Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:6848

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
18-07-2018
Datum publicatie
25-07-2018
Zaaknummer
4704 6369818/CV/17-7972
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 7:303 lid 4 BW. Vordering tot nadere huurprijsvaststelling bedrijfsruimte. In dit geval rechtvaardigen bijzondere omstandigheden een eerdere ingangsdatum van de nieuwe huurprijs dan het tijdstip van het instellen van de vordering. 6:119a BW. Wettelijke handelsrente over de huurprijsverhoging is pas verschuldigd vanaf het moment dat huurders de nadere huurprijs toerekenbaar niet hebben betaald. In dit geval wettelijke handelsrente toegewezen vanaf de datum van het gereedkomen van het deskundigenrapport.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6369818 \ CV EXPL 17-7972

Vonnis van de kantonrechter van 18 juli 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COLTEX HUUR B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. M.G. Costers,

tegen:

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ONLY STORES HOLLAND B.V.,
gevestigd te Leusden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BESTSELLER RETAIL BENELUX B.V.,
gevestigd te Leusden,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. M. van Heeren.

Partijen zullen hierna “Coltex”, “Only” en “Bestseller”.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, met één productie;

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, tevens vermeerdering van eis in reconventie, met één productie;

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Only huurt van Coltex de winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW gelegen aan de Lomstraat 24 in Venlo. De huurovereenkomst is bij schriftelijke overeenkomst d.d. 16 maart 2011 initieel aangegaan tussen Coltex BV als verhuurder en Bestseller als huurder, ingaande op 7 februari 2011. De aanvangshuurprijs bedroeg € 75.000,00, te vermeerderen met btw, per jaar.

Only is per 1 februari 2017 als huurder indeplaatsgesteld van Bestseller. Omdat Coltex inmiddels Coltex BV in haar rechten heeft opgevolgd, geldt thans dat sprake is van een huurovereenkomst tussen Coltex als verhuurder en Only als huurder.

2.2.

Bestseller en Only zijn gelieerde vennootschappen met dezelfde bevoegde vertegenwoordiger (de heer [X] ). De heer [Y] onderhoudt namens beide vennootschappen contact met Coltex.

2.3.

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar en zeven dagen. Noch Coltex noch Bestseller heeft aan de kantonrechter om goedkeuring verzocht om te mogen afwijken van de wettelijke huurtermijn van kort gezegd “vijf plus vijf jaar”.

2.4.

Coltex heeft bij brief van 13 augustus 2013 aan Bestseller te kennen gegeven dat zij tot een huurprijswijziging wenste te komen. Bij brief van 26 augustus 2013 heeft Bestseller het beding inzake de - van artikel 7:292 lid 1 BW afwijkende - termijn van de huurovereenkomst vernietigd. Partijen zijn het erover eens dat de huurovereenkomst ingevolge artikel 7:292 lid 1 BW geacht moet worden voor de duur van “vijf plus vijf jaar” te zijn aangegaan.

2.5.

Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW van toepassing (volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20 augustus 2008 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 67/2008), verder: “de algemene bepalingen”.

2.6.

Artikel 20.2 van de algemene bepalingen luidt als volgt:

“Indien huurder of verhuurder gebruik wil maken van zijn wettelijke bevoegdheid om, afgezien van de overeengekomen huurprijsaanvraag als bedoeld in artikel 20.1, nadere vaststelling van de huurprijs te verlangen, stelt hij de andere partij daarvan bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis uiterlijk zes maanden voor de datum waarop de herziene huurprijs zal moeten ingaan.”

2.7.

Bij brief van 23 december 2015 gaf Coltex aan Bestseller te kennen alsnog aanspraak te maken op huurverhoging.

2.8.

Op 29 mei 2017 hebben de door partijen aangezochte deskundigen een gezamenlijk rapport uitgebracht. De huurprijs is in dat rapport bepaald op een bedrag van € 106.300,00 per jaar exclusief btw, met als peildatum 1 juni 2016.

Coltex heeft de heer [Y] van Bestseller/Only vervolgens een allonge toegezonden om de nieuwe huurprijs vast te stellen, met ingangsdatum 23 juni 2016. De heer [Y] heeft namens Bestseller/Only laten weten niet akkoord te zijn met deze ingangsdatum.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Coltex vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. te verklaren voor recht dat de huurprijs van het gehuurde aan de Lomstraat 24 te Venlo met ingang van 23 juni 2016 dan wel een andere in goede justitie te bepalen datum wordt vastgesteld op een bedrag van € 106.300,- exclusief btw per jaar, dan wel een andere in goede justitie te bepalen huurprijs, welke huurprijs per 7 februari 2017 geïndexeerd moet worden conform artikel 4.5 van de huurovereenkomst;

B. primair: Only te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Coltex te voldoen de huurpenningen, te vermeerderen met btw, die Only ingevolge de hierboven onder A gevorderde huurprijsvaststelling vermeerderd met indexering met terugwerkende kracht dient te betalen aan Coltex, te vermeerderen met wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente, telkens vanaf de respectieve vervaldata tot aan de dag van algehele voldoening;

subsidiair (voor zover de kantonrechter van oordeel is dat Bestseller aansprakelijk is voor de achterstallige huurpenningen tot 1 februari 2017):

(1) Only te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Coltex te voldoen de huurpenningen, te vermeerderen met btw, die Only ingevolge de hierboven onder A gevorderde huurprijsvaststelling vermeerderd met indexering met terugwerkende kracht tot 1 februari 2017, dan wel een andere in goede justitie te bepalen datum, dient te betalen aan Coltex, te vermeerderen met wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente, telkens vanaf de respectieve vervaldata tot aan de dag van algehele voldoening; en

(2) Bestseller te veroordelen om binnen acht dagen na betekenïng van het in deze te wijzen vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Coltex te voldoen de huurpenningen, te vermeerderen met btw, die Bestseller ingevolge de hierboven onder A gevorderde huurprijsvaststelling met terugwerkende kracht over de periode van 23 juni 2016 tot 1 februari 2017, dan wel een andere in goede justitie te bepalen termijn, dient te betalen aan Coltex, te vermeerderen met wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente, telkens vanaf de respectieve vervaldata tot aan de dag van algehele voldoening;

C. Only en Bestseller hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen het salaris van de gemachtigde en de noodzakelijke verschotten alsmede nakosten.

3.2.

Coltex stelt ter motivering van zijn vorderingen – samengevat – dat de huurprijs conform het deskundigenrapport, op grond van artikel 20.2 van de algemene bepalingen met ingang van 23 juni 2016 dient te worden vastgesteld op een bedrag van € 106.300,00, exclusief btw, per jaar, welke huurprijs per 7 februari 2017 op grond van artikel 4.5 van de huurovereenkomst geïndexeerd moet worden.
Op grond van artikel 20.2 van de algemene bepaling geldt – kort gezegd- dat de nieuwe huurprijs ingaat zes maanden nadat een partij te kennen heeft gegeven een huurherziening te wensen. Coltex heeft dit op 23 december 2016 gedaan, zodat de nieuwe huurprijs op 23 juni 2016 ingaat. Overigens is het ook op grond van bijzondere omstandigheden redelijk om deze ingangsdatum te hanteren, aldus Coltex.

3.3.

Only en Bestseller voeren – samengevat – het volgende verweer.
Zij stellen de hoogte van de nieuwe huurprijs met peildatum 1 juni 2016 niet ter discussie, maar zijn het niet eens met de door Coltex gestelde ingangsdatum. Volgens Only en Bestseller dient op grond van artikel 7:303, lid 4, BW de datum van het instellen van de vordering als ingangsdatum te worden genomen. Dat is 27 september 2017. Only en Bestseller zijn van mening dat artikel 20.2 niet tot doel heeft om de ingangsdatum vast te stellen en dat er geen sprake is van een van de wet afwijkend beding. Voor zover wel sprake is van afwijkend beding, beroepen Only en Bestseller zich op de vernietigbaarheid daarvan, nu daarvoor geen goedkeuring is gevraagd en verkregen van de kantonrechter.
Voorts betwisten zij gemotiveerd dat er bijzondere omstandigheden zijn die een eerdere ingangsdatum van de huurprijsaanpassing rechtvaardigen.

3.4.

In reconventie vorderen Only en Bestseller – na vermeerdering van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. te verklaren voor recht dat de huurprijs met betrekking tot het gehuurde nader overeenkomstig artikel 7:303 BW kan worden aangepast vijf jaar na de dag waarop de in conventie gevorderde huurprijs ingaat;

II. indien en voor zover de nadere huurprijs vóór 1 februari 2017 zou ingaan, Coltex te veroordelen om aan Bestseller huurfacturen te zenden overeenkomstig de nieuwe verschuldigde huurprijs, te vermeerderen met de verschuldigde btw en voor zover de nadere huurprijs vanaf 1 februari 2017 ingaat, Coltex te veroordelen om aan Only huurfacturen te zenden overeenkomstig de nieuwe verschuldigde huurprijs en de daarover verschuldigde btw, een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,00 per week, of gedeelte daarvan dat Coltex hiermee in overtreding is en/of blijft.

III. Coltex te veroordelen in de kosten van de procedure, inclusief nakosten en wettelijke rente.

Only en Bestseller stellen ten aanzien van de vordering sub I dat overeenkomstig artikel 7:303 lid 1 sub b BW geldt dat een eerstvolgende huurprijsaanpassing pas weer mogelijk is vijf jaar vanaf het moment dat de nadere huurprijs is ingegaan of waarop de nadere huurprijsvaststelling is gevorderd. Aangezien de ingangsdatum van de nadere huurprijs gelijk is aan het moment waarop de nadere huurprijs door Coltex is gevorderd, heeft te gelden dat een eerstvolgende huurprijsaanpassing per 27 september 2022 pas weer mogelijk is.
Met betrekking tot de vordering sub II stellen Only en Bestseller dat Coltex altijd huurfacturen met btw heeft gestuurd, maar dat zij – ondanks verzoek – heeft verzuimd daarop de nieuw verschuldigde huurprijs te vermelden. Het verzenden van correcte huurfacturen is een op Coltex rustende verplichting uit de huurovereenkomst althans een verplichting die ingevolge artikel 6:248 lid 1 BW deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

3.5.

Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat de huurprijs conform het deskundigenrapport van 29 mei 2017 dient te worden vastgesteld op een bedrag van € 106.300,00, te vermeerderen met btw, per jaar, met als peildatum 1 juni 2016.

4.2.

Partijen zijn het echter niet eens over de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs.

Op grond van artikel 7:303, vierde lid, BW geldt dat de nadere huurprijs ingaat per de datum waarop de vordering tot nadere huurprijsvaststelling wordt ingesteld, tenzij bijzondere omstandigheden een eerdere ingangsdatum rechtvaardigen.

Vast staat dat de overeenkomst geacht moet worden te zijn aangegaan voor de duur van vijf plus vijf jaar. Ingevolge het eerste lid, onder a, van dit artikel kan na afloop van de overeengekomen duur zowel door de huurder als door de verhuurder nadere vaststelling van de huurprijs worden gevorderd, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De huurovereenkomst is ingegaan op 7 februari 2011. Coltex heeft op 27 september 2017 haar vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs ingesteld. De huurprijs gaat op grond van het voorgaande dan ook in beginsel gelden vanaf 27 september 2017.

4.3.

Op grond van artikel 7:291, tweede lid, BW kan van artikel 7:303 BW worden afgeweken. Voor zover de afwijking in het nadeel van de huurder is, kan dit alleen met goedkeuring van de kantonrechter. Vast staat dat noch Coltex, noch Bestseller/Only de kantonrechter om goedkeuring heeft verzocht.

Volgens Coltex wijkt artikel 20.2 van de algemene bepalingen wel af van de wet, maar is geen goedkeuring nodig, omdat het artikel niet ten nadele van de huurder afwijkt van de wet. Naar de mening van Only en Bestseller daarentegen is met artikel 20.2 niet beoogd de ingangsdatum af te laten wijken van de wet, maar is slechts sprake van een aanvulling op de wet. Voor zover wel sprake mocht zijn van een afwijking is deze wel nadelig voor hen als huurder en doen Only en Bestseller een beroep op de vernietigbaarheid ervan.

4.4.

Voor zover de door Coltex voorgestane uitleg van de bepaling moet worden gevolgd, is de kantonrechter met Bestseller en Only van oordeel dat uit het door hen gegeven voorbeeld onder punt 24 van de conclusie van antwoord reeds volgt dat het beding nadelig kan uitpakken voor de huurder. Verondersteld dat daarmee sprake is van een afwijkend beding dat de goedkeuring van de kantonrechter behoeft is van belang dat Only en Bestseller bij wege van verweer een beroep hebben gedaan op de vernietigbaarheid van het beding. Zoals Only en Bestseller terecht hebben opgemerkt, speelt een eventuele verjaring – wat daar verder ook van zij - , dan geen rol. Nu Coltex zich niet kan beroepen op een afwijkend beding, is op grond van de wet de datum van indiening van de vordering, zijnde 27 september 2017, in beginsel de datum waarop de nadere huurprijs ingaat.

4.5.

Coltex is echter van mening dat op grond van bijzondere omstandigheden een eerdere ingangsdatum is gerechtvaardigd. Bij dagvaarding wijst Coltex op de voorgeschiedenis in deze. Volgens Coltex zijn partijen bewust afgeweken van de normale huurtermijn van vijf plus vijf jaar. De reden was dat ook de hoofdhuurovereenkomst tot 13 februari 2013 liep en zij dit wilde gelijktrekken. Coltex was, gelet op de korte aanvangstermijn van de huur (twee jaar en zeven dagen) ter compensatie bereid om met Bestseller een lagere huurprijs overeen te komen dan redelijk was. Deze lagere huurprijs hield ook verband met een wijziging van de structuur van het Coltex-concern en het feit dat Bestseller een aantal andere panden van Coltex ging huren. Toen Coltex na de initiële looptijd op 13 augustus 2013 een reële huurprijs wilde laten vaststellen heeft Bestseller het beding inzake de afwijkende huurtermijn vernietigd, zodat de lagere huurprijs voor de langere, wettelijke termijn van vijf plus vijf jaar zou gaan gelden. Coltex vindt dit beroep op vernietiging door Bestseller niet redelijk, omdat Bestseller als professionele partij exact wist waar zij aan begon. Coltex wijst erop dat indien de looptijd korter dan twee jaar was geweest, geen goedkeuring door de kantonrechter was vereist. Nu de overeengekomen aanvangstermijn slechts 7 dagen langer was en partijen daar geen probleem in zagen, is geen goedkeuring gevraagd aan de kantonrechter. Naar de mening van Coltex geeft het dan geen pas dat Bestseller, in haar hoedanigheid van professionele partij, tot vernietiging overging van het beding inzake de afwijkende aanvangstermijn en daarmee een redelijke huurprijsherziening mogelijk maakte.

4.6.

Only en Bestseller hebben daar bij conclusie van antwoord het volgende tegenin gebracht. Allereerst betwisten zij (onder punt 5) dat een lagere huurprijs overeengekomen was dan redelijk was; volgens hen was de aanvangshuurprijs marktconform. Verder wijzen Only en Bestseller erop dat Coltex zelf ook een professionele partij is die wist dat sprake was van een afwijkend beding en desondanks heeft nagelaten daarvoor goedkeuring aan de kantonrechter te vragen. Bestseller had dan ook het recht het afwijkend beding te vernietigen. Coltex heeft in 2013 ook niet aan Bestseller te kennen gegeven dat vernietiging wat Coltex betreft niet aan de orde kon zijn. Zij berustte daar om haar moverende redenen kennelijk in.

4.7.

Coltex heeft bij conclusie van repliek in conventie haar stellingen inzake de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden uitgebreid. Zij stelt dat Bestseller en Only zich ook overigens onredelijk hebben opgesteld in het hele proces van de huurprijsherziening. Zij beriepen zich in eerste instantie op artikel 20.2 van de algemene bepalingen, maar doen thans in rechte een beroep op vernietiging. Ook wilden zij aanvankelijk de uitkomst van het deskundigenrapport niet accepteren en kwamen zij met een absurde huurprijswijzigingsdatum van 1 januari 2019. Bestseller en Only hebben de vaststelling van de nieuwe huurprijs steeds opnieuw vertraagd en er is vanuit hun zijde steeds traag gereageerd. Zo hebben zij ruim vijf maanden gewacht met een reactie op het rapport uit 2013, waardoor de deskundigen niet binnen acht weken na de verzending van de kennisgeving en zijn benoemd. Ook heeft de door Bestseller en Only aangewezen deskundige de vaststelling van het rapport uit 2017 vertraagd. In plaats van de door artikel 20.3 van de algemene bepalingen voorgeschreven zes weken is pas bijna een jaar na de benoeming van de deskundigen een deskundigenrapport uitgebracht.

4.8.

Only en Bestseller hebben daartegen bij conclusie van dupliek in conventie – samengevat -het volgende aangevoerd.

Van een bewuste vertraging van het onderzoek door (de deskundige van) Bestseller en Only is geen sprake geweest. Evenmin is sprake geweest van het traineren van het traject van huurprijsherziening. Coltex heeft zich ook nooit eerder op dit standpunt gesteld of aangegeven dat Bestseller en Only niet voortvarend genoeg zouden handelen. Dit soort trajecten nemen de nodige tijd in beslag en een tijdsduur van circa een jaar is niet ongebruikelijk.

4.9.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een eerdere ingangsdatum dan het tijdstip van het indienen van de vordering gerechtvaardigd kan zijn, indien een van partijen de procedure bewust heeft vertraagd (Kamerstukken II 2000/01, nr.5, p.15.) Only en Bestseller hebben aan de hand van een tijdspad in de conclusie van dupliek in conventie (pagina 8 en 9) uiteengezet dat van bewust vertragen geen sprake is geweest. Coltex heeft daarop niet meer kunnen reageren. Coltex heeft bij gelegenheid van de conclusie van dupliek in reconventie verzocht een comparitie van partijen te gelasten om haar stellingen nader toe te lichten en nader te kunnen reageren op de stellingen van Only en Bestseller in conventie. De kantonrechter ziet daartoe echter geen aanleiding, nu het feit dat Coltex niet meer heeft kunnen reageren te wijten is aan haar eigen manier van procederen: indien Coltex de nieuwe stellingen die zij bij repliek voor het eerst naar voren heeft gebracht reeds bij dagvaarding had aangedragen, hadden Only en Bestseller daarop meteen bij antwoord al kunnen reageren en had Coltex op haar beurt weer bij repliek kunnen reageren. Nu Coltex dit heeft nagelaten dienen de gevolgen daarvan voor haar eigen risico te komen. Dit betekent nu dat Only en Bestseller naar het oordeel van de kantonrechter voldoende gemotiveerd hebben weersproken dat zij niet voortvarend genoeg hebben gehandeld in het huurprijsvaststellingstraject en/of dat zij de procedure bewust hebben vertraagd, zodat aan deze stellingen van Coltex voorbij moet worden gegaan.

4.10.

Vervolgens resteert ter beoordeling of het bij dagvaarding gestelde een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 7:303, vierde lid, BW oplevert.

Bestseller en Only hebben niet betwist dat partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke huurtermijn om deze te laten gelijklopen met de huurperiode in de hoofdhuur, zodat dit vast staat. Eveneens staat als onweersproken vast dat Bestseller, net als Coltex, een professionele huurder is. Only en Bestseller hebben voorts niet weersproken de stelling van Coltex dat Bestseller precies wist wat zij deed ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst. Het past hierbij niet om dan achteraf het beding inzake de afwijkende huurtermijn te vernietigen. Dat geldt te meer, nu het in de praktijk zeer gebruikelijk is om de termijn van de hoofdhuur gelijk te laten lopen met de termijn van de onderhuur. Deze handelwijze van Bestseller rechtvaardigt naar het oordeel van de kantonrechter een eerdere ingangsdatum van de huurprijs.

De kantonrechter is zich ervan bewust dat op grond van de wetsgeschiedenis terughoudend dient te worden omgegaan met het maken van uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 7:303, vierde lid, BW. Het voorgaande in aanmerking genomen, alsmede het feit dat de tweede vijfjaarstermijn is ingegaan op 7 februari 2016, het voornemen tot nadere vaststelling reeds op 23 december 2015 aan Only/Bestseller is kenbaar gemaakt, het deskundigenrapport gereed is gekomen op 29 mei 2017 en als peildatum voor de nieuwe huurprijs 1 juni 2016, acht de kantonrechter een ingangsdatum van 23 juni 2016 alleszins

gerechtvaardigd.

4.11.

De kantonrechter is met Only en Bestseller van oordeel dat uit artikel 20.7 van de algemene bepalingen volgt dat de nieuwe huurprijs pas kan worden geïndexeerd een jaar nadat deze is ingegaan. Anders dan Coltex meent, geldt dit artikel ook na de vernietiging van artikel 20.2 van de algemene bepalingen, omdat het ook verwijst naar artikel 20.5 (vaststelling door de rechter). Indexering is dan voor het eerst mogelijk per 23 juni 2017. De door Coltex gevorderde verklaring voor recht, die uitgaat van 7 februari 2017, is in zoverre niet toewijsbaar. Het standpunt van Coltex bij repliek in conventie, inhoudende dat het mindere kan worden toegewezen, kan niet worden gevolgd voor de vordering zoals die is geformuleerd en ter beoordeling voorligt.

4.12.

Gelet op het voorgaande wordt de verklaring voor recht afgegeven voor zover deze ziet op de nieuwe huurprijs en de ingangsdatum daarvan.

4.13.

Ten aanzien van het gevorderde sub B geldt dat vast staat dat Bestseller tot 1 februari 2017 huurder was van het gehuurde en Only vanaf 1 februari 2017. Dit betekent dat Bestseller aansprakelijk is voor de als gevolg van de huurprijsverhoging achterstallige huurpenningen tot 1 februari 2017 en Only voor die daarna.

De kantonrechter volgt Only en Bestseller in hun standpunt dat de wettelijke handelsrente pas is verschuldigd vanaf het moment dat zij de nadere huurprijs toerekenbaar niet hebben betaald. Anders dan zij stellen leidt dit er echter niet toe dat zij thans in het geheel geen rente verschuldigd zijn. Nu het deskundigenrapport op 29 mei 2017 gereed is gekomen en Only en Bestseller dus vanaf die datum rekening konden houden met de verschuldigdheid van de door de deskundige geadviseerde huurprijs acht de kantonrechter het redelijk dat vanaf 29 mei 2017 wettelijke handelsrente verschuldigd is, uiteraard rekening houdend met de nadien gedane betalingen.

Met inachtneming van het voorgaande is het sub B subsidiair gevorderde toewijsbaar.

4.14.

Only en Bestseller zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kosten aan de zijde van Coltex worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 90,00

 • -

  griffierecht 939,00

 • -

  salaris gemachtigde conventie 800,00 (2 x tarief € 400,00)

totaal € 1.829,00

4.15.

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen overeenkomstig de richtlijnen van het LOVCK&T en worden begroot op een half salarispunt conform het liquidatietarief proceskosten met een maximum van € 100,00 aan nakosten salaris.

in reconventie

4.16.

De kantonrechter volgt het verweer van Coltex dat Bestseller niet-ontvankelijk is in haar vordering onder I, omdat zij geen partij meer is bij de huurovereenkomst. Nu Bestseller daarmee geacht wordt geen belang te hebben bij haar vordering zal zij dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.17.

Only stelt onder punt 31 in haar conclusie van repliek in reconventie dat de gevraagde verklaring voor recht louter ziet op de vraag wanneer een van partijen weer de nadere huurprijs aan de orde kan stellen. Coltex ziet dit anders en concludeert tot afwijzing. Naar het oordeel van de kantonrechter is de formulering in het petitum voor meerdere uitleg vatbaar en moet de vordering alleen al om die reden worden afgewezen.

4.18.

Wat betreft de vordering sub II geldt dat, ook indien in de huurovereenkomst zelf of in de algemene bepalingen daarover geen verplichting voor de verhuurder is opgenomen, op grond van het gewoonterecht daartoe een verplichting kan zijn ontstaan (artikel 6:248, eerste lid, BW). De jurisprudentie waarnaar Coltex onder punt 5 van haar conclusie van dupliek in reconventie verwijst, is niet ter zake dienend en/of ziet op een ander geval.

In het onderhavige geval is komen vast te staan dat in het verleden, en ook recent nog, huurfacturen zijn gestuurd. Dat betekent dat op Coltex de verplichting rust tot het sturen van correcte facturen. Zij zal daartoe dan ook worden veroordeeld. Coltex heeft onder punt 10 van de zojuist genoemde conclusie aangegeven vrijwillig aan deze veroordeling te zullen voldoen. De kantonrechter ziet daarin aanleiding de vordering tot het opleggen van een dwangsom af te wijzen.

4.19.

In de uitkomst van de procedure ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

verklaart voor recht dat de huurprijs van het gehuurde aan de Lomstraat 24 te Venlo met ingang van 23 juni 2016 wordt vastgesteld op een bedrag van € 106.300,00 exclusief btw per jaar,

5.2.

veroordeelt Only om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Coltex te voldoen de huurpenningen, te vermeerderen met btw, die Only ingevolge de huurprijsvaststelling onder punt 5.1 vermeerderd met indexering met terugwerkende kracht tot 23 juni 2017 dient te betalen aan Coltex, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 29 mei 2017 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.3.

veroordeelt Bestseller om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Coltex te voldoen de huurpenningen, te vermeerderen met btw, die Bestseller ingevolge de huurprijsvaststelling onder punt 5.1 met terugwerkende kracht over de periode van 23 juni 2016 tot 1 februari 2017 dient te betalen aan Coltex, te vermeerderen met wettelijke handelsrente vanaf 29 mei 2017 tot aan de dag van algehele voldoening,

5.4.

veroordeelt Only en Bestseller hoofdelijk in de kosten van de procedure aan de zijde van Coltex gevallen en tot aan de dag van deze uitspraak begroot op een bedrag van € 1.829,00,

5.5.

veroordeelt Only en Bestseller, hoofdelijk en onder de voorwaarde dat zij niet binnen 2 weken na aanschrijving door Coltex volledig aan dit vonnis voldoen, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,00 aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.7.

verklaart Bestseller niet-ontvankelijk in haar vordering sub I;

5.8.

wijst de vordering sub I ten aanzien van Only af;

5.9.

veroordeelt Coltex om aan Bestseller huurfacturen te zenden overeenkomstig de nieuw verschuldigde huurprijs, te vermeerderen met de verschuldigde btw,

en voor zover de nadere huurprijs vanaf 1 februari 2017 ingaat:

5.10.

veroordeelt Coltex aan Only huurfacturen te zenden overeenkomstig de nieuwe verschuldigde huurprijs en de daarover verschuldigde btw,

5.11.

compenseert de proceskosten, in die zin, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt,

5.12.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen onder punt 5.9 en 5.10 uitvoerbaar bij voorraad,

5.13.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: EB

coll: