Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:7014

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
20-07-2018
Datum publicatie
15-08-2018
Zaaknummer
6966279 CV EXPL 18-3451
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Wedertewerkstelling. Rectificatie intern bericht. Gezamenlijk behandeld met ontbindingsverzoek werkgever. Bij de motivering van het oordeel in dit kort geding kan op veel punten worden volstaan met een verwijzing naar de beschikking die is gegeven in de verzoekschriftprocedure tussen partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-0970
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6966279 CV EXPL 18-3451

MD

Vonnis van de kantonrechter in kort geding van 20 juli 2018

in de zaak van:

[eiser] ,

wonend aan de [adres] ,

[woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. G.P.F. van Duren,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

medtronic b.v. ,

gevestigd te Heerlen,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. I. Swennen.

Partijen zullen hierna [eiser] en Medtronic genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het exploot van dagvaarding met producties;

- de mondelinge behandeling d.d. 12 juli 2018.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling is gelijktijdig een door Medtronic ingediend verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [eiser] behandeld. Die zaak is hier geregistreerd onder zaaknummer 6994722 AZ VERZ 18-55. Alle ingediende stukken maken – met goedvinden van partijen – onderdeel uit van het kort geding én de verzoekschriftprocedure. Voor de beschrijving van de in de verzoekschriftprocedure ingediende stukken wordt verwezen naar rechtsoverweging 1.1. van de beschikking van
20 juli 2018.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Voor de beschrijving van de feiten wordt verwezen naar de beschikking d.d. 20 juli 2018 die in de verzoekschriftprocedure tussen partijen is gegeven. De inhoud daarvan geldt als hier herhaald.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Medtronic te veroordelen:

I. om binnen veertien dagen [wijziging eis ter zitting] [eiser] in staat te stellen zijn werkzaamheden als senior director customer care [EMEA] te hervatten en tot ‘adequate’ rectificatie van de interne communicatie d.d. 26 februari 2018 omtrent het vertrek van [eiser] , zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per dag voor elke dag dat Medtronic nalatig blijft om ‘volledig’ en ‘adequaat’ aan dit vonnis te voldoen;

II. tot betaling van de proceskosten.

3.2.

Medtronic voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Spoedeisendheid

4.1.

De vorderingen van [eiser] zijn naar hun aard spoedeisend.

Wedertewerkstelling

4.2.

Uit de hiervoor reeds aangehaalde beschikking d.d. 20 juli 2018 die in de verzoekschriftprocedure tussen partijen is gegeven, vloeit voort dat de vordering tot wedertewerkstelling in dit kort geding toewijsbaar is. Kortheidshalve wordt volstaan met een verwijzing naar de inhoud van die beschikking, waarvan de inhoud ook als hier herhaald en ingelast geldt. In de omstandigheid dat Medtronic met ingang van 1 maart 2018 een andere senior director customer care EMEA heeft benoemd, wordt geen aanleiding gezien om daar anders over te oordelen. Die keuze komt voor rekening en risico van Medtronic.

4.3.

Teneinde Medtronic in de gelegenheid te stellen die wedertewerkstelling van [eiser] voor te bereiden en gelet op de vakantieperiode, zal aan Medtronic een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis worden gegeven om zulks te realiseren.

Rectificatie bericht d.d. 26 februari 2018

4.4.

Gedoeld wordt op het interne bericht van [naam vice president] dat onder rechtsoverweging 2.23. in de beschikking d.d. 20 juli 2018 is weergegeven. Medtronic heeft deze vordering niet weersproken, zodat deze vordering toewijsbaar is. Omdat [eiser] verder niet heeft uitgewerkt wat volgens hem een ‘adequate’ rectificatie van het bericht van 26 februari 2018 is, zal Medtronic in het bestek van dit kort geding alleen maar kunnen worden veroordeeld tot een rectificatie van het bericht van [naam vice president] van 26 februari 2018. Ook voor deze rectificatie zal een termijn van vier weken na betekening van dit vonnis worden gegeven.

Dwangsommen

4.5.

De dwangsommen worden toegewezen als gevorderd, met dien verstande dat die op hierna te bepalen wijze worden gemaximeerd (waarbij dus een onderscheid wordt gemaakt in de maximaal te verbeuren dwangsommen inzake de wedertewerkstelling en inzake de rectificatie van het bericht van 26 februari 2018).

Proceskosten

4.6.

Medtronic dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, waarbij ook hier rekening wordt gehouden met de gelijktijdige behandeling van dit kort geding met de verzoekschriftprocedure tussen partijen. De kosten aan de zijde van [eiser] worden met inachtneming daarvan tot op heden begroot op:
- exploot van dagvaarding: € 102,80

- griffierecht: € 79,00
- salaris gemachtigde: € 400,00

Totaal: € 581,80.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

veroordeelt Medtronic om [eiser] binnen vier weken na betekening van dit vonnis in staat te stellen zijn functie als senior director customer care EMEA te hervatten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per dag voor iedere dag dat Medtronic daaraan geen gehoor geeft, met een maximum verbeurte van € 500.000,--;

5.2.

veroordeelt Medtronic om binnen vier weken na betekening van dit vonnis het interne bericht van [naam vice president] d.d. 26 februari 2018 (zoals nader omschreven in rechtsoverweging 4.4. van dit vonnis) te rectificeren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per dag voor iedere dag dat Medtronic daaraan geen gehoor geeft, met een maximum verbeurte van € 100.000,--;

5.3.

veroordeelt Medtronic tot betaling van de proceskosten, die aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot worden op € 581,80;

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.E. Elzinga en is in het openbaar uitgesproken.