slachtoffer 11] 04-03-2015

HA2 [betrokkene 28] 05-06-2015

Oudleden:

[verdachte 10] 07-06-2013, overgeplaatst naar Saudarah jan 2014

[betrokkene 29] jan 2014 - GS 24-06-2015 (Southborder)

De meest recente datum genoemd op deze lijst is 24 juni 2015.

Met betrekking tot het lidmaatschap en de functie van [verdachte 3] is relevant dat de politie – zakelijk weergegeven – onder meer het volgende relateert:

Binnen het onderzoek Fuut worden vanaf 28 september 2016 gesprekken, gevoerd via het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , beluisterd, opgenomen en verwerkt. Genoemd telefoonnummer is in gebruik bij [verdachte 1] . Op 29 september 2016 vindt er een gesprek plaats met de gebruiker van het nummer [telefoonnummer 2] , vermoedelijk [verdachte 3] . Het gesprek gaat over iemand die vanuit het chapter van [betrokkene 30] (Brunssum/Heerlen) naar het chapter [verdachte 1] (Geleen) komt. Vermoedelijk betreft dat NN- [verdachte 3] (vermoedelijk [verdachte 3] ).9

Na onderzoek kan worden afgeleid dat het telefoonnummer [telefoonnummer 2] in gebruik is bij [verdachte 3] .10

De politie relateert – zakelijk weergegeven – onder meer het volgende:

Op 26 juli 2017 werd een telefoongesprek opgenomen en afgeluisterd, waarbij [verdachte 4] wordt gebeld door [verdachte 3] . In het gesprek dat volgt, wordt [verdachte 3] door [verdachte 4] ‘sergeant’ genoemd.11

Op 6 en 7 december 2017 vond in de woning van [verdachte 4] aan de [adres 4] te Geleen een doorzoeking plaats. Daarbij werd diverse Satudarah gerelateerde administratie aangetroffen.12

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift “Eedaflegging 12-12-2014” vermeldt onder meer het volgende:13

Eedaflegging 12-12-2014

Chapter Geleen:

Officierseed:

- Pres [verdachte 1]

- Sec [verdachte 4]

- Roadcap [betrokkene 23]

- Treas [verdachte 5]

Bloedeed:

- Roadcap [betrokkene 23]

- [verdachte 2]

- [betrokkene 2]

- [verdachte 10]

- [slachtoffer 5]

Prospect Chapter Southborder

Bloedeed:

- [betrokkene 5]

- [slachtoffer 3]

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift met vetgedrukte teksten “Bloedeed” en “ Officieren eed” vermeldt onder meer het volgende:14

Officieren eed

Chapter Geleen:

- Treasurer [betrokkene 11]

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift met opschrift “Nationaal Sec Meeting Westside 29-08-2014” vermeldt onder meer het volgende:15

Nationaal Sec Meeting Westside 29-08-2014

22:15 start meeting

- opening door [betrokkene 31] , gevolgd door voorstelronde van de aanwezigen: (…) [verdachte 4] Geleen (…).

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift gericht aan Nationals Satudarah MC vermeldt onder meer het volgende:16

Nationals Satudarah MC,

Op zaterdag 11 juli 2015 is er een Promo voor de zuidelijke chapters die zal plaatsvinden in Geleen. Middels deze mail wil ik jullie namens chapter Geleen uitnodigen om hierbij te zijn.

(…)

STTS

Sec [verdachte 4]

Chapter Geleen

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift met opschrift “Draaiboek Promo 11 juli 2015” vermeldt onder meer het volgende:17

Draaiboek Promo 11 juli 2015

(…)

17.45

uur: Lopers FM verzamelen – Mentor FM [verdachte 6] chapter Geleen loopt mee.

Het in de woning van [verdachte 4] aangetroffen geschrift met opschrift “SMC Geleen” vermeldt onder meer het volgende:18

SMC Geleen

(…)

Fullmember

1. [betrokkene 23]

2. [verdachte 2]

(…)

Opmerking:

Alle promoties zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen gepromoveerden bijkomen, dus maximaal de 13 van hierboven.

Op 6 en 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in de woning aan de [adres 5] te Geleen (de rechtbank begrijpt: de woning van [verdachte 5]). Tijdens deze doorzoeking zijn meerdere goederen fotografisch vastgelegd.19 Op deze foto’ s neemt de rechtbank onder meer waar een zwart hesje (colors) met de opschriften (patches) Satudarah MC, en treasurer (aangetroffen in de woonkamer aan de eettafel, pg. 1948 van het beslagdossier).

Op 6 en 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in de woning aan de [adres 6] te Geleen (de rechtbank begrijpt: de woning van [verdachte 2]). Tijdens deze doorzoeking zijn meerderen goederen fotografisch vastgelegd. In een kast op de slaapkamer is een hesje (colors) aangetroffen met het opschrift Vice-Pres en aan de binnenkant van dat hesje staat de naam [verdachte 2] op een label geschreven.20

Op 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in het pand van de [gemeenschapshuis] gelegen aan de [adres 1] te Geleen. Uit onderzoek was gebleken, dat deze locatie werd gebruikt voor bijeenkomsten van leden van Satudarah MC. In het betreffende pand werd voorts één specifieke ruimte gebruikt als vergaderlokaal van het kader van Satudarah MC, chapter Geleen. Tijdens de doorzoeking werden onder meer in beslag genomen een zwarte map met diverse bescheiden (goednummer BS124.03.02.003).21 Onder goednummer BS124.03.02.003 is in het beslagdossier onder meer opgenomen een zwarte map met daarop geschreven de tekst “club avond” (pg. 358 van het beslagdossier) en diverse bescheiden met het opschrift “clubavond SMC Geleen” (pg. 359 en 369-370 van het beslagdossier).

De politie relateerde over deze “presentielijsten” onder meer het volgende:22

Uit deze lijst kan de aanwezigheid van onder andere de leidinggevenden / kaderleden op de clubavonden worden afgeleid. In de periode van 2 augustus 2017 tot en met 6 december 2017 bleken 34 clubavonden te zijn geweest. Van die 34 avonden was:

- [verdachte 1] 30 avonden aanwezig;

- [verdachte 2] 29 avonden aanwezig;

- [verdachte 3] 33 avonden aanwezig;

- [verdachte 4] 30 avonden aanwezig;

- [verdachte 6] 31 avonden aanwezig;

- [verdachte 5] 22 avonden aanwezig;

- [betrokkene 11] 22 avonden aanwezig (alle avonden van 2 augustus tot en met 20 september 2017).

Uit de lijst kan voorts worden afgeleid dat [betrokkene 11] vanaf 27 september 2017 afwezig is wegens detentie (B3: Brothers Behind Bars23).

Het relaas van de politie vermeldt onder meer het volgende:24

Het 1% insignia (de rechtbank begrijpt: patch) wordt ook door Satudarah leden gedragen. Deze 1% beeltenis speelt kennelijk ook voor Satudarah leden voor de gewenste beeldvorming/uitstraling een rol. Dit is terug te zien in de televisiedocumentaire ‘One Blood.’ Expliciet wordt daarin aangegeven ‘dat als je heel hard je best doet dit insignia gedragen wordt. Later in deze documentaire wordt, kennelijk als beloning, door een (toentertijd) vicepresident, genaamd [betrokkene 32] , een 1% insignia uitgereikt waarbij hij het volgende (met een Haags accent) uitspreekt:

[betrokkene 32] : " [betrokkene 33] eerst gefeliciteerd. Jongens jullie weten dat een 1% teken speciale betekenis heb bij ons in de club. Dat weten we allemaal toch. [betrokkene 33] heb iets speciaals gedaan, een daad van agressie. Uhmm. Er was een probleem wat [betrokkene 33] hardhandig de grond in heb gedrukt in bijzijn van mijzelf en vandaar dat je een 1% krijg. Dus ik vraag je. Draag hem naar eer en geweten en gefeliciteerd."

* Afscherming: gebruik van PGP

Op 6 en 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in de woning aan de [adres 3] te Geleen (de rechtbank begrijpt: de woning van [verdachte 1]). Tijdens deze doorzoeking zijn meerdere goederen fotografisch vastgelegd:

Daarbij is onder meer een lege BlackBerry-doos gefotografeerd die kennelijk betrekking heeft op een PGP-telefoon. Het genoemde e-mailadres [e-mailadres] verwijst naar PGP-software op de telefoon (BlackBerry), die kennelijk in de doos heeft gezeten. In de doos werden verwijzingen aangetroffen, die te herleiden zijn naar wachtwoorden voor de PGP-software.25

De OVC van 16 augustus 2017 vermeldt onder meer het volgende:26

[verdachte 1] , [betrokkene 34] , [betrokkene 6] (Olla) en [betrokkene 11] werden geïdentificeerd als gespreksdeelnemers.

(20:33)

(…)

(pg. 707)

NNM1: had je toch eerst een berichtje gestuurd op PGP ‘(ntv) komt niet’, maar daar heb je niet op geantwoord. Daarna stuurde ik jou weer, ‘je komt’? Toen zei je ‘ja’. Toen heb ik gezegd: ‘Oké dan kom ik’ heb ik erin staan.

[betrokkene 34] : ik heb geen bericht. Ik heb geen bericht. Wanneer heb je die gestuurd?

NNM1: Vanmiddag. Twee stuks. Op een heb je gereageerd.

(…)

(20:50)

[betrokkene 34] : (ntv) PGP, dan heb ik maar verteld (…)

NNM1: maar het gaat over mijn kader, snap je? Dus ik vraag aan jou: ‘wat is er aan de

hand?’

[betrokkene 34] : Broer, ga ik jou niet vertellen, jij bent gevaarlijk over de telefoon.

NNM1: anders probeer je PGP?

[betrokkene 34] : heb je PGP? Je zegt tegen mij over telefoon: PGP werkt niet.

NNM1: klopt. Jij belt naar mij.

[betrokkene 34] : ja maakt niet uit. we hebben gisteren gezegd. ik heb je telefoon gesproken…

NNM1: maar dat snap ik niet, jij zegt tegen mij ‘ik ben gevaarlijk via de telefoon, ik mag niet bellen’ maar zelf bel je wel.

[betrokkene 34] : luister, luister nou. Ik heb die bewijzen van jou politie, dat je belt. Snap je? Over.. met [betrokkene 35] heb je gebeld. Jij hebt toen gezegd ‘geld (ntv) vanavond komen die Nomads.

NNM1: klopt, heb ik wel een officiële waarschuwing voor gekregen.

[betrokkene 34] : maar via telefoon. En wat vraagt de politie: ‘Wat heeft Nomad te maken met die geld van die (ntv)?’

NNM1: ik was toen sowieso niet bij de club. De enige fout wat ik tegen [betrokkene 35] heb gezegd: ‘val me niet lastig, de Nomads komen maandag’. Dat is het enige dat ik heb gezegd.

[betrokkene 34] : volgende vraag was politie: ‘wat hebben die Nomads te maken met die vijf kilo.

(…)

(pg. 715)

(22:32)

NNM komt binnen. Begroeting met [betrokkene 6] .

[betrokkene 6] : Hoe was je vakantie jongen?

NNM: Lekker man. (ntv) Ik heb mijn PGP wel hier.

De OVC van 1 september 2017, 21.12 uur, vermeldt:27

“ [verdachte 2] zegt dat hij tegen iemand had gezegd dat die [verdachte 2] aan het appen was voor het nummer van de PGP, maar die heeft geen PGP.”

Op 26 september 2017 werden de landelijke leidinggevenden van de Satudarah MC, te weten: [betrokkene 15] , [betrokkene 16] en [betrokkene 6] , aangehouden.28

De OVC van 27 september 2017, vanaf 21:49 uur, vermeldt onder meer:29

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van (onder meer) [verdachte 1] en [verdachte 3] .

[verdachte 3] : Ja jongens, zoals jullie weten wat gisteren allemaal gebeurd is en voorgister...

Worden de regels weer wat aangetrokken. Ik heb straks ook al doorgegeven, geen handy’s en zo mee naar binnen. Natuurlijk ook geen andere dingen. Hè? Ik denk dat jullie wel weten wat we daaronder verstaan.

[verdachte 1] : Wapens, drugs...

(…)

[verdachte 3] : En ook als bezoek komt of wat dan ook, geef ook aan, geen handy's of zo naar binnen. Snap je? Geldt niet alleen voor ons, geldt voor iedereen.

[verdachte 1] : Geen handy’s, geen wapens, geen drugs.

(…)

[verdachte 3] : PGP mag mee naar binnen, maar de rest niet. Gewoon even beleid.

De OVC van 25 oktober 2017, 20.00 uur, vermeldt:30

[verdachte 1] : PGP pakt hij niet op.

NNM: (Ntv) 9 mensen.

[verdachte 1] : Oh, dat is goed.

NNM: Duitsers. (Ntv)

[verdachte 1] : De pres krijg ik niet te pakken via PGP.

De OVC van 25 oktober 2017 vermeldt tevens onder meer:31

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stem van (onder meer) [verdachte 1] .

(21:37 uur)

NNM: over de telefoon niks daarover!

[verdachte 1] : dat is wel goed.

NNM: ja… Het is wat gepraat wordt. Dus dat is dat. [slachtoffer 8] , bij jou is iets voorgevallen. Je hebt iets geappt. [betrokkene 36] weet daar het een en ander van. Spreek hem daar even op aan [betrokkene 36] .

[betrokkene 36] : Sowieso dat veel aan de hand is, dat de politie zwaar op ons zit. Ja? En dan ga

jij dingen stoppen in de app wat net niet kan. Je praat zwart: ‘kan ik niks mee’, ‘nee dat is anders’ ‘Ik moet mij PGP pakken appen’. Je PGP pakken en dan met die persoon praten. Dat kan niet hè? Dat is al de tweede keer hè. Luister, laatste keer was al met serg en treasurer. En nou dit hè? Luister nou, ik blijf niet waarschuwen snap je? Beetje nadenken als je iets niet weet, app even naar een persoon toe, naar mij of wie dan ook en ga het even navragen, voordat je stomme dingen op de app zet wat totaal niet kan.

NNM3: (ntv) vroeg dat zelf op de app

[betrokkene 36] : ik spreek hem daar ook over aan

[verdachte 1] : Wat, wat, wat? Wat zei die?

NNM3: (ntv)

[betrokkene 36] : hij zei: ‘moet ik mezelf of die…’

[verdachte 1] : oké goed.. Maar je moet zelf nadenken ouwehoer.

NNM: luister, van Blerick naar Tegelen, dat is maar een kattensprong. Rij liever een keer extra dan over die kut, kut telefoon liggen communiceren. Rot op! Je loopt pas een week mee. Moeten we dat vertellen, ik dacht dat jij wel slim genoeg was om dat een beetje… slim aan te pakken.

Tijdens de OVC van 3 november 2017 wordt gesproken over de kwestie van [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] (hierover later meer). Aan dit gesprek nemen deel [verdachte 2] , [verdachte 4] , [verdachte 3] en twee onbekende mannen met een Venlo’s accent.32 [verdachte 1] is niet aanwezig.

[verdachte 4] : Kun je geen contact krijgen met pres? ...(ntv)... via PGP. .. nee?

O: Zuchten hoorbaar

[verdachte 4] : Dan zit er niks anders op als te wachten tot volgende week vrijdag .. .. ntv.. pres.. Of wil je nou...?

[verdachte 2] : Ja, Ik denk eerlijk gezegd dat pres ehh het niet erg vindt als we hun hier nou een afstraffing geven, denk ik he.

Op de lijst “Clubavond SMC Geleen” is op de datum 3/11 bij de functie Pres vermeld “Maroc.”33

* Wapens en munitie

Op 26 september 2017 werden de landelijke leidinggevenden van de Satudarah MC, te weten: [betrokkene 15] , [betrokkene 16] en [betrokkene 6] , aangehouden.34

De OVC van 27 september 2017 vermeldt onder meer:35

Tijdens het beluisteren werden de stemmen van (onder meer) [verdachte 1] en [verdachte 3] gehoord. Op de camerabeelden werden bovendien gezien [verdachte 2] en [verdachte 6] .

(20.21 uur)

[verdachte 1] : ja, maar wat hebben we nu gezegd? Wapens, drugs, pistolen, allemaal in de auto laten. Ook geen messen en zo hè.

[verdachte 3] : nee niks, helemaal niks. Niks meer er in.

(21.49 uur)

[verdachte 3] : ja jongens, zoals jullie weten wat gisteren allemaal gebeurd is en voorgister… worden de regels weer wat aangetrokken. Ik heb straks ook al doorgegeven, geen handy’s en zo mee naar binnen. Natuurlijk ook geen andere dingen hè? Ik denk dat jullie wel weten wat we daaronder verstaan.

[verdachte 1] : wapens, drugs.

[verdachte 3] : houden we niet van, snap je? Dus, laat het in de auto of laat het thuis. Enne, houd alles gewoon een beetje in de gaten.

NNM2: wat moeten we doen als zeg maar de politie aankomt… Moeten we die tegenhouden of wat moeten we doen?

[verdachte 1] : Tegenhouden! ID vragen… Tonen ze die niet? In mekaar slaan gek! Oprotten man!

(er wordt gelachen)

NNM2: Gewoon de deur dichthouden?

[verdachte 1] : Ik ben serieus ouw hoer. In elkaar slaan gek. En willen ze hierbinnen komen… Besloten! En dan kom je naar mij. En dan pak je de knuppel er vast uit, dan komen wij eruit. Fack hun allemaal ouwhoer! Kunnen de tering krijgen.

[verdachte 3] : jongens even daarop terugkomend … (…) Als bezoek komt of wat dan ook, geef ook aan geen handy’s of zo naar binnen. Snap je, geldt niet alleen voor ons, geldt voor iedereen.

[verdachte 1] : geen handy’s, geen wapens geen drugs.

[verdachte 3] : Geef gewoon aan jongens, voorlopig effe niet.

NNM5: maar de nationals, mogen die wel meenemen?

[verdachte 3] : ook voor de nationals, ook voor de nationals.

[verdachte 1] : ook de nationals.

[verdachte 3] : PGP mag naar binnen, maar de rest niet. Gewoon even beleid.

(21.54 uur)

[verdachte 1] : zijn er nog vragen? Nee? Niemand? Goed jongens, jullie weten wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week hè, gister? Gisteren? Dat wil dus niet zeggen dat wij nog gewoon kunnen doen wat wij willen. We gaan gewoon door hoe wij gaan. Volgen de rode draad. Dat onze leiders vastzitten, maakt niet uit. Als we gewoon de rode draad volgen, komt het allemaal goed. Hè Venlo? (…) Ik wil dus zeggen, ze kunnen komen met alles wat ze hebben. Laat ze komen man. Ik bedoel, hier in Geleen zijn we niet anders gewend nou. Inval hier, inval daar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 2 maanden, 3 maanden. Fack hun allemaal ouw hoer. We gaan geen stap opzij, voor niemand niet. Voor geen andere club, voor de overheid niet. Ze kunnen allemaal de facking tering krijgen. Wie het daar niet mee eens is kan gelijk even opdonderen hier, door de deur. Even wachten…. Wel eerst vijf en een half duizend euro aftellen. Ja, een beetje meer eigenlijk ja? Laten je niet…. Echt! Dit maakt ons alleen maar sterker! Hun denken dat ze ons kunnen ontmoedigen met elke keer aanhouden hier! Elke keer aanhouden daar! Daar wordt een inval gedaan, hier wordt een inval gedaan. Daar gaan ze een beetje lopen irriteren. Fuck hun! Daar word je alleen maar sterker van. Word je alleen maar sterker van. Ik denk dat hier binnenkort de bom gaat barsten. Als ze hier komen binnenvallen, vallen wij daar hun stad binnen. En dat willen ze niet. Maar dat doen we toch. Dan gaan we eens even… Hoe we hier dat deden voordat we bij de club zaten. Dat willen ze echt niet. We slaan gewoon alles kort en klein, we steken alles in de fik, ja… zou cool zijn. Alle café’s kort en klein geslagen, iedereen erbij… Alles staat weer in de fik. Politie…(ntv)….aan toe. Hè? Molotov! Boem! Erin. Hoe vind je dat? Zo! …(ntv).. dus bereid je maar voor hoor jongens. Als ze ons dat willen hebben, kunnen ze dat krijgen.

De politie relateert onder meer het volgende:36

Uit de opgenomen communicatie blijkt dat op 20 oktober 2017 een schietincident plaats heeft gevonden in Blerick waarbij de voormalig president van de Satudarah MC Venlo, [betrokkene 19] , betrokken is.

De OVC van 20 oktober 2017 vermeldt onder meer:37

Kenmerkregel: Schietpartij boven keukenzaak in Blerick.

Aanwezigen: [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [verdachte 2] ( [verdachte 2] ), [verdachte 3] ( [verdachte 1] ), [verdachte 6] ( [verdachte 6] ), NN-man met Venlo’s accent (NMV) en een NN-man (NNM).

20.15.56

uur

(…)

NMV: Die Lange.... mag die deur alsjeblieft dicht? Die Lange die heeft geknald...

[verdachte 1] : Waar geknald?

NMV: In Blerick.... Met die ehhh met die Vietnamees met mekaar. Ze liggen alle twee in het ziekenhuis.

[verdachte 1] : HÉ!

NMV: Ja

(…)

[verdachte 1] : Waar dan?

NMV: Ja, in Blerick, boven een keukenzaak.

[verdachte 1] : Boven een keukenzaak? Ntv..

NMV: Ik denk dat daar een hok was of zo. Zoals ik zeg het ntv.. zoals ik zeg, ging wel over de een of andere oogst.

[verdachte 1] : Ik weet waar dat over gaat.

(…)

[verdachte 2] : Die Lange loopt niet zomaar met een wapen bij zich.

NMV: Vanmorgen hebben ze mekaar gezien en hebben ze mekaar liggen bedreigen waar Jack bij was hebben ze. ..

[verdachte 1] : .. ntv.. Jack dan?

NMV: Ja weet ik niet... over een oogst. ...(ntv)...

[verdachte 1] : Laat Jack maar komen.

NMV: Dan bel ik hem nou gelijk op.

[verdachte 1] : Laat hem maar direct komen ouw hoer.

NMV: Dat is goed.

20.23.24

uur

[verdachte 1] : Lag die nou in het ziekenhuis of is hij gelijk.....(ntv)....

NMV: Nee., ntv.. Luister, ik ben gelijk naar hem thuis gereden voor die, voor de clubspullen weg te halen daar. Toen ben ik langs het ziekenhuis gereden extra om te kijken... want je weet, als er wouten voor de deur staan, weet je zelf, bij de eerste hulp post. Daar stonden wouten, dus die zit in het ziekenhuis. Dus.....

20.46.58

uur

NMV: Jongens effe een paar dingetjes. Iedereen weet ongeveer een beetje wat er speelt. Het geval met die "Lange”. Het is heel belangrijk dat we gewoon echt de rust bewaren.

(…)

NMV: We hebben de afspraak... We hebben [betrokkene 37] nog een keer gebeld. [betrokkene 37] moet alles bij elkaar rapen wat hij heeft.

NMV: Die riem van hem, dat T-shirt. Alles wat hij kan vinden moet hij bij elkaar rapen, in een zak duwen, en of te wel naar jou, naar hem of naar mij. Ergens moet hij dat heen brengen..

NNM: Naar mij ...(ntv)... hesje ...(ntv)...

NMV: Alles, alles wat hij ook maar kan vinden van Satudarah. Alles weg. Want wat ze niet kunnen vinden, kunnen ze niet hard maken. Klaar! Al heeft hij maar een ‘boksering/riem (fon)’ (broekriem/boksring) daar liggen....Die mag je ook niet hebben. Dat weten die wouten ook wel hoor!

Op 6 en 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in het pand van [gemeenschapshuis] aan de [adres 1] te Geleen.38 De lijst van inbeslaggenomen goederen vermeldt onder meer een tas met opschrift Aurora en een imitatiepistool (BS124.0101.001), aangetroffen in de tas met opschrift Aurora.39 Dit voorwerp werd voorzien van SIN AAKZ3341NL.40 Na onderzoek bleek dat dit een veerdrukwapen is in de vorm van een pistool, dat qua vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis heeft met een vuurwapen. Derhalve is dit een voorwerp in de zin van artikel 2 lid 1, categorie I sub 7 van de Wet wapens en munitie.41

Op 6 en 7 december 2017 werd een doorzoeking verricht in het pand aan de [adres 7] te Kerkrade. Genoemd pand betreft de woning van [verdachte 3]. Tijdens de doorzoeking werden (onder andere) in beslag genomen een 100-tal patronen, zijnde munitie van categorie III.42

Op 6 en 7 december 2017 werd een doorzoeking verricht in het pand aan de [adres 6] te Geleen. Genoemd pand betreft de woning van [verdachte 2]. Tijdens de doorzoeking werden (onder andere) in beslag genomen:43

 • -

  een semi-automatisch pistool (vuurwapen van categorie III) van het merk FN met 6 patronen in de houder, die in het magazijn van het vuurwapen was geplaatst;

 • -

  een doorgeladen semi-automatisch pistool (vuurwapen van categorie III) van het merk Manurhin/Walther met 4 patronen in de houder, die in het magazijn van het vuurwapen was geplaatst, en een patroon in de kamer;

 • -

  in totaal (12+12+9+14+3=) 50 patronen, zijnde munitie van categorie III;

 • -

  een boksbeugel, zijnde een wapen van categorie I;

 • -

  een stroomstootwapen, zijnde een wapen van categorie II.

Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming vermeldt – zakelijk weergegeven – dat:44

 • -

  het pistool van het merk FN, (14+12+9=) 35 stuks munitie, het pistool van het merk Walther en de boksbeugel werden aangetroffen in een ladekast op de ouderslaapkamer;

 • -

  3 stuks munitie werd aangetroffen in een opbergkast op de verdieping;

 • -

  de taser (de rechtbank begrijpt: het hiervoor bedoelde stroomstootwapen) werd aangetroffen op de magnetron in de keuken.

De processen-verbaal van het team forensische opsporing vermelden – zakelijk weergegeven – dat:

- twee van de aangetroffen patronen hollowpoint kogels bevatten. Een hollowpoint kogel heeft aan de voorzijde een holte in de punt. Deze holle punt zorgt ervoor dat de kogel nog sneller kan vervormen en daardoor grotere schade aanricht. Deze kogels worden ook wel stopkogels genoemd. Deze kogels kunnen door hun uitwerking gruwelijke verwondingen veroorzaken;45

- het stroomstootwapen functioneerde.46

Het proces-verbaal vermeldt – zakelijk weergegeven - onder meer het volgende:

In de woning van [betrokkene 11], treasurer van de SMC Geleen, werd op 20 april 2017 een vuurwapen, een riotgun, aangetroffen.47

De politie relateert, in het persoonsdossier van [betrokkene 3], onder meer het volgende:48

Op 20 september 2017 werd de telefoon van verdachte [betrokkene 3] , een Samsung Galaxy S7 Edge, in beslag genomen.

Het proces-verbaal bevindingen gegevensdragers vermeldt onder meer het volgende:49

In het kader van het onderzoek met registratienummer LB2R016048 ( [betrokkene 12] : dit betreft het onderzoek Dichroiet) werd een onderzoek ingesteld naar gegevens op de Samsung Galaxy S7 Edge, in beslag genomen onder [betrokkene 3] .

De telefoon werd uitgelezen. De veiliggestelde gegevens heb ik onderzocht. Hierin zag ik een aantal bestanden zijnde foto’ s . Op foto’ s 1 tot en met 6 zag ik afbeeldingen van op vuurwapens, op patroonhouders en op munitie gelijkende voorwerpen.

Ik zag dat foto 1 en 2 in de map Whatsapp berichten, bij de verzonden items stonden.

Op foto 1 zag ik een op een pistool gelijkend voorwerp, een tweetal op patroonhouders gelijkende voorwerpen en op patronen gelijkende voorwerpen in een draagkoffertje.

Het extractierapport (pg. 5402) vermeldt dat deze foto is gemaakt op 11 september 2016.

Op foto 2 zag ik een vijftal op vuurwapens gelijkende voorwerpen en twee stuks op munitiehulzen gelijkende voorwerpen liggen. Deze voorwerpen lagen op een zwarte zitbank. Op meerdere andere foto’ s en video’ s zag ik eenzelfde zitbank afgebeeld samen met [betrokkene 3] .

Het extractierapport (pg. 5402) vermeldt dat deze foto is gemaakt op 27 december 2016.

Foto 3 stond in de Facebook map. Ik zag op deze foto een op een pistool gelijkend voorwerp alsmede een op een patroonhouder gelijkend voorwerp afgebeeld staan.

Het extractierapport (pg. 5402) vermeldt dat deze foto is gemaakt op 15 augustus 2017 en aangepast op 16 augustus 2017.

Foto 4, 5 en 6 zag ik staan in de camera map van het toestel. Het betreft een drietal foto’ s met afbeeldingen van een op een pistool gelijkend voorwerp, aan en op het onderlichaam van een vrouwelijk persoon. De betreffende vrouw is niet met haar gezicht in beeld zichtbaar. Ik zag dat deze foto’ s op 8 mei 2016 zijn gemaakt.

Op foto 6 zag ik dat de vrouwelijke persoon een tweetal tatoeages had. Ik zag dat de naam “ [betrokkene 3] ” getatoeëerd was en dat de naam “ [naam 1] ” en de getallenreeks “ [geboortedatum 1] ” getatoeëerd waren op het rechter bovenbeen. Hieruit maakte ik op dat dit de echtgenote/partner van [betrokkene 3] betrof. Ik zag namelijk dezelfde tatoeages op een andere foto van deze persoon waarvan mij bekend is dat dit [betrokkene 38] is. Deze persoon werd mij door [betrokkene 3] op woensdag 20 september op het politiebureau te Heerlen voorgesteld als zijn vrouw, toen deze hem wegbracht ten behoeve van zijn aanhouding. Aanvullend onderzoek in de GBA gegevens wees uit dat [betrokkene 38] een kind heeft met de naam [naam 1] , dat geboren is op [geboortedatum 1] .

De OVC van 18 november 2017 vermeldt onder meer het volgende:50

Op 18 november 2017, omstreeks 00.33 uur, zijn er in de ruimte welke zichtbaar is op het beeld vier manspersonen aanwezig. (…) Alle vier de mannen dragen hesjes met daarop de zogenaamde colors van Satudarah. Man 1 werd op beeld herkend als zijnde de ambtshalve bekende [verdachte 1] . Man 2 als [verdachte 4] (…).

Omstreeks 00.34.18 uur is te zien dat vijfde man de ruimte binnenkomt. Te zien is dat deze onder zijn jas een hesje van de Satudarah draagt. In zijn handen draagt deze een donker rechthoekig voorwerp. Deze man loopt in de ruimte naar een tafel links in beeld. Op de geluidsopname is te horen dat er wordt gezegd: "bij de deur opletten.. ..handschoenen aan., deur opletten”. Te zien is dat [verdachte 1] handschoenen aan doet. De vier reeds in de ruimte aanwezige mannen begeven zich eveneens naar de genoemde tafel. Man 5 haalt op dat moment iets uit het donkerkleurige rechthoekige voorwerp.

Omstreeks 00.35.20 uur is te zien dat [verdachte 1] een voorwerp in zijn handen draagt welk sterk gelijkend is op een AK-47 vuurwapen zonder patroonhouder. Op de geluidsopname zijn op dat moment geluiden te horen welke lijken op het naar achteren halen van de slede van een wapen. Tevens is te horen dat er wordt gezegd: “...(ntv)... aan de zijkant... ntv… schieten… naar de zijkant...”

Omstreeks 00.36.50 uur is te zien dat [verdachte 1] het wapen nog steeds in zijn handen heeft, ditmaal echter met een patroonhouder aangebracht in het wapen.

Omstreeks 00.36.55 uur is te zien dat alle manspersonen de ruimte via de in beeld zichtbare deur verlaten. Het genoemde wapen wordt op dat moment door [verdachte 1] in de handen meegenomen.

Omstreeks 00.37.50 uur zijn geluiden te horen welke sterk gelijken op schoten met een vuurwapen. Daarna is te horen dat meerdere mensen hard juichen.

Omstreeks 00.39.10 uur (beeld) is te zien dat [verdachte 1] samen met man 5 de ruimte weer binnen komt. Daarbij draagt [verdachte 1] het genoemde wapen wederom in de handen. Ze lopen naar de voornoemde tafel links in beeld.

Omstreeks 00.39.20 uur (beeld) is te zien dat [verdachte 4] de ruimte binnenkomt, het wapen van [verdachte 1] overneemt, de kolf inklapt en het wapen doorgeeft aan man 5. Deze verpakt het wapen weer in het rechthoekige zwarte voorwerp.

Een verbalisant van het team Forensische Opsporing, expertise wapens, munitie en explosieven heeft de beelden bekeken en daarover het volgende gerelateerd:51

Op deze filmbeelden is te zien dat een groep personen zich met een voorwerp bezig houdt.

Tijdens het werken met dit voorwerp worden er verschillende opmerkingen geplaatst, onder andere:

23:34:09 uur: Iets dergelijks als” RATATANG”

23:34:34 uur: “deur opletten ook.”

23:34:50 uur: “Leeg of niet”.

Tijdens het afspelen van de beelden nam ik het volgende waar:

23:35:21 uur: Zag ik een pistoolgreep van een vuurwapen. Deze pistoolgreep past bij een groter model vuurwapen.

23:35:50 uur: Zag ik de vorm van een aanvalsgeweer, gelijkend op de vorm van het type AK-47. Dit soort en type vuurwapens zijn mij ambtshalve bekend.

23:35:53 uur: Hoorde ik verbalisant, dat het wapen gegrendeld werd, ik bedoel hiermee dat het geluid past bij het naar achter en naar voren bewegen van de afsluiter van een vuurwapen. Deze handeling herken ik als het openen van de kamer en ook het geluid dat past bij het doorladen van een vuurwapen. Deze handeling wordt ook uitgevoerd om te controleren of een vuurwapen leeg is. Ik hoorde dat er tijdens deze handeling werd gezegd: ‘leeg hé”

23:36:16 uur: Wordt er nogmaals gezegd: “hij is leeg”.

23:36:36 uur: Zag ik dat de kolf werd uitgeklapt.

23:36:42 uur: Zag ik de contouren die passen bij een aanvalsgeweer. Deze contouren komen overeen met de vorm van een vuurwapen zoals een Radom type PMKMS, kaliber: 7.62 x 39 mm en een Norinco type Ak-47 Type 56-2, kaliber: 7.62x39 mm.

23:36:45 uur: Op deze beelden is te zien is dat het patroonmagazijn geplaatst wordt.

23:38.11 uur: Klinkt het eerste schot op de film. Dit is niet te zien, de betrokkenen hebben hiervoor de ruimte verlaten.

23:38:13 uur: Op dit tijdstip klinken er 4 schoten achtereenvolgend. Niet te horen is of het wapen op een automatische stand staat of op een semi-automatische stand.

23:38:20 uur: Op dit moment is er een salvo van zeven schoten te horen. Ook hier is niet vast te stellen of het wapen op een automatische stand staat of op een semi-automatische stand.

23:39:08 uur: De personen komen weer binnen in de ruimte.

23:39:12 uur: Zag ik duidelijk een klapkolf wat past bij een vuurwapen van het type AK-47.

23:39:20 uur: Hier is duidelijk te zien dat het wapen op een aanvalsgeweer lijkt, het wapen heeft de karakteristieke contouren van een AK-47.

23:39:25 uur: Hoorde ik: “kamer leeg”.

23:39:36 uur: Hoorde ik: “gelijk weg dat ding”.

23:40:02 uur: Hoorde ik de volgende woorden: “net geschoten”. ‘Bam Bam Bam”.

In aanvulling hierop is voorts – zakelijk weergegeven – nog het volgende gerelateerd:52

Een AK-47 kent een veilige stand, een automatische stand en een semi-automatische stand. Voor bijvoorbeeld de schietsport worden deze wapens duurzaam onklaar gemaakt om automatisch vuur uit te brengen. Dit gebeurt door onder andere de vuurregelaar te blokkeren zodat het wapen niet in de automatische stand gezet kan worden. Voor verlofhouders is het niet mogelijk om een verlof tot het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen te hebben. Het is niet vast te stellen zonder het wapen daadwerkelijk in handen te hebben of we te maken hebben met een automatisch of een semi- automatisch vuurwapen. De semi‑automatische vuurwapens vallen onder artikel 2 lid 1 categorie 3 sub 1 Wet Wapens en munitie. De automatische vuurwapens vallen onder artikel 2 lid 1 categorie 2 sub 2 Wet Wapens en munitie.

* Opiumwet

Op 1 februari 2018 werd [betrokkene 14] gehoord in verband met het aantreffen van een hennepplantage in zijn woning. Hij verklaarde onder meer als volgt:53

U houdt mij voor dat op 29 januari 2018 in de woning op het adres [adres 8] te Geleen een hennepkwekerij werd aangetroffen.

Ik heb de kwekerij als terugbetaling aan anderen. Die houden mij verantwoordelijk voor een ripdeal van een andere kwekerij. Dat is nog van een voorval van zes jaar geleden. Iemand zou toen gezegd hebben dat ik verkondigd heb dat er ergens een kwekerij stond, die dus later geript is geworden. Dat heb ik echter nooit gedaan, maar daarmee word ik wel onder druk gezet. Op 5 december (de rechtbank begrijpt: 2017) is de plantage bij mij geplaatst. Dat hebben twee mannen gedaan.

De man die bij mij is geweest om als schuld de kwekerij bij me te laten plaatsen is van het clubje Satudarah. Ik weet dat omdat ik al eens bij de Satudarah ben geweest, dat was omdat ze me ter verantwoording hadden geroepen. Dat was voor het verhaal dat ik schuldig was aan de geripte kwekerij. Dat was in een gebouwtje nabij het milieupark in [adres 11] . Er waren toen veel mensen in dat gebouw, ik schat dat het ongeveer 50 of 60 personen waren. In het gebouw stond een soort biljarttafel in het midden en daar zaten een aantal Moluks-uitziende mensen aan. Het was meteen duidelijk dat de mannen aan die tafel de bazen waren zeg maar. Ze droegen ook allemaal lederen vestjes met Satudarah opschriften. Dit was begin 2017, ik geloof in januari. Ik ben toen mishandeld, meerdere personen hebben mij toen geslagen. Er werd flink op me ingeslagen met gebalde vuisten. Ik heb erna vernomen dat ik daar toen door een paar prospects ben mishandeld. Er werd me door hun afgeraden om naar de dokter, ziekenhuis of politie te gaan, omdat zij dit dan te weten zouden komen en daarmee zou mijn probleem alleen maar groter worden. Die zelfde avond dat dit gebeurd is, zijn ze met me mee naar mijn huis gegaan, om daar te bekijken of ik spullen van waarde had voor hun. Want op die bewuste avond hebben ze me duidelijk gemaakt dat ik hen geld verschuldigd ben. Ik ben niet materialistisch ingesteld dus ik heb geen dure spullen in huis. Ze hebben me toen opgedragen een hennepkwekerij in mijn woning te nemen. Ze wilden eerst de hele bovenverdieping vol gaan zetten, maar dat wilde ik niet want dan zou ik ook mijn slaapkamer verliezen. Ik had volgens hun 10.000 euro schuld bij ze en het zou erop neerkomen dat ik minstens een jaar zou moeten toelaten dat er een kwekerij in mijn woning zou zijn. Daarnaast werd me buiten de schuld ook clubgeld in rekening gebracht. Daarmee kwam het totale bedrag op 20.000 euro, terwijl ik helemaal geen lid ben of wil worden van die club.

Ik ben bang dat de Satudarah-club nog verhaal komt halen bij me. Daar zie ik wel tegenop, want ze zullen het heus niet vergeten ofzo. Ik zal het maar over me heen moeten laten gaan denk ik.

Ik ben stom geweest, ik had geen andere keuze. Het is uit angst dat ik dit gedaan heb in opdracht van de Satudarah.

Op 6 en 7 december 2017 vond in de woning van [verdachte 4] aan de [adres 4] te Geleen een doorzoeking plaats. Daarbij werden onder meer aangetroffen 24 gram hasj, (56 + 10 + 6 =) 72 gram weed, een weedcrusher, een weegschaaltje met vermoedelijke cocaïneresten, 6 gram cocaïne, 44 gram hennep en materialen ten behoeve van hennepkweek, te weten een flexibele slang, 11 transformatoren, 2 filterkasten, een stoppenkast met bedrading, 18 stuks lampapparatuur en 2 koolstoffilters.54 De materialen ten behoeve van hennepkweek en de zak met (44 gram) hennep werden aangetroffen in de berging en de kelder.55

Op 6 en 7 december 2017 vond een doorzoeking plaats in de woning van [verdachte 5] aan de [adres 5] te Geleen. Tijdens deze doorzoeking zijn (onder meer) in beslag genomen 10 transformatoren, 2 koolstoffilters, 2 ventilatoren en 8 lichtarmaturen, welke gebruikt worden voor de vervaardiging van een hennepplantage.56

Op 6 en 7 december 2017 werd een doorzoeking verricht in het pand aan de [adres 7] te Kerkrade. Genoemd pand betreft de woning van [verdachte 3]. Tijdens de doorzoeking werden (onder andere) in beslag genomen drie zakjes met in totaal (6 + 2 + 28 =) 36 gram hennep (bruto).57

Op 6 en 7 december 2017 werd een doorzoeking verricht in het pand aan de [adres 6] te Geleen. Genoemd pand betreft de woning van [verdachte 2]. Tijdens de doorzoeking werden (onder andere) in beslag genomen:58

 • -

  drie geelkleurige en met de hand beschreven notitie-vellen, die elkaar opvolgen qua nummering. Op deze notitie-vellen staat het complete proces beschreven voor wat betreft de kweek van hennep over een tijdspanne van 9 weken;

 • -

  een lijst (A4) met daarop de benodigdheden en kostprijs van materialen die gebruikt kunnen worden ten behoeve van de kweek van hennep, waaronder lampen, folie, PH-meter, regenton en ventilatoren. De totale kostprijs van de goederen op deze lijst betreft 3447,20 euro. De lijst is vermoedelijk opgemaakt via een website, alwaar men deze artikelen online kan bestellen.

De OVC van 28 juni 2017 vermeldt onder meer het volgende:59

[verdachte 1] werd geïdentificeerd als gespreksdeelnemer.

[verdachte 1] : Ik heb gezegd: ‘dat het elke keer zo ging is belachelijk’.

(…)

NMM1: Vice zei gelijk: ‘heb je vervangen?’ Ik zeg : ‘ja, ik heb daarna een half flesje vervangen’. Maar ik heb gezegd dat ik het thuis had. Ik heb gezegd: ‘ik heb het thuis liggen’ maar dat mocht niet (ntv).

NNM Ik heb dezelfde reactie.

NNM1 wie? Vice? (ntv) een liter pak ik 75 euro.

NNM Moet wel een beetje goed zijn.

O : er wordt gelachen.

NNM Pak maar een beetje.

NNM1 Ja zeg maar… Pak maar een beetje, pak maar, dan is het goed.

NNM halve liter is 60 euro.

NNM1 ja maar,… Snap je, daarom zeg ik.. Denk je dat ik slechte pak? (lacht) Ik proef em altijd eerst, als die witter is weet je wel? En de gbl-waarde, en de ph-waarde dan voel je (ntv).

[verdachte 1] : zit er verder niks meer in? (ntv) Eh, ja, deze was voor jou? Kijk, ping, ping, tsjing, tsing.

NNM: zullen we eten?

NNM1 zijn die 15 kilo al op?

O : er wordt gelachen

NNM nou, ik dat weet ik niet of die al op zijn…

O : snuifgeluiden hoorbaar

NNM: heb je G op? (ntv) was je geschrokken laatst?

NNM1 ja.

NNM (ntv) de wouten! Daarom bleef ik extra staan. Ik zag jou (ntv) (lacht) Hé [betrokkene 1] , zag ik van ver aankomen. Reed je mij tegemoet. Jou op hun weghelft rijden, rijd je richting die auto van hem hè. Ik zag zijn hoofd echt zo kijken: ‘what the fuck!’ bleef in het midden stilstaan.

De politie relateert over “[betrokkene 1]” als volgt:60

Uit de interceptie van telecomgegevens kan worden afgeleid, dat ‘ [betrokkene 1] ’ de bijnaam van de verdachte [betrokkene 1] is.

De OVC van 3 november 2017 vermeldt onder meer het volgende:61

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 2] , [verdachte 4] , [verdachte 3] en een NN-man met een Belgisch accent die [slachtoffer 10] wordt genoemd. In dit gesprek wordt [slachtoffer 10] ter verantwoording geroepen omdat hij ene ‘ [betrokkene 17] ’ iets had gevraagd over export van MDMA naar Duitsland. Deze ‘ [betrokkene 17] ’ is gelet op hetgeen over hem gezegd wordt en de brief van hem die bij [verdachte 4] is aangetroffen (zie hieronder) naar alle waarschijnlijkheid [betrokkene 17] .62

[verdachte 2] En?

NNM2 hij wilde, MDMA, kan hij heel goedkoop aankomen en ehh.

[verdachte 4] ja… zie je… (ntv).

NNM2 en dat wil hij doorstoten naar Duitsland ja.

NNM ouw hoer hey.

(…)

NNM2 ik heb zo gezegd; ik zeg jongen “Duitsland zijn gevaarlijk’ zeg ik tegen hem. Daar klappen ze na 6 jaar uit de schoolbanken, en dan ga je nog jongen. Nederland levert je uit…

(…)

[verdachte 4] dus hij heeft jou gevraagd.. ntv.. MDMA doorstoten naar Duitsland, .. waar heeft hij jou dan voor nodig?

NNM hij heeft de contacten… ntv

[verdachte 4] maar als hij al iemand heeft in Duitsland, waar heeft hij jou dan voor nodig… snap je… Er klopt niks van ouwehoer.

[verdachte 2] Kijk hij heeft sowieso nou een zwaar probleem. Want pres heeft toen.. hebben het nog zelfs samen over gehad, hij heeft hier ook duidelijk gezegd, met het verhaal van [betrokkene 28] toen. Heeft hij gezegd: vanaf nu, iedereen die met andere chapters iets gaat doen zonder dat hier eerst aan te geven en hoe of wat, die heeft gewoon een zwaar probleem. En hij gaat gewoon met fucking mensen uit Duisburg praten over MDMA gewoon en weet ik wat allemaal.

NNM Fucking mongolen

NNM4 Sowieso, met alle respect voor onze Duitse broeders.. ntv..

[verdachte 2] ja nee ntv

NNM5 we kennen ze toch niet? We kennen ze alleen van hier zien ouwehoer.

[verdachte 2] wat ga je zoiets aan iemand vragen die nét bij ons komt... die drie en een half jaar in Duitsland…ntv…

NNM3 anders krijgt hij gewoon een verbod, mag hij gewoon niet maar pakken klaar! Doet hij maar thuis.

(…)

- Passages uit de voorbespreking nadat [slachtoffer 10] wordt binnengeroepen.

[verdachte 2] doen we eerst [slachtoffer 10] of eerst ehh…

[verdachte 4] doe maar eerst [slachtoffer 10] .

[verdachte 2] wat waren de regels over ehh contact met andere chapters? Over dingen doen of weet ik veel wat. Wat heeft de pres toch gezegd?

[slachtoffer 10] ja, als we domme dingen doen, als we wat fout doen gaat de pres er tussen komen, en dan ehh gaat er iets weg en dat …ntv.. oplossen

[verdachte 2] als je domme dingen doet?

[slachtoffer 10] ja

[verdachte 4] wat hebben ze gevraagd? Hebben ze jou iets gevraagd of heb jij hun iets gevraagd?

[slachtoffer 10] nee ze… hun hebben… dinges.. voor te trainen, voor te fitnessen.. die jongen heeft me toen een kaartje in ehh Tilburg gegeven, hij had me een kaartje van hem gegeven. Voor als ik iets moet hebben of zo… ik zeg: ‘dan laat ik iets weten’.

[verdachte 4] over anabolen of zo?

[slachtoffer 10] nee, nee, ik heb geen bericht gestuurd, ik heb…

[verdachte 4] nee nee, hebben we het over anabolen? Bedoelt ie dat?

[slachtoffer 10] ja, ja. Maar ik heb met niemand geen contact over gehad.

[verdachte 2] wat had je aan [betrokkene 17] gevraagd?

[slachtoffer 10] Ik zeg als ge daar contact mee oppakt en zo. Hij zegt: ‘ja, daar moet je voorzichtig mee zijn’ ik zeg: ‘is goed dan weet ik dat’...(ntv)...

[verdachte 2] over die anabolen.

[slachtoffer 10] ja.

[verdachte 2] niks anders? … niks anders?

[slachtoffer 10] jawel.

[verdachte 2] ja, wat dan?

[slachtoffer 10] van die MDMA.

[verdachte 2] dat is weer wat anders dan of niet…. MDMA.

[slachtoffer 10] ja maar, ik denk… ik heb daar geen contact, niet met hun over gesproken.

NNM maar waarom praatje nu opeens over dat ouw hoer.

[verdachte 4] met wie heb je over wat nou precies gesproken?

[verdachte 2] ben effe fucking duidelijk nou he! Ik ben me ram aan het irriteren aan jou hè! Over wie heb jij met MDMA gepraat?

[slachtoffer 10] met niemand van hun.

[verdachte 2] en hier dan?

[slachtoffer 10] alleen met [betrokkene 17] .

[verdachte 2] wat heb je aan [betrokkene 17] gevraagd dan?

[slachtoffer 10] als hij misschien mensen wist ehh die daar, die daar…ntv… aantal

[verdachte 2] MDMA? En dat vraag je aan iemand die net in Duitsland heeft vastgezeten… Fucking mongool!

[slachtoffer 10] ja maar dat heeft hij me gezegd.

[verdachte 2] wat heeft hij jou gezegd?

[slachtoffer 10] ja, wat jij juist zei. Ik zeg ahh heb je gelijk in, sorry… dus eh… sorry.

[verdachte 2] hoezo ga je dat vragen dan? Waarom ga je dat vragen aan hem? Je kent hem niet eens.

- Stilte

[slachtoffer 10] ja, heb je gelijk in…

[verdachte 4] WHAT THE FUCK VRAAG JE DAT AAN HEM MAN!!! KUN JE NIET FUCKING NADENKEN OF ZO MAN!!!

[slachtoffer 10] ja… sorry..

[verdachte 2] kijk, weet je wat het is hè? Het liefste geef ik je nou echt gewoon een pak slaag he, je hebt geluk dat de pres nou niet hier is. Volgende week komen we daarop terug, vrijdag als de pres terug is. Je gaat met niemand meer contact opnemen, of weet ik veel van andere chapter of…ntv… je praat met niemand meer hier over iets van MDMA of weet ik wat. Als ik nog een keer wat hoor, ook al is de pres er niet, krijg je alsnog een pak slaag. En de volgende week vrijdag komen we hierop terug. En nou naar binnen.

[slachtoffer 10] oké.

Op de lijst “Clubavond SMC Geleen” is op de datum 3/11 bij de functie Pres vermeld “Maroc.”63

* Overig crimineel gedrag

Op 6 en 7 december 2017 vond in de woning van [verdachte 4] aan de [adres 4] te Geleen een doorzoeking plaats. Daarbij werd onder meer in beslag genomen:64

- Envelop met brief, gericht aan [verdachte 4] , [adres 4] te Geleen. De handgeschreven brief is afkomstig van een zekere [betrokkene 17] , die in zijn brief onder andere aangeeft gedetineerd te zijn in Bochum (BRD). Qua inhoud toont de brief een bepaalde betrokkenheid met Satudarah MC en spreekt de schrijver onder andere over leugens en verraad. De schrijver correspondeert met de navolgende gegevens: [betrokkene 17] , [adres 9] . Dagtekening brief betreft 29 november 2015. De brief wordt afgesloten met de teksten “STTS” en “Stay strong brothers”. Uit gegevens, afkomstig van GBA en de politiesystemen, blijken de volledige personalia van de schrijver te betreffen: [betrokkene 17] , geboren op [geboortedatum 2] te [geboorteplaats 2] . Diens laatste registratie binnen de politiesystemen (IB) is van 02 april 2014. Voorts is gebleken, dat hij omstreeks die periode Full Member was van de Satudarah MC en momenteel gedetineerd is in Duitsland in verband met wapenhandel en verdovende middelen.

Genoemde brief vermeldt onder meer het volgende:65

Als eerste bedank ik jullie voor de kaart die ik heb ontvangen. (…) Leugens en verraad heeft mij in deze situatie gebracht. En daarom hoop ik dat jullie voorzichtig zijn met wie jullie om jullie heen hebben. Misschien is het daarom ook beter dat ik de volgende keer bij jullie aan tafel zit. Want ik ken jullie al veel langer en ik weet dat ik met jullie bergen kan verzetten, zonder dat ik in mijn rug gestoken wordt. Alleen dat zal nog wel effe duren want officieel ben ik veroordeeld tot april 2020. Er bestaat hier een half straf regeling met een inreisverbod van 8 jaar. Maar dat is nog niet helemaal rond. Dus ik hoop dat die ausland behörde aan mijn zijde staat. (…)

Stay Strong Brothers! (…) STTS (…) [betrokkene 17]

De OVC van 14 juni 2017 vermeldt onder meer het volgende:66

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [verdachte 4] ( [verdachte 4] ), [betrokkene 34] ( [betrokkene 34] ) en een aantal NN-personen.

21.45.16

[verdachte 1] : Volgens mij zat jij toen niet erbij hè? We hadden [slachtoffer 12] (fon) bijna eruit gegooid. Die ene jongen die zolang eruit heeft gelegen bij South Clan... Die hebben we geslagen jongen! Op een gegeven moment, die [slachtoffer 12] (fon) kwam hier binnen. Die durfde niet naar binnen te komen jongen. ...(ntv)...

[betrokkene 34] : [slachtoffer 12] zeker?

[verdachte 1] : [slachtoffer 12] (fon)

[betrokkene 34] : [slachtoffer 12] ?

[verdachte 1] : Nee, [slachtoffer 12] (fon). ...(ntv).... Die heb ik hier BS gegeven. En eh... die had iets gestolen (…)

21.46.37

[verdachte 1] : Hier hè., op een gegeven moment, ik sloeg ...(ntv)...

[betrokkene 34] : ...(ntv)...

[verdachte 1] : ...(ntv)... Sergeant, die was hier...

[betrokkene 34] : Ja, ja, ...(ntv)...

[verdachte 1] : Dus, die Sergeant eh.. stond achter hem. Ik sloeg hem hier over de stoelen man. Op een gegeven moment [slachtoffer 12] (fon) was opgelucht.

[betrokkene 34] : ...(ntv)...

[verdachte 1] : “Oh gelukkig hè...”.. ntv.. toen ging hij trappen. Naar voren. Ik zei: “Wat is dat jongen?” Vol! BAF! BAF! En dan op de grond hè.

De OVC van 14 juni 2017 vermeldt voorts onder meer het volgende:67

Aanwezigen: [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [verdachte 2] ( [verdachte 2] ), [verdachte 3] , [verdachte 4] ( [verdachte 4] ) en diverse vooralsnog onbekende mannen (NN-mannen).

[verdachte 1] : Luister. Hij zei dat tegen mij.

NNM1: Dit en dat... snijden...

[verdachte 1] : ..drugs dit en dat. Ik zeg: “Hoe komt dat dan?” fucking Belg man! Weet je wat hij gaat zeggen? “Er is een verklaring binnen gekomen. Anonieme verklaring. Dat ik 10 kilo heb gekocht!” Maar dat is niet waar. Een update hè...Ik heb die verklaring niet gevonden. Dat hij over [betrokkene 11] heeft verklaard. Wat ik wel heb gevonden, is erachter gekomen wat die rooie verklaard heeft. Zelfs de politie expres een verklaring laten afleggen. Én... [betrokkene 11] is geen getuige, [betrokkene 11] is gewoon een betrokkene. ...(ntv)... Luister, over dat betrokken worden. Over de betrokkenheid van [betrokkene 11] ...(ntv)... checken. Het OM heeft dat daar gezegd in België. Daarvoor moeten we even sowieso [betrokkene 9] (fon) verhoren. Maar die verklaring kan ik dus niet terugvinden. Of hij is niet afgenomen, of hij heeft het eruit gehaald. Dat heb ik wel gelezen.

O : Wordt door elkaar gesproken. Een van de aanwezigen: ‘Zouden we allemaal aan hem

moeten vragen’

[verdachte 1] : Hé!! Alle dingen hè, alle stukken, hè, alle verklaringen hè, hebben ze het over 3 man. Over betrokkenen. Betrokkenen zijn ook verdachten voor mij. [betrokkene 9] , die rooie en [betrokkene 11] , die zijn betrokkenen.

[verdachte 4] : 1+1=... (Lacht).

[verdachte 1] : Zijn betrokkenen.

O : ...(ntv)... Wordt door elkaar gesproken.

[verdachte 2] : ...(ntv)... bezig. Ik zeg: “Heb gelezen?” “Ja, nee, ik heb geen computer. ” Ik heb daar geen tijd voor. Als ik toch ...(ntv)... Ik ga alleen maar de hele dag liggen zoeken ...(ntv)...

Op 6 en 7 december 2017 werd een doorzoeking verricht in het pand aan de [adres 7] te Kerkrade. Genoemd pand betreft de woning van [verdachte 3]. Tijdens de doorzoeking werd (onder andere) in beslag genomen:68

- een usb-stick van het merk Kruidvat. Uit onderzoek is gebleken dat de usb-stick gescande pdf-documenten bevatte. De documenten hadden betrekking op een zaakdossier van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, afdeling drugs te Hasselt, nummer TG.60F1.007483/2016.

Het proces-verbaal met bevindingen omtrent deze usb-stick vermeldt het volgende:69

Ik trof een 5-tal zogenoemde pdf-bestanden aan, 3 jpg-afbeeldingen en 1 png-afbeelding. Ik zag dat de pdf-bestanden gescande documenten waren. Ik zag dat de documenten een zaakdossier van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg Afdeling Drugs te Hasselt was. Ik zag dat het nummer van dit dossier TG.60F1.007483/2016 was. Ik zag dat dit dossier handelde inzake “inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen, in vereniging." Ik zag dat hierin o.a. een drietal namen als betrokkenen voorkwamen, te weten;

- [betrokkene 9] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 3] ;

- [betrokkene 10] , geboren op [geboortedatum 4] ;

- [betrokkene 11] (de rechtbank begrijpt: [betrokkene 11] ) [betrokkene 11] , geboren op [geboortedatum 5] .

[betrokkene 11] wordt hierin aangemerkt als getuige. Ook zag ik in dit dossier het pv-getuige-verhoor.

In deze zaak werd op 19 juli 2016, in de woning van [betrokkene 9] , gelegen aan de [adres 10] , te Dilsen-Stokkem België, een huiszoeking uitgevoerd. Tijdens deze huiszoeking werd een verborgen ruimte in een loods ontdekt, waarin restanten van een cannabisplantage lagen. Ook trof men een lab aan voor de aanmaak van synthetische drugs, alsmede honderden liters vloeistoffen verdeeld over enkele tientallen vaten, bidons en jerrycans. Uit een, op de bovengenoemde usb-stick aangetroffen afbeelding blijkt tevens dat [betrokkene 9] heeft verklaard, dat de contacten tussen hem en [betrokkene 10] werden gelegd door [betrokkene 11] .

De politie relateert onder meer het volgende:70

Uit een opname van vertrouwelijke communicatie in het clubhuis [gemeenschapshuis] van 21 juni 2017 bleek dat een in Genk (B) gevestigd chapter Satudarah MC North West verantwoording aflegt ten overstaan van vooral [betrokkene 6] en [verdachte 1] . Dit chapter is opgericht rond mei 2016 en valt onder verantwoordelijkheid van [betrokkene 39] , gesetteld in Ham (B). Deze verantwoording vond plaats in het clubhuis van Satudarah MC Geleen, aan de [adres 1] te Geleen. Een van de leden van het chapter Satudarah MC North West vertelt dat een lid van dit chapter het afgesproken plan, kennelijk voor een overval op een juwelier, niet nakomt. Kennelijk heeft dit lid contacten gelegd met personen die niet mochten weten van deze overval. Daardoor is uitvoering nagenoeg niet meer mogelijk zonder dat de identiteit van de dader(s) bekend zal worden. Men komt dan ook tot de conclusie deze overval te “annuleren”.

De OVC van 21 juni 2017 vermeldt onder meer het volgende:71

[betrokkene 6] = [betrokkene 6]

[verdachte 1] = [verdachte 1]

NNM = Persoon met Belgisch accent

[verdachte 1] : Ben je in je eentje van het kader hier? Ja, wacht maar. En? Alles goed? Wat is er nou gebeurd?

NNM: Met mij is alles goed pres. Maar pres [betrokkene 40] (fon).... mijn maat [betrokkene 41] (fon) zal vandaag niet hier zijn. Nee, hij is met 2 knuppels hem gaan zoeken die zegt als die ene kapot gaat dan kan ik die andere ook kapot slaan op hem.

[betrokkene 6] : Wie dan? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? ( [betrokkene 6] en [verdachte 1] afzonderlijk) Met wie?

NNM: Kapikane het gaat om geld. Pres hij gaat voor een maand zitten. Misschien twee maanden. Ik hoop twee maanden, drie maanden. Ik hoop dat dat hij niet gaat zitten Kapikane. Want het gaat om grote geld. En ik hoop dat hij dat voor zondag kan regelen.

(…)

NNM: Het is ingewikkeld pres.

[verdachte 1] : Afspraken maken.

NNM: Ja als ik een afspraak heb met jou en ik zeg ik ga dat zó doen dan wil je ook dat ik het zo ga doen en niet op die andere manier. En als je dan toch die andere manier gaat kiezen .

[betrokkene 6] : Doe eens rustig aan.

NNM: Ja [betrokkene 41] (fon), die [betrokkene 41] (fon), [betrokkene 41] (fon) ging.

[betrokkene 6] : Rustig, vertel ons de waarheid maakt niet uit. Snap je? We willen gewoon weten wat er precies gebeurd is.

NNM: Kapikane de waarheid, sterker nog meer als 100 miljoen euro. Dat is de waarheid.

[betrokkene 6] : Wat die uiteindelijk moest betalen?

NNM: [betrokkene 41] (fon) moet dat regelen. Brazil (fon)...(ntv)...

[betrokkene 6] : ...(ntv)... duizend euro?

NNM: Pres hij heeft gezegd van als [betrokkene 41] (fon) zegt met 2 mannen gaat dat regelen dan wordt dat geregeld . Maar Pres heeft gezegd ga niet met die andere mannen om. Pres vraagt nu op dat moment van “ [betrokkene 41] (fon) gaat gij met die mannen dat in orde brengen?”. [betrokkene 41] (fon) zegt ...(ntv).... na 2 juli ga ik met die mannen rondrijden voor een plan te maken. Want die mannen zijn ook van die omstreek, Kapikane. Pres zegt beter niet met die mannen doen. Nee zeg maar, ik heb die gezegd van ik ga zo en zo beetje ...(ntv)... uitvoeren, maar met uitvoeren ...(ntv)... ik ben dat ook beetje van ja ik ben dat van plan. En tot zondag heeft [betrokkene 41] (fon) tijd gekregen van pres.

[verdachte 1] : Hij weet dat ook?

NNM: Hij weet dat zelf ook pres.

[verdachte 1] : ...(ntv)... ik neem aan dat dan een belletje gaat.

NNM: pres dat gaat om een auto. Dat gaat om een auto. Kapikane dat gaat om een auto. Ik heb gezegd vertel de waarheid, ik ga je alles vertellen. Maar pres [betrokkene 40] (fon) heeft gezegd van oke laat me nou eens vertellen. Ik ga het je zeggen. Het gaat om goud. Mensen hebben van die juwelier die zeggen we gaan dat zo doen. ...(ntv)... Ik weet daar ook van, maar hij zegt zo en zo. Daar is daar zoveel te rapen. Die mannen gaan ons niet bij betrekken. Maar uit die huizen daar. En die persoon die die masker gaat.......En die persoon die die masker gaat brengen. Pres vraagt wat heb je met die mensen? Ja, als ik heel eerlijk ben ik ken ze niet. Hij komt naar hier he, hij zegt ...(ntv)... om te zuipen, we hebben gedronken, hij zegt gast “Waar is [betrokkene 41] (fon), waar is [betrokkene 41] (fon)?” Stel dat waar moet dat geraken? Waar moet dat geraken? Naar mij thuis? Wie gaat dat daar brengen? We gaan naar thuis. Ik ben een Belg thuis. Is hij geweest? Nee. Niemand heeft iemand gezien. Daarna zij komen zelf naar hier. [betrokkene 42] (fon) zegt dat. [betrokkene 42] (fon). [betrokkene 42] (fon) zegt ja ...(ntv)... tegen pres. Pres zo en zo is er aan de hand. Jij zegt dat jij met die jongens meegaat ...(ntv)... ben jij twintig minuten daarna met die jongens ingestapt. Pres wilt dat niet. Pres zegt jong dat is ook een jongen van Genk dat moet in Genk gebeuren én is ook nog eens familie van die jongen Kapikane. Dat is een neef geworden.

[betrokkene 6] : Dus die moeten er dan vanaf?. ...(ntv)... toegeven?

NNM: Nee hij wil nee, hij heeft gewoon geld nodig pres.

…ntv…

NNM: Hij zei tegen [betrokkene 41] (fon) ik ben met jou samen. Maar als er iets moest gebeuren. Ik zeg ook [betrokkene 41] (fon): “jij zit... jij zit vast”. Bel de onkel of misschien de neef of de broer van de vader. Wat ga je dan doen? En je roept die jongen voor masker oké die brengt dat. Die brengt die materiaal die brengt de masker. Ok doe watje wilt. Maar gaat ge samen met hun in de auto stappen?

[verdachte 1] : ...nvt... gezegd ...(ntv)...

NNM: Hij zegt hij moest die jongen bereiken. [betrokkene 43] (fon). Hij zegt die [betrokkene 43] had die gepikte wagen. Het is een gestolen wagen. Hij ging iets met die gestolen wagen doen. Hij zegt hij was die jongen aan het zoeken... maar pres zegt dat is niet alleen dat. Er is nog iets en er is nog iets. Er zijn vier dinges van dat wat hij heeft gedaan ...(ntv)... geraakt, waarom pres zegt: “als ik geen inkomen heb, ik kan niet mijn vader of mijn moeder laten ...(ntv)... met mijn zoon. Ik ga doen wat ik wil. Mijn geld is het. Ik moet niet naar iemand kijken. Die geld is ja tot zondag tot zondag gaat dat duidelijk worden pres. [betrokkene 41] (fon) heeft beloofd ....(ntv)...en Pres heeft gezegd “Ik leg mijn hoofd hier op tafel voor u”. Ik ga dat in orde brengen, maar....

[verdachte 1] : ...(ntv).... dat weet je sowieso nooit 100% zeker.

NNM: Ik geloof dat niet. Hij was met mij aan het praten van als het zo moet zijn als het zo moet zijn wat gaat er gebeuren? Ja maar, waarom zegt gij tegen mij “Ik leg mijn hoofd op tafel voor pres”. Waarom zeg je dat tegen mij? Ik leg mijn hoofd op tafel voor pres? Pres, echt waar he. Ik ben ook kwaad geworden he. Hij zegt ...(ntv)....heeft vier redenen en die vierde reden is vandaag uitgekomen. Hij zegt ja ik ga mee naar Spanje, maar dat zijn allemaal ...(ntv)... andere redenen pres. Ik wil niet dat ze liegen. Ik wil dat niet.

[betrokkene 6] : Nee.

NNM: Ik lieg ook niet tegen u. Ik zeg ook de waarheid.

[betrokkene 6] : Nee. Zeg de waarheid.

NNM: Kapikane, Ik heb gezegd “Ik zeg de waarheid". De pres wou dat niet, dat ik dat zeg

[betrokkene 6] : Ja ...(ntv).... verhaal niet weten.... ntv... kunnen wij niet meedenken, snap je.... ntv... maar ja ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden voor vrijdag ...(ntv)... zo shit.

NNM: Hij heeft tegen mij gezegd als ....(ntv)... alleen vandaag ...(ntv)... Hij heeft mij dat gezegd pres. En pres [betrokkene 40] (fon) u weet hoe dat die man is. Als die dat over mijn pres zegt. ...(ntv).... Hij heeft geduld. Kapikane hij heeft écht geduld. Hij zal er altijd zijn voor mij. Hij zal er altijd zijn voor de andere mannen van North East, maar steek geen mes in zijn rug. Dan kan ik kwaad worden, .ntv. Ik ga... ntv... Hij heeft me dat toch vandaag niet gezegd Kapikane. Echt waar pres hij heeft dat niet gezegd hij heeft me vandaag. ...(ntv)... kom ik moet met jou praten. [betrokkene 42] (fon) zegt zo en zo tegen mij ja dat is waar. Ik praat met hem, ik was in shock. Maar waarom zeg je me ...(ntv)... samen denken...

…ntv…

NNM: Pres heeft gezegd tegen mij vandaag van ...(ntv).... misschien dat... ntv... gesneden wordt voorwal hij heeft gedaan dan niemand anders doen...(ntv)... hij is zelf naar Duitsland einde van de Ramadan. Hij gaat met zijn familie . Hij heeft tegen mij gezegd ik ga naar Duitsland. Ik ga daar praten ...(ntv).... [betrokkene 41] (fon) ....(ntv)... heeft pres gezegd tegen mij. Tot zondag. Als zondag [betrokkene 41] (fon) gaat misschien dan pres ik weet dat niet. Maar Kapikane, mijn pres gaat iemand zoeken met knuppel. Kapot geslagen. Er zijn 2 knuppels. Als die ene kapot gaat, hij zegt: gaat die andere kapot slagen.

[betrokkene 6] : Dat is ehh ...(ntv)...

NNM: Dat was mijn onkel he.

[betrokkene 6] : ...(ntv)... Duitsland.

NNM: Hij is in Duitsland met familie . Hij zegt, …ntv... beter voor [betrokkene 41] (fon) dat hij vandaag niet hier is en anders ...(ntv)... [betrokkene 41] (fon).

[verdachte 1] : ...(ntv)... vertellen .ntv... daarna. ...(ntv)...zondag he ...(ntv)... betalen ...(ntv)... moet hij doen?

NNM: Waarom pres als [betrokkene 41] (fon) dat niet had gedaan dan ...(ntv)... geld was er.

[betrokkene 6] : Dat geld....(ntv)... hoe kan dat nou? ...(ntv)....

NNM: Hoe kan dat nou Kapikane? Als er iets gebeurd.... [betrokkene 41] (fon) die moet zwijgen ... .dat is duidelijk. Hij heeft daar voor zijn eigen gekozen. Hij heeft daar voor zijn eigen gekozen he Kapikane. Hij had dat niet moeten zeggen, dus als er iets gebeurd, maar als hij praat......

[verdachte 1] : Dat kan nog altijd. ...(ntv)...

NNM: Ik heb tegen pres gezegd ...(ntv).... beter niet meer doen. Ik heb tegen pres gezegd zeker niet meer doen.

[betrokkene 6] : Ja maar dat kan nog altijd ntv.. zondag?

NNM: Ja maar pres [betrokkene 40] (fon) zegt als er iets gebeurd hij gaat zijn verantwoording afleggen. Om wat hij verkeerd heeft gedaan. Pres [betrokkene 40] (fon) zegt zo en zo die auto staat daar. Die auto ...(ntv)... uur. Daar is geld, waarom ga je dan nog met de familie van die jongen praten?

Onb.: Ja dat snap ik niet.

NNM: Dat is familie.

Onb.: Ja ...(ntv)... verhaal.... ntv...

NNM: Hij durft dat ook niet meer. Ik zie dat.

Ob.: Ja maar hoe wil hij geld krijgen?

NNM: Maar hij kan dat niet.

[verdachte 1] : ...(ntv).... vraag. ...(ntv)...

NNM: ...(ntv)... maar ...(ntv).... beter wachten maar...(ntv)... zijn.

[betrokkene 6] : Hoe bedoel je ...(ntv)....?

NNM: ...(ntv)... pres, …ntv.. Als ik zo praat met die man ik zeg doe dat zo......dat kan zwaar aankomen. Ik weet pres [betrokkene 40] (fon) die gaat niet zomaar iets zeggen. Als hij iets zegt. Hij is .. .ge hebt hem pijn gedaan dan. Hij zal niet zomaar iets zeggen. En hij heeft mij vandaag gezegd als ik die dinges...(ntv)... ik had in zijn knie geschoten vandaag. Hij zegt zo tegen mij. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij heeft gezegd pres. .ntv.. zondag ...(ntv).... tot zondag.

[betrokkene 6] : Dat sowieso. Maar ik snap eigenlijk niet tot zondag „ntv...

NNM: Misschien wilt hij het weekend iets voorbereiden. Ik weet het niet.

[betrokkene 6] : …ntv... in principe …ntv…

(…)

NNM: Ik heb zelf gezegd Kapikane Pres [betrokkene 40] (fon) beter niet meer doen. Kapikane voor mij ik zou er geen stap meer in zetten.

[betrokkene 6] : Als de familie er al vanaf weet, snap je, Dan hebben we een groter probleem he. Moet je voorstellen ...(ntv)... familie. Ik word gek he. Als ik hoor dat ze dat bij mij willen doen ja.

NNM: Ik heb ook gezegd ...(ntv)... mijn nonkel ...(ntv)...

[betrokkene 6] : ...(ntv)... snap je? „ntv.

NNM: En dat is ook niemand van de club he Kapikane.

[betrokkene 6] : ...(ntv)....

NNM: Nee, nee…ntv.. Ik ken de regels van de club, je kunt niet zomaar praten dat gaat niet dat gaat niet, maar die jongen is niet van de club. Die weet ook niet wat de regels is hoe Satudarah is. Hij weet dat niet, maar [betrokkene 41] (fon) wel. Maar als die jongen gaat praten, dan is [betrokkene 41] (fon) degene die praat.

[verdachte 1] : Heb je wel gevraagd. Hij zegt nu tot zondag?

NNM: Pres [betrokkene 40] (fon) heeft gezegd tot zondag. Hij zal vandaag gesneden worden, heeft die gezegd.

(…)

NNM: Zoals ik al heb gezegd Kapikane ik heb tegen pres [betrokkene 40] gezegd. Ik heb hem gebeld. Ik heb hem toen gezegd. Annuleer dat. Ik heb gezegd beter annuleren. Waarom? Dat is de familie van die jongen.

(…)

NNM: Als hij naar Duitsland zou gaan ik zou zeggen "blijf effe wachten" hij was in alle staten Kapikane. Echt waar. En ik wil dat niet. Waarom? Ik wil het chapter volledig houden. Ik wil niet geen hekel krijgen aan wie ....(ntv)...waarom mijn pres, mijn pres moet geliefd worden. Als mijn pres door iemand gaat gehaat worden, dan ga ik ook die dingen. Hij moet geliefd worden.

[betrokkene 6] : Maar ze moeten wel luisteren he broer.

Onbekend: ...(ntv).... snap je? ...(ntv)...

[betrokkene 6] : Maar luister he als je wat zegt, moeten ze wel luisteren he.

NNM: Hij heeft gezegd ik heb er spijt van. Hij heeft dat gezegd. Maar hij gaat dat ook niet tegen de rechter zeggen van ik heb er spijt van. Dat is gedaan. Dus hij weet zelf ook hij was fout. Hij zegt ik heb er spijt van. Waarom zegt hij anders tegen mij “ik heb er spijt van” als je niet fout zijt?

(…)

[verdachte 1] : Goed. ...(ntv)... jij hebt ...(ntv).... met hun besproken. Onderling wat besproken ...(ntv).... Weetje ...(ntv)... fout ben?

NNM: ...(ntv)... beetje ...(ntv)....eigenlijk ...(ntv)... weet niet ...(ntv)...

[betrokkene 6] : ...(ntv).... fout maken ...(ntv).... [betrokkene 1] gewoon in orde maken. Ik bedoel ...(ntv)... sowieso voor die fout die je hebt gemaakt ja krijg je een sanctie voor. Sanctie moeten we even over denken ...(ntv)... Sanctie wordt je nu in ieder geval alvast opgelegd. Maar je moet kijken hoe je de problemen gaat oplossen. Dat je niet verder in de problemen raakt. Ik ben benieuwd naar zondag ..nvt. maar zorg datje ...(ntv).... regelen ...(ntv)... sowieso ...(ntv)...

(…)

[betrokkene 6] : Die afspraak heb je zelfgemaakt snap je? ...(ntv).... zelf oplossen. ...(ntv)... je eigen schuld ...(ntv)... zelf oplossen, maar nogmaals zorg dat je niet nog verder in de problemen komt en andere in de problemen komen. ...(ntv).... [betrokkene 41] (fon) neem ik aan toch? ...(ntv)... Wacht op [betrokkene 41] (fon) zondag en dan zien we wel gewoon ...(ntv)....

(…)

[betrokkene 6] : ...(ntv)... sowieso sanctie ...(ntv).... afgesproken ...(ntv).... je wordt sowieso gesneden. ...(ntv)...

NNM: ...(ntv)... Ik heb gedaan wat ik heb gedaan ...(ntv)...

De OVC van 19 juli 2017 vermeldt onder meer het volgende:72

In de ruimte aanwezig:

[verdachte 4] : [verdachte 4]

[verdachte 2] : [verdachte 2]

[verdachte 3] : [verdachte 3]

NN: NN-man

19:43:56 uur

[verdachte 2] : Ik zou vanmiddag op bezoek gaan nog bij dinge ik ben nog met die ehh [slachtoffer 15] (fon) ben ik nog even voor die jongen gaan rijden.

NN: Ja.

[verdachte 2] : Eerst was die niet te bereiken was hij zegt volgens mij ehh ...(ntv)... hem te pakken gekregen. Die jongen schijt in zijn broek. Maar ik zeg bel maar op ik zeg bij die schoonbroer van hem wouden we langs gaan. Ik zeg bel hem eerst maar op, dus we waren aan het rijden. Bel ik dus zeg maar dat wij bij die bij die zijn vrouw en kleine aan de deur gaan. Ik zeg ja ik moet toch weten waar die uithangt. Ja binnen één minuut belde hij me op. Dus ehh hij zegt ja hij durfde niet meer hier te komen. Hij zegt "Ik wil het wel gewoon netjes afhandelen" ehh. Hij is vrij, hij zou het verhaal doen. Ik zeg "Ja dat zeg je al drie dagen".

[verdachte 3] : Ja dat zegt hij al vanaf vrijdag.

[verdachte 2] : Dus ehh ik zeg ik wacht even af. Einde van de clubavond twaalf, één of hoe laat het wordt en als je niet op tijd...(ntv)... dan ehh dan ga ik erheen sla ik hem gewoon alle tanden eruit ouwhoer.

De OVC van 19 juli 2017, later die avond, vermeldt onder meer het volgende:

In de ruimte aanwezig :

[verdachte 4] : [verdachte 4]

[verdachte 2] : [verdachte 2]

[verdachte 3] : [verdachte 3]

[verdachte 1] : [verdachte 1]

NN: NN-man

19.50.10

uur

[verdachte 1] : [betrokkene 44] wacht even tot de Nomads hier zijn ouw kut he. Ik kom niet he zegt hij.

NNm: Ja, maar luister ...(ntv)... ja want hij moet eerst ...(ntv)...

[verdachte 1] : Hij ...(ntv)... gewoon vieze klappen krijgen ouwhoer.

- Wordt gelachen.

[verdachte 1] : Ja, maar ja, daar staan we om bekend ouwhoer. Als iemand hier naar moet komen dan weten ze al 99% zeker dat die rammel gaat krijgen ouwhoer. Dat moet hij gewoon in zijn hoofd krijgen. Kijk misschien heeft hij wel een tik gekregen ofzo een flinke scheldkanonnade maar meer ook niet. Dat heb ik hem een beetje duidelijk proberen te maken.

De OVC van 19 juli 2017 vermeldt voorts onder meer het volgende:73

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 4] , [verdachte 1] , [betrokkene 6] en een onbekende man. In de ruimte bevonden zich eveneens [verdachte 2] en [verdachte 3] .

Tijd: 20:58

[verdachte 1] : In dat chapter, hebben ze allemaal vastgezeten. En niet voor een paar maandjes. We weten hoe het is. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Kijk, hun weten dat niet. Hun weten het niet wat het is om vast te zitten. [betrokkene 44] misschien wel, nou goed, dat is...

[betrokkene 6] : Als je vast komt te zitten, en je zet je club te kakken... Ook zoiets van...hee je wist het van tevoren.

[verdachte 4] : Wij hebben eens een keer bij de sec-meeting, is een keer gezegd geworden, op het moment dat... (ntv) is op dat moment member en hij zit niet in de vriezer, of weet ik veel wat, dan moet je hem ook zo blijven behandelen. Zijn er problemen en hij komt vrij...

NNM: Achteraf...

[betrokkene 6] : Dat ben ik met je eens, maar ik bedoel maar eh...

[verdachte 1] : Wie heeft de club te kakken gezet? [betrokkene 45] ? [betrokkene 7] ?

[betrokkene 6] : Maar ik... Heb het over [betrokkene 7] weet je? Ik heb zijn dingen gezien. Ik heb dingen gelezen.

[verdachte 1] : Ik heb die gelezen, maar daar stond niks in.

[betrokkene 6] : ik heb wel wat... maakt niet uit weet je wel.

[verdachte 1] : Misschien een andere zaak?

[betrokkene 6] : Dat is die zaak waar hij nu voor vast zit en waar hij nu voor voor moet komen. Deze ja, of niet? Die heb ik hier, ik heb foto' s gezien van hem. Deze met een hesje, foto' s (ntv)... Heb die je niet gezien?

[verdachte 1] : Nee, nee, nee...

[betrokkene 6] : Maar ik heb foto' s ...

[verdachte 1] : nee, nee, nee...

[betrokkene 6] : Moet je luisteren, ik heb die niet gezien.

[verdachte 1] : Het is in een woonhuis.

[betrokkene 6] : Ja. Hij woont daar.

[verdachte 1] : Het is een woonhuis, zijn telefoons liggen er toch nog bij?

[betrokkene 6] : Hij woont daar, en van zijn slaapkamer heeft hij...

[verdachte 1] : nee nee nee nee. Het zijn drie ruimtes, is een loods. Je hebt een woongedeelte, en dan heb je een ruimte daarachter, dat is die loods. Daar wordt alles gedaan. Ze hebben dinge, die foto' s die daar allemaal zijn genomen. Zijn allemaal door een rolluik... Ik heb ook geen hesje gezien.

[betrokkene 6] : Ik heb eigenlijk ook geen hesje gezien. Daarvoor (ntv) Weet je wel? (Ntv)

[verdachte 1] : Wat zijn dat voor foto' s ?

[betrokkene 6] : De recherche toch? Ze hebben allemaal foto' s gemaakt. Ik heb ook dat dossier gezien, (ntv) ik heb het gezien. Ik geloof jou broer, maar ik, luister, ik ben met die jongens gaan praten hè!

NNM: Er ligt een tas met autosleutels. Die heb je toen meteen laten komen.

[betrokkene 6] : In de kofferbak zit een gele map. Dat is het dossier.

21:00

[verdachte 1] : Misschien heb ik een foto gemist, maar ik denk het niet.

[betrokkene 6] : Maakt niet uit...

[verdachte 1] : Ik wil je niet afvallen hoor Kapikane.

[betrokkene 6] : Nee, ik vind het goed.... Maar ik heb die foto' s weet je, (ntv) ik ben toen gelijk naar die

jongen gegaan. Het is gebeurd waar hij woont. Toen heb ik meteen dat dossier gelezen. Weet je waarom die jongen is vrijgelaten? Omdat hij toen op vakantie is geweest. Wist hij niet.

[verdachte 1] : [betrokkene 8] ? Ja...

[betrokkene 6] : Dat hij daar... Dat wist hij niet.

O : Er wordt gelachen.

[verdachte 1] : [betrokkene 8] is een klootzak, want [betrokkene 8] heeft verklaard over de club hè?

[betrokkene 6] : Oké, dat moet ik nog zien.

[verdachte 1] : Dat staat ook in het dossier. [betrokkene 8] heeft echt verklaard! Dat staat gewoon in het dossier kapikane... De tas ligt bij Vice in de auto, en daar zitten de telefoons, en in het tasje zitten de autosleutels. En eh... In de kofferbak ligt die gele map. Gewoon laten branden gek (lacht).

[betrokkene 6] : Drie dagen van tevoren (ntv) toen was alles leeg.

[betrokkene 6] : En toen is hij op vakantie gegaan. Dat is wal hij zegt. Want hij zegt: " Zijn van die praatjes als je vast komt te zitten..."

[verdachte 1] : [betrokkene 8] en zo?

[betrokkene 6] : Luister, niet voor niks hè, hij zit toevallig bij een vriend van mij op het werk. We hebben wel een dinge... (ntv) Rotterdam... Maar ik zeg alleen wat ik gezien heb snap je? (ntv) Ik ben er naartoe gegaan. Luister, hoe is dat gegaan?

21:01

[verdachte 1] : Die man, heeft een gokprobleem.

NNM: Al maanden toch?

[verdachte 1] : Nee, nee... (lacht) Hij heeft het bedrijf moeten verkopen. Jij pakt de doos. Ik weet van niks. Jij betaalt de huur, en nog wat extra' s .

[betrokkene 6] : Daarvoor is hij vrijgelaten.

[verdachte 1] : Ze kunnen hem niks maken.

NNM: Dat is watje zegt, hij is op vakantie geweest.

[verdachte 1] : Hij is op vakantie geweest. Maar hij heeft wel dingen, mensen verraaien, hij heeft [betrokkene 7] verraaien, hij heeft dingen over de club gezegd. Hij heeft wat over de secretary gezegd. Weet ik wat hij allemaal heeft losgelaten.

[betrokkene 6] : Als dat zo is... Het ging mij erom, het ging mij erom, als je de club te kakken zet, weet je wel, ik heb dat gezien op die foto hè? Maar... (Ntv).

[verdachte 1] : Klopt, klopt, als je dat expres zo doet, ben je gewoon dom. Maar als dat het woongedeelte is... Ja... Het is gewoon echt dom, natuurlijk is dat dom, maar ja..

[betrokkene 6] : Dat was mijn reden voor (ntv) te bellen. Hij weet toch van tevoren... Kijk maar wie gaat...

[verdachte 1] : Nee, maar ja...

[betrokkene 6] : Hij woont daar hè?

[verdachte 1] : Hij woont daar. Die loods verhuurt hij nog steeds. Hij verhuurt die aan een vriend van mij. Hij eh... Dat bedrijf wat daar achter staat... Hij heeft dat bedrijf... Die vriend van mij komt op dat bedrijf, dit en dat. Hij heeft best wel grote bedrijven. Nou is hij zeg maar... Hoe noem je zoiets, zetbaas of zo eh... Het bedrijf is eigenlijk van een vriend van mij, en hij mag dat allemaal regelen. Hij betaalt hem uit, in gewoon geld, maar, ook in de huur van zijn loods. Dat zit zeg maar bij zijn salaris in.

[betrokkene 6] : Van die jongen?

[verdachte 1] : Die... Die [betrokkene 8] .

Bevindingen van de politie vermelden hierover onder meer het volgende:74

In bovenstaand OVC gesprek wordt onder meer gesproken over [betrokkene 7] en [betrokkene 8] en een loods. Er worden stukken uit een dossier voorgelezen. Dit dossier blijkt te gaan over een productielocatie van synthetische drugs. Deze productielocatie werd op 24 juli 2013 te Maastricht aan de [adres 2] door de politie ontdekt en ontmanteld.

Op 24 juli 2013 werd in de woning [adres 2] te Maastricht binnengetreden en in één van de loodsen werd een productieplaats voor synthetische drugs aangetroffen. In deze loods was ook een gedeelte als woning ingericht. In dit gedeelte werden persoonlijke goederen aangetroffen van de op 27 augustus 2013 aangehouden verdachte [betrokkene 7] . Uit onderzoek is gebleken dat deze [betrokkene 7] ook daadwerkelijk verbleven had in het woongedeelte van de loods. [betrokkene 7] heeft voor deze zaak van 27 augustus 2013 tot 10 december 2013 in voorarrest gezeten. [betrokkene 7] was toen full-member van de Satudarah MC.

In de verhoren beriep [betrokkene 7] zich op zijn zwijgrecht. De eigenaar/bewoner van de woning [adres 2] te Maastricht werd op 24 juli 2017 aangehouden en betrof [betrokkene 8] . [betrokkene 8] was toen lid (Secretary-Vice) van Motorclub de Barbarians, een supportclub van Satudarah MC. Hij legde wel een aantal verklaringen af. Tijdens de verschillende verhoren verklaarde hij onder meer over [betrokkene 7] .

De OVC van 16 augustus 2017 vermeldt onder meer het volgende:75

[verdachte 1] , [betrokkene 34] , [betrokkene 6] (Olla) en [betrokkene 11] werden geïdentificeerd als gespreksdeelnemers.

22:07 uur

(pg. 713)

[verdachte 1] : Voordat wij hem de club uit hebben laten gaan hè, hebben wij hem 25 mille laten betalen. Omdat hij verkeerde spullen geleverd heeft. Hier hebben we klappen gegeven.

NNMB: Wie?

[verdachte 1] : [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] .

De OVC van 16 augustus 2017 vermeldt onder meer het volgende:76

Tijdens het beluisteren hoorde ik dat [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [betrokkene 34] en [betrokkene 6] spraken.

20.33

uur

[verdachte 1] : Ze gebruiken allemaal de namen. Ze krijgen er ook nog geld voor. Bij ons, gebruiken

andere mensen onze naam, die krijgen geld, en als wij teruggaan, hebben ze niks meer.

De OVC van 25 oktober 2017 vermeldt onder meer het volgende:

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 1] , een persoon die [betrokkene 36] wordt genoemd en 4 onbekende personen.

[verdachte 1] : Luister, ik heb iemand doodgeschoten hè. Had ik ook makkelijk met mijn vuisten aangekund. We waren met acht man, hun met zijn tweeën. Ik heb hem doodgeschoten man. Fuck hem ouw! Ik had geen zin om te … ntv…

O : Er wordt gelachen.

[verdachte 1] : hij kan dat niet hier.

NNM2: [naam 2] ?

[verdachte 1] : [naam 2] in Heerlen?

NNM2: Wij konden binnen blijven tot zes, zeven uur ’ s morgens. Gordijnen dicht. Op een gegeven moment zitten we binnen, een uur of vier denk ik. We zaten aan de raam, zeg maar aan de steegjeskant. Ineens een kabaal en geschreeuw kabam! Schreeuwen, slaan! De pres doet het gordijn opzij: hoeveel, twintig man of zo? Slaan twee jongens helemaal in puin.

[verdachte 1] : twintig op twee hè?

NNM2 : Op twee. Dus de gordijn open. Maar die jongens lagen al zo, in de portiek lagen ze gestrekt. Pres denkt, ja fuck, kom we gaan naar buiten. Staan we buiten.. Pres riep hé, of weet ik veel wat… eerste die zich omdraait, we springen er met zijn tweeën op af. En we slaan drie of vier man helemaal gestrekt daar. En de rest gaat allemaal weg ouwhoer.

[verdachte 1] : ja dat bedoel ik. Ze gaan met twintig man twee in mekaar slaan. Die jongens kende ik totaal niet. Twee man op twintig, boeien man, heb ik schijt aan man! ...(ntv)... Ik bedoel ik schiet iemand dood zonder wapen. Boeien man. Voor mijn part gooi ik fucking drie handgranaten in een café waar dertien man in zitten. Of honderd man. Vrouw en kinderen als ik iemand moet hebben. Interesseert met niet man. Als iemand ene van ons iets heeft aangedaan, in dat café, interesseer me geen fuck. Ik gooi er drie handgranaten naar binnen man! Hoe heet dat, collateral damage of zo? Ik ga door het vuur voor mijn broeders ouwhoer. Voor al mijn broeders! Voor de mensen die ik mag en voor de mensen om wie ik geef, ga ik door het vuur! Het interesseert me niet of daar een klein kind tussen zit of weet ik veel wat. Dat probeer ik wel een beetje te vermijden. Of vrouwen. Interesseert me echt niet. Interesseert me niet voor duizend man in het café. Dat is gewoon opkomen voor.

De OVC van 27 oktober 2017 vermeldt onder meer het volgende:77

[verdachte 1] en [verdachte 3] werden geïdentificeerd als gespreksdeelnemers.

22:43: uur

[verdachte 1] : We hebben ook andere. De Saudarah, One Niners en de support.

NN-man1: En wat houdt dat in?

[verdachte 1] : De support is eigenlijk, zijn heel weinig verplichtingen. Het enige wat die moeten doen is twee keer in de maand moeten ze hier komen. Af en toe als er een begrafenis moeten ze ook komen. Ze dragen ons een warm hart. Ze betalen wel contributie maar dat is komen te vervallen. ..(ntv)..

NN-man1: ..(ntv).. support.

[verdachte 1] : Saudarah is eigenlijk de knokploeg van ons. Maar hier in dit chapter ..(ntv).. hier doen we dat nog altijd zelf. Af en toe komen ze wel mee weet je wel, voor de aantallen ofzo maar we doen het eigenlijk zelf. Maar ze moeten er wel altijd zijn. Maakt niets uit al is het vier uur ' s nachts, telefoontje code rood, ze moeten er gewoon zijn. One Niners.

NN-man1: Ah oke

[verdachte 1] : One Niners ook maar die hebben andere colors. Dat is ook een knokploeg.

(…)

[verdachte 1] : Als je problemen hebt dit of dat. We helpen elkaar ook uit. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je overal loopt de dingen en wij moeten opdraven, snap je.

NN-man1: ..(ntv)..

[verdachte 1] : Ja altijd

NN-man1: Wij komen voor echt altijd ..(ntv).. ergens anders gaat.

[verdachte 1] : Tijd is geld. Geld is kijk wij treden uit naar Amsterdam, dan kost je dat geen geld. Als iemand echt iets heeft dan leggen wij voor hun bij. Dat is geen probleem. Bij ons is contributie, wij bepalen dat. ..(ntv).. Internationaal hebben we kwaliteit. Als je voor de club komt vast te zitten, je wordt binnen verzorgd. Snap je? Iedereen. Maar als je eenmaal bij ons zit kan je niet meer weg zo.

NN-man1: Nee nee.

[verdachte 1] : Je krijgt intake bij ons. Intake die zijn best wel uuh.. die zijn hier. Het belangrijkste hier gewoon is de waarheid, ..(ntv).. voorbeeld. Als er nou een probleem is en je vrouw zegt je bent te vaak weg, je mag niet naar de club of weet ik veel. Vaak niet soms ook wel. Je moet eerlijk antwoord geven. Alles wordt opgeschreven. Als je iets hebt gezegd ..(ntv).. Mocht je ooit eens in de fout gaan, regels zijn overtreden dan ..(ntv).. Sommige chapters straffen niet, maar wij doen dat hier wel. ..(ntv).. Of hij wordt hangaround of hij betaalt boete of hij krijgt klappen of weet ik veel wat. ..(ntv) staat er een boete tegenover en de motor ..(ntv).. terug. Motor is van de club, hesje is van de club. Het is je eigen motor maar ..(ntv).. club.

(…)

[verdachte 1] : We waren met één man begonnen en zijn nu met vier-en-vijftig man ofzo. Met support en alles erbij snap je. En buiten dat hebben wij vier prospectchapters opgericht. Heerlen dat waren allemaal jongens die zaten bij ons, die hebben we laten gaan en beginnen een eigen chapter daar in Heerlen. Venlo dat is nog steeds hier, komen bij ons. Ik heb gezegd ga maar naar Venlo, begin daar een eigen chapter. En de jongens van Genk ook. ..(ntv)..

Bevindingen omtrent een Bad Standing van [slachtoffer 11] vermelden onder meer het volgende:78

Bad Standing [slachtoffer 11] :

Binnen het onderzoek Fuut werden verschillende telefoonlijnen getapt.

Het nummer van [verdachte 1] werd vanaf 28 september 2016 getapt. Uit tapgesprekken blijkt dat [slachtoffer 11] de gebruiker is van het nummer [telefoonnummer 3] . Dit werd getapt van 12 oktober 2016 tot en met 5 december 2016.

Tapgesprekken [verdachte 1] :

Uit onderzoek was gebleken dat genoemde [slachtoffer 11] lid was van Satudarah MC, chapter Geleen en een conflict had met de President van dit chapter, [verdachte 1] .

Enkele relevante gesprekken zullen benoemd worden.

06-10-2016 te 11:51 uur:

[verdachte 1] voert een gesprek met [verdachte 4] , tegen wie hij zegt dat [slachtoffer 11] net aan de deur stond met zijn colors om in te leveren. [verdachte 1] zegt dat dat echt niet zo maar kan.

06-10-2016 te 12:06 uur:

[verdachte 1] voert een gesprek met [verdachte 2] en zegt dat [slachtoffer 11] aan de deur stond om zijn colors in te leveren.

06-10-2016 te 18:36 uur:

[verdachte 1] voert een gesprek met [verdachte 2] en geeft in dit gesprek aan dat hij [slachtoffer 11] een sanctie wil geven. Hij wil hem gewoon laten voelen.

12-10-2016 vanaf 18:16 uur:

Tussen het nummer van [slachtoffer 11] en het nummer in gebruik bij [betrokkene 1] is er sms-verkeer waaruit blijkt dat [slachtoffer 11] wil kiezen voor de “vriezer”, een manier om onder een bad-standing uit te komen.

15-10-2016 79 te 21:58 uur:

[slachtoffer 11] voert een gesprek met een vrouw genaamd [naam 3] waarin hij vertelt dat hij zeik heeft met [betrokkene 6] en daarom BS zal krijgen.

18-10-2016 80 te 13:07 uur en 13:20 uur:

[slachtoffer 11] voert twee gesprekken met zijn moeder die hem waarschuwt niet naar de [gemeenschapshuis] te gaan omdat ze hem anders verrot slaan. (zie hieronder voor uitvoerigere weergave).

18-10-2016 te 13:12 uur:

Gesprek tussen [slachtoffer 11] en [betrokkene 1] waarin [slachtoffer 11] aangeeft dat [betrokkene 6] hem zou komen ophalen en dat ze dan naar de [gemeenschapshuis] zouden gaan. [slachtoffer 11] weet wat er dan bij de [gemeenschapshuis] gaat gebeuren.

Ook in de bijgevoegde chatsessie met [betrokkene 6] is te lezen dat [betrokkene 6] hem komt ophalen en dat ze dan naar de [gemeenschapshuis] gaan. [slachtoffer 11] wil dat niet en zegt genoeg gezien te hebben daar in die twee jaar. Ook zegt hij dat hij denkt dat ze hem toch wel kapot zullen schieten ooit.

Verder geeft hij aan dat hij gaat proberen zo snel mogelijk het geld bij elkaar te krijgen.

18-10-2016 te 13:33 uur:

[slachtoffer 11] voert een gesprek met een nn-man [naam 4] waarin [slachtoffer 11] aangeeft dat hij bad standing krijgt en dat hij weg blijft uit Geleen. In dit gesprek zegt hij ook dat ze dat geld ooit nog weleens krijgen. Hij gaat ook een nieuw nummer aanvragen omdat hij bedreigd wordt en hij heeft een stuurslot gekocht voor het geval hij ooit iemand k. o . ramt.

Het tapverslag van het telefoongesprek tussen [slachtoffer 11] en zijn moeder vermeldt onder meer het volgende:81

Moeder: En je gaat niet meer naar de [adres 11] en je gaat met die nergens, niets meer doen..

[slachtoffer 11] : Ja.

Moeder: [slachtoffer 11] , het is afgelopen. Moet je zeggen: Ik begrijp BS, ik hoor het wel, app me maar, hoie hè..

[slachtoffer 11] : Ja, ja..

Moeder: En [slachtoffer 11] ... en anders blok je ze allemaal.. dan kunnen ze je niet meer zeggen: Je moet komen, je moet dit, je moet dat.. Val maar kapot allemaal. Dat doe je met die.. Jij laat je.. auw hoer.. [slachtoffer 11] ... alsof je een of ander mongool bent...

[slachtoffer 11] : Ja, ja, ja, ja..

Moeder: Oh nee... wacht... [naam 5] ze komen [slachtoffer 11] halen. Ja is goed. Ja, nee... Hoie, hè [slachtoffer 11] : Ja is goed, mam..

[slachtoffer 11] : .. Ja... ehmm... ja., naar de [gemeenschapshuis] ...

Moeder: Auw hoer, [slachtoffer 11] .. Daarom moet het hele kader erbij, het hele kader moet slaan...

[slachtoffer 11] : Ja, ja..

Moeder: Het hele kader moet slaan... [betrokkene 6] is er ook bij..

[slachtoffer 11] : Ja..

Moeder: Die slaan je 'verrek' (kapot) daar.. Dat gaan ze met jou doen.. En je gaat niet. Nu zie je ook, die gaan je ook buiten nergens opwachten, want anders hadden ze gezegd: Och laat hem maar, we wachten hem een keer buiten op, op het trainen. Het moet daarbinnen gebeuren. [slachtoffer 11] , buiten, als de mensen dat zien, bellen ze misschien de politie..

[slachtoffer 11] : Ja, ja, weet ik.

Moeder: Die doen buiten niets.

[slachtoffer 11] : Binnen, kan nooit iemand iets zeggen.

Moeder: Gaat nooit iemand klepperen. Binnen kan niemand iets zeggen. En als ze allemaal slaan, kan al helemaal niemand iets zeggen. Want ze misschien slaan ze je wel kapot.

De OVC van 3 november 2017 vermeldt onder meer het volgende:82

Tijdens het beluisteren hoorde wij de stemmen van [verdachte 2] ( [verdachte 2] ), [verdachte 4] ( [verdachte 4] ), [verdachte 3] ( [verdachte 3] ), twee onbekende mannen met een Venlo’ s accent die afwisselend Nederlands en Limburgs dialect praten (NNMV1 en NNMV5), een man met een Venlo’ s accent (NNMV2), een man die Nederlands praat met een buitenlands accent en [betrokkene 36] genoemd wordt ( [betrokkene 36] ) en twee onbekende mannen (NNM3 en NNM4).

(pg. 733)

22.19

uur

[verdachte 2] : ntv.. Ik zou zeggen ehh ... meteen alle twee gewoon hier klappen krijgen... ntv..

[verdachte 4] : Die moeten gewoon echt een harde les krijgen ouw hoer. Dit kan écht niet. Als je .. ntv.. en dan denk je: “Och ja het is toch niet zo’n grote fout.’’ Het is gewoon een fucking grote fout. Je zet je hele fucking chapter en je hele club gewoon voor...

NNMV1: .. voor schut man

[verdachte 4] : Zwaar voor schut. En inderdaad NS lacht zich kapot op de clubavond.

[verdachte 2] : Wat meen je hoe dit ehhh over komt bij de rest als dit naar boven komt... ntv.. niet dat jullie het zijn., maar in ieder geval ....(ntv)... . chapter..

NNMV1: ntv..

[verdachte 4] : Kun je geen contact krijgen met pres? ...(ntv)... via PGP. .. nee?

O : Zuchten hoorbaar

[verdachte 4] : Dan zit er niks anders op als te wachten tot volgende week vrijdag .. .. ntv.. pres.. Of wil je nou...?

[verdachte 2] : Ja, Ik denk eerlijk gezegd dat pres ehh het niet erg vindt als we hun hier nou een afstraffing geven, denk ik he.

NNM: Zeg het maar pres...

[verdachte 2] : Maar je kan ook zeggen, van ehh ik wil wachten tot volgende week vrijdag tot pres hier is en dan nóg een keer bespreken, maar ja, ik kan je wel vertellen wat pres zegt:. “Geen geouwehoer, gewoon een pak slaag geven.”

[verdachte 4] : Zoek maar een paar jongens uit die... ehh ntv..

[verdachte 2] : Of denk je er anders over?

NNMV1: Nee man, nee man, dat moet afgestraft worden Dat moet afgestraft worden....

[verdachte 3] : [betrokkene 2] (fon)... ntv..

NNMV1: ntv

O : Dichtslaan van deur hoorbaar

NNMV1: ntv.. Dadelijk eerst even dat verhaal... ntv.. dat ze precies weten waar het om gaat...

(pg. 734)

[verdachte 4] : Wie?

NNMV1: [betrokkene 2] en ehhh...

[verdachte 4] : Ja, we kunnen ze even... ntv...

[verdachte 3] : [betrokkene 17] (fon)..

O : Deur gaat open.. .muziek hoorbaar en hoorbaar dat op [betrokkene 17] (fon) en [betrokkene 2] (fon) geroepen wordt. Deur dicht...

[verdachte 4] : Nee man...

22:22.56

[verdachte 4] : Ik kan heel kort zeggen. Er zijn twee jongens. Eén een ehh een hangaround en een support. Ene van de support die heeft een ex, met een meisje, een kind en weet ik veel wat, en ehh die heeft een vriend, die heeft een nieuwe vriend. En daar de vriend van, die zit bij NS. Komt bij ene van de support binnen, en die gaat hém even vertellen dat hij zijn kind niet meer mag zien. En dan komt ehh hangaround binnen, en die gaat doodleuk er naast zitten. Die hoort hem praten. En die van NS loopt gewoon doodnormaal naar buiten.

NNM3: Waar?

[verdachte 4] : Bij die jongen van de support .... van Venlo

NNMV1: Die met dat gele jasje aan?

[verdachte 4] : Met dat gele jasje aan.

NNMV1: Die ehhh .. ntv..

[betrokkene 6] : “Schouderkloppen “ begroeting hoorbaar.

[verdachte 4] : En [betrokkene 17] (fon).. ntv.. in Duitsland gezeten? Goed zo jong

NNM: ntv

[verdachte 4] : ntv... zeg het maar

[betrokkene 6] : ....(ntv)...

NNM4: Niet lang te discussiëren..

NNM: He?

NNM4: Niet lang te discussiëren

[betrokkene 6] : Er wordt gelachen

[verdachte 4] : Goed zo... Die gaan gewoon een paar tikken krijgen hier.

NNM4: Jazeker!

[verdachte 4] : Want ehh die hebben niet alleen het chapter, die hebben gewoon fucking heel de club voor schut gezet.

NNM: Ja ja ntv

(…)

(pg. 735)

22.24.51

(…)

[verdachte 2] : Ja, we doen het zo... Jij geeft de eerste klap .. en je klapt gewoon de eerste en dan krijgen ze gewoon van alle drie gewoon een paar goeie tikken en dan is het klaar.

(…)

[betrokkene 6] : Dichtgaan van deur hoorbaar

22.26.55

[verdachte 4] : Allebei zitten...

NNMV1: .. zitten

NNMV1: En jongens, wat vinden jullie ervan, hè? Lekker met de NS een beetje ... lekker praten, lekker wat drinken, hè? WAT IS DAT VOOR EEN SHIT MAN! HEY! WE STAAN HIER VOOR SCHUT MAN DOOR DIE ONZIN VAN JULLIE MAN! WAT IS DAT?! KUNNEN JULLIE NIET NADENKEN? ... HE? IK MOET DAARVOOR VERANTWOORDEN MAN... VOOR DIE ONZIN VAN JULLIE....WHAT THE FUCK MAN! ....MIETJES! JULLIE ZETTEN ONS VOOR SCHUT MAN! ....HE! HEB JE DAAR NIKS OP TE ZEGGEN?... HE?!

DE: Hij vraagt wat. ..

NNMV1: HE STELLETJE HOMO' S MAN. ..

DE: Zeg eens wat....

NNMV1: GODVERDOMME HEY!

(pg. 736)

[verdachte 4] : ALS DE PRES TEGEN JULLIE PRAAT, KUN JE GEEN ANTWOORD GEVEN?!!!

NNMV5: Ja ik kan ... ntv... voor mijn kind toch....

NNMV1: DIE JAAG JE TOCH NAAR BUITEN ZO'N MONGOOL OF NIET?!

NNMV5: Wil je me laten vertellen door iemand wat er aan de hand is? Wat ik wel of niet mag doen? Wat had ik dan wel moeten doen? Wat dan? Die jongen ehh...(ntv)...

[verdachte 4] : Die moest door het voorraam naar buiten.....Meer niet!

[betrokkene 36] :: Waarom heb je hem meteen niks aan gedaan. [slachtoffer 8] , jij ook, jij loopt naar binnen, jij ziet hem, waarom doe je niks?

O : Geschuif met stoelen hoorbaar... Er worden meerdere klappen uitgedeeld. Er wordt geschreeuwd... AUWA! STA OP, ... MIETJE.... AUWA...NS HE.... BLIJF STAAN. SCHIET OP...STAAN... ZITTEN!! BLIJF STAAN! ZITTEN RECHT STAAN .. HIER NU...

NNM: Zitten daar zeg ik toch!! Jij ook zitten. En luisteren!

NNMV1: Stelletje mietjes man.

NNM: We zijn Satudarah jongen!

NNMV1: Wat wil je daarmee zeggen man! Rotgekken!........Geef hem er nog maar één, want hij ziet er... ntv. uit Geef hem er nog ene....

O : Klap hoorbaar.

NNMV1: Zo ja! Rotgek.

DE: Fucking met hesjes aan... Mietjes...

NNMV1: Volgende week vrijdag! Jullie alle twee... komen! Denk er aan

(…)

[verdachte 4] : Wat jullie pres net tegen jullie zei hè, hij moet zich inderdaad verantwoorden hè? Dat heeft te maken met een andere club, snap je? Kijk, ehh je kan nu wel teruggaan naar die jongen en .. ntv.. gaan slaan, dit en dat... krijg je ...(ntv)...

NNM: Oorlog......

[verdachte 4] : Snap je? Daarom vroeg ik net aan jou: “Ben je fucking trots op je colors ja of nee?” De éérstvolgende keer, als één van fucking NS of van een andere club bij één van jullie binnenkomt, hey die gaat door de voorraam naar buiten. Als jij naar binnen komt, of ik kom bij hem binnen, dat maakt geen flikker uit. Ja! Niemand van NS komt één van ons vertellen what the fuck wat er thuis gaat gebeuren met kinderen, met een auto of met weet ik veel wat. Die hebben helemaal niks te zeggen. Het enige wat ze te zeggen hebben is: “Sorry, sorry, ik ga al!” of ze zeggen niks. Je slaat die fucking voortanden eruit! Meer niet!

NNM: Is dat begrepen?! Wat zeg je dan?

NNMV5: Ja

NNM: JA TREASURER!! WAT ZEG JE DAN?!

NNMV5: Ja treasurer.

[slachtoffer 8] : Ja treasurer.

O : Personen verlaten de ruimte

[verdachte 2] : ntv... Sla ik ze nóg een keer in elkaar echt waar jongen... ntv... binnenkomen volgende week vrijdag als ze alle twee hier zijn...

NNMV1: .. ntv.. fucking kut zooi man., echt...

O : Dichtgaan van deur hoorbaar....

(pg.737)

(…)

[verdachte 4] : Jongens ehhhm ja ntv.. pres... hoe wil je dat naar boven gaan doen?

DE: Ja, ik heb ehh die... ntv.. Nomad he...

(…)

[verdachte 2] : Oh ja, klopt ja... ntv.. ook even zeggen van nomad (fon)... of niet... nee

(…)

[verdachte 4] : Stuur je pres een berichtje.... en dan leg je dat wél even uit,... kort... naar aanleiding van ehh... moeten we dat nu naar boven toe aan kaarten, of dat naar boven moet worden aangekaart ja of nee. Ja, ik denk eerlijk gezegd van wel... ntv.. Ten minste in ieder geval dat ze op de hoogte zijn ... ntv.. Niet om te overleggen of zo... maar dat ze in ieder geval op de hoogte zijn..

(…)

[verdachte 4] : Luister, dadelijk die twee jongens nog even terug naar binnen, en dan zeg je tegen hun dat ze gewoon die klappen moeten krijgen als een man. Dat is voorlopig hun sanctie.... borst vooruit en ehhh kop omhoog hè? Ze hebben een sanctie gekregen en het is de bedoeling dat ze daarvan leren. Als het fucking nóg een keer voorkomt, we zijn er op een halve manier achter gekomen, maar... ehhh

De politie relateert over deze OVC het volgende:83

Op 3 november 2017 werd een NN-man [slachtoffer 8] en een NN- [slachtoffer 9] mishandeld. Aanwezig zijn onder andere [verdachte 3] , [verdachte 4] en [verdachte 2] . De NN-man [slachtoffer 8] en NN- [slachtoffer 9] krijgen straf in de vorm van “tikken” vanwege ongewenst (tolerant) gedrag naar leden van een andere motorclub, NS (de rechtbank begrijpt: No Surrender). Beide mannen hebben Satudarah “voor schut gezet.” De naam [slachtoffer 8] blijkt uit het bijgevoegde OVC-gesprek. De naam [slachtoffer 9] wordt afgeleid uit een eerdere passage uit het gesprek (dat niet is bijgevoegd) waarin wordt gesproken over "het geval [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] " en de opmerking van [verdachte 1] dat ze moeten worden "gepakt".

Van dit gesprek met deze [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9] zijn ook OVC beelden. De politie relateert hieromtrent voorts nog het volgende:84

Ik bekeek de op vrijdag 3 november 2017 opgenomen OVC beeldopnamen. Ik zag toen het navolgende: Op 3 november 2017 omstreeks 19:35 uur UTC tijd, zag ik de mij ambtshalve bekende, [verdachte 4] , [verdachte 2] en een mij onbekende man de vergaderruimte binnen lopen. Ik zag dat op een later tijdstip nog een aantal onbekende mannen de vergaderruimte binnen komen.

Ik zag dat twee NN mannen door enkele onbekend gebleven personen naar binnen werden gehaald / geleid, in de ruimte van [gemeenschapshuis] die door de kaderleden van Satudarah werd gebruikt als vergaderruimte. Ik zag dat de twee NN mannen binnen werd gelaten via de deur en dat de NN mannen vervolgens linksaf (bezien vanuit de positie van de twee NN mannen) de ruimte in liepen en vervolgens aan de (voor de NN mannen) linkerzijde uit beeld verdwijnen.

Ik zag vervolgens dat [verdachte 4] op stond en dat hij gebalde vuisten had. Ik zag dat [verdachte 4] en een NN-man opstonden en renden in de richting waar ook de twee onbekend gebleven personen na binnenkomst uit beeld waren gelopen. Ik zag dat de NN man die samen met [verdachte 4] in de richting van de twee onbekend gebleven personen was gerend, diverse slaande bewegingen maakte.

Kort daarop zag ik dat [verdachte 4] en de NN-man (vanuit de richting waar zij uit beeld waren verdwenen) weer terug in beeld kwamen gelopen en weer plaats namen op de plaats waar zij eerder zaten.

Ik zag dat de twee onbekend gebleven personen enkele minuten later, via de deur waar zij ook naar binnen waren gekomen, de ruimte verlieten.

Op de lijst “Clubavond SMC Geleen” is op de datum 3/11 bij de functie Pres vermeld “Maroc” en zijn onder meer de functies/namen Vice, Sgt, Sec, RC, [betrokkene 17] en [betrokkene 2] aangevinkt.85

De OVC van 10 november 2017 vermeldt onder meer het volgende:86

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 4] , [verdachte 3] , een NN-man met een Belgisch accent die [slachtoffer 10] wordt genoemd en twee niet geïdentificeerde personen.

Vanaf 20.09 uur:

[verdachte 1] …ntv… [slachtoffer 10]

[verdachte 1] ja luister, we gaan hem gewoon snijden ouw hoer… die heeft tegen mij gelogen… Dat wil je …ntv…

(…)

- Dichtgaan van deur hoorbaar

[slachtoffer 10] Pres.

[verdachte 1] en jongen, wat hoor ik hier allemaal ouw hoer.

[slachtoffer 10] ja, ik… vice heeft me al …ntv.. maar ik heb geen buitenlandse chapter.. ntv

[verdachte 1] wat?

[slachtoffer 10] ik zeg ik heb geen buitenlandse chapter.. ntv.. dat wordt hier verteld.

[verdachte 1] niet… nvt gebeurt wat je zegt ntv…

[slachtoffer 10] nee, nee ik heb geen buitenlandse chapter echt niet.

- Spreken door elkaar

[verdachte 1] Stop, stop… ntv.. ga maar effe naar buiten ouw hoer.

[slachtoffer 10] ja.

(…)

[verdachte 1] wat wou je zeggen?

[verdachte 2] dat zei ik toch tegen jou..

[verdachte 4] daarom zei ik van, ja nee klopt niet.

NNM daarom had hij ook gevraagd…ntv.. [betrokkene 17]

[verdachte 2] ntv sergeant.

(..)

[verdachte 4] de eerste keer zei die van eh, was die alleen over die dinges aan het praten en daarna.

[verdachte 2] zei die anabole… ntv.. en niks over MDMA.

- Dichtgaan van deur hoorbaar.

[verdachte 1] wat is met die [slachtoffer 10] nou.

NNM1 ...(ntv)... de hele tijd aan het appen, zo heel raar...(ntv)...

[verdachte 1] jou aan het appen?

NNM1 hij wilde met me gaan afspreken. Hij wilde.. of ik bij hem ging eten. Hij wilde met mij praten en toen had ik met hem gesproken nadat ik overleg had met hier. En het ging dus om je weet wel.. ntv..

[verdachte 1] maar watte moest .. ntv.. moest die …ntv.. of wat?

NNM1 nee, nee, nee, hij zegt dat die een grote partij heeft… en dat wil die graag.

[verdachte 1] dat bedoel ik.

NNM1 en dat wil die graag naar Duitsland.

[verdachte 2] had ook contact met sergeant, dat heeft hij toch gezegd, dat zei jij toch he.

NNM1 ja, ja, ja.

[verdachte 2] Duisburg toch.

NNM1 Ja, want toen die hier waren, ja hebben die meteen nummers ehh uitgewisseld en zo.

[verdachte 2] ja, ja, ja.

NNM1 ja, of ehh, hij is zeer geïnteresseerd in Duitsland.

[verdachte 3] , ja, maar toen zei hij hier,.. dat het ging om iets anders.

- Spreken door elkaar ‘anabole’

[verdachte 2] ja, dat zei hij daarna wél. Eerst zei hij anabolen, toen vroegen we nog door, toen zie hij van ‘ohh nee, eeh, toch MDMA.

(...)

[verdachte 1] roep hem maar effe naar binnen die [slachtoffer 10] .

[verdachte 1] ga maar zitten man.

[slachtoffer 10] ja.

[verdachte 1] luister, we gaan helemaal overnieuw beginnen, vertel nog een keer alles. Zeg we gaan… ben je doof of zo? Ik zeg we gaan opnieuw beginnen. Begin effe.

[slachtoffer 10] ja, ik heb ehh, ik aan [betrokkene 17] gevraagd of die ehh iemand wist die zeg maar ehh hoe heet dat …ntv…

[verdachte 1] watte?

[slachtoffer 10] waar je ...(ntv)... MDMA

[verdachte 1] wat?

[slachtoffer 10] Of die iemand wist die waar je dat …ntv.. gedeelte… Dát had ik aan hem gevraagd.

[verdachte 1] hoezo heb je dan wat?

[slachtoffer 10] ja een kameraad van me pres.. .ntv… wat wou bijverdienen.

[verdachte 1] ja en waarom vraag je dat aan hem? Die jongen is net vrij ouw hoer.

[slachtoffer 10] omdat ik ehh, omdat ik ehh toentertijd bij u heb gezien en ik ook veel respect voor hem heb en ook … ik wist al wie hij was, door ehh [betrokkene 46] . [betrokkene 46] was altijd over hem aan het praten in die tijd dat ik in Limburg zat.

[verdachte 1] Ja en dat komt die net vrij en dan ga je …ntv.. . aan hem vragen.

[slachtoffer 10] ja ...ntv…

[verdachte 1] en wat hebben wij eigenlijk afgesproken in België ouw hoer?

[slachtoffer 10] België?

[verdachte 1] ja over een partij horen we niks.

(..)

[slachtoffer 10] : ja maar

(..)

- Schreeuwen door elkaar

[verdachte 1] je moet je bek houden man. Ik word echt strontziek van jou, hé. Wat hebben we in België afgesproken?

[slachtoffer 10] mijn bek dichthouden.

[verdachte 1] hé? Hoe je bek dichthouden. Wat dan? Wat dan?

[slachtoffer 10] niemand niks vragen.

[verdachte 1] he, dus ga je glashard in mijn gezicht liegen of wat?

[slachtoffer 10] nee, pres.

[verdachte 1] heb je wel gedaan… hé, dingen aan andere mensen vragen, dadelijk gebeurt er iets en wij weten het niet.

[slachtoffer 10] ja maar hij heeft me de raad gegeven ‘dat moet ge niet doen in Duitsland’ ntv…niks.. .ntv

[verdachte 1] je bent er omheen aan het praten

- Spreken door elkaar

(..)

[verdachte 1] het is niet dat je niks mag doen, maar je moet sowieso alles melden hier ouw hoer. Je kan al helemaal niet, iemand die pas na drieënhalf jaar uit Duitsland vrijkomt ga je wat onzin dingen vragen man. Die jongen moet helemaal niets doen.

- Stilte

[verdachte 1] en die andere chapters… wat is er met andere chapters.

[slachtoffer 10] …ntv.. gevraagd aan andere chapters.

[verdachte 1] nee, heel zeker?

[slachtoffer 10] ze hebben mij…ntv.. die Duitsers hebben naar mij gevraagd… die jongen.. want dat kaartje heb ik nog.

[verdachte 2] ja, vorige week wat zei je anabole en toen…ntv..

- praten door elkaar

[verdachte 2] was het toch in een keer MDMA, toch vorige week?

NNM wat zei je net de eerste keer toen je hier binnen was? Dat je geen contact had ntv..

[slachtoffer 10] nee, nee, heb ik ook niet gehad contact.

[verdachte 1] je hebt met hem gesproken of niet?

[slachtoffer 10] ja maar ik heb niet gebeld of zo, totaal niks.

[verdachte 3] en toen ze hier waren dan?

[verdachte 4] en toen ze hier waren dan?

[slachtoffer 10] ja, ik heb met die, met die sergeant gesproken.

[verdachte 1] dat is toch contact … of wat is dat?

[verdachte 1] ja what the fuck…ntv..

[verdachte 2] je hebt niet gebeld, niet geappt, maar je hebt wel met hem gesproken, of niet dan?

[slachtoffer 10] maar niks afgesproken, hij, hun hebben dat.. ntv..

[verdachte 1] ohh jongen, doe je hesje maar uit, ouw hoer.

[slachtoffer 10] Wat?

[verdachte 1] doe je hesje maar uit.

[verdachte 1] ntv… Blijf zitten (schreeuwt) Wel blijven zitten nou hier.. blijf zitten

- twee harde geluiden en geschuif meubilair.

[slachtoffer 10] au, ohh

[verdachte 1] hesje uit, eruit man, hesje uit.

[verdachte 1] zitten man… en nou ga je buiten wachten. Je leert het ook nooit jij he. Jij leert het fucking nooit af jij.

- Dichtgaan deur hoorbaar

[verdachte 1] terugsnijden naar prospect ouw hoer

(…)

11 november vanaf 01.09 uur. Hoorbaar aanwezig: [verdachte 1] , [verdachte 3] , [verdachte 4] [verdachte 2] en een onbekende.

[verdachte 1] Alleen kader.

[verdachte 1] [slachtoffer 10] kom binnen.

(…)

[slachtoffer 10] Ik heb een hersenschudding …ntv… mag ik gaan zitten… ntv..

[verdachte 1] we zijn zo klaar.

[slachtoffer 10] ja?

[verdachte 1] je kan zo naar huis.

[slachtoffer 10] is goed.

[verdachte 1] ja vertel, wat hebben ze gezegd in het ziekenhuis?

[slachtoffer 10] ja, ik heb een hersenschudding en he.

[verdachte 1] herhaal dat nog eens.

[slachtoffer 10] ik heb een hersenschudding.

[verdachte 1] ja.

[slachtoffer 10] en ik heb gezegd dat ik ehhe …ntv.. garage ben binnengegaan… ntv

[verdachte 1] welk ziekenhuis ben je geweest? Hier in Sittard?

[slachtoffer 10] Genk.

[verdachte 1] omdat het zo lang duurde. Waarom heeft het zo lang geduurd.

[slachtoffer 10] waarschijnlijk hebben ze een scan moeten maken.

[verdachte 1] wat heeft de dokter gezegd? moet je rust nemen? Paracetamol? Ehh wat?

[slachtoffer 10] ja, om de twee uur wakker gemaakt worden en ehh als het morgenavond niet beter is terug bellen.

(…)

[verdachte 4] Pres heeft wel al gezegd wat je sanctie is dan.

[slachtoffer 10] ja, ik ehh, dat ik gesneden ben naar… ntv

[verdachte 2] je bent terug gesneden naar prospect.

[verdachte 4] naar prospect.

[slachtoffer 10] ja.

[verdachte 4] je weet ook waarom toch?

[slachtoffer 10] ja ik weet waarom.

[verdachte 4] laat dit de laatste keer zijn.

[slachtoffer 10] ja.

[verdachte 4] ik meen het echt… luister, dit is al drie, vier keer tegen jou gezegd geworden …ntv… onzin.

[verdachte 2] ik snap alleen niet…

[verdachte 4] als er wat is kun je het eerst hier zeggen, zoals pres het zegt het. Het gaat niet om dit he… het gaat er gewoon om dat ze het weten…

[slachtoffer 10] dat snap ik.

[verdachte 2] kijk ik kom braaf over, snap je. Wij hebben ook zoiets van… ‘waarom doe je zo wazig’.. ntv..

[verdachte 4] mensen die kennen mij, die zeggen dat jij een wout bent… dat je een fucking wout ben, een politieagent, weet je.

[slachtoffer 10] helemaal niet.

[verdachte 4] ik geloof jou.

[verdachte 4] en hou volgende keer op met dat geheimzinnige gedoe.. en ook met die.. als je denkt dat je iets hebt.. of weet ik veel wat voor de club … je kan het altijd hier…tv.. en áls, en áls je iemand iets.

[verdachte 2] dat wil niet zeggen dat als je voor ons iets moet doen…ntv… dat jij zegt van ...(ntv)... probleem.. ja of nee. Of pres…is geen probleem.. maar geef dat aan, snap je.

(…)

NNM hoe ben je hier?

[slachtoffer 10] met de camionet he, met de bus.

[verdachte 4] kun je naar huis rijden?

[slachtoffer 10] ja, ja ja.

(..)

[verdachte 3] Ga nou naar huis.. bel als je thuis bent (…) Hesje hier. Laat het een wijze les zijn.

Zaakdossier Vireo

Meldingen/verklaringen

Na een inbraakmelding op het adres [adres 12] in Echt ging de politie op 1 mei 2015 ter plaatse en sprak zij met [slachtoffer 7] . Hij vertelde onder meer het volgende:87

 • -

  hij had ongeveer een jaar een bankstelwinkel op het [adres 12] te Echt;

 • -

  hij had ook nog een filiaal in Beek;

 • -

  ongeveer vier weken geleden stond er op Facebook dat een kind was mishandeld door een motorclub. Zijn vrouw heeft hierop gereageerd. Ze schreef dat ze het belachelijk vond dat de Satudarah van Geleen een kind had mishandeld;

 • -

  kort erna kreeg men bezoek in de winkel te Echt. [slachtoffer 7] en zijn vrouw stonden beide in de winkel te Echt. Dit waren twee manspersonen. Ze vertelden dat ze leden van de MC Satudarah waren;

 • -

  die manspersonen vertelden dat ze het niet netjes vonden wat ze had geschreven op Facebook. Ze eisten geld of een bankstel. [slachtoffer 7] vertelde aan de heren niets te geven;

 • -

  vervolgens is men nog drie keer in het filiaal te Echt gekomen. Steeds dezelfde personen. [slachtoffer 7] weigert tot heden iets te betalen of te geven;

 • -

  zijn vrouw heeft inmiddels een gesprek gehad met de president van Satudarah in het clubhuis van Geleen. Zij was uitgenodigd door de president. Het gesprek ging over de negatieve uitlating op Facebook;

 • -

  [slachtoffer 7] is daarna uitgenodigd door de president. Hij is nu super bang;

 • -

  [slachtoffer 7] en zijn vrouw zijn zo bang, voor de Satudarah, dat ze besloten hebben om te stoppen met de zaak.

Op 17 juni 2015 belde [slachtoffer 7] met 112. Deze 112-melding is uitgewerkt en vermeldt onder meer het volgende:88

 • -

  dat hij de politie verzoekt om snel naar de [adres 13] in Geleen te komen;

 • -

  dat ze net zijn overvallen door de Satudarah;

 • -

  dat ze zijn vrouw hebben doorgelaten met de knuppel;

 • -

  dat sprake is van 3 daders;

 • -

  dat zijn naam [slachtoffer 7] is;

 • -

  dat ze voor geld kwamen.

Naar aanleiding hiervan ging de politie op 17 juni 2015 omstreeks 22.57 uur ter plaatse naar de [adres 13] in Geleen. Hieromtrent relateerden de verbalisanten als volgt:89

Wij werden binnengelaten door een persoon genaamd [naam 6] . Wij zagen achter deze persoon een vrouwelijk persoon aan komen lopen vanuit de woonkamer. Wij zagen dat deze vrouw letsel had aan de rechterkant van haar gezicht. Zij deelde ons mede dat zij op het betrokken adres woonde en verzocht ons binnen te komen. Wij zagen papier, klappers en een printer verspreid in de gang liggen van de woning.

Wij zagen op de grond van de woonkamer bloed liggen, na navraag bleek het bloed afkomstig te zijn van de vrouwelijk persoon in de woning. Daarnaar gevraagd gaf de persoon op te zijn [slachtoffer 6] . In de woning zagen wij nog een mannelijk persoon, desgevraagd gaf deze persoon op te zijn [slachtoffer 7] . [slachtoffer 7] en [slachtoffer 6] deelden ons mede gehuwd en tevens de bewoners van het pand [adres 13] te zijn.

Wij zagen dat [slachtoffer 6] een diepe snijwond onder haar rechteroog had. Wij zagen dat haar rechter oogkas, enorm gezwollen was en blauw van kleur was. Wij hoorden dat [slachtoffer 6] tegen ons zei dat de dader van de mishandeling [betrokkene 1] was.

[slachtoffer 6] deelde ons mede dat [betrokkene 1] samen met nog twee personen in de gang van de woning was geweest, waarbij [betrokkene 1] met een honkbalknuppel zou hebben geslagen tegen het gezicht van [slachtoffer 6] .

[slachtoffer 6] deelde ons in emotie mede, dat zij nog een persoon herkende, maar dat zij de naam niet wilde noemen, dat zij de derde persoon niet herkende, dat de derde persoon een groot kaal negroïde persoon betrof. [slachtoffer 6] deelde ons mede dat zij niet zeker wist of de personen colors droegen van de motorclub.

[slachtoffer 7] en [slachtoffer 6] deelden ons mede dat ze nog niet wisten of ze aangifte wilden doen, aangezien ze bang waren voor represailles.

Op 18 juni 2015 sprak de politie met [slachtoffer 7] en [slachtoffer 6]. De verbalisanten relateerden:90

[slachtoffer 7] vertelde dat hij en zijn vrouw een goedlopend bedrijf in bankstellen en meerdere filialen hadden. Enige tijd geleden, ongeveer anderhalf jaar, heeft [slachtoffer 6] op Facebook een bericht geplaatst waarin zij iets over de Satudarah heeft gezegd. Iets in de zin van "die met die kutvestjes". Volgens [slachtoffer 7] was dit naar aanleiding van een mishandeling van een jongen door de Satudarah die later zelfmoord pleegde.

[slachtoffer 7] zei dat nu anderhalf jaar later ze al verschillende keren aan de deur waren geweest.

Ze waren eerst in een van de filialen geweest en eisten geld of een bankstel, omdat zij de club hadden beschadigd met hun Facebookbericht. [slachtoffer 7] zei dat ze dit hebben geweigerd. Uiteindelijk is [slachtoffer 6] gaan praten met de grote baas van de Satudarah. [slachtoffer 7] zei dat [slachtoffer 6] hem had verteld zij haar excuses had aangeboden en dat het was opgelost met een hand en een boks.

[slachtoffer 7] zei dat als [slachtoffer 6] aangifte zou doen wij waarschijnlijk ook wilden weten over [naam 6] . [slachtoffer 7] zei dat bij [naam 6] in de flat in Geleen of Landgraaf ook een lid van de Satudarah woonde.

[slachtoffer 7] maakte op ons een gespannen en nerveuze indruk. Verder gaf hij aan erg bang te zijn voor de leden van de Satudarah en dat hij een schuiladres zocht.

Wij zijn vervolgens naar het Orbis Medisch Centrum te Sittard gereden om aldaar [slachtoffer 6] te spreken. [slachtoffer 6] zei dat ze haar kaak gebroken had en dat deze geopereerd werd nadat de zwelling zou zijn weggetrokken.

[slachtoffer 6] deelde ons mede dat ze op dit moment nog niet wist of ze aangifte wilde doen en dit waarschijnlijk zelf wilde oplossen. In het geval [slachtoffer 6] aangifte zou doen, deed zij dat alleen tegen die [betrokkene 2] , want deze had nog geen hesje en de andere twee mannen waren van de Satudarah.

Wij, verbalisanten, vroegen wat [slachtoffer 6] bedoelde met het zelf oplossen. [slachtoffer 6] zei dat ze met de grote baas van de Satudarah wilde gaan praten en aangeven dat zij er niets mee te maken had. Dit werd bevestigd door de moeder van [slachtoffer 6] . [slachtoffer 6] zei dat ze voor haar deur stonden, drie mannen. Een van hen kende zij als [betrokkene 1] (fonetisch). Een van hen betrof een grote neger.

De politie sprak kort na de mishandeling in juni 2015 met [naam 6]. De politie relateerde hieromtrent het volgende:91

Ik heb hem toen gevraagd hoe het met zijn vriend [slachtoffer 7] was. [naam 6] vertelde mij toen dat hij getuige was van de mishandeling en dat hij mee had gevochten. Hij deelde verder mede dat wij wel wisten waar we het moesten zoeken. Ik heb toen geprobeerd door te vragen, waarop hij vertelde dat een van de daders hier onder in het zelfde complex woonde. Hierbij wees hij naar links onder.

Mij verbalisant is het ambtshalve bekend dat één van de mogelijke daders [betrokkene 2] zou betreffen. Althans zijn naam werd in deze zaak genoemd. [betrokkene 2] is lid van de Satudarah. Ik weet ambtshalve dat [betrokkene 2] woont op de benedenverdieping in het zelfde complex, [adres 14] te Geleen, schuin onder de woning van [naam 6] .

Op 17 augustus 2017 sprake de politie met [slachtoffer 7]. Hierover is gerelateerd:92

Nadat wij [slachtoffer 7] hadden medegedeeld wat ons voornemen was, het oppakken van de zaak van 2015, de zware mishandeling van [slachtoffer 6] en aanstaande aanhoudingen in deze, deelde [slachtoffer 7] ons het navolgende mede:

 • -

  hij gaf aan met [verdachte 1] te willen gaan praten, doch naderhand zag hij in dat dit geen enkele zin zou hebben;

 • -

  [slachtoffer 7] gaf aan dat ze tot op de dag van vandaag niks meer van “hun” gehoord hadden en rust gevonden hadden, behalve een keer op een feest. Toen was hij familie van zijn vrouw tegengekomen (hij noemt een naam [betrokkene 47] ) die hem toen vertelde dat hij het geregeld had en ze niet meer bang hoefden te zijn. [slachtoffer 7] ging ervan uit dat dit betrekking had op de mishandeling;

 • -

  [slachtoffer 7] liet blijken enorm bang te zijn, hetgeen te zien was doordat hij trilde over zijn hele lichaam en de tranen in zijn ogen had staan;

 • -

  [slachtoffer 7] gaf aan dat ze op geen enkele wijze een verklaring wilden afleggen [slachtoffer 7] vroeg zich af hoe wij wisten wie de daders waren daar er geen namen waren genoemd na het gebeuren;

 • -

  op dit moment voelde [slachtoffer 7] zich radeloos en had geen idee wat hij moest gaan doen en dat hij zich enorm zorgen ging maken hoe hij dit verhaal aan zijn vrouw moest vertellen.

Bij het verlaten van de woning hadden wij de indruk dat wij [slachtoffer 7] radeloos achter lieten.

Op 25 augustus 2017 sprak de politie met [slachtoffer 7] en [slachtoffer 6]. Hierover is gerelateerd:93

Wij spraken hen over het voornemen om de verdachten van de zware mishandeling, waar [slachtoffer 6] in 2015 het slachtoffer van is geworden, ambtshalve te vervolgen. Wij hoorden dat [slachtoffer 7] en [slachtoffer 6] ons mededeelden dat:

- zij allebei beslist niet wilden dat de zaak opnieuw opgepakt zou gaan worden Zij allebei op geen enkele manier mee wensten te werken aan het onderzoek Zij geen aangifte hebben gedaan en dit ook beslist niet wilden;

- de zaak voor hen was afgedaan en ze in alle rust verder wilden leven met hun kinderen Zij [verdachte 1] in kennis zouden stellen van het voornemen de zaak te heropenen. [slachtoffer 6] gaf aan dat zij nog altijd niet hersteld was van het haar toegebrachte letsel bij de mishandeling in 2015;

- ze graag willen weten wie er zal worden aangehouden. Hier hebben wij vanuit het onderzoeksbelang geen antwoord op gegeven;

- zij regelmatig contacten heeft met mensen die lid zijn van de Satudarah in Geleen en ze geen last meer van hun hebben;

- ze dit beslist zo willen laten en daarom op geen enkele wijze mee willen werken.

Contact [betrokkene 47]

In de whats-app gesprekken op de smartphone van [betrokkene 2] werd gezocht op kernwoord “ [betrokkene 47] .” Hierbij worden de volgende chatberichten aangetroffen:94

 • -

  [betrokkene 27] P op 11 juni 2016: “is er nog iets van support of saudarah wat mee zou gaan”

 • -

  Sec [verdachte 4] op 11 juni 2016: “Ja [betrokkene 48] en [betrokkene 47] en minder”

 • -

  Press op 21 oktober 2016: “Bro’ s , a. s . maandag wordt de vriendin van Secu [verdachte 10] tevens de oma van [betrokkene 47] onze Saudarah gecremeerd. Wij gaan condoleren. 11.00 uur verzamelen bij de stg. Z. s .m. bevestigen wie kan gaan”

 • -

  Road [betrokkene 49] op 23 oktober 2016: “Reminder: “Bro’ s , a. s . maandag wordt de vriendin van Secu [verdachte 10] tevens de oma van [betrokkene 47] onze Saudarah gecremeerd. Wij gaan condoleren. 11.00 uur verzamelen bij de stg. En denk aan de dresscode!!”

Tapverslagen

In het dossier bevinden zich voorts verschillende verslagen van tapgesprekken.

Op 25 augustus 2017 om 11.55 uur wordt [slachtoffer 7] gebeld door een onbekende:95

 • -

  NN- [slachtoffer 7] zegt dat hij de vorige week de recherche aan deur heeft gehad. Ze deelden mij mede dat ze de Satudarah-zaak gingen oppakken en dat ze de mensen gingen oppakken.

 • -

  NN- [slachtoffer 7] vroeg of ze nog normaal waren, de kinderen en de vrouw lopen bij een psychiater en zijn bang. Dat was donderdag. Vrijdag belden ze me terug nadat ze met de officier hadden gebeld en de zaak zou bevroren worden. Nu net 2 uur geleden staan ze weer aan de deur. [slachtoffer 6] is toen geslagen en in het ziekenhuis heeft zij de namen gezegd van [betrokkene 2] en [betrokkene 1] . Dat hebben hun nu gewoon op dossier/op papier gezet en gaan ze me die mensen oppakken volgende week. [slachtoffer 6] heeft geen verklaring afgelegd maar wat is gebeurd.... in een opwelling gezegd...

 • -

  NNM1216 zegt dat meen je niet.

 • -

  NN- [slachtoffer 7] heeft gezegd dat ze dit niet kunnen doen....(ntv)... gaan jullie nu ons gezin weer in gevaar brengen.

 • -

  NNM1216 zegt dat gaan dat nu ten koste van andere mensen doen.

 • -

  NN- [slachtoffer 7] zegt dat ze dus Satudarah mensen gaan oppakken.

 • -

  NNM1216 zegt dat hij snapt dat die soms met de handen in het haar zitten maar, het hele verhaal kennen ze, jullie zijn weg uit Geleen, dat is niet voor niks.

 • -

  NN- [slachtoffer 7] zegt dat ze dat nu gaan doen. We hebben politie beveiliging......

 • -

  NNM1216.... politie beveiliging dat betekent dat je die nu voor de woning heb staan.

 • -

  NN- [slachtoffer 7] zegt dat ze dit niet willen, ja voor als het fout gaat. Ik verwacht als die worden opgepakt volgende week dat we wel een probleem hebben ja....

Op 25 augustus 2017 om 12.50 belt [slachtoffer 7] met een onbekende.96 Het gesprek gaat er over dat [slachtoffer 7] naar een advocaat moet gaan of de officier van justitie moet bellen om door te geven dat ze dit niet willen, omdat hun gezin in gevaar wordt gebracht.

[slachtoffer 7] zegt: de kinderen… [naam 7] loopt bij een psychiater, [slachtoffer 6] loopt daar al twee jaar, het gezin heeft hulp van de gemeente, ze hebben daardoor nog problemen, dus het schiet niets op.

Op 30 augustus 2017 om 6.18 uur belt [betrokkene 50] met het telefoonnummer van [betrokkene 1] naar het telefoonnummer van [verdachte 2]:97

 • -

  [betrokkene 50] verontschuldigt zich dat ze zo vroeg belt maar geeft door dat [betrokkene 1] zojuist is opgepakt;

 • -

  ze vraagt wat ze het beste kan doen. Ze stonden bij hun aan de deur over een mishandeling in juni 2015;

 • -

  NNM8934 zegt mishandeling 2015;

 • -

  [betrokkene 50] zegt dat ze geen idee heeft en het niet weet. Ze zegt dat ze geprobeerd heeft [verdachte 1] (fon) te bellen doch krijgt nummer niet in gebruik of zoiets;

 • -

  NNM8934 waar die naartoe is;

 • -

  [betrokkene 50] zegt Heerlen zeiden ze;

 • -

  NNM8934 komen ze hem nu weer oppakken...;

 • -

  [betrokkene 50] zegt dat ze om 6 uur aan de deur stonden;

 • -

  NNM8934 zegt anders toch even wachten tot dadelijk... die advocaten die doen nu toch niks....dan bel ik straks wel effe. Oke dank je wel zegt [betrokkene 50] .

Ter terechtzitting van 8 januari 2019 verklaarde [verdachte 1] – zakelijk weergegeven – dat zijn bijnaam “ [verdachte 1] ” ( [betrokkene 12] : fonetisch) is, afkomstig uit het Moluks.

Op 30 augustus 2017 om 7.10 uur wordt [betrokkene 50] gebeld door NN- [betrokkene 51]:98

 • -

  NN- [betrokkene 51] vraagt of ze even naar buiten kan, [verdachte 4] staat voor de deur;

 • -

  je moet even kijken zegt NN- [betrokkene 51] , hij heeft het nummer van [naam 8] , pak je het nummer van [naam 8] gelijk, dat is de advocaat van... [betrokkene 1] ....;

 • -

  is goed zegt [betrokkene 50] .

Op 30 augustus 2017 wordt [slachtoffer 7] gebeld door een onbekende vrouw. Het gesprek gaat over een radiobericht dat de onbekende vrouw heeft gehoord dat een lid van Satudarah is opgepakt voor een zware mishandeling van een vrouw in Geleen twee jaar geleden.99

 • -

  NNV vraagt of zij twee jaar geleden een aanklacht hebben ingediend.

 • -

  [slachtoffer 7] zegt nee. [slachtoffer 6] heeft alleen de eerste 24 uur toen zij in het ziekenhuis lag de namen gezegd van die heeft geslagen. Dat is toch normaal, maar er is niets op papier gekomen.

 • -

  NNV zegt dat als straks alles mis gaat in de mond het toch betaald moet worden. Schadevergoeding. Daar is niets aan te doen want zij (vermoedelijk [slachtoffer 6] ) kan niet dadelijk met van alles mis in de mond lopen door wat anderen gedaan hebben. Daar moeten die voor gestraft worden.

 • -

  [slachtoffer 7] zegt de tanden, operatie in het gezicht.

 • -

  NNV zegt ja daarom

 • -

  [slachtoffer 7] zegt de ellende wat ze nu nog allemaal heeft; dat is ook niet normaal.

 • -

  [slachtoffer 7] zegt dat hij benieuwd is of er nog represailles komen.

Op 31 augustus 2017 belt [slachtoffer 6] naar een man die zich meldt als [betrokkene 47]:100

[betrokkene 47] : wat is er dan?

[slachtoffer 6] : ja, wat nu wordt gezegd op de tv dat ik daar gewoon echt niet achter sta, dat dat niet

van mijn kant af komt, dat ik me gewoon aan mijn afspraak hou he, ik heb aangifte tegen de officier gedaan en alles.

[betrokkene 47] : Is dat op tv gekomen of wat?

[slachtoffer 6] : ja, nee niet op tv of Facebook of wat, in ieder geval dat [betrokkene 1] is opgepakt, maar dat is echt niet mijn schuld ouw hoer, snap je, dus ik sta verder helemaal daarbuiten, ik ben het daar ook echt niet mee eens, ik vind het ook echt niet normaal.

[betrokkene 47] : Je hoeft niet langs te komen, je hebt het nu toch al gezegd, maar ik ga wel even langs onze press en dan zegt ik dat wel effe.

[slachtoffer 6] : Ja volgens mij is dat al doorgegeven, maar ik wou het gewoon voor de zekerheid effe gezegd hebben, snap je, voor mij was het gewoon rust, die flikkers komen gewoon aan de deur, snap je, maar ik weet zelf van niks ouwehoer, ik weet niet waar ze het over hebben.

[betrokkene 47] : Nee maar, maak je niet druk als je er niks mee te maken hebt hoef je je niet druk te maken.

[slachtoffer 6] : nee, nee maar het wordt wel even zo op eh....dinge op krantenknipsels gezet, weet je wel...

[betrokkene 47] : Ja maar dat weten ze zelf hoe zij zijn, snap je die kut politie.

[slachtoffer 6] : Ja maar ik snap niet dat ze dat gewoon mogen, ze maken mij....

[betrokkene 47] : Ze mogen dat ook helemaal niet, als het niet van jou af komt mogen ze dat niet.

[slachtoffer 6] : ja dat mogen ze dus schijnbaar wel, de officier heeft dat bepaald en ik ben nu aan het achterhalen met maatschappelijk werker, die is al 2 jaar met mij bezig weet je wel, die vinden dat ook normaal, dus ik heb het al doorgegeven aan de burgemeester dat het teruggetrokken wordt, dus je hebt kans dat ....eh dat het ook .... ja, waar hebben ze het over.... 2 jaar geleden.... ouwehoer, die vieze flikkers, ik wilde [betrokkene 2] even .... ik ben net langs [betrokkene 2] gereden en wilde hem zelf zeggen voor zijn eigen geruststelling.... dus eh pff ....het is echt gewoon te bizar.

[betrokkene 47] : Nee maar ik ga wel even langs onze press en dan regel ik dat wel.

[slachtoffer 6] : ja dat is ehh.... dat is gewoon mijn nummer en zeg het gewoon tegen [betrokkene 2] als er iets is dan kan hij me altijd bellen of iets, snap je, ik zweer.....eh......

[betrokkene 47] : maar wie is opgepakt [betrokkene 1] of wat?

[slachtoffer 6] : Ja, volgens mij wel.

[betrokkene 47] : ja het komt goed.

[slachtoffer 6] : ja kijk de eerste 12 uur in het ziekenhuis he, maar ik heb nooit wat ondertekend, ik heb nooit wat dit of dat, ik heb misschien wel wazig gepraat...

[betrokkene 47] : Ja ik geloof je wel, ik geloof je wel.

[slachtoffer 6] : Is goed, is goed, ok dank je wel, oke, is goed, het komt goed, dus zij wist dat nog niet of wat?

[betrokkene 47] : Ja ik had wel iets meegekregen maar ik wist niet dat het [betrokkene 1] was.

[slachtoffer 6] : oke, oke, oh zo, oke.

[betrokkene 47] : Nee is goed hoi.

Op 1 september 2017 belt [betrokkene 1] vanuit het HvB naar [betrokkene 50]:101

 • -

  [betrokkene 1] zegt dat hij in Sittard zit.

 • -

  [betrokkene 50] zegt dat [verdachte 1] haar een app gestuurd had dat ze [betrokkene 1] straks geld komen brengen.

 • -

  Oke zegt [betrokkene 1] dat is goed.

Op 2 september 2017 om 9.48 uur belt [betrokkene 1] vanuit het HvB naar [betrokkene 50]:102

- [betrokkene 50] zegt dat gisteren niemand geld heeft kunnen brengen omdat die balie dicht was en vandaag is die ook niet.

(…)

- [betrokkene 1] zegt dat er nog meer jongens van hun daar zitten daar heeft hij al het een en ander van gekregen.

(…)

 • -

  [betrokkene 1] zegt (…) Die mensen hebben niet eens aangifte gedaan. De officier heeft opeens besloten om er een zaak van te maken en gaan we meneer [betrokkene 1] oppakken.

 • -

  [betrokkene 50] zegt dat ja gewoon door de club natuurlijk. [betrokkene 50] zegt dat [betrokkene 52] meer contact heeft met [verdachte 4] dan met haar. [betrokkene 1] zegt dat [betrokkene 52] zegt dat ze mij opgepakt hebben om te kijken of ik wat wil vertellen.

(…)

 • -

  [betrokkene 50] vraagt dat van de advocaat of dat via ons of via jullie gaat zeg maar.

 • -

  Neen zegt [betrokkene 1] gewoon pro-deo, de staat betaalt dat.

 • -

  [betrokkene 50] zegt al te verwachten een rekening te krijgen binnenkort.

 • -

  [betrokkene 1] zegt dat normaal.....ja nee anders dan regelt de club dat he......

(…)

 • -

  [betrokkene 1] zegt vanmiddag nog terug te bellen tussen 2 en 3, en ze moet zorgen voor de nummers van [verdachte 1] en [verdachte 2] dan kan hij ze zelf bellen.

 • -

  [betrokkene 50] gaat wel even zeggen dat [betrokkene 1] hun gaat bellen.

Op 2 september 2017 om 13.39 uur uur belt [betrokkene 1] vanuit het HvB naar [verdachte 1]:103

 • -

  [betrokkene 1] heeft via ene [betrokkene 18] spullen gekregen, telefoonkaart en een krat met boodschappen.

 • -

  (…)

 • -

  [verdachte 1] vraagt of [betrokkene 1] kleren zo heeft.

 • -

  Ja zegt [betrokkene 1] , [betrokkene 50] heeft allemaal kleren gebracht. Het is allemaal geregeld, super.

 • -

  Komt goed zegt [verdachte 1] , maandag kom ik wel even storten of zo....

 • -

  Ja kijk maar doe maar een paar tientjes, zegt [betrokkene 1] , is genoeg. Ik ben waarschijnlijk toch eh....

 • -

  Ja dat je in ieder geval wat heb, zegt [verdachte 1] , kan je boodschappen doen toch.

 • -

  (…)

 • -

  [betrokkene 1] zegt dat hij het voor [betrokkene 50] rot vond, maar het blijkt dat jullie haar goed helpen.

 • -

  Als er wat is dan eh.... [betrokkene 52] komt toch nog langs zegt [betrokkene 1] , dan hoor je het van haar, anders bel ik zelf wel van de week, als ik meer weet.

 • -

  Is goed zegt [verdachte 1] .

 • -

  Beiden nemen afscheid.

Doorzoeking: lijsten met functies/namen.

Tussen de in de woning van [verdachte 1] aangetroffen administratie is een lijst aangetroffen waarin onder meer [verdachte 1] als president en [verdachte 4] als Secretary is vermeld. Deze lijst vermeldt voorts de namen [betrokkene 1] en [betrokkene 2] met als datum ‘Full Member’ 27 juni 2014.104 De meest recente datum genoemd op deze lijst is 21 januari 2015.105 De tweede lijst vermeldt dat [betrokkene 2] een “1%” heeft gekregen “m.b.t. uitvoeren taken juni 2015.” De meest recente datum genoemd op deze lijst is 28 oktober 2015.106 De derde lijst vermeldt voorts de volgende functies met namen: Pres [verdachte 1] , Vice [verdachte 2] , Sgt. at arms [betrokkene 1] , Sec [verdachte 4] , Treas [verdachte 5] , Security [betrokkene 2] , [verdachte 6] (mentor) en PP [verdachte 10] . De meest recente datum genoemd op deze lijst is 24 juni 2015.107

Zaakdossier Dichroiet

Aangifte

Op 16 maart 2018 om 00.18 uur deed [slachtoffer 3], wonende in Maasmechelen in België aangifte van afpersing. Deze aangifte houdt onder meer het volgende in:108

Ik doe aangifte van afpersing. Heden avond ben ik op vraag van een Nederlandse kennis naar het café ‘t [naam café 2] in Hoensbroek Heerlen gegaan. Dit café is ook het clubhuis van de Limburgse Satudarah.

Daar aangekomen word ik aangesproken met de vraag of ik even kon wachten omdat ze aan het vergaderen zijn. Dan komen ze mij halen om naar de vergaderruimte te gaan en daar heb ik dan moeten plaats nemen. Daar begint een gesprek waar ze mij in kennis stellen dat ik van alles over hun gezegd zou hebben. Ik zou hun beledigd hebben, ik kon mij niet verdedigen, ik kon niks zeggen. Van het moment dat ik iets zei kreeg ik slagen tegen mijn hoofd. Ze hebben mij dan even uit de vergaderruimte gezet, waarna ik terug naar binnen moest gaan. Ze vroegen 65.000 euro aan mij. Omdat ik zei dat ik dit niet kon betalen, vroegen ze met welk voertuig ik daar was. Waarop ik heb geantwoord dat ik met een VW Polo daar was. Eén van die mannen vraagt dan aan mij of die witte VW Golf nog bij mij in de garage staat. Daarop heb ik negatief geantwoord. Ze wilden de Golf en Polo als borg hebben voor de 65.000 euro die ik hun moet betalen.

Ze hebben mij dan meegenomen om thuis te komen kijken of die Golf in de garage staat. Twee mannen hebben mij met mijn Polo mee naar huis genomen en drie andere mannen zijn met een Audi A6 nagereden. Eén van de twee mannen die bij mij zat had een wapen bij en zei tegen mij: "Van het moment dat je wat doet schiet ik je in je flikker.” Thuis aangekomen moest ik in de auto blijven zitten met de bestuurder. De andere man is met de mannen van de Audi de woning binnen gegaan. Daarom heb ik ook nog de code van de poort moeten geven zodat ze deze konden open doen. Terwijl ik in de auto zat, zag ik de mannen door de woning lopen. Er komt een man terug naar buiten om aan mij te vragen waar de papieren van de Golf zijn. Ik heb hem geantwoord dat die papieren bij mijn vriend in de kluis liggen. Op een gegeven moment zie ik dat ze de VW Golf dewelke in de garage stond buiten rijden. Deze is dan onmiddellijk weggereden samen met de Audi A6. De andere persoon dewelke bij ons in de auto zat heeft dan nog de harde schijf van de camerabewaking afgebroken. Dit heeft hij meegenomen naar de auto. In de auto aangekomen merkt die man op dat hij de sleutel van de Polo niet meer heeft. Bij het naar binnen gaan had hij deze meegenomen. Daarom zijn ze alle twee richting autostrade gevlucht. Hier zijn ze vermoedelijk via het fietspad op de brug van de E314 richting Nederland gevlucht.

Ik ben dan naar de buren gegaan om jullie diensten te bellen, omdat die mannen mijn gsm hebben afgenomen. De gsm is van het merk Nokia, oud model. Ik ken enkele van die mannen bij naam: [verdachte 2] is van Geleen, [betrokkene 3] is van Brunssum, [betrokkene 4] (mogelijk twee broers) zijn ook van Geleen, deze zijn meegereden naar België. Kapikaan [betrokkene 6] is van Maastricht, dit is één van de leiders dewelke mij heeft aangesproken in het café.

De auto die gestolen is, is van een vriend van mij dewelke een autohandel heeft in Nederland. Hij zet geregeld een auto bij mij thuis om te poetsen voor verkoop, zijn naam is [slachtoffer 4] .

[slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] spraken op 16 maart 2016 ook met de Nederlandse politie. Hieromtrent is het volgende gerelateerd:109

[slachtoffer 4] geeft aan dat hij gisteravond werd gebeld via het mobiele nummer van [slachtoffer 3] met het verzoek om de papieren van de auto te komen brengen. [slachtoffer 4] heeft dit kunnen uitstellen tot vanmorgen. Vandaag, 16 maart 2016, werd hij opnieuw gebeld door een persoon die hem verzocht om vandaag om 12:00 uur te komen naar de parkeerplaats bij McDonalds te Geleen (locatie nabij autoweg). [slachtoffer 4] is daarnaartoe gegaan en heeft daar gesproken met twee mannen, waarvan een werd aangesproken met " [betrokkene 5] " en de andere, groot postuur, met een gouden tand. [betrokkene 5] zou een Indonesisch uiterlijk hebben en de grote man was blank.

[slachtoffer 3] verklaarde op 22 maart 2016 nog als volgt:110

Ik moest er naartoe omdat ik over Satudarah had gezegd dat ze treinkapers waren. Ze zeiden dat ik een groot probleem had en ik had gelogen over dingen. Ik zei dat ik niet zou weten waarom. Ze staan met een hoop man om je heen en ik kreeg klappen. Ik zei dat nog een keer en kreeg weer klappen. Ik vroeg wat ze zouden willen hebben. Ze vroegen 60.000 euro. Die had ik niet, zei ik. Toen vroegen ze of ik een auto had en of ik thuis spullen had. Ik zei: “Thuis heb ik niks.” Toen zijn ze met een paar man met me naar huis gereden. Ze hebben de auto uit de garage meegenomen en de Polo wilden ze ook, maar de sleutels hadden ze in de Golf bij zich. Ze wilden mij mee naar Nederland nemen en ik zei loop hier naar onder, ga je de brug over en dan ben je in Stein. Dat hebben ze gedaan. Ze zeiden nog wel tegen mij dat ik in de auto moest blijven zitten en als ik uit zou stappen zou iemand me kapot schieten.

Over het verhoor op 22 maart 2016 relateerde de politie nog het volgende:111

Op onze vraag wie er de week daarvoor op die dinsdagavond in de “memberroom” aanwezig waren op het moment dat hij zich daar moest verantwoorden, zei [slachtoffer 3] :

"Ik moest binnenkomen van de Kapikane die tegen mij zei dat ik moest gaan zitten. Er stond een stoel in het midden van de ruimte. Daar moest ik op gaan zitten. Er stonden nog twee stoelen naast. Daarop zaten [betrokkene 3] en [betrokkene 53] . In de memberroom waren verder nog aanwezig [betrokkene 54] als president van het chapter Maastricht, [verdachte 1] en Kapikane [betrokkene 6] . Ik kreeg toen klappen van Kapikane [betrokkene 6] en [betrokkene 3] . Ze eisten zestigduizend euro van me als genoegdoening voor wat ik gezegd zou hebben.”

Wij vroegen [slachtoffer 3] wie er bij hem waren toen hij vorige week dinsdag was meegenomen naar zijn huis aan de [adres 15] in Maasmechelen. [slachtoffer 3] zei hierop dat bij hem in de auto [betrokkene 3] en een voor hem onbekende zaten. [betrokkene 3] was gewapend met een pistool en bedreigde hem gedurende de rit naar huis door te zeggen dat hij hem neer zou schieten als hij iets zou ondernemen.

Hierna vroegen wij [slachtoffer 3] wie er bij McDonald’ s in Geleen waren geweest om het kentekenbewijs van de Golf op te halen. [slachtoffer 3] zei hierop dat [betrokkene 5] hiertoe de opdracht had gekregen van [betrokkene 6] . (opm. verbalisanten: met [betrokkene 5] wordt [betrokkene 5] bedoelt. Deze [betrokkene 5] is “Roadcaptain” van het chapter South Border van Satudarah)”. Maar [betrokkene 5] had hier geen zin in omdat [betrokkene 5] een vriend van [slachtoffer 3] is. Om erop toe te zien dat [betrokkene 5] zijn werk zou doen werd [betrokkene 3] met [betrokkene 5] meegestuurd.

Camerabeelden [naam café 2]

Naar aanleiding van de aangifte van [slachtoffer 3] werd het videobewakingssysteem, in het bijzonder de beelden van 15 en 16 maart 2016, van café [naam café 2] in beslag genomen en bekeken. Het proces-verbaal hieromtrent vermeldt onder meer het volgende:112

Op de opgenomen beelden is te zien dat gedurende de avond van dinsdag 15 op woensdag 16 maart 2016, een groot aantal personen, members van Satudarah het café in en uit lopen. Gezien wordt dat respectievelijk de colors worden gedragen van Satudarah Geleen, Satudarah South Border, Stateline Satudarah, Satudarah South Clan en van Saudarah South Border. Van de op de videobeelden zichtbare personen, leden van Satudarah, worden door verbalisanten, ambtshalve alsmede aan de hand van in de politiesystemen ter beschikking zijnde foto' s de volgende personen herkend en geïdentificeerd:

- Satudarah Geleen: [verdachte 1] , [verdachte 2] , [betrokkene 1] , [betrokkene 55] , [betrokkene 4] , [betrokkene 3] , [betrokkene 5] en [betrokkene 2] .

- Satudarah South Border: [betrokkene 56] en [betrokkene 57] .

- Stateline Satudarah (Maastricht): [betrokkene 54] , [betrokkene 58] , [verdachte 7] , [betrokkene 59] , [betrokkene 60] , [betrokkene 61] , [betrokkene 62] en [betrokkene 63] .

- Satudarah South Clan: [betrokkene 64] en [betrokkene 65] .

Tevens zagen wij op de beelden dat in het café die avond, de ons bekende [betrokkene 6] , aanwezig was. Ambtshalve is van hem bekend dat hij binnen Satudarah de functie vervult van "Kapikane".

Op de beelden van buiten (bij de toegangsdeur van het café) van 15 maart 2016 van 19:21:05 uur t/m 23:00 uur is te zien dat diverse personen aankomen en het café binnen gaan. Wij zien onder andere dat [betrokkene 3] (19:21:14 uur), [betrokkene 5] (19:46:46 uur), [betrokkene 54] (19:58:03 uur), [betrokkene 6] (20:20:20 uur), [verdachte 1] (20:22:02 uur), [verdachte 2] (20:22:14 uur), [betrokkene 4] (20:22:15 uur) en [slachtoffer 3] (21:22:34 uur) aan komen lopen en het café binnengaan.

Op de beelden van binnen (ruimte waar de bar is gelegen en aan de linkerzijde een deur zichtbaar is die kennelijk de in- en uitgang is van het café) van 15 en 16 maart 2016 zien wij onder andere het volgende.

Omstreeks 20:00:30 uur komt [betrokkene 54] het café binnen. Hij begroet de aanwezige members en loopt rechts uit beeld.

Omstreeks 20:20:28 uur komt [betrokkene 6] het café binnen. Hij begroet de aanwezige members en loopt rechts uit beeld.

Omstreeks 20:22:59 uur komen vijf personen waaronder [verdachte 1] , [verdachte 2] en [betrokkene 4] het café binnen. Ze begroeten de aanwezigen en lopen in eerste instantie rechts uit beeld.

Omstreeks 21:23:24 uur komt [slachtoffer 3] het café binnen en loopt direct naar de tafel waar [betrokkene 5] staat. Ze begroeten elkaar en lopen rechts uit beeld.

Omstreeks 21:26:18 uur komt [verdachte 1] van rechts in beeld gelopen. Hij gaat voor de bar staan en trekt zwarte handschoenen aan. Na ongeveer 1 minuut loopt [verdachte 1] weer rechts uit beeld.

Omstreeks 22:27:37 uur komen [betrokkene 4] en [betrokkene 5] van rechts in beeld en zij lopen naar de uitgang van het café.

Omstreeks 22:27:39 uur komen [verdachte 2] , [slachtoffer 3] en [betrokkene 3] van rechts in beeld. Ze lopen via het café direct door naar de uitgang van café. [slachtoffer 3] loopt in het midden, [verdachte 2] voorop en [betrokkene 3] vlak achter [slachtoffer 3] .

Op de beelden van buiten van 15 maart 2016 is te zien dat de personen die zoals hierboven omschreven het café verlaten, ook daadwerkelijk naar buiten lopen en uit beeld van de camera verdwijnen.

Op de beelden van buiten van 16 maart 2016 is te zien dat [verdachte 1] (00:22:08 uur), [betrokkene 3] (00:24:19 uur), [betrokkene 54] (00:26:33 uur) en [betrokkene 6] (00:27:27 uur) het café verlaten.

Aanvullende bevindingen van de camerabeelden van café [naam café 2] vermelden het volgende:113

Omstreeks 23:18:02 uur (15 maart 2016) komt [betrokkene 5] het café binnen lopen. Omstreeks 23:42:16 uur verlaat hij het café.

Omstreeks 23:52:45 uur (15 maart 2016 komen [betrokkene 3] en [betrokkene 4] het café binnen lopen. Zij worden eerst aangesproken door [verdachte 1] voordat ze rechts weer uit beeld gaan.

Getuige: buurman

Getuige [getuige 2], buurman van aangever [slachtoffer 3] , verklaarde onder meer als volgt:114

U vraagt mij wat ik kan verklaren over 15 maart 2016, de avond waarop mijn buurman [slachtoffer 3] naar mij toe is gekomen. Toen is [slachtoffer 3] komen aanbellen. Hij zei dat hij overvallen was en dat zijn auto gestolen was. Hij had schrik om de politie te bellen. Hij had schrik van die overvallers. Mijn vrouw en ik hebben hem overtuigd om de politie toch te bellen. Ik kan u niet exact zeggen hoe laat hij is komen aanbellen. Het was alleszins al donker. De overvallers hadden zijn gsm afgepakt. Ik kan u niet zeggen met welk gsm-toestel hij naar de politie gebeld heeft. [slachtoffer 3] heeft zelf gebeld. Ik spreek hem eigenlijk aan met ' [slachtoffer 3] '. [slachtoffer 3] durfde niet meer in zijn eigen huis te slapen dus hebben we hem bij ons laten overnachten.

[slachtoffer 3] heeft verteld dat hij overvallen was en dat ze zijn auto afgepakt hadden. De daders waren van een motorbende zei [slachtoffer 3] . Ze hadden hem van in Nederland mee naar zijn huis genomen. Ze hebben een witte Golf meegenomen van bij [slachtoffer 3] . [slachtoffer 3] heeft gezegd dat ze met een wapen op zijn hoofd hebben geslagen, meer heeft hij er niet over gezegd.

U vraagt mij wat ik zelf heb gezien of gehoord die avond. Opeens klopte [slachtoffer 3] op het raam, hij was helemaal in paniek. We hebben hem toen binnen gelaten en hij heeft verteld dat hij overvallen was. (…) Ik zag dat hij een wonde en wat schaafwonden had aan zijn hoofd. De verwondingen vielen alleszins direct op.

Volkswagen Golf: gevonden

De politie relateerde als volgt:115

Op dinsdag 15 maart 2016, omstreeks 23.10 uur, werd door een politiepatrouille van de politie Limburg, op de Hommerterweg te Hoensbroek [verdachte 2] gecontroleerd, rijdend in een witte Volkswagen Golf voorzien van het Duitse, tijdelijke, kenteken [kenteken 1] . Deze controle vond plaats omdat in de regio veelvuldig dure Duitse voertuigen werden ontvreemd. Kort voor de voornoemde Volkswagen Golf reed een donkerblauwe Audi voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken 5] . [verdachte 2] kon zich niet legitimeren. Ook van het door hem bestuurde voertuig kon hij geen enkele documentatie overleggen.

De politie relateerde hieromtrent verder onder meer als volgt:116

Vóór de witte Golf waarin verdachte [verdachte 2] als bestuurder zat reed een donkerkleurige Audi voorzien van het kenteken [kenteken 5] op naam van [betrokkene 5] .

Verdachte: [verdachte 2] , geboren op [geboortegegevens verdachte 2] .

Voertuig: Volwagen Golf, wit, kenteken [kenteken 1] .

De politie relateerde hieromtrent verder nog onder meer als volgt:117

Tijdens het onderzoek naar de identiteit van het voertuig werden wij opgeroepen door de meldkamer Maastricht. Ik werd in contact gebracht met een officier van justitie in Maasmechelen. Deze gaf aan interesse te hebben in de door ons zojuist aangehouden verdachte en de witte Golf waarin hij reed. Bij de collega' s in Maasmechelen had een Nederlander die woonachtig is in Maasmechelen aangifte gedaan ter zake diefstal met geweld/gijzeling. De aangever is gelieerd aan MC Satudarah en was op maandagavond 15 maart 2016 (de rechtbank begrijpt dinsdagavond 15 maart 2016) in het clubhuis van Satudarah "Het [naam café 2] " moeten komen. Hier aangekomen werd hij mee naar achteren genomen naar een ruimte en heeft daar klappen gekregen. Hij zou de club in een slecht daglicht hebben gebracht en moest 65.000 euro aan de club betalen. Hij had aangegeven hier niet over te beschikken waarop leden van de club hem onder dwang hebben meegenomen naar zijn huis in Maasmechelen. Hier hebben ze de sleutels van de Golf voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 1] gepakt en hebben de auto als onderpand meegenomen en zijn terug naar Nederland gereden met het voertuig.

Angst

[slachtoffer 3] verklaarde op 16 maart 2016 om 13:03 uur bij de Nederlandse politie als volgt:118

Ik weet dat mijn leven nu voorbij is. Ik heb iets gedaan wat niet hoort. Ik heb aangifte gedaan… Ik ga niet betalen, want dan blijven ze aan de gang. Ik weet dat ik moet gaan betalen. Ik heb nog geen instructies gehad. Het gaat om 65.000 euro. Volgens hun heb ik hun belogen.

[slachtoffer 3] verklaarde op 22 maart 2016 nog als volgt:119

Ik moet die verklaringen intrekken! Omdat ik benaderd ben door iemand die ik niet ken. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik de verklaringen in moest trekken en dat ik moest zeggen dat ik mijn auto aan hun uitgeleend had. Als ik de verklaring niet introk, zou ik problemen hebben.

Over het verhoor op 22 maart 2016 relateerde de politie nog het volgende:120

Op enig moment vroeg aangever ons of hij een vriendin mocht bellen om advies te vragen over wat hij moest doen. Wij vertelden aangever dat wij hiertegen geen bezwaar hadden en vroegen hem of wij de verhoorkamer gedurende zijn gesprek zouden verlaten. [slachtoffer 3] zei tegen ons dat wij gewoon bij dit gesprek aanwezig konden blijven.

Bij aanvang van dit telefoongesprek barstte [slachtoffer 3] in hevig huilen uit en zei tegen zijn gesprekspartner dat hij, als hij weggaat, [naam 9] (18-jarige dochter van [slachtoffer 3] ) nooit meer zal zien. Na afloop van zijn telefoongesprek zei [slachtoffer 3] tegen ons dat hij met het verhoor stopt en niets meer wil verklaren. Dat dit gebeurde uit angst was voor ons duidelijk op te maken uit zijn gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en het feit dat hij bleef zeggen dat het proces-verbaal naar de advocaat van de tegenpartij zou gaan. Even later vroegen wij aan [slachtoffer 3] of hij wel wilde verklaren als wij het opnemen van het geluid zouden stoppen. Hierop zei hij tegen ons dat het proces-verbaal dan toch naar de advocaat van de tegenpartij zou gaan. Vervolgens hebben we zowel de opname van het verhoor als het proces-verbaal van verhoor beëindigd. Hierna vertelde [slachtoffer 3] ons nu wel bereid te zijn om een en ander toe te lichten.

Sleutels

Uit de verklaring van aangever [slachtoffer 3] kon worden opgemaakt dat [verdachte 2] in het bezit zou zijn van de autosleutel van de Volkswagen Polo. Aan deze autosleutel zou ook de huissleutel van aangever [slachtoffer 3] vast zitten. Deze auto- en huissleutel werden aangetroffen in de fouillering van [verdachte 2] .121 Voorts was [verdachte 2] in het bezit van de originele contactsleutel behorende bij de Volkswagen Golf voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 1] .122

Zaakdossier Opiumwet

Op 7 december 2017 werden onder [verdachte 1] , op de [adres 3] in Geleen, in beslag genomen:

1,01 gram (bruto) vermoedelijke cocaïne, voorzien van SIN AAHB6417NL;123

0,72 gram (bruto) vermoedelijke cocaïne, voorzien van SIN AAHB6418NL;124

Monsters van deze substantie werden voor nader onderzoek verzonden aan het NFI.125

De NFI-rapportages vermelden dat het onderzoeksmateriaal:

- met kenmerk AAHB6417NL, volgens omschrijving 0,35 gram, cocaïne bevat;126

- met kenmerk AAHB6418NL, volgens omschrijving 0,04 gram, cocaïne bevat.127

Zaakdossier Witgat

Na informatie dat [slachtoffer 2] in Bad Standing uit de Satudarah was gezet voerde de politie op 15 september 2017 een gesprek met [slachtoffer 2] . Het proces-verbaal hieromtrent vermeldt het volgende:128

Wij hoorden [slachtoffer 2] zeggen dat:

- hij de afgelopen 6 jaar lid is geweest van Satudarah;

- hij 2 weken geleden een bad standing heeft gehad;

- hij terwijl hij ‘out’ was in elkaar werd geslagen;

- hij hiervoor naar het ziekenhuis is geweest;

- verder had hij een hoofdwond opgelopen op zijn voorhoofd (noot verbalisanten: wij zagen op het voorhoofd van [slachtoffer 2] een korstje met daaromheen een rode zwelling. Dit wondje leek inmiddels redelijk goed genezen en derhalve hebben wij hier geen foto van genomen);

- zijn motor, een Ducati, en daarbij horende kentekenpapieren door Satudarah is afgenomen;

- ze daarnaast ook zijn geld hebben afgenomen.

Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen hebben wij gevraagd of [slachtoffer 2] aangifte wenste te doen tegen Satudarah. [slachtoffer 2] gaf duidelijk te kennen dit niet te willen. [slachtoffer 2] gaf aan alleen maar meer problemen van Satudarah te verwachten na het doen van aangifte. Voorts gaf [slachtoffer 2] aan dat hij hoopt dat Satudarah hem nu met rust laat en hij elders in het land graag opnieuw wil beginnen met zijn nieuwe vriendin.

Op 14 juni 2017 werd [betrokkene 66] gebeld door [slachtoffer 2] . Het tapverslag vermeldt onder meer het volgende:129

[slachtoffer 2] : Ik moet vanavond mijn eigen melden in Heerlen.

(…)

[slachtoffer 2] : In Geleen bedoel ik.

[betrokkene 66] : Voor wat dan?

[slachtoffer 2] : Ja dat weet ik niet jongen. (…) Misschien dat ik met die begrafenis mee heb gereden (…) van dat jongkse.

(…)

[slachtoffer 2] : Als ze me naar buiten sturen sta ik er nog alleen voor.

(…)

[betrokkene 66] : Wij heeft jou gebeld dan?

[slachtoffer 2] : Onno Saats heeft mij een appke gestuurd dat ik vanavond naar Geleen toe moest.

(…)

[slachtoffer 2] : Ik ben benieuwd. Kijk, want die begrafenis, zijn daar Angels ook geweest… dus… misschien dat ze het daar niet mee eens zijn.

(…)

[betrokkene 66] : Misschien is het zo (…) dat ze gewoon uit willen praten.

[slachtoffer 2] : ja uitpraten uitpraten, dat loopt gewoon weer uit de hand, dat kan ik jou wel vast vertellen.

De OVC van 14 juni 2017 vermeldt onder meer het volgende:130

De stemmen van o .a. [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [verdachte 2] , [verdachte 4] , [betrokkene 34] ( [betrokkene 34] ) en diverse vooralsnog onbekende mannen (NN-mannen) zijn te horen (de rechtbank begrijpt – hoewel niet expliciet is gerelateerd – dat de afkorting [slachtoffer 2] voor [slachtoffer 2] staat).

20.59.50

[betrokkene 34] : [slachtoffer 2] ? Eh, we zijn hier over die begrafenis. Vertel maar hoe is het precies gegaan op de begrafenis?

[slachtoffer 2] : Er werkt een meisje op de sportschool achter de bar. En daar een broertje van heeft een ongeluk gekregen met de jetski en is ter plekke overleden. Dat jongetje traint ook bij ons op de sportschool. En hij was helemaal bezeten van motorclubs. Was hij helemaal gek van. Dus dat jungske (jongentje) was overleden, toen werd de vraag gesteld van de sportschool, of wij als club zijnde, iets konden betekenen voor dat jongske. Dus eh.. ik heb Nomad [betrokkene 67] gebeld en ik heb Nomad [betrokkene 67] gevraagd wat ik ermee moest doen. Hij zegt: “Als jij de mensen daarmee kunt helpen, dat moet je overleggen met jouw Sergeant, of er verder nog jongens meegaan? Toen heb ik met Sergeant overlegd of dat er jongens mee konden.

NNM2 : Ho, ho, ho, je hebt helemaal niks met mij overlegd. Je hebt mij aangegeven, luister ik heb met Nomad [betrokkene 67] contact opgenomen... Dus je hebt niet...

[slachtoffer 2] : Ja, nou..

NNM2 : Je hebt niks met mij overlegd.

(…)

21.33.59

NNM1 : Advies naar jou toe... Ben gewoon eerlijk.

[verdachte 1] : Eerlijkheid boven alles hè?

NNM1 : We zijn allemaal mannen, ja? Maar, begrijp je? Praat dan ook als een man.

[verdachte 1] : Een man geeft zijn fouten toe en pakt zijn straf. Dat is tenminste de normale weg.

NNM1 : Sowieso, klaar! Zit ik fout, zit ik fout. Klaar! Ben ik Nomad af, ben ik Nomad af..

[verdachte 1] : ...(ntv)... We maken allemaal fouten, hè, maar geef je fout toe. Pak je straf. Als een man. ...(ntv)... je chapter. Ga nooit buiten je chapter om, ...(ntv)... chapter staat voor lul man!

[betrokkene 34] : Wij drie, wij drie, wij gaan niet bemoeien over jullie chapter. Dat is jullie chapter. Elke chapter is zijn ding. Jij moet doen op clubavond. Bij elkaar komen, vertel je verhaal over wat gebeurd is en excuus aanbieden en dan moet gewoon jouw sergeant moet beslissing nemen... hoe en wat verder ...(ntv)...

[verdachte 1] : En dan vooral eerlijk en zonder schaamte.

[betrokkene 34] : Je moet opbouwen met jouw sergeant. Anders, zo gaat niet goed.

[verdachte 1] : Krijg je straf... Pak je straf als een man en we gaan verder. ...(ntv)... Satudarah ...(ntv)...

O : Praten door elkaar.

[verdachte 1] : We nemen onze straf, en gaan gewoon door. Dat maakt ons sterker. Als we gaan liegen ergens over, dat breekt ons allemaal af. Toch? Of zie ik dat verkeerd?

[betrokkene 34] : Je bent pas twee maanden bij die chapter, snap je? En nou praten over beslissingen voor sergeant of pres, snap je? En was jouw wens Eindhoven/Den Bosch. Jij zegt: “Nou ik zit lekker” snap je? Nomad heeft jou gevraagd. Volgens mij zit jij niet lekker als jij praat over sergeant. Snap je? Volgens jou......(ntv)... goeie beslissing is, snap je?

[slachtoffer 2] : Ik zit daar goed in Den Bosch, ik zit gewoon met mezelf in de knoop. Dat is heel het euvel.

[verdachte 1] : Praat er met je chapter over. Met sommige dingen kunnen ze je niet bij helpen. Andere dingen kunnen ze je wel bij helpen. Maar je gaat buiten je chapter om, dat is het probleem. Snap je?

[slachtoffer 2] : ...(ntv)....

[verdachte 1] : ...(ntv)... in plaats van naar hogerop te gaan of zo.

NNM1 : Elke dingen die je doet... In dit geval… je passeert steeds je chapter. Iedereen gaat denken: “Hé, zit het wel goed daar in Den Bosch?” Begrijp je? Ik weet niet hoe het in Dordt ging of in Eindhoven, hoef ik ook niet te weten. Maar, je zit nu in Den Bosch. Ja? En daar loopt alles gewoon goed. Begrijp je? Dat is een top chapter, ja? Dus, passeer je chapter niet. Want je zet bij dezen., bij dezen zet je hè, de sergeant voor schut, ja, maar daarnaast zet je ook je pres voor schut. En de pres gaat op een gegeven moment zeggen: “Hé sergeant heb je je mensen wel in het gareel?” Wat is dat voor bullshit!

[verdachte 1] : Daar is het je chapter voor. Denk je dat hij niet geraakt is door jou? Op zo’n manier gaat het toch niet?

Op de lijst “Clubavond SMC Geleen” zijn de functies Press, Vice, Sgt, Sec, Rc, Treas en Secu aangevinkt bij de datum vrijdag 1 september.131

De politie relateerde over de OVC van 1 september 2017 onder meer het volgende:132

Op 1 september 2017 omstreeks 20:15 uur, zag ik de mij ambtshalve bekende, [verdachte 1] , [verdachte 4] , [betrokkene 34] en een aantal mij onbekende mannen de vergaderruimte binnen lopen. Ik zag dat de mij ambtshalve bekende [verdachte 2] op een later tijdstip de vergaderruimte binnen komt.

Ik hoorde dat de aanwezigen in de ruimte spraken over [slachtoffer 2] die geen respect heeft getoond naar de Satudarah door met een lid van de OMG No Surrender te praten, samen met hen motor te gaan rijden en dit niet heeft gemeld bij zijn sergeant at arms.

Ik hoorde dat er besloten werd [slachtoffer 2] “te halen” en zag dat [slachtoffer 2] vervolgens de ruimte in kwam.

Ik zag dat [slachtoffer 2] door enkele onbekend gebleven personen binnen werd gehaald / geleid in de ruimte van [gemeenschapshuis] die door de kaderleden van Satudarah werd gebruikt als vergaderruimte. Ik zag dat [slachtoffer 2] binnen werd gelaten via een deur en dat [slachtoffer 2] vervolgens linksaf (bezien vanuit de positie van Connnie) de ruimte in liep en vervolgens aan de (voor [slachtoffer 2] ) linkerzijde uit beeld verdwijnt. Ik hoorde dat een NN-man zei dat “hij” ( [slachtoffer 2] ) op een stoel moest gaan zitten.

Ik hoorde dat [slachtoffer 2] door [verdachte 1] , [betrokkene 34] en een NN-man op zijn gedrag werd aangesproken. Even later hoorde ik dat [slachtoffer 2] door diverse personen schreeuwend werd aangesproken.

Ik zag vervolgens dat [verdachte 1] en een NN-man op stonden en liepen in de richting waar ook [slachtoffer 2] na binnenkomst uit beeld was gelopen. Ik hoorde toen geschreeuw en dat er “auw auw” werd geroepen.

Kort daarop zag ik dat [verdachte 1] en een NN-man (vanuit de richting waar zij uit beeld waren verdwenen) weer terug in beeld kwamen gelopen en weer plaats namen op de plaats waar zij eerder zaten.

Ik hoorde dat [slachtoffer 2] opnieuw werd toegesproken. Ik zag dat [slachtoffer 2] daarna, begeleid door een aantal NN-mannen, via de deur waar hij ook naar binnen was gekomen, de ruimte verliet.

De rechtbank heeft ook zelf de OVC-opnames van het zaakdossier Witgat bekeken (bron: harde schijf, videobestand in de map “witgat”). De rechtbank heeft daarop het volgende waargenomen:

De beelden zijn voorzien van een datum en tijdstempel. Deze wijkt circa 2 uren af van de tijd zoals in de weergegeven uitwerking van de OVC.

Omstreeks 20:16:38 uur komt een persoon binnen die de rechtbank herkent als zijnde [verdachte 4] . Deze persoon neemt vervolgens om 20:16:54 plaats op een stoel iets links van de lamp.

Omstreeks 20:17:10 uur komt een grote kale man binnen die de rechtbank herkent als zijnde [verdachte 3] . Kort daarna verlaat deze persoon weer de ruimte.

Omstreeks 20:27:40 uur komen diverse personen binnen, waaronder de persoon die de rechtbank herkende als [verdachte 3] . Hierna is hoorbaar: “ [slachtoffer 2] , wat is er gebeurd?”

Omstreeks 20:30:30 uur zijn onder meer twee personen zichtbaar die de rechtbank herkent als zijnde [verdachte 1] en [verdachte 6] . Op het moment dat te horen is: “Je weet toch wat zijn verhaal is he? What the fuck zeg je nou man. En what the fuck zeg je nou man.” lopen deze twee personen rechts uit beeld, waarna geschreeuw hoorbaar is en “auw.”

Omstreeks 20:34:05 uur komt een persoon binnen die de rechtbank herkent als zijnde [verdachte 2] . Deze persoon loopt naar links in beeld en loopt enkele malen heen en weer. [verdachte 2] loopt dan weer naar buiten, waarna hij om 20:35:58 uur weer naar binnen komt.

Omstreeks 20:41:23 uur is hoorbaar “Geleen naar buiten.” Vervolgens verlaten in totaal acht personen de ruimte, waaronder [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 4] , [verdachte 6] en [verdachte 3] .

De OVC van 1 september 2017 vermeldt onder meer het volgende:133

Aanwezigen o .a. [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [betrokkene 34] ( [betrokkene 34] ), [betrokkene 68] ( [betrokkene 68] ), [slachtoffer 2] ( [slachtoffer 2] ), NNM- [betrokkene 69] ( [betrokkene 69] ) en diverse vooralsnog onbekende mannen (NN-mannen).

22.20.44

[betrokkene 34] : ...(ntv)... straks zal sergeant en pres Den Bosch., jullie weten iedereen het verhaal [slachtoffer 2] . Daar gaat vanavond, ja maar... ik heb met hem toen al ehh.. meer gesprekken gehad ...(ntv)...

(…)

[betrokkene 34] : ...(ntv)... zeg maar sergeant wat is jouw beslissing?

NNM1 : ...(ntv)... hij gaat eruit ...(ntv)...

(…)

22.22.59

[betrokkene 69] : Dat klopt, maar ik zei al tegen [betrokkene 70] (fon): “Laat hem zelf praten.”

[betrokkene 34] : ...(ntv)... helemaal niet waar.

[betrokkene 69] : Nee maar ik zei al, ik zei al tegen [betrokkene 70] . Ik zeg: “laat hem zelf praten. Als je nou tegen hem zegt: “Luister BS, je krijgt dadelijk BS, je weet wat dat inhoudt. ” “Ja, ja, dat weet ik. ” Nou leg eens uit wat dat inhoudt, dan zegt hij zelf: ‘vijfeneenhalf betalen en mijn motor. Als hij dat zegt, uit zijn eigen: “en mijn motor." Nou oké dan zijn we er, snap je? Maar als je nou hem gaat dwingen.., snap je?

[betrokkene 34] : ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Kijk, als hij dadelijk zelf zegt van: “Ja, vijfeneenhalf accepteer ik en mijn motor accepteer ik ook... ”

[betrokkene 34] : Nee, nee, nee luister. Als jij zegt vijf-half... ntv.. dan moet hij zeggen “Mijn motor ook als full member” maar als zij zeggen ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Ja maar je...

[betrokkene 68] : Dat zal hij niet zeggen, uit zijn eigen.

O : ...(ntv)... praten door elkaar

[betrokkene 69] : Als hij zelf zegt: “Vijfenhalf en mijn motor, oké dat is goed” dan ben je ervan af, dan ...(ntv)...

[betrokkene 68] : ...(ntv)... heel de club ten schande gebracht, snap je?

[betrokkene 69] : Als hij dan zegt van: “Oké, dan zijn we ervan af’ dan zijn we rond.

(…)

22.26.33

uur

NNM : Ga daar zitten.

Er komt iemand binnen, die door [betrokkene 34] ‘ [slachtoffer 2] ’ wordt genoemd.

[betrokkene 34] : [slachtoffer 2] ! Wat is er gebeurd?

[slachtoffer 2] : Dat weet ik niet.

[betrokkene 34] : Wie is die jongen?

[slachtoffer 2] : Ik weet niet, ik ben een stuk kwijt. Ik weet niet wat er gebeurd is.

[betrokkene 34] : Maar wat heeft hij tegen jou gezegd? Hebben jullie ruzie?

[slachtoffer 2] : Ruzie? Nee.

[betrokkene 34] : Wat heeft hij tegen jou gezegd?

[slachtoffer 2] : Ik ben een stuk kwijt, ik weet daar echt niets van af. Echt niet. Ik zweer het! Ik zie dat ik bloed heb en verder weet ik het niet.

[betrokkene 34] : Kijk... Ik heb met die jongen gesproken. Weet je wat hij zegt tegen mij?

[slachtoffer 2] : Welke jongen heb je gesproken? Ik weet niet...

[betrokkene 34] : Dat maakt niet uit. Luister nou. Hij zegt gewoon: "Hij is overgestapt naar NS. ” Wat doet hij hier? Ik heb gezegd: “Wie?"

[slachtoffer 2] : Wie?

[betrokkene 34] : Jij! Hij zegt dat. Hoe komt het dat hij denkt dat jij bent bij NS?

[slachtoffer 2] : NS?

[betrokkene 34] : Ja.

[slachtoffer 2] : Daar heb ik helemaal niks mee te doen.

[betrokkene 34] : Hij zegt dat. Daarom, ik wil jou vragen, hoe... Heb je iets te vertellen tegen ons? Iets wat wij moeten weten of jou vragen? ...(ntv)... hij zegt dat?

[slachtoffer 2] : Ik heb niks met NS.

[betrokkene 34] : Helemaal niks?

[slachtoffer 2] : Nee.

[betrokkene 34] : Nou goed, die jongen, hij zegt: “Ik heb hem bij NS gezien." Ik zeg: “Waar?” Ik heb hem gesproken toen het was gebeurd. Ja, hij zit fout. Krijgt straks sanctie van hem. Hij kan zo niemand slaan. Maar hij zegt: “Die jongen zit gewoon bij NS.”

[slachtoffer 2] : Nee, ik zit helemaal niet bij NS. Ik zweer het echt., ik zweer het echt op mijn kinderen, op alles. Dat meen ik echt.

[betrokkene 34] : Maar heeft die jongen jou ergens gezien of eh...?

[slachtoffer 2] : Nou, ik rijd soms met een vriendschappelijke motorclub mee...

[betrokkene 34] : Welke?

[slachtoffer 2] : Die zit in Eindhoven. En die rijdt, hoe heten hun nou, van de NS?

[betrokkene 69] : President van Tilburg.

[slachtoffer 2] : Vriendschappelijk... Ja...

[betrokkene 69] : Vriendschappelijk...? NS! Maar, maar, maar?

[slachtoffer 2] : Er rijden ook andere jongens mee.

O : Praten door elkaar. Ntv..

[betrokkene 69] : [slachtoffer 2] ! Je weet toch hoe de regels zijn? Als jij rijdt, meld je dat aan jouw sergeant toch?

[betrokkene 34] : Wat, wat, wat? Jij zegt vriendschappelijk hè?

[slachtoffer 2] : Ja.

[betrokkene 34] : Tegen jouw sergeant? Weet je het verhaal van jouw sergeant?

[slachtoffer 2] : Ik ken mijn sergeant ja.

[betrokkene 34] : Weet je het verhaal voor u? Want hij moet 8 jaren zitten, voor die vrienden van jou. Want jij zegt nu, snap ik ...(ntv)...

[verdachte 1] : WHAT THE FUCK IS DAT NOU MAN!! (schreeuwt)

[slachtoffer 2] : HO! HO! HO...!

[verdachte 1] : NEE NIKS HO! (schreeuwt)

22.29.05

[betrokkene 69] : Nee luister... Niet liegen nou, met wie heb je toen gereden?

[slachtoffer 2] : Die [betrokkene 71] rijdt af en toe.

[betrokkene 69] : En wat is [betrokkene 71] ?

[slachtoffer 2] : Ja, die is NS.

[betrokkene 69] : Nou! Nee...

[verdachte 1] : JE WEET TOCH WAT ZIJN VERHAAL IS HÈ? WHAT THE FUCK ZEG JE NOU MAN!! EN WH AT THE FUCK ZEG JE NOU MAN!! (schreeuwt)

[betrokkene 6] : Er wordt 2 keer een klap uitgedeeld, en iemand roept auw.

[betrokkene 34] : Wacht effe... Niet slaan! Niet slaan! Niet slaan! Niet slaan! Wacht effe!

[verdachte 1] : HOE KUN JE NOU ZEGGEN VRIENDSCHAPPELIJK!!! THE FUCKING SERGEANT!! DIE MOET FUCKING 8 JAAR ZITTEN HÈ!! WHAT THE FUCK DENK JE NOU MAN!! (schreeuwt)

[slachtoffer 2] : Dat weet ik, dat weet ik.

[betrokkene 69] : Maar je weet de regels toch?

[slachtoffer 2] : Ja ik weet de regels.

[betrokkene 69] : Ja maar waarom... Ik weet niet. Snap je? Nee maar luister... Nee maar luister [slachtoffer 2] . Tot de dag van vandaag hè. Ik heb jou drie (3) keer gezegd: “Ik snap niet waarom je jouw sergeant niet hebt ingelicht. ” Drie (3) keer! Hij weet nog steeds van niks jongen! Je hebt nog steeds niks laten weten! Is hij een pannenkoek voor jou?

[slachtoffer 2] : Nee, nee, nee..

[betrokkene 69] : Het is jouw fucking sergeant maat! Het is jouw fucking sergeant maat! Hé luister, dat ik daar kom, heb ik dat fucking hesje uit moet doen. En jij hebt dat niet gedaan. Snap je? Het is jouw fucking sergeant!!

NNM1 : Wie is dat?

[betrokkene 69] : [betrokkene 19] !

[slachtoffer 2] : Sorry jongens...

[betrokkene 69] : Nee! Geen sorry! O : ...(ntv)...

[betrokkene 69] : [betrokkene 19] , je weet toch hoe het werkt? Je moet helemaal naar zijn verhaal luisteren. Hij moet fucking lang branden, om die kankermongolen...

[verdachte 1] : En dan zeg je: “Vriendschappelijk!” what the fuck zeg jij nou man!

[betrokkene 69] : Ik heb jou ook toen gezegd van: “Luister... Doe dat niet maat!” Luister... Jouw sergeant zit daar... Je moet tegen hem zeggen, ik ben niet jouw sergeant. Ik heb toen tegen jou gezegd van: “Luister, ik zou het niet doen als ik jou was.” Snap je? “Ja, ja.” en ik zeg: “Sinds wanneer rijd je dan met die fucking pannenkoek mee?" “Ja, ik heb gezegd dat hij zijn hesje uit moet doen." Ik zeg: “Dat doe jij fout, hij heeft nog steeds zijn hesje aan!” Dat ik hem naar me toe moet roepen en dat ik tegen hem moet zeggen van “Luister, doe je kankerhesje uit, op die fucking motor." En hij doet het dan pas in de straat, die kankermongool... Je bent ook zo’n fucking beer! Snap je? En dan ga je nóg meerijden, snap je? En dan heb ik jou nog drie (3) keer gezegd: “Luister, zeg maar tegen je fucking sergeant. Ik snap niet waarom je dat niet doet. ” Doe je nog niet. Ik wil jou niet naaien maat, maar dit luister, wij moeten hier gewoon ...we zijn fucking......(ntv)... code, maat? Rot op man! Eerlijk maat. Je zet hem gewoon voor schut maat!

[betrokkene 34] : Hé! ...(ntv)... Hij gaat hier voor schut. Dacht jij: “Hij gaat niet vertellen tegen jouw sergeant?”

[verdachte 1] : Fucking broederschap...

[betrokkene 69] : Sergeant...

[verdachte 1] :.. ntv.... zeven (7) acht (8) jaar zitten voor die kankerlijer ouw hoer.. ntv.. (schreeuwt) EN HIJ... IS JOUW VRIEND OF WAT??

22.31.10

[betrokkene 69] : En wat zitten jullie daar over ‘brothers' te praten, of zo? Ntv... Rot op man! Het is fucking NS man! Eerlijk!

[verdachte 1] : Fucking ...(ntv)... is fucking NS!

[betrokkene 69] : Ik weet het niet??

[slachtoffer 2] : Mag ik dan niet met die mensen rondrijden? ...(ntv)... Ik weet zeker dat ik niet meer ben mee geweest.

[betrokkene 69] : Je bent méé geweest maat. Ik heb het nog nagevraagd ook! En ik ben... Luister, ik jou tegengekomen. Jij reed een stuk achteruit. En daarna, heb je nog tegen die kale jongen heb ik gezegd: “Heeft [slachtoffer 2] nog meegereden?" En toen heeft [slachtoffer 2] ....(ntv)... gezegd. “Ja, ja, ja” en toen deed hij moeilijk. Ik zeg: “Zeg nou maar gewoon eerlijk. “Ja, ik wil niet dat die jongen dadelijk hoofdpijn krijgt.” “Hij krijgt geen hoofdpijn.” Maar het is, je weet zelf hoe dat werkt. Je bent ook meegereden, snap je? Rot op! En nu sta je nou weer, nou, nou nou! Nu sta je te liegen! Ben je meegereden maat? Ben je meegereden? Maat, maat... ben je meegereden? Ben je meegereden maat? Ben je meegereden??

[betrokkene 34] : [betrokkene 69] ! [betrokkene 69] !

O : Er wordt “Aauw” geschreeuwd. Er wordt geslagen.

[betrokkene 34] : [betrokkene 69] ! [betrokkene 69] ! Hé! Laat gaan!

[betrokkene 69] : Ben je meegereden? Je loopt nog te liegen maat!

[verdachte 1] : NOU OPSTAAN IDIOOT!

[betrokkene 69] : Ben je meegereden? Ben je meegereden? Je zit nou nog te liegen, maat!

[verdachte 1] : Fucking... ntv.. Sta op man, gek!

[betrokkene 69] : Je zit nou nog te liegen! Nou ...Nu net.

[verdachte 1] : Rot op man!

[betrokkene 69] : Maat! Nu net, lieg jij! Om te zeggen: “Ik ben niet meegereden. ” Je bent wél meegereden! Zeg het gewoon eerlijk!

[verdachte 1] : What the fuck is dat man?

[betrokkene 34] : Luister, luister......(ntv)... hier valt niks meer te praten. Luister even goed. Luister nou goed. Het gaat heel goed tussen ons, ...(ntv)... Satudarah ...(ntv)... jou... Wat denk jij zelf? Als jij, luister. Als jij kans krijgen, Good Standing club verlaten, zou jij doen? Of zeg jij: “Luister, ik ben zelfde als ons allemaal. Die dingen snap je, is zoveel gebeurd. Ik blijf gewoon hier wonen, leugenaar dit en dat. Ik wil liever club verlaten zonder consequenties?" Zonder consequenties? Jij weet wat zonder consequenties is? Weet je wel? Wat denk jij?

[slachtoffer 2] : Ik weet niet hoe je denkt. Ik denk dat ik een fout gemaakt heb, oké. . Ik... .ntv..

[betrokkene 34] : Luister, ...(ntv)...

22.33.28

[betrokkene 69] : Vier (4) fouten. Eerste keer, luister, eerste keer... Waarvoor ben je gesneden? Waarvoor ben je gesneden?

[slachtoffer 2] : Weet ik ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Omdat je hebt geprobeerd ...(ntv)... snap je?

[verdachte 1] : Omdat je geen respect voor “hem" had!

[betrokkene 34] : ...(ntv)... als iemand moet jou slaan... luister..

[verdachte 1] : Zeg je nu, maar dat doe je niet!! Mafkees!!

[betrokkene 34] : Als iemand jou moet slaan, dan moet hij doen.

[verdachte 1] : WAT DAN? WAT DAN? WAT DAN, WAT DAN, WAT DAN, WAT DAN?

O : Stoel valt om.

[verdachte 1] : WAT DAN, WAT DAN, WAT DAN? ...(ntv)...

O : ...(ntv)....

[verdachte 1] : WAT DAN, WAT DAN, WAT DAN??

O : ...(ntv).... [slachtoffer 2] ... ntv...

[verdachte 1] : WAT DAN, WAT DAN, WAT DAN??

O : ...(ntv)... Enkele klappen hoorbaar. “AH, AH!!”

[verdachte 1] : WAT DAN, WAT DAN?

[slachtoffer 2] : Ik vecht niet met jou. Ik vecht niet met jou.

[betrokkene 69] : Kom maat! Vechten!

[slachtoffer 2] : Ik vecht niet met jou.

[verdachte 1] : JIJ HEBT GEEN RESPECT VOOR HEM, WANT JE GAAT MET FUCKING NS MEE!! WE ZIJN HEM DADELIJK 7-8 JAAR KWIJT HÈ!! EN JIJ GAAT MET DIE FUCKING TERINGLIJERS RIJDEN OF WAT? (schreeuwt) ...(ntv)....

[betrokkene 69] : Van wie is Eindhoven... Van wie is Eindhoven? Van wie?

[verdachte 1] : Een beetje respect! Mafkees!

[betrokkene 69] : Van wie is Eindhoven?

[slachtoffer 2] : Van jou.

[betrokkene 69] : Van wie is Eindhoven vraag ik?? Geef antwoord jongen!!

[verdachte 1] : ANTWOORD! ANTWOORD! (schreeuwt)

O : Een klap hoorbaar.

[slachtoffer 2] : Daar, van die jongen.

[betrokkene 69] : En daarom jongen, is Eindhoven van mij! Van mij is Eindhoven!! Ja?!! En dan moet je niet met jongens van NS bij mij aan de deur komen. Nog een keer in Eindhoven. Snap je dat? Snap je dat?

O : ...(ntv)....

[betrokkene 69] : En nou? Wat gaan we nou doen?

O : ...(ntv).... Iemand zegt: ALLES INLEVEREN!

[betrokkene 69] : Wat betekent dat BS?

[slachtoffer 2] : Dat ik mijn motor kwijt ben.

[betrokkene 69] : Dat je je motor kwijt bent. En wat nog meer? ...(ntv)... Ja?

[verdachte 1] : En wat is dat allemaal? Ja? Wanneer zorg je daarvoor? Waar is je motor?

O : ...(ntv)....

[verdachte 1] : Die is veilig... Met wat? ...(ntv)...

[slachtoffer 2] : ...(ntv)...

[verdachte 1] : ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Ik weet wel...

[verdachte 1] : ...(ntv)... binnen halen!

[slachtoffer 2] : Kan morgen pas.

[betrokkene 69] : Wat is het kenteken?

[slachtoffer 2] : Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd.

[verdachte 1] : En dat dan? ...(ntv)... dit dan? ...(ntv)... Wat betekent dit dan? Wat heb je in je zak?

[betrokkene 69] : Doe je hesje uit maat.

[verdachte 1] : Doe je hesje uit!

[betrokkene 69] : Staat jou niet maat.

[verdachte 1] : Sergeant heeft je sanctie uitgesproken. Hesje uit! Alles uit je zakken! ...(ntv)... Alles uit je zakken nou.

[betrokkene 69] : telefoon.

NNM2 : Sergeant wil je nou zijn telefoon?

NNM : Nee, nee. Hebben de jongens van mij al.

[verdachte 1] : Is dat alles?

22.36.35

[betrokkene 34] : Luister, [slachtoffer 2] , wat inhoudt BS? Jij zegt motor kwijt ...(ntv)......

[verdachte 1] : What the fuck, nou even wat respect man! ...(ntv)... wat respect, of niet? Zijn fucking sergeant moet dadelijk 7-8 jaar zitten. Voor iets waar hij geen deel in heeft. ...(ntv)...

[betrokkene 34] : Ik vraag jou iets! Wat is nou BS? Wat inhoudt BS?

[slachtoffer 2] : Dat ik mijn motor kwijt ben.

[betrokkene 34] : Wat?

[slachtoffer 2] : Dat ik mijn motor ook kwijt ben.

[betrokkene 34] : Wat nog?

[slachtoffer 2] : € 5.000

[betrokkene 69] : 5,5 maat.

[betrokkene 34] : 5,5 En wat nog?

[slachtoffer 2] : De rest weet ik niet.

[betrokkene 34] : Wat jou... Luister even. Wat ga je jouw vrouw vertellen? Wat ga je jouw vrouw vertellen? Jij vertelt alles tegen jouw vrouw.

[slachtoffer 2] : Was niet de bedoeling.

[betrokkene 34] : Wat?

[slachtoffer 2] : Nee.

[betrokkene 34] : Wat ga je vertellen?

[slachtoffer 2] : Dat ik uit de club ben gezet. Voor de rest niks.

[betrokkene 34] :.. ntv.. Wie heeft jou geslagen?

[slachtoffer 2] : Niemand. Ik had geslagen.

[verdachte 1] : Als je ooit een keer bij een andere club komt hè, wij komen ...(ntv)... jou halen.

22.37.41

[betrokkene 34] : Luister, luister nou goed wat ik zeg... Jij was op bezoek, jij krijgt ruzie met broeder. Brother heeft jou geslagen. Jullie zijn alle twee uit de club gezet. Goed? Dat is het verhaal. Jij ...(ntv)... alle twee uit club, en motor en € 5.500. BS en wij ...(ntv)... Goed? Hoe gaan we dat regelen, ...(ntv)... sergeant?

[slachtoffer 2] : Ik heb geen geld.

[betrokkene 69] : Heb je die 5,5 thuis liggen?

[slachtoffer 2] : ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Maar de papieren wel toch, van je motor?

[slachtoffer 2] : Heb ik bij mijn broer liggen...

[verdachte 1] : Wat? Bij je broer? Bel je je broer op.

...(ntv)...

[verdachte 1] : Dan ben je ervan af. Kom je een week later, dan kost het je nog meer.

[betrokkene 69] : Waar is het kenteken van je motor?

[slachtoffer 2] : Van die motor ...(ntv)...

[betrokkene 69] : Luister, luister, luister, die papieren heb jij gewoon thuis liggen.

[verdachte 1] : Die worden opgehaald.

[betrokkene 69] : Die worden nu opgehaald. Ik ga regelen met [betrokkene 70] dat die motor morgen wordt opgehaald. Ja. Die vijfeneenhalf (5,5) ga je morgen ook regelen. ...(ntv)...

NNM : Ik ga mee... Ik ga mee man...

[betrokkene 6] : Praten door elkaar ntv..

[betrokkene 69] : Wat sergeant [betrokkene 34] net zegt ...(ntv)... Wat er vanavond is gebeurd... Ja. Dat verhaal houd jij ook aan... Als jij... als ooit uitkomt, als jouw vrouw, of iemand vertelt...snap je? Als iemand ...(ntv)... dit verhaal.. ntv.. Luister en ik maak geen grap, ik maak geen grap. Dat beloof ik jou dat verhaal ik op jou. Luister nou, luister. ...(ntv)... Snap je? Maar je weet hoe het werkt ja toch? Dan zijn we er. ...(ntv)... Ik zeer het op mijn ...(ntv)... enigste klaar! Als jij gewoon dat doet en ik pak de motor. Dan regelen we het morgen ben je ervan af ...(ntv)... klaar. ...(ntv)...

22.39.40

[verdachte 1] : Geen respect voor hem..

[betrokkene 69] : Maar als dat duidelijk is... ntv...

[verdachte 1] : Godverdomme! Staat een rij met mensen. ...(ntv)... dan moet hij gaan zitten.

[betrokkene 69] : Ik zeg net tegen jou: “Je bent meegereden”. Je zegt: “Ik ben niet meegereden!" Je bent wel meegereden maat, ik heb je toch gezien.

...(ntv)...

[verdachte 1] : Snap je?

...(ntv)...

[betrokkene 34] : [slachtoffer 2] kom even mee....(ntv)...

[verdachte 1] : ...(ntv)... Kom mee naar buiten.

[betrokkene 34] : Kom naar buiten.

[betrokkene 69] : Pres pak even zijn hesje.

[verdachte 1] : Waar is dat geld?

[betrokkene 34] : ...(ntv)...

Op 4 september 2017 vond een bijeenkomst plaats in de vergaderruimte van Satudarah in café [naam café 3] in Weert. Het proces-verbaal omtrent de OVC van daar vermeldt onder meer het volgende.

 • -

  [betrokkene 34] is [betrokkene 34] , destijds sergeant at arms van chapter South Clan van Satudarah,

 • -

  [betrokkene 72] is [betrokkene 72] , destijds Nomad van chapter Amsterdam,

 • -

  [betrokkene 68] is [betrokkene 68] , destijds president van chapter South Clan van Satudarah,

 • -

  [betrokkene 73] is [betrokkene 73] , destijds Nomad Sergeant van Satudarah MC:134

[betrokkene 34] vertelt over [slachtoffer 2] die BS is gegaan. (…) In het gesprek wordt het volgende letterlijk gezegd:

[betrokkene 34] : ja, dus ehh die kale is niet blij, weet je wat hij gisteren heeft gedaan, wij hebben [slachtoffer 2] , is toch BS gegaan, die kale ven ehhh hij was bij Eindhoven en dan Dordrecht en dan Den Bosch, die dat hebt toen problemen daar...

[betrokkene 72] : ja,ja ..ntv

[betrokkene 34] : dus ehhh ik kom hebben wij naar huis gebracht ehh ja papieren van motor, motor zit bij ehhhh moet nog keuring gedaan worden.... (Telefoonping gaat). Dus motor ook pas vrij. . .valt weg .ntv... twee... auto’ s en pinnen ...volgens mij heeft hij gewoon ...ntv, maar wat doet die eeeh Ik heb afgesproken met zijn sergeant en zeg luister ...ntv aan alle ledensite sturen en vervolgens sturen zij aan alle sergeants ...ntv clubavond vertellen over die BS en niet met ehh ...(ntv)... maar wat doet volgende dag van Den Bosch, hij stuurt gewoon bericht dus daar is ehhh .. ntv... oké dat mag hij niet doen heb je dan, is goed, wat gebeurt er na twee dagen, ntv ... die mongool van Southboarder hij stuurt in de sergeant app en stuurt nog zijn foto. Hij zegt [slachtoffer 2] is uit club. Ik zeg luister vriend, bemoei je met je eigen chapter en niet met Den Bosch, wie ben jij, ik heb meteen van die app heb ik eraf gehaald. En vandaar we zitten hier.

(…)

[betrokkene 34] vertelt zegt dat de sergeant in opleiding, gisteren op de sergeant app heeft gezet dat [slachtoffer 2] uit de club is met zijn foto. [betrokkene 68] zegt dat als mensen eruit gaan en hij is helemaal bont en blauw, ja dan hebben ze wel genoeg. Het gesprek gaat letterlijk als volgt:

[betrokkene 34] : weet je wat weet je wat die gek heeft gedaan, sergeant in opleiding zou worden, hij post gisteren op sergeant app dat [slachtoffer 2] is uit de club en zijn foto.

[betrokkene 34] : ja maar. Ik snap niet jullie heb zo. kijk nou hebben ze foto’ s stel nou voor dat iets ehhh en hebben ze nog niet alles...ntv

[betrokkene 68] : als mensen eruit gaan met foto' s , dat dan de pol... dan gaan ze gelijk benaderen he?

[betrokkene 73] : ja

[betrokkene 68] : en hij is helemaal bont en blauw hebben ze wel genoeg

De heer [getuige 3]135 (bedrijf [naam motorzaak] ) verklaarde als volgt:

De motor Ducati voorzien van kenteken [kenteken 2] is van [slachtoffer 2] . Op 2 september 2017 kwam [slachtoffer 2] bij de zaak met zijn auto. Ik zag dat zijn gezicht bont en blauw was. We hebben even gepraat over de motor. [slachtoffer 2] heeft de factuur betaald. Ik heb afgesproken dat ik hem zou bellen als die klaar was. [slachtoffer 2] had wel gezegd dat iemand zijn motor zou ophalen. De 5e of 6e heb ik [slachtoffer 2] gebeld en gezegd dat die klaar was. Volgens mij was het de 6e omstreeks 12.00 uur toen drie onbekende mannen de motor van [slachtoffer 2] kwamen ophalen. [slachtoffer 2] heeft de motor gekocht op 19 april 2017 voor 14.340 euro. Daarna zijn er dingen veranderd aan de motor, ik denk voor 3.000 euro aan accessoires. Verkooptechnisch is die nu nog 14.000 euro waard.

Mevrouw [getuige 4] vertelde nadien telefonisch aan de politie desgevraagd dat [slachtoffer 2] 1.896 euro had betaald aan [naam motorzaak] voor het onderhoud en reparatie waarvoor zijn motor zich daar bevond.136

Onderzoek naar historische bankgegevens toont het volgende:

Van rekeningnummer [rekeningnummer 1] vond op 1 september 2017 om 22:23:27 ( [betrokkene 12] : zie overweging hierna m.b.t. tijdstip) uur een contante opname plaats van 1.250 euro in Geldrop.137

Van rekeningnummer [rekeningnummer 2] vonden de volgende contante opnames plaats:138

- op 1 september 2017, om 22:24:28 uur ( [betrokkene 12] : zie overweging hierna m.b.t. tijdstip), 1.250 euro bij een pinautomaat in Geldrop;

- op 5 september 2017 om 12:44:47 uur, 2.000 euro bij een pinautomaat in de regio Eindhoven-Veldhoven;

- op 5 september 2017 om 12:45:47 uur, 2.000 euro bij een pinautomaat in de regio Eindhoven-Veldhoven;

- op 5 september 2017 om 12:46:46 uur, 1.000 euro bij een pinautomaat in de regio Eindhoven-Veldhoven.

De rechtbank constateert dat de hiervoor weergegeven tijdstippen van de pintransacties op 1 september 2017 omstreeks 22:23 en 22:24 uur onjuist zijn. Uit een toelichting bij het hierna weergegeven proces-verbaal is immers af te leiden dat de pintransacties circa twee uren later (dus net na middernacht op 2 september 2017) hebben plaatsgevonden. Dit correspondeert ook met de omstandigheid dat [slachtoffer 2] omstreeks 22.40 uur de memberroom in Geleen verliet.

Beide rekeningnummers zijn op naam gesteld van [slachtoffer 2] en/of [naam 10] . Bij het vergelijken van een politiefoto van [slachtoffer 2] zag de verbalisant dat diegene die op 2 september 2017 het geld opnam [slachtoffer 2] is.139

De rechtbank neemt tot slot waar dat op de hiervoor genoemde screenshots van de pintransacties de man die herkend is als zijnde [slachtoffer 2] een kennelijk bloedende wond op zijn voorhoofd heeft.

Zaakdossier Boekvink

De politie relateerde het volgende:140

Op woensdag 01 november 2017 vond er wederom een clubavond plaats van Satudarah, chapter Geleen. Uit het opgenomen en geregistreerde gesprek (OVC) bleek, dat in de ruimte op dat moment onder meer [verdachte 1] en [verdachte 3] aanwezig waren. Beiden vervullen op dat moment binnen Satudarah chapter Geleen respectievelijk de rol van President en Sergeant at Arms. [verdachte 3] zou daarbij een onbekende man hebben meegenomen, die zelf geen lid zou zijn van Satudarah. Die onbekende man blijkt overigens later, na onderzoek, [betrokkene 12] te betreffen.

De OVC van 1 november 2017 vermeldt onder meer het volgende:141

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 1] ( [verdachte 1] ), [verdachte 3] ( [verdachte 3] ) en [betrokkene 12] ( [betrokkene 12] ).

[verdachte 3] : Wat is er allemaal aan de hand jongen?

[betrokkene 12] : Er is van alles gebeurd. Ik ben anderhalf jaar geleden voor een of andere man vast gegaan. Die waar ik samen mee werkte.

[verdachte 1] : Vastgezet?

[betrokkene 12] : In België. Heeft wat geript van mij. Toen de politie gebeld. Drie maanden vast gezeten.

[verdachte 1] : Heeft hij jou geript?

[betrokkene 12] : Ja. Ehh... Hij heeft een hok van mij afgepakt.

DE : Ja oké maar dat hok, heeft hij doorgedraaid al die tijd?

[betrokkene 12] : Dat heeft al die tijd doorgedraaid.

[betrokkene 12] : (…) ik loop daar gewoon in anderhalf jaar tijd wel gewoon 30.000 euro, 40.000 euro mis.

[verdachte 1] : Hoe kom je bij de Satudarah?

(…)

[verdachte 3] : Wat kunnen we doen? Wat kunnen je voor je betekenen? Laten we het zo zeggen, waar wil je heen?

[betrokkene 12] : Ja luister, ik heb een briefje gemaakt met wat ik van hem moet beuren, in plaats van dat hij zegt dat hij van mij moet beuren, ik moet van hem beuren. Ik ken alles onderbouwen.

[verdachte 1] : Ja luister, dat is gewoon een prijs hè?......(ntv)......als ik erachter kom dat het niet zo is, .. dan heb je een probleem......(ntv)......moet betalen?

(…)

[verdachte 3] : Ik heb rondvraag gedaan. Kijk het enigste wat die kan doen, is contact met jouw maat eigenlijk leggen. Met wie jij samen bent he. .

(…)

[verdachte 1] : Luister wij kunnen jou misschien wel helpen. ...(ntv)...

[betrokkene 12] : ...(ntv).....Is logisch ja.........Is logisch, ja, niemand werkt voor niks toch?

(…)

[verdachte 3] : Hoe groot is het?

[betrokkene 12] : Ja redelijk groot

[verdachte 3] : Dus eigenlijk zonde om het op te geven he?

[verdachte 1] : Wat is redelijk groot?

[betrokkene 12] : Ja. zevenhonderd (700) ofzo, achthonderd (800) bijna.

(…)

[verdachte 1] : Die jongen vinden we wel. Stel je voor je zou hem moeten bellen voor ons

[betrokkene 12] : Watblief?

[verdachte 1] : Stel voor je zou hem moeten bellen voor ons

[betrokkene 12] : Voor jullie bellen?

O : ...(ntv)...

[verdachte 1] : We zijn natuurlijk al in Eindhoven geweest.....(ntv)....

[betrokkene 12] : Ja

[verdachte 3] : Zou die komen als jij hem belt?

(…)

[betrokkene 12] : Het is niet mijn ding, dat weet hij, hij weet hoe ik ben. Daarom ben ik daarmee bij jou gekomen.

(…)

[verdachte 1] : Wij kunnen hem te pakken krijgen. Zeer waarschijnlijk, ik denk dat hij nou op de loop is voor ons, sowieso ...(ntv)....

[betrokkene 12] : Bij hem in Eindhoven?

[verdachte 1] : Gaan wij dat regelen?

[betrokkene 12] : Ja, hoe wil je dat regelen?

[verdachte 1] : Ja dat is aan jou

[betrokkene 12] : Ik weet niet hoe dat gaat zo.

[verdachte 1] : Sowieso, heeft hij geld om terug te betalen?

[betrokkene 12] : Hij heeft geld, hij dat heeft bij mij... dat heeft hij.

(…)

[verdachte 3] : Kijk we hebben een gesprekje gehad he,

[betrokkene 12] : Ja.

[verdachte 3] : En ehhh wij kunnen inderdaad achter hem aangaan, je hebt toen ook tegen mij gezegd: “Luister, als het is, wil ik eventueel daar ook wel voor betalen, als ik maar rust krijg".

[betrokkene 12] : Ja.

[verdachte 3] : Kijk ehh, dat is natuurlijk een optie, we kunnen natuurlijk ook, wat wij met hém doen is dan. (zin wordt niet afgemaakt)

[betrokkene 12] : Ja.

[verdachte 3] : Maar het is ook, van wat wil je, wil je....

[betrokkene 12] : Ik wil gewoon rust en ehh...

[verdachte 3] : Je wil rust hebben, maar...

[betrokkene 12] : Ga ik rust krijgen als er iets met hem gebeurt? Begrijp je, niet dat ik dadelijk die petten op mijn dak ehhhh dag en nacht heb

[verdachte 1] : ...(ntv)...

[verdachte 3] : Wat wil je, wat wil je met dat... kijk dat hok?

[betrokkene 12] : Ik ga daar niet meer heen dadelijk, ik ehh, ik neem daar afscheid van

[verdachte 1] : ...(ntv).....zou ik........(ntv).....

[betrokkene 12] : Als ik rust krijg...

[verdachte 1] : Je hebt toch geoogst he?

[betrokkene 12] : Ja maar, maar ja, ik heb hem eigenlijk als verloren beschouwd.

(…)

[verdachte 1] : Kijk wat je doet, we kunnen ehhh mensen er op afsturen, proberen dat hok veilig te stellen, we kunnen achter die vent aangaan, dan zul je alleen volgende week vrijdag met een antwoord moeten komen want ik ben nou een week weg vanaf morgen.

(…)

[verdachte 1] : Stel he ...we hebben hem te pakken, hij regelt alles, laat jou met rust, hok kan door blijven gaan ...(ntv).....dokken (fon)

[betrokkene 12] : Ja,.......(ntv)......Dan geef ik er wel iedere keer wat van of zo

[verdachte 1] : ...(ntv)...

[betrokkene 12] : Dan geef ik wel iedere keer wel wat vanaf.....Of wat bedoel je?

[verdachte 1] : ...(ntv)...

[betrokkene 12] : Ja ik weet niet wat...

[verdachte 1] : Grinnikt.. ja.....(ntv)......Zevenhonderd (700), achthonderd (800) plantjes he.

(…)

[verdachte 1] : Kom volgende week vrijdag terug ...(ntv)..... ik neem effe contact op met die van Eindhoven nog een keer......(ntv)......adres hebben.

[betrokkene 12] : Is dat van jullie club uit Eindhoven?

[verdachte 1] : ......ntv chapter van ons.

(…)

[verdachte 1] : Mocht het nou allemaal op de een of andere manier mislopen.

[betrokkene 12] : Ja.

[verdachte 1] : En we hebben ons werk gedaan.

[betrokkene 12] : Ja.

[verdachte 1] : Verwacht ik wel een kleinigheidje voor die jongens.

[betrokkene 12] : Voor hem?

[verdachte 1] : Sowieso. Ja, ik bedoel, er kan altijd wat misgaan. Kan altijd de wouten of wat komen als we iemand in de kofferbak hebben ofzo...

[betrokkene 12] : Lacht.

[verdachte 1] : Snap je?

[betrokkene 12] : Ja maar, ik moet er effe over nadenken, hoe....

[verdachte 1] : ...(ntv)... niks...

[betrokkene 12] : Nee, maar ik moet er wel nog effe over nadenken nog.

[verdachte 1] : Maar dat zijn natuurlijk niet eh, geen eh.. bedragen, wij noemen dat loopgeld. Snap je, als wij een zaak hier aanleveren, dan praten wij in principe over een loopgeld van vijf (5) tot (10) ruggen zo. Kan altijd misgaan... Kan altijd wouten tussen door komen of wat....

[betrokkene 12] : Is dat eenmalig?

[verdachte 1] : Dat wordt verrekend.

[betrokkene 12] : Weet je wat ik zeg, alles wat je ophaalt mag je hebben.

[verdachte 1] : Nee maar daarom, stel voor, we krijgen dat nog niet,

[betrokkene 12] : Oh, zo.

[verdachte 1] : .. en we worden onderweg aangehouden bij een of andere verkeerscontrole, ze maken de kofferbak open, ligt er daar ene vastgebonden

[betrokkene 12] : Oh, zo. (grinnikt)

[verdachte 1] : Snap je?

[betrokkene 12] : Ja ik begrijp je, maar ik ben bereid.....(ntv)....

[verdachte 1] : Dan zitten er drieëntwintig mensen vast, we kunnen weer wachten tot iedereen vrij is en tot hij weer boven water komt. Hoeft niet, maar ik zeg even wat er kan gaan gebeuren , snap je?

[betrokkene 12] : Maar je gaat nou iets met hem doen dan of moet ik eerst effe groen licht geven? Ik wil...

[verdachte 1] : Ja, kom maar vrijdag terug. We zijn wel al aan het lopen.

DE : Ik ben al eh...

[verdachte 1] : We zijn wel al aan het lopen, snap je, we zijn al in Eindhoven geweest, alles. Misschien dat je daar al iets over gehoord, dat hij gevlucht al is.

Op 12 november 2017 belt [betrokkene 12] met ene [naam 6] .142 Het gesprek gaat over de problemen die ze hebben met die [betrokkene 74] en die [betrokkene 13] en hun contacten met de politie. [naam 6] denkt dat hij door [betrokkene 13] wordt teruggepakt omdat hij verklaard heeft dat die vent ook bij hem de boel beduveld heeft. [naam 6] vraagt zich af wat er nog van zal komen.

[betrokkene 12] : nee, dat komt allemaal goed [naam 6] . Maak jij je niet druk.

Die [verdachte 3] is al bij hem aan de deur geweest.

[naam 6] : he?

[betrokkene 12] : Die [verdachte 3] is al bij hem aan de deur geweest.

[naam 6] : oke

[betrokkene 12] : Die heeft alles geregeld voor mij. Die doet niets meer.

Op 29 november 2017 belt [betrokkene 12] rond 20.43 uur een persoon genaamd [betrokkene 75] . Het tapverslag van dit gesprek vermeldt onder meer het volgende:143

- [betrokkene 12] zegt tegen [betrokkene 75] dat het de [adres 1] in Geleen is, dan weet je dat. [betrokkene 12] zegt dat hij zei dat er niks aan de hand is en wilde alleen maar even buurten met mij.

- Alweer zegt [betrokkene 75] .

- Ja zegt [betrokkene 12] die man zelf, die alles voor mij geregeld heeft. Hij zegt gewoon ja [verdachte 3] is er gewoon mee bij hem gekomen en die man heeft het gewoon nagetrokken. Zo zegt hij het.

- (…)

- Ja zegt [betrokkene 12] en als ze "me "mee nemen wat dan.

- [betrokkene 75] zegt dat moet je eens zien wat ik doe. Als jij vanavond om 12 uur niet terug bent dan geef ik je op als vermist.

- [betrokkene 12] zegt dat hij de telefoon uit zet straks dan kunnen ze er niks mee doen. Ik vertrouw het niet maar van de ene kant, die jongen daar is niks mis mee, die heeft mij willen helpen snap je. Hij toen straks ook als ik dit geweten had dan had ik het niet gedaan voor jou.

- [betrokkene 75] zegt...(ntv)... ze hebben het wel gedaan achter jou rug om. Aan die praatjes heb je allemaal niks, achteraf gelul, maar ze trekken je er wel in mee. Dit is het adres van hem?

- Neen zegt [betrokkene 12] van het clubhuis, van Geleen, van het Satudarah clubhuis. Zoek maar op ik weet het nummer niet.

- [betrokkene 75] zegt dat ze dit niet wil opzoeken, ze wil er verder niks mee te maken hebben. Dus kom alstublieft niet twijfelend over.

- Neen zegt [betrokkene 12] , is goed. Voor het zelfde geld zit die [betrokkene 13] daar binnen.......

- (…)

- [betrokkene 12] zegt doen maar een uur ja. Half 10 moet ik… ja…is goed. Ik app wel een keer dan dat het goed is… snap je

- [betrokkene 75] zegt dat [betrokkene 12] maar moet zeggen dat zij een berichtje van hem verwacht. En als het mis is dan zet je het woord "pres" er maar in.

- [betrokkene 12] zegt niet te lang gewoon ‘pr’ en ‘pres’ ja

Op 29 november 2017 werd een OVC-gesprek opgenomen en afgeluisterd waarbij [verdachte 1] en [verdachte 3] opnieuw spraken met bovengenoemde [betrokkene 12] .144

De OVC van 29 november 2017 vermeldt vanaf 21.14 uur onder meer het volgende:145

[verdachte 1] : Wat is de bedoeling?

[betrokkene 12] : Ja wat is de bedoeling, ehhh het is nou rustig.

[verdachte 1] : Het is rustig maar ja we hebben ook hier en daar ook wat mensen aangesproken

[betrokkene 12] : Ja dat heeft hij me gezegd, Hoe ken ik het goed maken nou met jou, ik kan een enveloppe geven. Dan blijft het rustig. Met die [betrokkene 13] , dat wil ik een keer opgelost hebben, daar kom ik bij jou voor terug, dat beloof ik jou maar dat wil ik nou effe. ..

[verdachte 1] : Laten rusten.

[verdachte 3] : (praat heel zacht): Weet je wat het is pres.......(ntv)... vorige week........(ntv)...

[betrokkene 12] : Ik moet maandag sowieso voorkomen, ik heb echt heel veel stress, ik zit er door heen, je hebt voor mij gewerkt dus dat is geregeld ... ntv... maar ik moet effe rust hebben nou, begrijp je, dat mag toch wel of niet?

[verdachte 3] :Maar dat is wat ik jou ook gezegd heb he, weet je wat het is he, kijk… he… je bent op zich vrij wispelturig. Het ene moment zegt je ‘doe maar rustig aan’ en dan gebeurt er weer wat en dan zeg je ‘’t liefst wil ik het nú opgelost hebben’, snap je

[betrokkene 12] : dat is die impulsiviteit van mij.

[verdachte 3] : Wij moeten weten waar we aan toe zijn. Kijk als jij nu zegt van nou luister ‘ik wil het laten rusten’ maar ik wil hem wel pakken…kijk… ik heb jou mijn woord gegeven, als jij nou je woord geeft dat je bij ons komt, dat wij dat oplossen.

[betrokkene 12] : Tuurlijk laat ik het niemand anders oplossen.

[verdachte 3] : Snap je?

[betrokkene 12] : honderdduizend procent, want waar moet ik anders heen jongen? Ik ga niet bij tien mensen een verhaal neerleggen, dan komt het helemaal niet goed.

[verdachte 3] : nee, daarvoor he, we hebben nou ook al wat dingetjes voor je geregeld he, het is rustig nou op het moment in …ntv.. dus ehh..

[betrokkene 12] : kijk hij heeft heel veel schrik. Hij gaat naar de politie want hij ligt mijn maat te

appen, te dreigen (..) dat doet die [betrokkene 13] …ntv… omdat jullie dan schijnbaar namens mij daar zijn geweest.

(…)

[verdachte 1] : ... ntv... beschouw je nou maar als een beschermeling van ons.

[betrokkene 12] : Dat vind ik kei [betrokkene 18] .

Op 2 december 2017 wordt [betrokkene 12] gebeld door een persoon die hij [betrokkene 76] noemt. Het tapverslag van dit gesprek vermeldt onder meer het volgende:146

- [betrokkene 12] vraagt of [naam 6] al betaald heeft voor het werk.

- Nee zegt [betrokkene 76] , hebben het vervolgens over [naam 6] en de betalingen en over het werk dat [betrokkene 76] nu doet in of voor een Duitser die gewoon rechtstreeks aan hem ( [betrokkene 76] ) betaalt.

- Tijdens het gesprek zegt [betrokkene 76] dat hij een BV wil gaan oprichten en dan kan [betrokkene 12] het werk voor hem doen wat hij nu voor [naam 6] doet. Daar wilde [betrokkene 76] van de week voor langs komen, maar daar hebben we het wel over in de auto.

- Komt wel goed zegt [betrokkene 12] , ik ga hem even appen of bellen, ik ben hem helemaal.......en anders stuur ik de mensen van de motorclub daar ook heen, snap je, ik ga die bij iedereen langs sturen die mij nog iets moeten betalen, dan lever ik maar overal de helft van in.

Op 5 december 2017 wordt [betrokkene 12] gebeld door een persoon vanuit de gevangenis. Het tapverslag van dit gesprek vermeldt onder meer het volgende:147

- NNM vraagt of buiten alles relax is.

- [betrokkene 12] zegt dat die die " [verdachte 3] "...ntv… voor hem geregeld heeft. Die [verdachte 3] is naar die tatoe (fon) gegaan en die [betrokkene 13] . Die zijn daar met een paar man geweest.

- Oke zegt NNM.

- Ze zijn even wezen praten met hem snap je, zegt [betrokkene 12] . Gewoon even wezen buurten en alles uitgelegd. Ja nu sta ik weer in het krijt bij hun nou, snap je en dat vind ik kut. Ze zitten nu weer achter mij aan, snap je.

Bij de doorzoeking van de woning van [verdachte 3] aan de [adres 7] te Kerkrade werden diverse goederen fotografisch vastgelegd. Daarbij werd een notitievel aangetroffen met daarop de handgeschreven vermeldingen:148

“ [betrokkene 77] Roermond”

“ [betrokkene 74] Eindhoven”

“ [betrokkene 13] ”

“ [adres 16] ”

Het proces-verbaal omtrent die doorzoeking vermeldt hierover het volgende:149

Drie van deze vermeldingen kunnen in verband worden gebracht met het deelonderzoek Boekvink, waarin [betrokkene 13] het beoogde slachtoffer was. Volgens de bevindingen uit dat deelonderzoek, zou verdachte [betrokkene 12] leden van de Satudarah MC, chapter Geleen, hebben ingeschakeld om [betrokkene 13] af te persen. Een van de leden die daartoe zou zijn ingeschakeld, betreft de verdachte [verdachte 3] . Van laatstgenoemde werd gezegd, dat deze al kennelijk bij het beoogde slachtoffer aan de deur zou zijn geweest. De vermelding “ [adres 16] ” betreft de straatnaam, alwaar [betrokkene 13] woonachtig was ten tijde van het onderzoek. In het onderzoek wordt verder ook melding gemaakt van een zekere “ [betrokkene 74] ” (fon), die bemoeienis zou hebben gehad met hennepplantages.

Zaakdossier Grutto

De politie relateerde als volgt:150

In het deelonderzoek Grutto is het onderzoek gerelateerd dat betrekking heeft op de wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging, afpersing en mishandeling van het slachtoffer [slachtoffer 1] . Op vrijdag 1 december 2017 werd in de vergaderruimte van de Satudarah MC, chapter Geleen, vertrouwelijke communicatie onderschept waaruit kan worden afgeleid dat er een clubvergadering plaats vond. Tijdens deze vergadering werd [slachtoffer 1] ondervraagd over het runnen en de opbrengst van vermoedelijk een hennepplantage.

Op 15 december 2017 sprak de politie met [slachtoffer 1] . Het proces-verbaal hieromtrent vermeldt:151

Ik sprak [slachtoffer 1] aan en deelde hem mede dat ik hem wenste te horen over een voorval tussen hem en de Satudarah. Ik hoorde dat [slachtoffer 1] tegen mij zei dat hij begreep waarover het ging. Ik zag dat [slachtoffer 1] uit de bedrijfsbus stapte en naar mij toe liep. Ik hoorde dat [slachtoffer 1] mededeelde dat de “Satudarah aardig had feestgevierd op hem”.

Diezelfde dag werd [slachtoffer 1] als getuige gehoord en verklaarde hij – zakelijk weergegeven – als volgt:152

U houdt mij voor dat u vanuit het onderzoek weet dat ik in het clubhuis van de Satudarah in Geleen ben geweest en dat daar iets met mij is gebeurd. Ik ben 2 keer in het clubhuis geweest. U houdt mij voor dat ik op vrijdag 1 december werd mishandeld. De eerste keer was inderdaad op de woensdag daarvoor.

Ik was daar omdat 2 leden van de Satudarah, een van het chapter Geleen en een van het chapter Maastricht, zich benadeeld voelden. Ik werd uitgenodigd met een telefoontje. Ik moest uitleg geven over een situatie met investeringen, een van die mensen voelde zich benadeeld. Ik was in contact gekomen met een Egyptenaar – hij wordt [betrokkene 78] genoemd – die me de gelegenheid bood een investering te doen in Maastricht, maar hij kwam de afspraken daarover niet na. Die Egyptenaar heb ik via een medegedetineerde in de Geerhorst leren kennen. U vraagt mij wie mijn telefoonnummer heeft gegeven. Dat is het lid van het chapter Geleen, die ook mee deed investeren. Ik ken alleen de voornaam, [betrokkene 18] . Ik wist eerst niet dat hij van het chapter Geleen was, totdat het duidelijk werd dat de boel werd belazerd. Toen kwam ik erachter dat hij van de Satudarah was. Hij heeft mij dit toen verteld. Hij heeft mij gezegd dat hij dit met zijn broeders moest gaan bespreken. Als het naar behoren zou zijn gegaan, dan zou het bedrag tussen de 15.000 en 20.000 euro zijn. Ik en [betrokkene 18] samen zouden 1/3 deel krijgen, [betrokkene 78] zou 1/3 deel krijgen en de beheerder van het pand zou 1/3 deel krijgen. Daarmee bedoel ik 20.000 euro gedeeld door 3. [betrokkene 18] heb ik leren kennen in het huis van bewaring in Sittard. Hij bood mij aan dat als ik ooit iets zou hebben hij iets voor mij kon betekenen. Hij is een soort investeerder. Het gaat om een pand op de hoek [adres 17] en de [adres 18] in Maastricht. Dit is eigendom van een ouder koppel maar wordt beheerd door hun kinderen, een zoon en een dochter. Die dochter heeft een relatie met een indo van de Satudarah in Maastricht. Ik heb daar die indo ontmoet en ik weet dat er in de kelder iets is.

U vraagt mij waarom ik daar die avond naartoe ben gegaan. Als zo’n organisatie je uitnodigt dan ga je wel. Ze hebben een reputatie, als je niet gaat komen ze je zoeken en dan zijn de consequenties veel erger.

U vraagt mij wat er die vrijdag is gebeurd. Ik werd die vrijdagavond rond 22 a 22.30 uur gebeld. Het was iemand van de club Satudarah in Geleen. Ik weet niet wie het was maar hij zei dat hij van de club in Geleen was en zei dat ik moest komen. Ik heb nog geprobeerd het uit te stellen. Ik wilde eigenlijk niet daar naar toe, maar hij bleef aandringen en ik ben uiteindelijk gegaan. Ik ben met een Chrysler van een klant gereden. Ik ben naar binnen gegaan, er stond security binnen in de buurt van de deur. Die man heeft me aangemeld en een kale security heeft me in de zaal geleid waar ook de bar is. Die man is de hele tijd bij me gebleven. Ik moest ongeveer 30 à 40 minuten wachten. De telefoon had ik in de auto gelaten; de sleutels had ik bij mij. Vanuit de vergaderzaal werd aan de security aangegeven dat ik naar binnen mocht. Er waren 10 tot 12 mensen binnen. Ik moest op dezelfde plaats gaan zitten, links van mij moest [betrokkene 78] gaan zitten en de Maastrichtse Indo zat links naast [betrokkene 78] . De rest van de mensen zaten op dezelfde plaats als die woensdag. Er was een heel andere sfeer, de spanning was om te snijden.

Ik werd door de president beschuldigd dat ik de broeders benadeeld zou hebben. Ik ben toen beginnen uit te leggen dat de man naast mij, [betrokkene 78] , zich niet aan de afspraken heeft gehouden, dat ik geen hulp kreeg, dat de eindresultaten en de nummers, geldbedragen, niet klopten, dat de verdeling niet klopte en dat ik geen schuld had. De president zei mij dat ik broeders beschuldigde, dat broeders elkaar niet belazeren en de Maastrichtse Indo begon zich er mee te bemoeien. Hij schreeuwde dat het pand van hem was, hij schreeuwde: “Van wie is het pand, van wie is het pand.” Ik antwoordde daarop kennelijk van jou maar zo is het me niet verteld, ik zei dat ik dacht dat het van een ouder koppel was.

U vraagt mij wanneer het geweld begon. Ik noemde de president meneer en de jongeman achter mij sloeg mij achter op mijn hoofd met zijn vuist en zei tegen me dat het geen meneer maar president was. De man die naast me stond, ik schat ergens in de veertig, ze droegen allemaal een Satudarah vest, sloeg me ook tegen mijn hoofd. Ik weet niet meer hoe vaak hij me sloeg, meerdere malen. Ik kreeg met een hard voorwerp een klap tegen mijn hoofd aan de zijkant en ik viel uit de stoel op de grond. Ik zag dat de rest ook opstond en ik kreeg ineens van alle kanten vuisten en schoppen. Ze sloegen mij en ze schopten mij. Ik probeerde me te beschermen door mijn armen voor mijn hoofd te houden,

Op een gegeven moment zei de president dat het gestopt moest worden. Ze zetten me weer rechtop en er werd gezegd: “Ga hem fouilleren en pak wat hij op zak heeft.” Ze haalden mijn autosleutels, 20 euro cash, mijn portemonnee uit mijn zakken. Hierna werd ik op de stoel gezet.

Mijn neus was aan het bloeden, mijn lip was opgezet en aan het bloeden. Ik had overal pijn, mijn rug en rechterzij was pijnlijk. Mijn rechterkant van mijn hoofd, schaafwonden op mijn hoofd, een blauw oog rechts. Toen ze me op de stoel zetten moest ik mijn rechterhand op tafel leggen en werd er met een vuist op geslagen.

Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Ik was geschrokken, ik was een beetje bang maar ik wist ook dat het hun tactiek is, ze wilden mij uitmelken en ik besefte dat ze me wilden intimideren. Dit is hun klassieke werkwijze en ik besefte dat.

Ze wilden mijn adres hebben. Ze vroegen naar de sleutels van de auto die ik bij me had. Ik vertelde dat dat de auto van een klant was. Ze wilden de sleutel van mijn auto, dat is een Pontiac Solstice. Ik heb mijn adres genoemd en heb gezegd dat de sleutel van de Pontiac op tafel lag. Die Pontiac staat echter in een opslag in België, daar kom ik niet bij en heb dat ook aan hen verteld. Ze vroegen waar mijn paspoort en mijn pinpas was. Ik zei dat deze thuis lagen. Vervolgens zijn ze met een paar man naar mijn huis gegaan, de [adres 19] in Heerlen.

U vraagt mij waarom ik daar ben gebleven. Dat moest! Ik moest van hen daar wachten terwijl ze mijn huis doorzochten. Na ongeveer een kwartier ben ik uit de vergaderruimte gehaald en ben in de bar geplaatst. Er was continue iemand bij me, de man die me als eerste die klap van achteren gaf. Ze hebben me gezegd dat ik daar moest blijven. Ik had geen keus ik moest daar blijven. Waarom ik niet weg ben gegaan? Dat was fysiek niet mogelijk, er was dreiging met ernstig letsel.

U vraagt mij wat er gebeurde toen ze terug kwamen. Ik werd de vergaderruimte in gebracht en ze schreeuwden waar de autosleutels waren. Ik legde uit dat die op de tafel lagen en ze vroegen waarom ze niet konden pinnen met mijn pas. Ik legde uit dat de pas nog niet was geactiveerd, op de tafel lag een brief met de pincode. Deze code hebben zij mee genomen. Ik weet ondertussen ook wat de code is: 0830. Zij hebben die brief aan me terug gegeven.

U vraagt mij of er iets van mij is weggenomen. Het geld uit mijn broekzak, er lag 150 euro thuis op tafel, mijn paspoort, dat lag ook thuis op tafel. Ook mijn bankpas en pincode lagen op tafel, maar die heb ik weer terug gekregen.

U vraagt mij wat ik kan zeggen over de boete die ik kreeg. De indo uit Maastricht zei dat er twee broeders benadeeld waren en dat zij ieder voor 25.000 euro zijn benadeeld. Dat was dus het boetebedrag wat ik opgelegd kreeg.

U vraagt mij wat ik kan vertellen over de naam Jessie in relatie tot de Satudarah, in combinatie met degene die je heeft gebeld. Ik kan mij herinneren dat degene die mij belde zich Jessie van Geleen noemde.

Op 16 december 2017 werden aan [slachtoffer 1] een aantal foto’ s voorgehouden van verdachten die volgens de politie aanwezig waren op de avond van 1 december 2017. Op de hem getoonde foto’ s van [verdachte 1] , [verdachte 5] , [verdachte 4] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 8] , [verdachte 10] , [verdachte 9] en [verdachte 7] herkende [slachtoffer 1] personen die aanwezig waren. In het bijzonder verklaarde hij voorts nog:153

Na het tonen van de foto van [verdachte 1]: Hij begeleidde de vergadering. Hij was duidelijk de baas van die organisatie en een boef.

Na het tonen van de foto van [verdachte 3]: De bewaker, security. Ik geloof dat deze persoon naar mijn woning is gegaan. Hij heeft de bij mij afgenomen spullen en pincode meegenomen. Hij was ook degene of een van de persoon die tegen mij schreeuwde dat ik mijn pincode moest opschrijven, en ook mijn adres.

Na het tonen van de foto van [verdachte 8]: Dat is de Indo uit Maastricht.

Na het tonen van de foto van [verdachte 9]: Dit is de Egyptenaar waarover ik eerder had verklaard.

Na het tonen van de foto van [verdachte 7]: Oh ja die herken ik zeker. Ik heb je toch verteld over de tweede persoon die naast mij stond met de grijze baard. Dat is hij. U vraagt mij of deze man mij ook mishandeld heeft. Ja hij was ook een van de eerste. Hij was ook de man die mijn hand beet nam, op de tafel legde en daarop sloeg.

Na het tonen van de foto van [verdachte 10]: Dit is de jongen die achter mij stond en mij als eerste op mijn achterhoofd sloeg. Hij is ook degene geweest die mij heeft moeten bewaken, na de mishandeling, toen de rest naar mijn woning gingen.

Tijdens het verhoor bij de rechter-commissaris van 25 januari 2018 verklaart [slachtoffer 1] dat de jongen die achter hem stond hem ook meerdere klappen heeft gegeven. Dit was een jonge knul, begin 20.154

De politie deed onderzoek naar de identiteit van de door [slachtoffer 1] met de naam [betrokkene 18] aangeduide persoon. De politie relateert hierover als volgt:155

In de beschikbare politiesystemen werd gezocht naar een lid van de MC Satudarah, chapter Geleen. Hieruit bleek dat er slechts één [betrokkene 18] lid was en dat is [betrokkene 18] , welke thans sinds 19 juni 2017 gedetineerd is in PI de Geerhorst te Sittard volgens GBA.

Op 18 december 2017 deed [slachtoffer 1] aangifte en verklaarde hij nog als volgt:156

Ik doe hierbij aangifte van afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en diefstal in vereniging. Ik heb een tijdje moeten nadenken over het doen van aangifte en de gevolgen hiervan omdat ik vrees voor represailles. Door het niet doen van aangifte heb ik alsnog Satudarah in mijn nek en de boete die door hen aan mij is opgelegd blijft gewoon staan. Ik moet zorgen dat die jongens bij mij weg blijven. Ik heb besloten om alsnog aangifte te doen.

U vraagt naar mijn paspoort. Zoals ik al had gezegd lag mijn paspoort in mijn woning. Deze hebben ze daar uit mijn woning weggenomen. Toen ze terug kwamen in het clubhuis werd ik weer de vergaderruimte binnengeroepen. Ik zag dat enkele van mijn spullen daar op tafel lagen. Ik zag dat dit mijn portemonnee, bankpas, een ING-document met mijn pincode alsmede mijn paspoort betrof. Ik heb mijn paspoort nog niet terug.

Op de vraag de persoon aan te wijzen die deze spullen heeft gestolen, wees aangever de foto van verdachte [verdachte 3] aan.

Op de vraag de personen aan te wijzen die de eerste keer naar aangevers woning zijn gegaan, wees aangever de foto’ s van verdachten [verdachte 3] en [verdachte 9] aan.

De OVC (beeld én geluid) van 1 december 2017 zijn door de rechtbank bekeken (bron: harde schijf, videobestanden in de map “grutto”). Daarop heeft de rechtbank ook zelf waarnemingen gedaan, ter correctie dan wel aanvulling van hetgeen de politie in de navolgende weergave heeft gerelateerd. Daar waar dit van toepassing is, heeft de rechtbank dat in onderstaande weergave aangevuld met de toevoeging “ rb : […]” dan wel met een expliciete overweging.

De politie relateert dat zij op de beelden van 1 december 2017 de volgende personen herkent: [verdachte 1] , [verdachte 4] , [verdachte 6] , [verdachte 5] , [verdachte 2] en [verdachte 3] .157

De OVC van 1 december 2017 vermeldt onder meer het volgende:158

Tijdens het beluisteren hoorden wij de stemmen van [verdachte 1] , [verdachte 2] , [verdachte 3] , [verdachte 4] , [verdachte 6] , [verdachte 8] , [verdachte 9] , vermoedelijk [verdachte 7] en [slachtoffer 1] .

Hieronder volgen enkele passages uit genoemde OVC sessie.

(pg. 2141)

23:54:30 (realtime)

[verdachte 1] : Luister, er is iets misgegaan he met dat hok. Ik wil een verhaaltje horen want een jongen van ons is de boot in gegaan.

[verdachte 9] : van mij of van hem?

[verdachte 1] : een jongen van ons, van Geleen. ..ntv., in geïnvesteerd maar (ntv) Ik wil het verhaal horen, begin jij maar.

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : Waar heb je die leren kennen?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 6] : Kun je harder praten?

[slachtoffer 1] : heel stuk ntv

[verdachte 1] : Je hebt een afspraak gemaakt he. Je hebt (ntv) een derde (ntv) Hoe kan het dat er andere mensen tussen zitten dan?

[slachtoffer 1] : . (ntv) Ik zeg tegen hem luister (ntv)

[verdachte 1] : wie is wij?

[slachtoffer 1] : Ik, [betrokkene 18] en (klinkt als) [betrokkene 79] .

[verdachte 1] : Maar zo werkt dat niet he vriend.

[verdachte 8] : Hey maar wie is die eigenaar van dat pand?

[slachtoffer 1] : ..(ntv)

[verdachte 8] : Wie is die eigenaar van die pand?

[verdachte 1] : Wie is de eigenaar van dat pand?

[slachtoffer 1] : Ja weet ik niet.

[verdachte 1] : Ja daar zit de eigenaar van dat pand.

[verdachte 8] : Ken je mij niet meer? Ik vraag je nu dan, wie is die eigenaar van die pand?

[slachtoffer 1] : Ik heb alleen jou via hem leren kennen ofzo

[verdachte 8] : Wie is die eigenaar van dat pand vraag ik jou!

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : Ja wat neem ik aan?! He luister hey, wie is die eigenaar van die pand, je ken nu gewoon eerlijk zeggen, wie is die eigenaar van die pand? Wie heeft jou benaderd? Met wie ben ik gekomen naar jou?

[slachtoffer 1] : Hij is bij mij gekomen zo.

[verdachte 8] : En wie is we? Waar zijn jullie gekomen?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[naam 6] : luister wat die zegt.

[verdachte 8] : Wie is die eigenaar van die pand en wie heb jij daarbinnen gesproken?

[naam 6] : Welke persoon heb je gezien daar in het pand? Met wie heb je gepraat van wie de eigenaar van dat pand is?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : Hey wacht wacht ik zal het je simpeler vragen. Van wie is die zwarte jeep?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : En wie is die eigenaar van die pand?

[verdachte 1] : Hoe ken je nou een afspraak maken ( rb : “met [betrokkene 18] ”) als (ntv).. een derde?

(pg. 2142)

[slachtoffer 1] : (ntv) wist niet dat die van hem was.

[verdachte 8] : Hey luister, luister, hey luister maat. Je ken nu gewoon eerlijk de waarheid op tafel gooien he. Je gaat nu gewoon de waarheid op tafel gooien he. Ja nu niet eromheen draaien he, je gaat nu gewoon de waarheid op tafel gooien he. Oke? En niet smoesjes verzinnen nu he. Je ken nu gewoon open spel spelen en dan is het goed oke? Ga geen smoesjes verzinnen nu he. Ga niet liegen recht in mijn ogen he.

[slachtoffer 1] : (ntv)

[naam 6] : Luister je vertelt hier nu de waarheid..(ntv) ene keer een leugen, breek ik je vingers

[slachtoffer 1] : (ntv)

[naam 6] : Luister, de eerste de beste leugen die je nu vertelt, breek ik je vinger. Nou ken je één ding doen; je ken hier nu de waarheid vertellen zoals het moet we vragen je ..ntv., en we willen gewoon de waarheid weten, meer willen we niet weten.

[verdachte 8] : Wacht wacht wacht, [naam 6] , [naam 6] .

[verdachte 8] : Wacht wacht [naam 6] ga zitten. [verdachte 9] ( rb : “ [verdachte 9] ”), vertel je verhaal. Vertel het verhaal, van wie (ntv) is en hoe het allemaal is gegaan.

[verdachte 9] : Deze man, ik heb hem leren kennen en die zeg ik wil investeren. Ik zeg jongen weet je het zeker? Ja ik weet zeker. Ik zeg luister (ntv) gewoon meekijken. Ja is goed. Deze pand kan ik vijf kilo eruit halen. Nooit vijf kilo eruit gekomen. Ik heb hem een auto gegeven. Ik zeg die auto is niet eerlijk. Hij zegt tegen mij maakt niets uit ik rijd, ik zeg maar je moet... (ntv).

[verdachte 1] : Hoe bedoel je die auto is niet eerlijk?

[verdachte 9] : Dubbele kaart. Is gewoon een dubbele kaart.

[naam 6] : Twee auto' s op één kenteken.

[verdachte 8] : Hij had geen vervoer.

[verdachte 9] : Hij heeft geen vervoer. Ik haal hem en breng hem af en toe. Ik zeg luister, wat gaat hier komen, vijf kilo.

[verdachte 8] : Wacht met wie heb.. heb..

[verdachte 9] : Met jou, met hem samen.

[verdachte 8] : Met wie heb., met wie., wat heb ik met jou afgesproken?

[verdachte 9] : Met mij daar? vijf kilo eruit halen en dan klaar.

[verdachte 4] : Hoe kom je aan vijf kilo eigenlijk? Want jij zei laatst meer.

[verdachte 9] : Ja ja nog wacht even wacht even.

[verdachte 1] : Hoeveel lampen hebben daar gehangen?

[verdachte 9] : Twaalf lampen.

[naam 6] : Twaalf lampen, hoeveel planten staan er?

[verdachte 9] : Het was honderdtwintig. De eerste week zijn er vier dood, vijftien dood omdat hij (ntv) hij heeft toch gewoon die hele hok verwaarloosd. Ik zeg jongen..

[verdachte 8] : Maar daar draait het nu niet om hè, het draait nu om, er is een broeder van ons opgelicht, daar draait het nu om. Hoe ken het dat een broeder van ons op wordt gelicht, terwijl ik dat pand heb, jullie ter beschikking. Jij hebt zogenaamd spullen. Hoe ken een broeder van ons worden opgelicht? Leg mij dat eens uit. Leg mij dat eens uit. Hoe is die opgelicht.

[slachtoffer 1] : ...(ntv)... wist niet dat Satudarah was.

[naam 6] : Luister wat die vraagt. Luister wat je gevraagd wordt en geef daar antwoord op.

[slachtoffer 1] : ..ntv., toen mis is gegaan, probleem. ...(ntv)... Ik heb het zelf aangegeven tijdens de eerste vergadering ...(ntv)... Die jongens willen ..ntv., regelen ...(ntv)...

[verdachte 8] : HEY! Daar draait het niet om! Er is ene opgelicht, hoor je me niet? HOE KEN DAT DAT ENE VAN ONS IS OPGELICHT?!

[slachtoffer 1] : Hij is opgelicht (ntv)

[verdachte 8] : DOOR WIE?

[slachtoffer 1] : Door het feit dat ik mijn werk niet kon doen ...(ntv)...

[naam 6] : Door wie is die opgelicht nog een keer. Er is geld gebeurd. Er is geld uitgekeerd en ene is verkeerd benadeeld. Hoe kan dat?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[naam 6] : Hoe ken dat dan dat ene zo benadeeld is dat die te weinig hebt gekregen?

[verdachte 8] : Hey wacht even, hey hey.

[verdachte 4] : Laat hem uitpraten, laat hem even uitpraten.

(pg. 2143)

[slachtoffer 1] : (ntv), geknipt, (ntv) negenduizend-achthonderd-vijfentachtig gram

[verdachte 8] : Hey luister dat is de vraag toch niet.

[verdachte 4] : Laat hem even uitpraten.

[slachtoffer 1] : (ntv) het feit dat (ntv) twee kilo kopen (ntv) tien kilo kopen. Hoe is het mogelijk als alle (ntv) kijk als ik te weinig . (ntv)

[verdachte 9] : Waarom (ntv) omdat je afspraak niet nakomt.

Opmerking: Er wordt door elkaar heen gepraat ...(ntv)...

[verdachte 8] : Hey dat is de vraag niet jongen. De vraag is er is een broeder opgelicht, een broeder van ons die heeft geld gegeven, waar is dat geld naartoe. Dat is de vraag.

[verdachte 9] : Hij heeft net gezegd, hij heeft net gezegd in mijn huur, in zijn huur.

[slachtoffer 1] : Nee niet de huur. (ntv)

[verdachte 9] : Wat materiaal?

[slachtoffer 1] : De planten, de voeding (ntv)

[verdachte 9] : Welk materiaal man.

Opmerking: Er wordt door elkaar heen gepraat ...(ntv)...

[verdachte 9] : (ntv) wat je hebt gebracht, is na zes maanden boven elkaar gestapeld. (ntv) Ik kan je auto geven maar je rijdt de hele wereld maar niet (ntv) Je bent opgepakt, waar ben je opgepakt?

[slachtoffer 1] : Heerlen

[verdachte 9] : Oh in Heerlen. Waar is Maastricht?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 9] : Maar waar is Maastricht? Nee nee nee nee nee. Waar is Maastricht? Er zit Valkenburg tussen, Meerssen tussen, Bunde tussen, wat doe je in Valkenburg? En en

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : Hey hey

[verdachte 4] : hey maar daar hebben geen vierentwintig lampen gehangen.

[verdachte 9] : Nee twaalf lampen.

Opmerking: Te horen is dat er vermoedelijk een klap wordt uitgedeeld.

[verdachte 3] : Niet liegen!

[verdachte 1] : Hey, hey geen ge-ouwhoer hier he!

[verdachte 4] : Je zei laatst vierentwintig he! Daarom vraag ik je

[slachtoffer 1] : Nee zou gebouwd worden.

Meerdere personen tegelijk: Nee, nee, nee

Opmerking: er is weer een klap te horen

[verdachte 3] : Jij hebt gezegd vierentwintig lampen hingen er!

Opmerking: te horen is dat [slachtoffer 1] vermoedelijk klappen krijgt. Stoelen verschuiven en er is tumult te horen.

[verdachte 1] : Opstaan, hey opstaan!

[naam 6] : Laat hem eerst effe staan. Laat hem eerst staan.

[verdachte 1] : Opstaan! Stop stop stop. Opstaan!

[verdachte 8] : Opstaan nu en hier voor de tafel de waarheid zeggen.


00:03:50 (realtime)

Opmerking: Men schreeuwt door elkaar ...(ntv)...

[verdachte 3] : Wat heb jij gezegd? Hoeveel hingen er?

[slachtoffer 1] : vierentwintig ...

[verdachte 3] : Dus wat klopt er niet?! He? Wat klopt er niet dan?!

[verdachte 1] : Stop, stop Laat hem even zitten. Laat hem zitten.

[verdachte 4] : Laat hem even zitten.

[verdachte 8] : Hey je gaat nu eerlijk zeggen he.. WACHT..

(pg. 2144)

Opmerking: Men schreeuwt door elkaar ...(ntv)...

[verdachte 8] : Hey je gaat nu tegen de press zeggen. Ben je de boel aan het belazeren of niet?!

[slachtoffer 1] : Nee.

[verdachte 8] : BEN JE DE BOEL AAN HET BELAZEREN OF NIET?!

[slachtoffer 1] : Nee!

Opmerking: Te horen is dat [slachtoffer 1] vermoedelijk weer klappen krijgt.

[verdachte 1] : Stop zitten. ALLEMAAL ZITTEN NOU!

[verdachte 8] : Hou je kop op man!

[verdachte 4] : Hoofd omhoog.

[verdachte 4] : Hey je zei laatst je hebt geld aangenomen voor vierentwintig lampen. Dat heb je gezegd of niet? Oke stop, want je zei net twaalf lampen, afgelopen woensdag heb je gezegd je hebt geld aangenomen voor vierentwintig lampen.

De rechtbank neemt op dit moment (23.05.10 uur op de beelden) waar dat een persoon die zij herkent als zijnde [verdachte 6] (van zijn vaste zitplaats onder de lamp opstaat en) wegloopt.

[slachtoffer 1] : (ntv) Vierentwintig lampen (ntv) twee ruimtes (ntv) geschakeld.

[verdachte 8] : gooi die fles op z’n kop man .

De rechtbank neemt op dit moment (23.05.28 uur op de beelden) waar dat de persoon die zij herkent als zijnde [verdachte 6] weer terug komt met een glas en fles.

[slachtoffer 1] :.... (ntv) geschakeld.

[verdachte 1] : Niet ouw-hoeren man.

[verdachte 8] : Hey, je ken nu de waarheid zeggen. Ik zweer het je ey, ik breek je nek jongen. Praat de waarheid nu. Als je de waarheid praat kom je er nog normaal vanaf. Praat de waarheid. Van wie was die hok! Van wie was die hok!

[naam 6] : Zeg gewoon wat er gebeurd is.

[verdachte 8] : HEY VAN WIE WAS DIE HOK!

[naam 6] : Vertel de waarheid.

[verdachte 8] : IK VRAAG JE NU! VAN WIE WAS DIE HOK!

[slachtoffer 1] : Die was van jullie.

[verdachte 8] : VAN MIJ! WIE HEEFT JOU DIE KANS GEGEVEN OM WAT TE VERDIENEN?

[slachtoffer 1] : U

[verdachte 8] : WIE HEEFT.. WIE HEEFT.. WIE HEEFT DE BOEL BELAZERD EN BEZEIKT?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : WIE HEEFT EEN BROEDER VAN ONS OPGELICHT?!

[slachtoffer 1] : (ntv)

Opmerking: Te horen is dat [slachtoffer 1] , vermoedelijk, wederom klappen krijgt. Stoelen verschuiven hoorbaar op de achtergrond.

[verdachte 1] : Yo, yo, yo, yo, yo, yo, kom maar, kom maar, kom maar.

Opmerking: iemand roept “ [naam 6] kappen!”

[naam 6] : zitten hier op die stoel!

[verdachte 1] : En hoe komt dat geld terug nou dan.

[verdachte 8] : (zwaar hijgend) Luister, je hebt een mooie auto he.

[verdachte 1] : We moeten dat geld terug hebben.

[verdachte 8] : Die ga je morgen inleveren.

[verdachte 9] : Nee wacht even, heb je (ntv) gehaald. (ntv) om die auto te halen van die huisbaas van jou. Ga je liegen ook nog? Ga je liegen? (ntv) Hey (ntv) ga je mij de schuld geven.

Opmerking: Er wordt door elkaar heen gepraat. ...(ntv)...

[verdachte 8] : Luister, luister, luister. Je hebt een auto van vijfentwintigduizend. Ja. Die ga je inleveren. Morgen.

[verdachte 1] : Waar is die auto?

[naam 6] : Waar is die auto?

[verdachte 8] : Morgen ga je die inleveren.

[naam 6] : (ntv) sleutels zien.

[verdachte 1] : Waar is die fucking auto?

(pg. 2145)

[verdachte 3] : Je bent toch met die auto gekomen, of niet? Waar is die auto?

[verdachte 8] : Fouilleer hem! Fouilleer hem! Zakken leeg.

[naam 6] : Zakken leegmaken.

[slachtoffer 1] : Die auto is niet van mij

[verdachte 1] : Waar is die andere auto?

[naam 6] : Waar is die andere auto?

[slachtoffer 1] : In België.

[verdachte 3] : Hey je zakken leegmaken nu.

[naam 6] : Waar staat die in België? Adres opschrijven, waar is die sleutel van die auto [verdachte 1] : We gaan die nu halen jongens.

[naam 6] : We gaan die nou halen, waar woon jij?

[slachtoffer 1] : Heerlen

[naam 6] : Jij gaat nou die sleutel halen.

[verdachte 8] : Nee, we gaan met hem mee.

[verdachte 3] : ik ga mee

[naam 6] : We gaan die auto ophalen.

[verdachte 9] : De auto is geschorst (ntv)

[naam 6] : Luister, eh...

[verdachte 8] : je hebt een garage?

[naam 6] : Als die een garage heeft staat de bus ervoor.

[verdachte 8] : Je hebt een garage toch? Je hebt toch nu een garage of niet?

[slachtoffer 1] : Nee (ntv)

[verdachte 8] : Bij wie werk je? Je werkt toch bij [naam 11] (fonetisch) of zoiets?

[slachtoffer 1] : Nee ... naast (ntv) [naam 11] (fonetisch)

[verdachte 8] : Luis .... wat denk je?

[verdachte 1] : Auto halen.

[verdachte 8] : Een van onze broeders op te lichten.

[naam 6] : Waar woon je?

[slachtoffer 1] : In Heerlen.

[naam 6] : Waar woon je in Heerlen vraag ik?

[slachtoffer 1] : In Heerlen centrum

[naam 6] : He?

[slachtoffer 1] : Heerlen centrum

[naam 6] : Luister. Adres nu! Sleutel ga je nu regelen nu meteen!

[verdachte 1] : Iemand gaat met jou mee, auto sleutel alles komt nou hier. Wat the fuck denk jij [naam 6] : Hij ken niet weg

[verdachte 3] : Hij blijft hier

[naam 6] : Hij moet hier blijven, sleutel, ik moet twee jongens hebben wat met mij meerijden, sleutel ...

[verdachte 8] : [naam 6] jij ken met(ntv) ene van jullie erbij...

[verdachte 1] : Papieren, alles hier.

[verdachte 3] : Waar ligt die sleutel van de auto?

[verdachte 9] : Anders pak je de sleutel van de garage.

[slachtoffer 1] : heb ik niet

[verdachte 9] : wat heb je die niet meer?

[verdachte 3] : Adres. Schrijf je adres op.

[verdachte 1] : Wat denk je nou man. ...(ntv)... geld ...(ntv)...

[verdachte 3] : Ik ga er wel heen

[verdachte 4] : Wie gaat die auto halen?

[verdachte 3] : Ik ga die auto halen

Iemand zegt: Laat die hesjes hier he jongens

Opmerking: Men praat door elkaar heen ...(ntv)...

[verdachte 9] : Die auto moet op ambulance, kan niet in Nederland rijden.

[naam 6] : Ja is een dubbele auto daar kan je niet zo mee rijden, is een gevaarlijke auto, rijden twee auto' [verdachte 1] op hetzelfde kenteken.

[verdachte 9] : Nee nee nee, die auto is van hem maar is geschorst door de RDW.

Opmerking: Men praat door elkaar heen ...(ntv)...

(pg. 2146)

[verdachte 3] : wat is dat voor auto

[naam 6] : Ja die laad ik wel op met een vrachtauto.

[verdachte 9] : Auto moet ook via RDW opnieuw aangevraagd.

[verdachte 8] : Wat wil je ons oplichten.

Opmerking: Enkele harde bonken hoorbaar gevolgd door gekerm.

[naam 6] : Wou je mensen oplichten hier? Je ken toch schrijven he?

[verdachte 3] : Waar staat je auto?

Opmerking: Men praat door elkaar heen (ntv)

[verdachte 8] : Weet die niet waar dat geld naartoe is (ntv) Kijk, kijk, kijk, beautifull ladies to serve you. Ja nu weet ik waar dat geld naartoe is.

[verdachte 3] : ...ntv, Gamma?

[verdachte 9] : rotonde, tankstation.(ntv)...

[verdachte 8] : Jij gaat met hem mee, ga met hem mee.

[verdachte 3] : rij maar met me mee.

[verdachte 8] : ga mee, jij gaat met hem mee, jij weet waar het is, [verdachte 9] ga met hem mee.

[verdachte 9] : Maar een probleem, weet je wat, huurbaas heeft een busje, die busje van die huurbaas moet weg

[naam 6] : Ja dat moet die bus weg (ntv) huurbaas, hupsakee, bus weg.

[verdachte 8] : raam (ntv) handrem af ...ntv

[naam 6] : handrem(ntv) wegdouwen, klaar

De rechtbank neemt op dit moment (23.10 uur op de beelden) waar dat een persoon die zij herkent als zijnde [verdachte 6] opstaat en wegloopt.

[verdachte 4] : waar is jouw pinpas he, hallo waar is jouw pinpas?

[slachtoffer 1] : Heb ik niet..(ntv)

[verdachte 2] : Waar is jouw pinpas. Waarom heb je hier een nieuwe code dan?

[verdachte 4] : heb je geen pinpas bij je?

[verdachte 2] : Waar is je pinpas? Is die thuis?

[slachtoffer 1] : ja thuis.

[verdachte 2] : waar is die thuis?

[slachtoffer 1] : (ntv) tafel.

[verdachte 2] : Die pakken we ook mee. Kun je meteen geld op gaan halen dadelijk.

[verdachte 3] : Heb je die code daar?

De rechtbank neemt (ongeveer) op dit moment (23.12 uur op de beelden) waar dat een persoon die zij herkent als zijnde [verdachte 6] weer naar binnen komt.

[verdachte 2] : Hier, die code is hier.

[verdachte 3] : Kom maar hier met de code dan meteen (ntv) geld af.

[verdachte 1] : Hey luister nou! ..ntv., wie de fack denk je wel niet dat je bent ouwhoer.

[verdachte 6] : Hey kijk hem aan. Kijk hem aan jij.

[verdachte 1] : He? wat de fack denk je wel niet ouw. Je pakt geld van iemand aan he. Verdomme wat denk jij wel niet!

Opmerking: Te horen is dat [slachtoffer 1] vermoedelijk weer een klap krijgt.

[slachtoffer 1] : Ja meneer.

[verdachte 8] : Wat meneer? Het is press!

[verdachte 3] : Pincode opschrijven

[slachtoffer 1] : weet ik niet

[verdachte 3] : wat weet ik niet?

[naam 6] : Pincode opschrijven. Heb je net gekregen zeg je net, ligt op tafel!

[verdachte 8] : Hey! Opschrijven nu jouw pincode.

Opmerking: men praat door elkaar heen ...(ntv)...

[verdachte 1] : Wat voor auto is dat?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 1] : He?

[slachtoffer 1] : Pontiac (ntv)

[verdachte 1] : Pontiac (ntv) Sossa. Is die geschorst of wat?

[verdachte 2] : Waar heb je de papieren van de auto liggen?

[slachtoffer 1] : die liggen in België vast.

(pg. 2147)

[verdachte 1] : Hoe vast in België?

[slachtoffer 1] : toen ik was aangehouden .. (ntv)

[verdachte 6] : Geen facking onzin hier praten ouw hoer.

Opmerking: men praat door elkaar heen ...(ntv)...

[verdachte 8] : Stil stil stil jongens. Ik heb nog één vraag voor jou, kijk me in mijn ogen aan. Heb je de boel bezeikt of niet?

[slachtoffer 1] : Nee

[verdachte 6] : (ntv) ik ken het hele verhaal niet

[verdachte 1] : Twaalf lampen, vierentwintig lampen. Wat de fack zeg jij nou ouwhoer.

[verdachte 1] : Jij durft het aan om een jongen van ons gewoon geld te vragen he, in de gevangenis.

[verdachte 8] : De jongens wat het moeilijk hebben.

[verdachte 1] : Wat de fack denk jij wel wie je bent ouwhoer!

[verdachte 1] : Hey, ik wil geen bullshit van jou he. ...(ntv)...

[verdachte 9] : van mij niet man.

[verdachte 8] : Broer, luister, ik steek mijn hand in het vuur voor hem.

[verdachte 6] : Weet je het zeker?

De rechtbank heeft vlak voor dit moment (23.14.24 uur op de beelden) waargenomen dat de persoon die zij herkent als zijnde [verdachte 6] de ruimte heeft verklaren en later (23.15.22 uur op de beelden) weer terugkeert. “Weet je het zeker?” is derhalve niet door [verdachte 6] uitgesproken.

[verdachte 8] : Echt waar.

Opmerking: men praat door elkaar heen ...(ntv)...

[verdachte 4] : Vice? .. ntv... ligt die sleutel hierin?

[verdachte 3] : Ligt binnen....

[verdachte 9] : Waar binnen? In Heerlen of... ntv...

[verdachte 3] : In Heerlen....

Er wordt door elkaar gesproken

[verdachte 8] : Doe de hesjes uit en ga een Full Member halen., ntv...

[verdachte 8] : Jij gaat met hun mee

[verdachte 4] : ... ntv... en Vice... ntv....

Iemand lacht

[verdachte 1] : Wie gaat... ntv... naar binnen?

ntv

[verdachte 3] : Ik ga....

[verdachte 6] : "Hey vergeet [verdachte 7] niet he".

Er wordt gelachen. Er wordt iets tegen de Vice gezegd.

Iemand zegt "pres".

Iemand wil een glaasje water.

Praten door elkaar.

00:16:35

[verdachte 6] : (ntv)

[naam 6] : Die is nou net los gekomen, hebben we vandaag opgehaald, hij was vandaag los gekomen. Een jaar voorarrest. Hij heeft een jaar gezeten he pik. Op twintig dagen na heeft hij een jaar gezeten in België.

[verdachte 6] : (ntv)

Er wordt door elkaar gepraat., ntv.... Gelach hoorbaar..

00.17.48

Snuifgeluiden hoorbaar...

00:18:00

[naam 6] : Hey vice, gezondheid he jongen...Hey vice gezondheid he...

(pg. 2148)

Dan wordt een aantal keren " [verdachte 7] " gezegd. Er wordt gelachen.

[naam 6] : Daar zit je dan op je vrijdagavond. Had je beter in een clubje kunnen zitten... ntv... hoeren (fon).. he... ntv..

[verdachte 8] : Gezellig.....(ntv)... hij lacht nog... ntv... Lachen... Hey, je naait een broeder van ons maar dan ook nog lachen hier... wat denk je ... ntv...

NNM : Niet lachen, oké jong...

Geluid hoorbaar alsof geslagen wordt

Iemand schreeuwt... ntv....

[verdachte 1] : .. ntv..

[verdachte 8] : Lachen hier....Broeder naaien en dan ook nog lachen

NNM : Dat is ook een broeder....Rechtop zitten... rechtop zitten...

Er wordt door elkaar gesproken, ntv..

00:19:12

[verdachte 1] : Wat zijn ze nou aan het doen dan?

[verdachte 8] : Hey je hebt een garage nu he? Hey, je hebt een garage.... Amerikaanse auto' s .... ntv.... ben je gestopt? Dus nu in één keer ben je gestopt. Waarom ben je gestopt? Heb je de boel ook opgelicht daar? He?...

[slachtoffer 1] : ntv...

Er wordt door elkaar gesproken en de naam " [verdachte 10] " (fon) wordt genoemd.

[verdachte 1] : Jij blijft bij de bar?

NNM : Ik ga wel alleen effe zegt die....

00.20.15

[verdachte 2] : [verdachte 7] ik vond je wel erg agressief vanavond.

Gelach hoorbaar.

Er wordt een aantal keren op [verdachte 7] geroepen....

Er wordt door elkaar gesproken, geschreeuwd en gelachen..

Iemand zegt: "Snel een puntje pakken"

Er wordt gelachen

Ze praten na over hetgeen eerder is voorgevallen.

(…)

00.22.13

[verdachte 1] : Wie is bij die man?

Een aantal personen antwoordt: " [verdachte 10] ", ntv...

[verdachte 4] : Hey waar ga je heen man?

(pg. 2149)

(…)

01:21:25

[verdachte 3] : daar binnen?

[verdachte 2] : wie?

[verdachte 3] : die vent

[verdachte 2] : (ntv)

01.21.48

[verdachte 1] : Wat is dat allemaal ouw hoer?

[verdachte 3] : Sleutel....van die auto...(ntv)...Dat is de enige sleutel die die heeft liggen.... dat is niet van die Tesla (fon)

[verdachte 8] : Er was gene binnen

[verdachte 3] : Er was niemand binnen

[verdachte 8] : We hebben netjes alles gedaan

NNM : Mo, kom effe

[verdachte 8] : Wat is de pincode dan?

[verdachte 8] : Nee nee Krassen, krassen, krassen maat... hier...

(…)

01.23.59

[verdachte 8] : En lukt het Serg?... Beter.. beter.... ntv...

(pg. 2150)

(…)

[verdachte 9] : Dan zie je de code... hier op het witte vlak... ntv...

[verdachte 8] : Oh ja ja ja Ja, hier.... "nul acht drie nul" ( 08 30). "nul acht drie nul" ( 08 30) jongens

Snuifgeluiden hoorbaar.

[verdachte 8] : Geef even.... Hey doe mij even een beetje apart... ntv.. voor onderweg man.

(…)

Snuifgeluiden hoorbaar....

NNM : Elf (11) uur vertrekken?

01.25.38

[verdachte 8] : Hey wat doen we nu pres?

[verdachte 1] : Als je de nummer hebt, dan pinnen... weet ik veel waar. Als ik het geld terug krijg vind ik het goed...

[verdachte 8] : Jij gaat pinnen, jij.. ntv..

[verdachte 1] : Allemaal muts op, sjaal op...

[verdachte 8] : Ntv... muts alles op he. Hey serg heb je mijn handschoenen daar?...

[verdachte 9] : Vragen... ntv

[verdachte 8] : Ga je pinnen? Handschoentjes aan... ntv

01.26.54

Op achtergrond wordt op [verdachte 9] (fon) geroepen.

01.28.15

Snuifgeluid hoorbaar en "rochelend" geluid

(…)

01.29.47

[verdachte 1] : Hoe gaan we dat nou oplossen?

[slachtoffer 1] : (ntv)

[verdachte 8] : Luister, luister, luister

[verdachte 3] : Die is in beslag genomen he...

[verdachte 8] : Luister ik zal het je even uitleggen he.... Heel duidelijk he.... luister he....Je hebt vijf (5) kilo beloofd (fon) Je hebt ons bezeikt... je hebt geld aangenomen...Ja? Je hebt ntv.. vijf (5) kilo

(pg. 2151)

beloofd... Dat wordt verdubbeld... Je hebt nu tien (10) kilo schuld plus het geld dat je hebt gepakt.... het vier dubbele...(ntv)... Je hebt duizend (1000) Euro gepakt, dus je hebt vierduizend (4000) Euro erbij....tien (10) kilo en vierduizend (4000) Euro., ntv..

[verdachte 1] : Nee, wacht even, hij heeft meer gepakt... hij heeft meer gepakt

[verdachte 8] : Meer gepakt? Hoeveel kilo? Hoeveel heeft die gepakt?

[verdachte 1] : Luister, hij heeft er drie (3) gepakt

[verdachte 8] : Drie (3) gepakt... Drie (3) keer vier (4) is twaalf (12) .... dus je hebt tien (10) kilo, vijf (5) kilo van onze kant... vijf (5) kilo voor Geleen... plus je hebt twaalf (12) schuld... zes (6) - zes (6). Hoe ga je dat oplossen?

[slachtoffer 1] : Voor jullie werken.

[verdachte 8] : Werken… Voor ons werken? En dan ons weer belazeren….

[verdachte 3] : weer bezeiken of wat?

01.30.43

[verdachte 8] : Hey Luister je moet goed nadenken he…. kijk die spulletjes van jou… ntv.. hoe ga je dat oplossen?

[slachtoffer 1] :… ntv… dan ga ik die verkopen en dan jullie het geld geven… ntv

[verdachte 3] : Die auto he ….. ntv je hebt schuld bij je huurbaas he.. Daar he… Hoeveel?

[slachtoffer 1] : Zevenhonderd Euro

[verdachte 3] : Zevenhonderd Euro en daarom staatje auto vast he… zevenhonderd Euro

[verdachte 9] : nee, nee, nee, nee

[verdachte 1] : ntv… adres .. ntv..

[verdachte 8] : ntv….

[verdachte 3] : Zevenhonderd Euro, houdt die de auto daar….

[verdachte 9] : Nee man, dat is een leugen, ik zweer het. Weet je wat hij zegt van mij… Auto halen… Ik zeg is goed… Ik zeg wat is het probleem …ntv…. Hij verdenkt mij dat ik zijn bus heb gestolen…

[verdachte 8] : ntv … dus je bent weer aan het liegen….

[verdachte 9] : Jongen je bent een rat man, ik zweer het je….

- Vermoedelijk wordt er geslagen…

[verdachte 3] : Klerelijer datje bent man

[verdachte 9] : Je bent een straathond (fon)

NNM : Raap op., ntv.. raap op

01.31

- Geschuif met stoelen hoorbaar.

[verdachte 4] : Ga staan man... ga zitten....is genoeg

(…)

[verdachte 8] : Hey.... Je weet niet met wie je speelt jongen

[verdachte 3] : Niks ... ntv... Junkie of wat

[naam 6] : je gaat niet weg voordat het geregeld is

[verdachte 3] : Gewoon betalen....

[verdachte 4] : Wil je hier nog wegkomen?

01.32

[verdachte 9] : Moeilijk he ... luisteren he... moeilijk he.... Als je luistert... dan was het nooit voorgekomen he... ntv NOOIT....

[verdachte 9] : Ik heb je gezegd "Ik sta achter jou, laat me niet in de steek" en wat doe je... Jij komt niet., ntv.. Waar is jouw... ntv? Hey, ik vraag het jou, waar is jouw., ntv?

[slachtoffer 1] :.. ntv..

[verdachte 9] : He? Wat zei je?

[slachtoffer 1] :... ntv..

[verdachte 9] : Luister, luister he ... hij heeft me een tip gegeven .. Ik wil die tip pakken, minimaal dertig kilo weed.

(…)

(pg. 2152)

[verdachte 8] : Hey wacht even, haal press erbij… wacht even tot pres erbij is

[slachtoffer 1] : (onverstaanbaar)

[verdachte 4] : Susteren wat?

(…)

[verdachte 4] : kijk, weet je wat het is, wij zijn geen rippers, of weet ik veel wat he.

De rechtbank neemt (ongeveer) op dit moment (00.33 uur op de beelden) waar dat [verdachte 1] en [verdachte 6] weer binnen komen. Om 00.34 uur verlaat [verdachte 6] weer de ruimte samen met een persoon die een grote gelijkenis met hem heeft. Deze persoon draagt een jas/vest met een opvallende rits. Door de politie wordt deze persoon herkend als zijnde [verdachte 5] .159

[verdachte 8] : Hij heeft een idee.. praat tegen de press… PRAAT TEGEN DE PRESS.

(…)

[verdachte 3] : jij blijft hier he.. en ik weet waar je woont

[verdachte 9] : en ik weet waar hij werkt..

(…)

[verdachte 6] : laat hem even praten… Laat hem maar praten

De rechtbank neemt waar dat de woorden ‘laat hem even praten, laat hem maar praten’ worden gezegd door de hierboven bedoelde persoon met de opvallende rits. Deze woorden zijn dus niet door [verdachte 6] uitgesproken maar door [verdachte 5] .

01.36.09

[verdachte 8] : ...(ntv)... woning… Durf jij naar de politie te gaan he … ntv … ik zweer het je.

[verdachte 9] : Kansloos… Je bent kansloos…

[verdachte 8] : Luister… één ding he, ga je naar de politie… ik eet jou op ...ntv… en je hele familie en je auto’ s … en je hele huis… ...(ntv)...

NNM : Steken we in brand…

- Er wordt gegrinnikt

[verdachte 6] : Hij heeft duizend man achter hem staan he…

De rechtbank neemt waar dat de woorden ‘hij heeft duizend man achter hem staan he’ worden gezegd door de hierboven bedoelde persoon met de opvallende rits. Deze woorden zijn dus niet door [verdachte 6] uitgesproken maar door [verdachte 5] .

[verdachte 8] : Bro

Getuige [getuige 5], een collega van [slachtoffer 1] , verklaarde als volgt:160

[slachtoffer 1] heeft mij verteld dat hij problemen heeft gehad met de mensen van de motorclub Satudarah. Dat zo’n acht of tien man hem op zich gezicht hebben gemept. Ik zag dat hij een bult op zijn hoofd had, een blauw oog en pijn bij het tillen. Hij zei dat hij ruzie had gehad, of ja, slaag had gehad van de mensen van de Satudarah. U vertelt mij dat hij op vrijdag 1 december is mishandeld. Nu u mij die verklaring voorleest, kan ik u zeggen dat ik hem die zaterdag, de dag erna heb gezien.

Binnen dit onderzoek Grutto werden van diverse verdachten de historische verkeersgegevens van hun telefoonnummers gevorderd en verkregen. Het proces-verbaal hieromtrent met betrekking tot verdachte [verdachte 10] vermeldt onder meer het volgende:161

Uit bevraging bij het CIOT bleek dat de verdachte [verdachte 10] de beschikking zou kunnen hebben over (onder andere) het mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 4] , CIOT tenaamgesteld op [verdachte 10] , [adresgegevens verdachte 10] .

Van dit nummer werden de historische verkeersgegevens gevorderd en verkregen over de periode van 25 november 2017 tot en met 6 december 2017.

Uit de analyse van de historische verkeersgegevens is gebleken dat het toestel met daarin het nummer [telefoonnummer 4] vanaf 1 december 2017 te 22:17 uur tot en met 2 december 2017 te 01:16 uur de mast [adres 20] te Geleen aanstraalt. Vervolgens wordt de mast [adres 21] te Geleen aangestraald van 2 december 2017 te 01.23 uur tot en met 01:25 uur. Vanaf 2 december 2017 te 01:52 uur tot en met 05:18 uur wordt dan weer de mast [adres 20] aangestraald. Vervolgens wordt dan weer pas vanaf 2 december 2017 te 11:16 uur een mast aangestraald en wel de mast [adres 22] te Geleen.

De afstand van de mast [adres 20] te Geleen tot het clubhuis [gemeenschapshuis] bedraagt ongeveer 350 meter.

Uit de analyse van de historische verkeersgegevens blijkt dat – een van de 10 – meest voorkomende contacten van het nummer [telefoonnummer 4] is [telefoonnummer 5] : aangever [slachtoffer 1] .

De contacten met de aangever [slachtoffer 1] worden hieronder schematisch weergegeven, inclusief de mastlokaties van het nummer [telefoonnummer 4] op dat moment.

Uitgaand

Gesprek

01-12-2017

22:17:53

72

[adres 20]

Geleen

[telefoonnummer 5]

Inkomend

Gesprek

01-12-2017

22:39:54

0

[adres 20]

Geleen

[telefoonnummer 5]

Inkomend

Gesprek

01-12-2017

22:39:54

0

[adres 20]

Geleen

[telefoonnummer 5]

Inkomend

Gesprek

01-12-2017

22:40:23

0

[telefoonnummer 5]

Uitgaand

Gesprek

01-12-2017

23:09:17

14

[adres 20]

Geleen

[telefoonnummer 5]

Op 2 december 2017 te 01:52 uur wordt door het nummer [telefoonnummer 4] contact opgenomen met het nummer [telefoonnummer 6] , in gebruik bij medeverdachte [verdachte 8] . Er vindt echter geen gesprek plaats (0 seconden).

Op 30 januari 2018 vond een doorzoeking plaats in de woning aan de Groenstraat 98 te Geleen (de rechtbank begrijpt: de woning van (de vriendin van) [verdachte 10] (alwaar hij veel verblijft)). Tijdens deze doorzoeking zijn meerderen goederen fotografisch vastgelegd.162 Op deze foto’ s neemt de rechtbank onder meer waar een zwart hesje (colors) met de opschriften (patches) Satudarah MC, security, Geleen en 1% (aangetroffen onder kapstok in de gang, pg. 2375).

Uit de gegevens, zoals deze in de politiesystemen bekend zijn, staan als bijnamen bij [verdachte 9] vermeld: “ [verdachte 9] ”, “ [verdachte 9] " en “ [verdachte 9] ”.163

Op de lijst “Clubavond SMC Geleen” zijn de functies Pres, Vice, Sgt, Sec, RC en Treas aangevinkt bij de datum vrijdag 1 december.164

1 Proces-verbaal algemeen dossier d.d. 12 juni 2018, pg 7.

2 Proces-verbaal algemeen dossier d.d. 12 juni 2018, pg 12.

3 Proces-verbaal algemeen dossier dd. 12 juni 2018, pg. 15.

4 Proces-verbaal algemeen dossier dd. 12 juni 2018, pg. 14.

5 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 3] Geleen d.d. 5 juni 2018, pg. 779-789 van het beslagdossier.

6 Een geschrift zonder titel, pg. 811-813 van het beslagdossier.

7 Een geschrift zonder titel, pg. 815-817 van het beslagdossier.

8 Een geschrift getiteld SMC Chapter Geleen, pg. 847 van het beslagdossier.

9 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 maart 2018, pg. 627-634.

10 Proces-verbaal van bevindingen identificatie [verdachte 3] d.d. 10 november 2017, pg. 5062-5063.

11 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 352.

12 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 4] te Geleen d.d. 31 mei 2018, pg. 1513-1521 van het beslagdossier.

13 Het geschrift getiteld “Eedaflegging 12-12-2014”, pg. 1585 van het beslagdossier.

14 Het geschrift met opschriften “Bloedeed” en “Officieren eed”, pg. 1587 van het beslagdossier.

15 Het geschrift met opschrift “Nationaal Sec Meeting Westside 29-08-2014”, pg. 1547 van het beslagdossier.

16 Het geschrift met opschrift “Nationals Satudarah MC”, pg. 1531 van het beslagdossier.

17 Het geschrift met opschrift “Draaiboek Promo 11 juli 2015”, pg. 1528 van het beslagdossier.

18 Het geschrift met opschrift “SMC Geleen”, pg. 1558 van het beslagdossier.

19 Proces-verbaal van bevindingen fotografische vastlegging locatie [adres 5] Geleen d.d. 1 februari 2018, pg. 1948-1950 van het beslagdossier.

20 Proces-verbaal van bevindingen fotografische vastlegging locatie [adres 6] Geleen d.d. 14 februari 2018, pg. 1352-1362 van het beslagdossier.

21 Proces-verbaal van bevinden onderzoek beslag [adres 1] te Geleen ( [gemeenschapshuis] ) d.d. 4 juni 2018, pg. 268-272 van het beslagdossier.

22 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 261-262.

23 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 265.

24 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 233-234.

25 Proces-verbaal van bevindingen fotografische vastlegging locatie [adres 3] Geleen d.d. 5 februari 2018, pg. 926-928 van het beslagdossier.

26 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 16-08-2017 d.d. 14 maart 2018 met bijlage, pg. 704-722.

27 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 307.

28 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 236.

29 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 27-09-2017 d.d. 13 februari 2018, pg. 483-487.

30 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 308.

31 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 25-10-2017 d.d. 12 februari 2018, pg. 888-890.

32 Proces-verbaal beluisteren OVC 03-11-2017 d.d. 16 februari 2018, pg. 732-738.

33 Een geschrift getiteld “Clubavond SMC Geleen” met data vrij 3/11 tot en met wo. 6/12, pg. 572.

34 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 236.

35 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 27-09-2017 d.d. 13 februari 2018, pg. 483-487.

36 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 280.

37 Proces-verbaal uitwerken OVC vrijdag 20 oktober 2017 d.d. 22 maart 2018, pg. 673-678.

38 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 8 december 2017, pg. 139-142 van het beslagdossier.

39 Lijst van inbeslaggenomen goederen d.d. 8 december 2017, pg. 143-145 van het beslagdossier.

40 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 11 december 2017, pg. 219 van het beslagdossier.

41 Proces-verbaal van de politie eenheid Limburg, divisie regionale recherche, team forensische opsporing, expertise wapens, munitie en explosieven d.d. 14 december 2017, pg. 273-276 van het beslagdossier.

42 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2648-2650.

43 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2608-2616.

44 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2608-2616.

45 Proces-verbaal d.d. 13 december 2017, pg. 2622-2629.

46 Proces-verbaal d.d. 14 december 2017, pg. 2630-2633.

47 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 254.

48 Proces-verbaal (relaas) d.d. 22 mei 2018, pg. 5380.

49 Proces-verbaal van bevindingen gegevensdragers d.d. 21 december 2017, pg. 5398 – 5401.

50 Proces-verbaal van bevindingen, pg. 683-684 in combinatie met het aanvullend proces-verbaal d.d. 5 december 2017, pg. 685-686.

51 Een (aanvullend) proces-verbaal relaterende een onderzoek naar de beschikbaar gestelde filmbeelden, van de politie eenheid Limburg, divisie regionale recherche, team forensische opsporing, expertise wapens, munitie en explosieven, d.d. 2 januari 2019, proces-verbaalnummer 2016179782-107.

52 Een (aanvullend) proces-verbaal van bevindingen, van de politie eenheid Limburg, dienst regionale recherche, afdeling specialistische ondersteuning, team forensische opsporing, d.d. 8 januari 2019, proces-verbaalnummer PL2300-20161797782-108.

53 Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 14] d.d. 2 februari 2018, pg. 645-649.

54 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 4] te Geleen d.d. 31 mei 2018, pg. 1513-1521 van het beslagdossier.

55 Lijst van inbeslaggenomen goederen d.d. 8 december 2017, pg. 1376-1380 van het beslagdossier.

56 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 5] te Geleen d.d. 20 februari 2018, pg. 1780-1786 van het beslagdossier.

57 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2648-2650.

58 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2608-2616.

59 Proces-verbaal OVC [gemeenschapshuis] 28-06-2017 d.d. 20 maart 2018, pg. 614-616.

60 Proces-verbaal (relaas zaakdossier Vireo) d.d. 24 april 2018, pg. 1633.

61 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 03-11-2017 d.d. 15 februari 2018, pg. 619-624.

62 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 4] te Geleen d.d. 31 mei 2018, pg. 1513-1521 van het beslagdossier.

63 Een geschrift getiteld “Clubavond SMC Geleen” met data vrij 3/11 tot en met wo. 6/12, pg. 572.

64 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 4] te Geleen d.d. 31 mei 2018, pg. 1513-1521 van het beslagdossier.

65 Een geschrift, te weten een brief d.d. 29 november 2015, pg. 1552-1553.

66 Proces-verbaal van bevindingen OVC woensdag 14 juni 2017 inzake [slachtoffer 12] d.d. 22 maart 2018, pg. 699-701.

67 Proces-verbaal uitwerken OVC woensdag 14 juni 2017 d.d. 24 januari 2018, pg. 639-642.

68 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2018, pg. 2648-2650.

69 Proces-verbaal bevindingen veiligstellen gegevens d.d. 29 januari 2018, pg. 643-644.

70 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 259.

71 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] d.d. 17 november 2017, pg. 687-693.

72 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 19-07-2017 d.d. 14 februari 2018, pg. 944-945.

73 Proces-verbaal uitluisteren OVC [gemeenschapshuis] 19-07-2017 d.d. 15 februari 2018, pg. 635-638.

74 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 maart 2018, pg. 627-634.

75 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 16-08-2017 d.d. 14 maart 2018 met bijlage, pg. 704-722.

76 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 16-08-2017 d.d. 21 maart 2018, pg. 681-682.

77 Proces-verbaal OVC [gemeenschapshuis] 27-10-2017 d.d. 23 november 2017, pg. 861-866.

78 Proces-verbaal van bevindingen m.b.t. BS [slachtoffer 11] d.d. 29 november 2017, pg. 754-758.

79 De rechtbank constateert dat de telefoon van [slachtoffer 11] enkel in 2016 werd getapt en niet in 2017. Daar waar de politie een datum in 2017 opneemt, acht zij dit een kennelijke verschrijving.

80 De rechtbank constateert dat de telefoon van [slachtoffer 11] enkel in 2016 werd getapt en niet in 2017. Daar waar de politie een datum in 2017 opneemt, acht zij dit een kennelijke verschrijving.

81 Een geschrift getiteld “Gesprek” d.d. 18 oktober 2016, pg. 797-798.

82 Proces-verbaal beluisteren OVC 03-11-2017 d.d. 16 februari 2018, pg. 732-738.

83 Proces-verbaal (relaas) d.d. 23 april 2018, pg. 291.

84 Proces-verbaal mishandeling 3 november 2017, pg. 739-740.

85 Een geschrift getiteld “Clubavond SMC Geleen” met data vrij 3/11 tot en met wo. 6/12, pg. 572.

86 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 10-11-2017 d.d. 15 februari 2018, pg. 741-751.

87 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 februari 2017, pg. 1653.

88 Proces-verbaal uitwerken 112 melding d.d. 23 juni 2015, pg. 1655-1656.

89 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2015, pg. 1657-1658.

90 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2015, pg. 1659-1662.

91 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 25 augustus 2017, pg. 1663.

92 Proces-verbaal bevindingen bezoek [slachtoffer 7] d.d. 22 augustus 2017, pg. 1666-1667.

93 Proces-verbaal gesprek [slachtoffer 7] en [slachtoffer 6] d.d. 25 augustus 2017, pg. 1668-1669.

94 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 september 2017, pg. 1717-1718.

95 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 25 augustus 2017, pg. 1677-1678.

96 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 25 augustus 2017, pg. 1679.

97 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 30 augustus 2017, pg. 1680.

98 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 30 augustus 2017, pg. 1681.

99 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 30 augustus 2017, pg. 1682.

100 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 31 augustus 2017, pg. 1685.

101 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 1 september 2017, pg. 1689.

102 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 2 september 2017, pg. 1690-1691.

103 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 2 september 2017, pg. 1690-1691.

104 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 3] Geleen d.d. 5 juni 2018, pg. 779 en 780 van het beslagdossier.

105 Een geschrift zonder titel, pg. 811-813 van het beslagdossier.

106 Een geschrift zonder titel, pg. 815-817 van het beslagdossier..

107 Een geschrift getiteld SMC Chapter Geleen, pg. 847 van het beslagdossier.

108 Een geschrift met opschrift “Verhoorblad” d.d. 16 maart 2016, pg. 1005-1006.

109 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 maart 2016, pg. 1038-1039.

110 Proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 22 maart 2016, pg. 1040-1045.

111 Proces-verbaal van bevindingen uitspraken door aangever [slachtoffer 3] na beëindigen audio-opname d.d. 23 maart 2016, pg. 1046-1048.

112 Proces-verbaal bevindingen “Volkshuisje” d.d. 5 april 2016, pg. 1019-1027.

113 Proces-verbaal aanvullend bevindingen “ [naam café 2] ” d.d. 31 oktober 2017, pg. 1028-1033.

114 Een geschrift met opschrift “getuigen en slachtoffers: elk verhoor” d.d. 16 augustus 2017, pg. 1067-1068.

115 Proces-verbaal (relaas) d.d. 24 april 2018, pg 987-988.

116 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 maart 2016, pg. 1007.

117 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 maart 2016, pg. 1008.

118 Proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 16 maart 2016 , pg. 1036-1037.

119 Proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 22 maart 2016, pg. 1040-1045.

120 Proces-verbaal van bevindingen uitspraken door aangever [slachtoffer 3] na beëindigen audio-opname d.d. 23 maart 2016, pg. 1046-1048.

121 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 maart 2015, pg. 1038.

122 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 juni 2018, pg. 6315.

123 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 11 december 2017, pg. 2500-2501.

124 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 11 december 2017, pg. 2508-2509.

125 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek beslag [adres 3] Geleen d.d. 5 juni 2018, pg. 779 van het beslagdossier.

126 NFI-rapportage d.d. 5 februari 2018, pg. 2506-2507.

127 NFI-rapportage d.d. 5 februari 2018, pg. 2514-2515.

128 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 september 2017, pg. 1748-1749.

129 Een geschrift getiteld “gesprek” d.d. 14 juni 2017, pg. 1763-1764.

130 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 22 maart 2018, pg. 1768-1786.

131 Een geschrift getiteld “Clubavond SMC Geleen” met data wo. 2/8 t/m wo. 13/9, pg. 1789.

132 Proces-verbaal van bevindingen beelden 1 september 2017 d.d. 22 november 2017, pg. 1893-1894.

133 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 januari 2018, pg. 1790-1803.

134 Proces-verbaal van uitwerken OVC d.d. 17 januari 2018, pg. 1804-1816.

135 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] d.d. 19 september 2017, pg. 1829-1830.

136 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 september 2017, pg. 1831.

137 Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 25 september 2017, pg. 1853-1854.

138 Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 25 september 2017, pg. 1848-1849.

139 Proces-verbaal verstrekking historische gegevens d.d. 3 oktober 2017, pg. 1855-1866.

140 Proces-verbaal (relaas) d.d. 17 april 2018, pg. 1914.

141 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 01-11-2017 d.d. 23 januari 2018, pg. 1930-1940.

142 Een geschrift getiteld “Gesprek” d.d. 12 november 2017, pg. 2060.

143 Een geschrift getiteld “Gesprek” d.d. 27 november 2017, pg. 2004.

144 Proces-verbaal (relaas) d.d. 17 april 2018, pg. 1918.

145 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 29-11-2017 d.d. 23 januari 2018, pg. 1943-1945.

146 Een geschrift getiteld “Gesprek” d.d. 2 december 2017, pg. 2006.

147 Een geschrift getiteld “Gesprek” d.d. 5 december 2017, pg. 2007.

148 Proces-verbaal (relaas) d.d. 17 april 2018, pg. 1928.

149 Proces-verbaal bevindingen d.d. 5 februari 2018, pg. 2068-2071.

150 Proces-verbaal (relaas) d.d. 17 april 2018, pg. 2080 en 2081.

151 Proces-verbaal in beslag neming GSM d.d. 18 december 2017, pg. 2190-2191.

152 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] d.d. 15 december 2017, pg. 2203-2213.

153 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] d.d. 16 december 2017, pg. 2217-2221.

154 Proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer 1] bij de rechter-commissaris d.d. 25 januari 2018, g. 2260-2270.

155 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 december 2017, pg. 2235-2236.

156 Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 1] d.d. 18 december 2017, pg. 2237-2243.

157 Proces-verbaal van bevindingen aanwezigheid kaderleden chapter Satudarah Geleen op vrijdag 1 december 2017, pg. 2310-2311.

158 Proces-verbaal beluisteren OVC [gemeenschapshuis] 01-12-2017 d.d. 22 januari 2018, pg. 2140-2153.

159 Proces-verbaal van bevindingen aanwezigheid kaderleden chapter Satudarah Geleen op vrijdag 1 december 2017, pg. 2310-2311.

160 Proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 5] d.d. 21 december 2017, pg. 2257-2259.

161 Proces-verbaal van bevindingen, pg. 2351-2354.

162 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 januari 2018, pg. 2355-2392.

163 Proces-verbaal (relaas) d.d. 17 april 2018, pg. 2117.

164 Een geschrift getiteld “Clubavond SMC Geleen” met data wo. 2/8 t/m wo. 13/9, pg. 1789.