Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:11457

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
19-12-2019
Datum publicatie
03-01-2020
Zaaknummer
C/03/271255 / KG ZA 19-534
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot uitvoering onderwijsperspectiefplan afgewezen nu ouders geen belang (meer) hebben bij deze veroordeling. Vordering tot rectificatie afgewezen aangezien de vordering onvoldoende concreet is geformuleerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/271255 / KG ZA 19-534

Vonnis in kort geding van 19 december 2019

in de zaak van

1 [eiser 1] ,

wonend te [woonplaats eisers] ,

2. [eiser 2],

wonend te [woonplaats eisers] ,

eisers,

advocaat mr. G.G.J. Geerlings te Roermond,

tegen

de stichting

STICHTING DYNAMIEK SCHOLENGROEP,

gevestigd te Horst,

gedaagde,

advocaat mr. W.Th.A. Kampschreur te Nijmegen.

Partijen zullen hierna de Ouders en Dynamiek genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met productie 1 tot en met 11;

 • -

  de akte met productie 12 tot en met 25;

 • -

  de brief van mr. Kampschreur van 9 december 2019 met productie 1 en 2;

 • -

  de mondelinge behandeling;

 • -

  de pleitnotities van [eisers] ;

 • -

  de pleitnotities van Stichting Dynamiek Scholengroep.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mevrouw [eiser 1] en de heer [eiser 2] zijn de Ouders van [kind 1] en [kind 2] . [kind 1] en [kind 2] hebben te kampen met een medische problematiek die zich laat samenvatten als: common variabele immuundeficiëntie. Dit houdt in dat het afweersysteem niet goed werkt. [kind 1] en [kind 2] zijn hierdoor vatbaarder voor ziekteverwekkers zoals schimmels, bacteriën en virussen en hebben gelet hierop extra zorg nodig bij het volgen van (basis)onderwijs.

2.2.

In december 2017 zijn [kind 1] en [kind 2] aangemeld bij basisschool [naam school] (hierna: de school). De school maakt onderdeel uit van Dynamiek. Op 5 maart 2018 zijn [kind 1] en [kind 2] voor het eerst naar school gegaan.

2.3.

Op 26 augustus 2019 hebben de Ouders kennisgemaakt met de nieuwe directrice van de school. De Ouders hebben vervolgens op 3 oktober 2019 aangegeven dat er een onderwijsperspectiefplan (hierna: OPP) moest worden opgesteld door de school.

2.4.

Op 24 oktober 2019 heeft de heer [eiser 2] uit onvrede over de gang van zaken een bezoek gebracht aan de school en heeft daar een gesprek gevoerd met twee leerkrachten. De heer [eiser 2] heeft dit gesprek opgenomen. Op 29 oktober 2019 is de heer [eiser 2] per aangetekende brief medegedeeld dat hem de toegang tot de school wordt ontzegd. De school heeft op dezelfde dag het volgende bericht op de ISY-site van de school geplaatst:

“Beste ouders en verzorgers,

Vandaag heeft op school een incident plaats gevonden waarbij school en politie hebben opgetreden. Mogelijk dat uw kind er vandaag over vertelt, daarom informeren we u bij deze.

Kinderen hebben gezien dat de politie op school was, maar de veiligheid van kinderen was niet in gevaar. Uit voorzorg houden wij de komende dagen de deur nog even gesloten.

Uiteraard communiceren wij als school hierover met de MR. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met mij.”

2.5.

Bij brief van 8 november 2019 heeft de advocaat van de Ouders Dynamiek gesommeerd om het toegangsverbod op te heffen.

2.6.

Op 15 november 2019 zijn er een tweetal berichten in de lokale media verschenen. Op de website van de omroep Horst aan de Maas staat een artikel met als kop: “ [woonplaats eisers] basisschool neemt maatregelen vanwege agressieve ouder”. Op de facebookpagina van Nieuws uit Horst aan de Maas staat een artikel met als kop: “Ouder agressief tegen leerkracht basisschool”. Bij e-mailbericht van 15 november 2019 heeft de advocaat van de Ouders gesommeerd om de hiervoor genoemde berichtgeving uit de media te verwijderen en verwijderd te houden.

2.7.

Op 20 november 2019 heeft Dynamiek per brief het volgende aan de Ouders bericht:

“Wat ons betreft maken we de volgende afspraken
Er is 1× per 4 weken een gepland voortgangsoverleg tussen ouders en directeur of kwaliteitsteamlid en de leerkracht.

De communicatie tussentijds blijft beperkt tot communicatie tussen ouders en de leerkracht, die nodig is voor de dagelijkse begeleiding.

U komt niet onverwacht op school. U bent welkom tijdens geplande gesprekken met school, het halen/brengen van de kinderen en festiviteiten.

Beide partijen houden zich aan de algemene omgangsnormen en gedragen zich correct en respectvol naar en over elkaar.”

2.8.

Op 26 november 2019 is er een OPP voor zowel [kind 1] als [kind 2] opgesteld. De leerkracht en de Ouders hebben deze documenten ondertekend.

2.9.

Dynamiek heeft via haar advocaat per e-mailbericht van 27 november 2019 het volgende voorstel gedaan:

“Beste ouders en verzorgers

In oktober jongstleden heeft zich een tweetal vervelende situaties voorgedaan, omdat een vader uit oprechte zorg over het onderwijs aan zijn kinderen op uitgesproken wijze zijn ontevredenheid kenbaar heeft gemaakt over de gang van zaken op school. Door publicatie daarna in de lokale media is de betreffende kwestie helaas publiek uitvergroot.

Zowel bestuur en directie van de school als de betrokken ouders betreuren de commotie die is ontstaan en hebben in overeenstemming met elkaar vastgesteld dat het zaak is met elkaar en niet over elkaar te praten. In goede gesprekken tussen betrokkenen is de kwestie vervolgens besproken en zijn goede afspraken gemaakt voor de toekomst.

Wij vertrouwen erop u met deze mededeling voldoende te hebben geïnformeerd.

Mede namens schoolbestuur en ouders,”

2.10.

[kind 1] en [kind 2] gaan sinds 9 december 2019 niet meer naar school.

3 Het geschil

3.1.

De Ouders vorderen, na intrekking van de vordering 1 en 2 zoals genoemd in de dagvaarding, om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 1. Dynamiek te veroordelen tot het binnen zeven dagen na datum van het opstellen van het OPP daadwerkelijk uitvoering te geven aan het opgestelde plan, een ander op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat door Dynamiek geheel of gedeeltelijk geen uitvoering wordt gegeven aan de hiertoe strekkende veroordeling met een maximum van € 15.000,00, althans met een dusdanig bedrag en een dusdanig maximum door de voorzieningenrechter te bepalen;

 2. Dynamiek te veroordelen tot het uit de media te laten verwijderen en verwijderd te houden van de negatieve en onjuiste berichtgeving met betrekking tot de Ouders binnen twee dagen na dagtekening van dit vonnis middels het opstellen en aan een breed publiek kenbaar maken van een rectificatie in de vorm van een persbericht, waaronder, doch niet beperkt tot, haar eigen website alsmede de bij haar in beheer zijnde sociale media, waarbij een afschrift van dit persbericht ter goedkeuring op voorhand aan ouders zal worden verstrekt ter inzage, rectificatie en eventuele aanvulling, althans op een wijze zoals de voorzieningenrechter in goede justitie noodzakelijk acht, een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,00 per dag dat aan voornoemde vordering geen uitvoering wordt gegeven na ommekomst van voornoemde termijn van 2 dagen, met een maximum van € 15.000,00, althans met een dusdanig bedrag en een dusdanig maximum door de voorzieningenrechter te bepalen.

3.2.

Stichting Dynamiek Scholengroep voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de Ouders voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. Enerzijds ziet dit spoedeisend belang op de stelling van Ouders dat er uitvoering dient te worden gegeven aan het OPP en het feit dat [kind 1] en [kind 2] hierdoor momenteel geen onderwijs genieten. Anderzijds volgt dit spoedeisend belang uit de stelling van de Ouders dat zij nog steeds hinder ondervinden van de (negatieve) berichtgeving afkomstig van de media.

4.2.

De Ouders stellen dat Dynamiek haar zorgplicht ten aanzien van [kind 1] en [kind 2] heeft geschonden nu Dynamiek tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit het OPP. Concreet stellen de Ouders dat [kind 1] en [kind 2] conform het OPP viermaal twee uur per week onderwijs dienen te volgen. Dit blijkt echter slechts vier uur per week te zijn na de zomervakantie. Ook stellen de Ouders dat de financiering van de kinderverpleegkundige nog niet met de gemeente is geregeld. Hierdoor kan de kinderverpleegkundige haar taken ten behoeve van [kind 1] en [kind 2] (preventief handelen, hygiëne-ondersteuning en inschatten en signaleren belastbaarheid op school) niet (volledig) uitvoeren op de school. Dynamiek betwist dat er geen uitvoering wordt gegeven aan het OPP. Dynamiek stelt dat de school enige tijd nodig heeft gehad om maatregelen te nemen om aan het OPP te voldoen. [kind 1] en [kind 2] hebben inmiddels een eigen toilet gekregen dat dagelijks wordt gesteriliseerd, er zijn desinfectiepompjes opgehangen, er wordt extra schoongemaakt en er is gezorgd voor individuele begeleiding voor [kind 1] en [kind 2] . Ook is er gezorgd voor een speciaal persoonlijke lesruimte voor de [kind 1] en [kind 2] . Ten aanzien van deze lesruimte stelt Dynamiek dat de school enige tijd heeft moeten wachten op de levering van de juiste materialen (de levering van een zeil ter vervanging van de vloerbedekking) om zo aan de voorwaarden die kinderverpleegkundige stelde te voldoen. Inmiddels is aan allen vereisten van het OPP voldaan en kunnen [kind 1] en [kind 2] viermaal twee uur per week onderwijs volgen. [kind 1] en [kind 2] hadden afgelopen week al onderwijs kunnen volgen conform het OPP. Ook is aan de voorwaarden voor de aanvraag van de financiering van de kinderverpleegkundige voldaan. Dit blijkt uit het e-mailbericht dat de directrice van de school tijdens de mondelinge behandeling heeft voorgelezen.

4.3.

Op 26 november 2019 is het OPP opgesteld ten behoeve van [kind 1] en [kind 2] . De voorzieningenrechter is met de Ouders van mening dat het te lang geduurd heeft voor het OPP is opgesteld, maar wat daar ook van zij, het plan is inmiddels gereed. De Ouders hebben dit OPP ook ondertekend. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is dat Dynamiek geen uitvoering zal gaan geven aan het OPP en overweegt daartoe als volgt. Dynamiek heeft gemotiveerd gesteld dat zij enige tijd nodig had om voorbereidingen te treffen om aan de voorwaarden van het OPP te voldoen. Inmiddels heeft de school op korte termijn aan de voorwaarden van het OPP weten te voldoen. Ook is tijdens de mondelinge behandeling gebleken dat er aan de voorwaarden voor de financiering van de kinderverpleegkundige is voldaan. [kind 1] en [kind 2] kunnen volgens Dynamiek dan ook viermaal twee uur per week onderwijs volgen conform het OPP. De Ouders hebben [kind 1] en [kind 2] echter sinds 9 december 2019 niet naar school gestuurd terwijl dit, volgens de stellingen van Dynamiek, wel mogelijk was aangezien aan alle voorwaarden van het OPP was voldaan. De voorzieningenrechter is derhalve van oordeel dat ouders geen belang hebben bij de onder 1. gevraagde veroordeling.

4.4.

Voorts stellen de Ouders dat de negatieve en onjuiste berichtgeving met betrekking tot de Ouders uit de media moet worden verwijderd op de wijze zoals door hen in de dagvaarding is gevorderd. De Ouders hebben aangegeven dat de berichtgeving een zeer negatieve impact heeft gehad op het gezin en ook voor veel verdriet binnen het gezin heeft gezorgd. Volgens de Ouders worden door de berichtgeving geruchten verspreid binnen de school en binnen de gemeenschap van [woonplaats eisers] . Dynamiek stelt dat de vordering van de Ouders ten aanzien van de gevorderde rectificatie te vaag is en onvoldoende bepaalbaar. Volgens Dynamiek hadden de Ouders moeten omschrijven wat er precies in een rectificatiebericht had moeten staan. Nu dit niet is gebeurd dient de vordering van de Ouders te worden afgewezen. Hierbij komt volgens Dynamiek dat er een conceptverklaring is opgesteld om aan de wensen van de Ouders tegemoet te komen.

4.5.

De voorzieningenrechter begrijpt dat de ontstane situatie door de berichtgeving erg vervelend is (geweest) voor zowel de Ouders als de kinderen. Ook zal dit zonder twijfel een negatieve impact hebben gehad op het gezin. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de vordering tot rectificatie niet kan worden toegewezen. Los van de beoordeling of er sprake is van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie in de berichtgeving dan wel van een verschillende (subjectieve) beleving bij partijen die tot de berichtgeving heeft geleid, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering te onvoldoende concreet is geformuleerd. De Ouders geven immers niet aan hoe de gevorderde rectificatie dient te luiden.

4.6.

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat zowel Dynamiek als de Ouders het beste willen voor [kind 1] en [kind 2] . Echter, door communicatiemisverstanden tussen partijen is de vertrouwensrelatie enigszins beschadigd geraakt. De voorzieningenrechter geeft de Ouders in overweging om het door Dynamiek gedane voorstel van 27 november 2019 te accepteren en zo op deze wijze een streep te zetten onder het verleden. Dit voorstel komt de voorzieningenrechter immers alleszins redelijk voor. Vervolgens kunnen partijen gaan werken aan het verbeteren van hun onderlinge communicatie en hun vertrouwensrelatie om op deze wijze samen te bewerkstellingen dat [kind 1] en [kind 2] een goede toekomst tegemoet gaan op school.

4.7.

Nu de vorderingen van de Ouders worden afgewezen zullen De Ouders als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dynamiek worden begroot op:

- griffierecht € 639,00

- salaris advocaat 527,00

totaal € 1.166,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt de Ouders in de proceskosten, aan de zijde van Dynamiek tot op heden begroot op € 1.166,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.J.C.A. Roeffen en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2019.1

1 type: JJ coll: