Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:7706

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-02-2018
Datum publicatie
15-08-2018
Zaaknummer
6045525 CV EXPL 17-4920
Formele relaties
Einduitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:7708
Einduitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:7707
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wanprestatie aannemer. Bestaan schade onduidelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6045525 CV EXPL 17-4920

Vonnis van de kantonrechter van 21 februari 2018

in de zaak van

[eiseres] ,

wonend te [woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. W. van Es (Achmea Rechtsbijstand),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AA INSTALLATIES MAASTRICHT B.V.,

gevestigd te Maastricht,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. A.J.J. Kreutzkamp.

Partijen zullen hierna [eiseres] en AA Installaties genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

AA Installaties heeft de opdracht gekregen om bij [eiseres] de douchebak te vervangen. Deze opdracht is uitgevoerd en [eiseres] heeft de aanneemsom voldaan. Op de factuur van 2 juni 2016 staat onder meer het volgende:

“Hiermede declareren wij de door ons uitgevoerde werkzaamheden i.v.m. lekkage

Melding lekkage meterkast 21-12-2015

lokaliseren lekkage zichtbaar in meterkast afkomstig van achter douche”

2.2.

Atro Installatie Techniek B.V. heeft een “rapport lekdetectie” d.d. 11 oktober 2016 opgesteld, waarin onder meer staat dat een lekkage is vastgesteld op de eerste verdieping in de badkamer. Bij “herhaling/eerder voorgekomen” staat “Nee”. De oorzaak van de lekkage is volgens het rapport “Voeg -en kitwerk”. Verder staat in het rapport onder meer het volgende:

“(…)

 • -

  Naar aanleiding van lekwater zichtbaar op de vloer van de hal, een onderzoek uitgevoerd.

 • -

  Leksporen zichtbaar afkomstig vanuit het plafond.

 • -

  Voegen zijn aangeslagen met zeepresten en staan minimaal open.

 • -

  Kitranden rondom de douchebak hechten niet.

 • -

  Dit omdat de folie destijds bij het plaatsen van de douchebak niet verwijderd is.

 • -

  De douchebak is aan de voorzijde hoger geplaatst dan de tegel, er zal ten alle tijden douchewater tussen douchedeur en douchebak blijven staan.

 • -

  Stabilisatie poot t.b.v. douchebak, staat los van de bak aan de achterzijde.

 • -

  Constatering van leksporen afkomstig van de randen van de bak.

 • -

  Tijdens belasting van de wanden in de natte cel een hevige uiting van lekwater.

 • -

  Video opname bij ons in het archief.

Conclusie

 • -

  De douchebak is onvoldoende gestabiliseerd waardoor de kitranden open komen te staan.

 • -

  Voegen van de wandtegels staan lichtelijk open.

Advies

Wandtegels in de natte cel vervangen en de douchebak herplaatsen.”

2.3.

ASR, de verzekeraar van AA Installaties, heeft de schade begroot op € 4.270,-. Na aftrek van € 2.500,- (eigen risico) en € 179,- (kosten van het plaatsen en kitten van de douchebak, dat onder geleverd werk valt en derhalve niet onder de polisdekking) heeft ASR € 1.591,- aan [eiseres] uitbetaald.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat AA Installaties bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld tot betaling van € 2.697,- aan hoofdsom en € 394,70 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente en de proceskosten. Volgens [eiseres] is AA Installaties tekortgeschoten in de nakoming van de aanneemovereenkomst door de douchebak niet deugdelijk aan te brengen en is AA Installaties daarom aansprakelijk voor de hierdoor onstane schade.

3.2.

AA Installaties voert verweer. Volgens haar heeft zij geen wanprestatie gepleegd en is de schade wellicht het gevolg van de eerdere lekkage. Het Atrorapport kan geen basis zijn voor aansprakelijkheid omdat AA Installaties niet is gehoord of betrokken bij de inspectie. Het expertiserapport van ASR kent AA Installaties niet. Wellicht heeft ASR zich gebaseerd op het Atrorapport.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

AA Installaties mocht niet volstaan, zoals zij wel heeft gedaan, met het blote verweer dat het Atrorapport geen basis kan zijn voor aansprakelijkheid. Het rapport is voorzien van constateringen, met als onderbouwing een hele reeks foto’s. AA Installaties had op zijn minst moeten aanvoeren of, en zo ja welke, foto’s niet de daarbij genoemde constateringen kunnen dragen. Voor zover zij de foto’s hiervoor te onduidelijk achtte, had zij dit moeten aanvoeren. Bovendien had dan van haar verwacht mogen worden dat zij de video-opnamen zou hebben bekeken die Atro beschikbaar heeft.

4.2.

De kantonrechter heeft geen reden te twijfelen aan de conclusies van Atro dat de lekkage is veroorzaakt door openstaande voegen, een niet-gestabiliseerde douchebak en het niet verwijderen van de beschermfolie van de douchebak. AA Installaties heeft niet betwist dat dit onder de opdracht viel. De kantonrechter oordeelt dan ook dat AA Installaties is tekortgeschoten in de uitvoering van haar verplichtingen. AA Installaties zal de hierdoor veroorzaakte schade dienen te vergoeden.

4.3.

De vraag is dan wat die schade is. De kantonrechter oordeelt dat dit niet vaststaat. Er blijkt uit het dossier dat er een eerdere lekkage vanuit de douche heeft plaatsgevonden (zie 2.1). Niet blijkt dat Atro of ASR heeft onderzocht of de geconstateerde schade het gevolg is van de lekkage veroorzaakt door de wanprestatie van AA Installaties dan wel die eerdere lekkage. Sterker nog, in het Atrorapport staat aangegeven dat er zich geen eerdere lekkage heeft voorgedaan vanuit de douche, terwijl dit dus wel zo is. Er kan dus niet worden vastgesteld dat de begrote schade inderdaad de schade is die is veroorzaakt door de wanprestatie van AA Installaties.

4.4.

De kantonrechter is niet in staat om op basis van de stukken in het dossier de schade zelf te begroten. Zij is daarom voornemens een deskundige te benoemen, te weten:

ing. J.J.C. Bollen

Cannerweg 296

6213 BL Maastricht

+31646740896

jeroen@mercator-pm.nl

4.5.

De heer Bollen heeft aangegeven vrij te staan in deze procedure. De kantonrechter is voornemens hem de volgende vragen te stellen:

 • -

  is er schade te constateren die is veroorzaakt door lekkage vanuit de douche, en zo ja, welke?

 • -

  kan worden vastgesteld welke lekkage (die in december 2015 of die ten gevolge van de werkzaamheden van AA Installaties) de schade heeft veroorzaakt?

 • -

  ten aanzien van de schade waarvan is vast te stellen dat die is veroorzaakt door de lekkage ten gevolge van de werkzaamheden van AA Installaties: wat zijn de herstelkosten hiervan?

 • -

  zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de kantonrechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

4.6.

De heer Bollen begroot de hoogte van het voorschot op € 822,80 inclusief btw. De kantonrechter is gelet op artikel 195 Rv voornemens [eiseres] te belasten met betaling van dit voorschot.

4.7.

Omdat partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten over vorenstaande, zal de kantonrechter hen hiertoe in de gelegenheid stellen. Partijen zullen zich dienen uit te laten over:

 • -

  de vraag of zij het eens zijn met de voorgestelde deskundige en zo nee, (het liefst gezamenlijk) welke deskundige(n) dan zou(den) moeten worden benoemd

 • -

  de hoogte en draagplicht van het voorschot en

 • -

  de aan de deskundige te stellen vragen.

4.8.

De kantonrechter houdt iedere verdere beslissing aan.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

draagt partijen op zich op de rol van 21 maart 2018 uit te laten over hetgeen is overwogen onder 4.7.,

5.2.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: GD