Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:8609

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-08-2018
Datum publicatie
12-09-2018
Zaaknummer
6646675 CV EXPL 18-898
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Bewijsvermoeden artikel 7:18 lid 2 BW. Voornemen benoeming deskundige. Tussenvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6646675 CV EXPL 18-898

Vonnis van de kantonrechter van 15 augustus 2018

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde N. Alkan (DAS Rechtsbijstand),

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

mede handelend onder de naam [handelsnaam] ,

wonend en zaakdoend te [plaats] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dan wel [handelsnaam] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord, waarin tevens een eis in reconventie is geformuleerd

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft op maat gemaakte raamzeilen aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geleverd op 25 januari 2017. Hiervoor heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] € 1.275,- gefactureerd aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (productie 1 bij dagvaarding), waarvan € 75,- voor het inmeten van de raamzeilen voorafgaand aan de bestelling en € 1.200,- voor het leveren van twee premium raamzeilen “c.f. door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ingemeten afmetingen”. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft de raamzeilen zelf gemonteerd.

2.2.

In de op de koopovereenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden staat onder punt 4:

“Geringe afwijkingen in onder andere (…) maten van producten bieden geen grond voor (…) herstel, vervanging (…) of ontbinding van de overeenkomst. Maatafwijking van ten hoogste 2 cm wordt als gering aangemerkt.”

2.3.

Bij brief van 22 mei 2017 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] , na al eerder bij brief van 3 april 2017 te hebben geklaagd, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in gebreke gesteld omdat de raamzeilen plooivorming zouden vertonen en er zwarte vlekken en strepen op de raamzeilen zouden zitten.

2.4.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft een expertise laten verrichten door Ing. [naam expert] van One Expertise BV op 29 juni 2017, waarbij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ondanks uitnodiging niet aanwezig is geweest. De expert overweegt onder meer het volgende (productie 2 bij dagvaarding):

“Wij hebben vastgesteld dat de beide raamzeilen in afgesloten situatie golvingen hebben en dat deze niet strak kunnen worden getrokken. (…)

Wij hebben vastgesteld dat er zwarte vervuiling zichtbaar is op meerdere plaatsen, op beide raamzeilen. Deze vervuiling zit onder de naden en kan niet worden verwijderd. (…)

Conclusie

De vervuiling is niet verwijderbaar. Omdat deze onder de overlapping van de naden zit, kan het niet anders of dit is tijdens het productieproces ontstaan.

Op grond van die vervuiling dienen de raamzeilen reeds vervangen te worden door exemplaren zonder vervuiling. (…)

Wij hebben geen foutieve montage van de raamzeilen vastgesteld. De raamzeilen zijn alleen strak te trekken indien er een verschillende bevestiging wordt aangehouden op de middenkolom. Met andere woord, indien beide raamzeilen een eigen bevestiging zouden hebben op de middenkolom (…). In dit geval is echter geen van beide raamzeilen strak te trekken op de gezamenlijk in gebruik zijnde bevestigingsknoppen.

Dit probleem vloeit naar onze mening voort uit het aspect dat bij het inmeten geen rekening is gehouden met de ongelijk liggende bovenliggers. Er is vermoedelijk op slechts één plaats een hoogte gemeten, die is aangehouden voor beide raamzeilen en de drie kolommen. Hierdoor komen de raamzeilen op de middenkolom niet goed uit en ontstaat golving.

Twee rijen knoppen op de middenkolom is voor herstel echter geen optie, daarvoor is de kolom te smal. (…)”

2.5.

Op 9 oktober 2017 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nogmaals gesommeerd tot herstel of vervanging over te gaan, en wel uiterlijk 18 oktober 2017. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft hieraan geen gehoor gegeven.

2.6.

Bij brief van 25 oktober 2017 heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geschreven dat hij de overeenkomst met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] buitengerechtelijke ontbindt (productie 4 bij dagvaarding). Het aankoopbedrag is, ondanks sommatie dit uiterlijk 10 november 2017 te voldoen, door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet gerestitueerd.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

In het licht van bovenstaande feiten vordert [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld tot betaling van € 1.275,- aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 november 2017, € 778,64 aan expertisekosten, € 231,44 aan buitengerechtelijke incassokosten, de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na datum van dit vonnis, en de nakosten.

3.2.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de raamzeilen non-conform zijn, zodat hij recht had op kosteloos herstel of vervanging. Nu [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hiervoor niet heeft gezorgd, is terecht tot ontbinding van de overeenkomst overgegaan.

3.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer, waarop hierna, indien nodig, zal worden ingegaan.

in reconventie

3.4.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert betaling van de door hem gemaakte extra kosten zoals:

 • -

  juridisch advies inwinnen ad € 1.975,-

 • -

  extra inmeting en beoordeling van de correct geleverde raamzeilen ad € 75,-

 • -

  administratieve kosten en externe technische advieskosten ad € 345,-

 • -

  gederfde inkomsten door diverse verweren op te stellen ad € 2.275,-.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft niet betwist dat sprake is van consumentenkoop. Krachtens artikel 7:18 lid 2 BW wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

4.2.

Het is dan aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om aan te tonen dat sprake is van een afwijking van het overeengekomene en dat die afwijking zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard.

4.3.

Ten aanzien van de maatvoering van de raamzeilen is hij hierin niet geslaagd.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft onbetwist aangevoerd dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] zijn flyer, die bij conclusie van antwoord is overgelegd, heeft gezien voorafgaand aan de koop. De kantonrechter constateert dat op de flyer acht uitbouwen met raamzeilen te zien zijn waarvan bij zes uitbouwen duidelijk rimpels zijn te zien in de raamzeilen. Reeds op basis hiervan oordeelt de kantonrechter dat het aanwezig zijn van rimpels in de raamzeilen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet zonder meer een afwijking van het overeengekomene is. [naam expert] gaat er vanuit dat de raamzeilen strakgetrokken moeten kunnen worden, maar dat hij de expertise heeft om die conclusie te trekken, blijkt niet. Het feit dat een handelaar in raamzeilen foto’s gebruikt in zijn folder waarop de raamzeilen niet strakgespannen zijn, maakt die conclusie bovendien onaannemelijk. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft voorts niet betwist dat op basis van de algemene voorwaarden een marge van twee centimeter is toegestaan in de maatvoering. Dat deze marge is overschreden, heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet gesteld en blijkt ook niet uit het expertiserapport. Hierbij komt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet heeft betwist dat de bevestigingen op de zijpalen wel kunnen worden verplaatst en dat hij geen afspanning aan de onderzijde heeft gemonteerd. Ook heeft hij niet betwist dat dit tot een strakker resultaat zal leiden. Kortom, de aanwezigheid van rimpels leidt niet tot toewijzing van de vordering, tenzij alsnog komt vast te staan dat sprake is van een niet-geringe afwijking in de maatvoering. De kantonrechter zal een deskundige benoemen om hierover te rapporteren.

4.4.

Dan ten aanzien van de vervuiling op de raamzeilen. Een nieuw raamzeil behoort geen zwarte vlekken en vegen te vertonen. Dat hiervan wel sprake is, kan worden gezien als een afwijking van het overeengekomene. Deze vervuiling heeft zich bovendien binnen zes maanden geopenbaard (er is immers voor het eerst op 3 april 2017 over geklaagd door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ). Dit betekent dat het vermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW geldt en dat het aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is om aan te tonen dat deze afwijkingen er bij aflevering nog niet waren, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] lijkt een beroep te willen doen op deze uitzondering. Hij stelt immers dat het normale gebruiks- en slijtagevlekjes als gevolg van weersinvloeden zijn. Op basis van de stukken in het dossier is dit echter niet vast te stellen. Al met al betekent dit dat het vermoeden (vooralsnog) wel van toepassing is.

4.5.

Volgens [naam expert] is de vervuiling niet verwijderbaar en kan het niet anders dan dat dit tijdens het productieproces is ontstaan. Dat hij over de kwalificaties beschikt om zulke conclusies te trekken, is door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist, en door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vervolgens niet aannemelijk gemaakt. [naam expert] is volgens zijn visitekaartje weliswaar een gerechtelijk deskundige, maar met een bouwkundige en civiel technische achtergrond. Zijn expertise ziet dus op onroerende zaken en niet op raamzeilen. Bovendien is niet overwogen hoe [naam expert] tot de conclusie kwam dat de vervuiling niet-verwijderbaar is (heeft hij het geprobeerd te verwijderen zo ja hoe, etc.). De kantonrechter zal de te benoemen deskundige vragen om ook over de vervuiling te rapporteren.

4.6.

De kantonrechter is voornemens één deskundige te benoemen ter beantwoording van de volgende vragen:

 • -

  Welke afmetingen moeten raamzeilen hebben om te passen in de uitbouw van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ? Gelieve één en ander te verduidelijken met een tekening.

 • -

  Wat zijn de daadwerkelijke afmetingen van de raamzeilen? Gelieve één en ander te verduidelijken met een tekening.

 • -

  Is de vervuiling op de raamzeilen ontstaan tijdens het productieproces? M.a.w. was de vervuiling al aanwezig op 25 januari 2017?

 • -

  Met welke mate van zekerheid kunt u dit concluderen?

 • -

  Wat zijn de overwegingen op basis waarvan u tot uw conclusie bent gekomen?

 • -

  Wilt u verder nog iets naar voren brengen dat u van belang acht voor de beslissing van de kantonrechter?

4.7.

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over het voornemen van de kantonrechter, evenals over het aantal en de persoon van de deskundige(n), de maximale hoogte van het aan deze deskundige(n) te betalen voorschot en de draaglast hiervan.

in reconventie

4.8.

Helaas is de eis in reconventie in een eerder stadium over het hoofd gezien omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de titel is vergeten te vermelden dat de conclusie tevens een eis in reconventie behelsde. Hierdoor is aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] niet de gelegenheid geboden op de eis in reconventie te antwoorden. Dit moet derhalve nog gebeuren.

in conventie en in reconventie

4.9.

In afwachting van de aktes in conventie en de conclusie van antwoord in reconventie zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

5.1.

verwijst de zaak naar de rol van 12 september 2018 voor akte aan de zijde van beide partijen waarin zij zich zullen uitlaten over hetgeen is overwogen in r.o. 4.7.,

in reconventie

5.2.

verwijst de zaak naar de rol van 12 september 2018 voor conclusie van antwoord in reconventie,

in conventie en in reconventie

5.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: GD