Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:6811

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
18-07-2018
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
C/03/230334 / HA ZA 17-18
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Terugvordering eigendommen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/230334 / HA ZA 17-18

Vonnis van 18 juli 2018

in de zaak van

de stichting

STICHTING L.O.E.S.,

gevestigd te Echt,

eiseres,

advocaat mr. A.M.T. Snijders te Roermond,

tegen

[gedaagde partij] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. H.H.G. Theunissen te Roermond.

Partijen zullen hierna (ook) L.O.E.S. en [gedaagde partij] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 8 producties;

 • -

  de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie met 2 producties

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 7 maart 2018

 • -

  de akte uitlating tevens houdende eisvermindering zijdens L.O.E.S. met 4 producties

 • -

  de antwoordakte zijdens [gedaagde partij] met productie 3.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

L.O.E.S. is een stichting die onder meer ten doel heeft het aanbieden van radio- en televisieprogramma’s voor de gemeente Echt-Susteren. Op 25 juli 2016 heeft er vanwege problemen binnen L.O.E.S. een bestuurswisseling plaatsgevonden en is een nieuwe voorzitter aangetreden te weten de heer [naam voorzitter] . Deze constateerde een administratieve chaos bij L.O.E.S. onder meer in die zin dat van veel spullen de nota's ontbraken. De relatie met vrijwel alle op dat moment bij L.O.E.S. werkzame vrijwilligers is beëindigd. Zo ook de relatie met [gedaagde partij] .

2.2.

[gedaagde partij] was sinds 1 augustus 2010 als vrijwilliger werkzaam voor L.O.E.S.

Hij hield zich bezig met werkzaamheden op technisch, audiovisueel, ICT-, reclame-, camera- en radio en tv-gebied. Hij verrichte namens L.O.E.S. ook aankopen van technische hulpmiddelen voor het vervaardigen van radio- en tv-programma’s.

Daarnaast drijft hij een eenmanszaak genaamd [naam bedrijf]

2.3.

L.O.E.S. heeft beslag laten leggen op de tweedehands caravan met inhoud die [gedaagde partij] op 28 december 2013 voor een bedrag van € 2.700,00, betaald door L.O.E.S., had aangeschaft. De caravan was bedoeld om te dienen als mobiele camera-unit en is daartoe omgebouwd voor een bedrag van minimaal € 39.000,00, dat door L.O.E.S. is betaald. De caravan staat momenteel bij [gedaagde partij] en is geregistreerd op naam van [gedaagde partij] .

3 Het geschil

3.1.

L.O.E.S. vordert zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en zoals gewijzigd bij akte:

a. Te verklaren voor recht dat de caravan van het type Hobby 520 TQM Classic

met het kenteken [kenteken] in eigendom toekomt aan eiseres;

Te verklaren voor recht dat de roerende zaken in de onder randnummer 16 van deze dagvaarding genoemde lijst (de rechtbank veronderstelt dat na wijziging van eis dient te worden gelezen: de door L.O.E.S. als bijlage 1 bij nadere akte overgelegde lijst) in eigendom toekomen aan eiseres;

(ingetrokken);

Gedaagde te veroordelen zijn volledige medewerking te verlenen aan het

terugleveren van de sub a tot en met c genoemde objecten en meer

specifiek daartoe alle handelingen te verrichten welke nodig zijn om de

caravan in te schrijven in de registers van de RDW op naam van eiseres

danwel een nader door eiseres aan te wijzen persoon, een en ander op

straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 per dag voor elke

dag dan wel een gedeelte van een dag waarmee gedaagde in gebreke blijft

na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de veroordeling zijn

medewerking te verlenen;

Gedaagde te veroordelen in de kosten van het conservatoire beslag ad

€ 1.042,36 (deurwaarder), € 619,00 (griffierecht) en de kosten van de

gerechtelijke bewaring welke € 1,25 inclusief btw per dag bedraagt,

ingaande 29 november 2016 (dag beslaglegging) tot aan de dag dat de alle

roerende zaken zijn geleverd;

Gedaagde te veroordelen tot betaling van de inhuurkosten van € 750,00 per

uitzending die eiseres door derden dient te laten uitvoeren vanaf datum

beslaglegging;

Gedaagde te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, salaris

van gemachtigde inbegrepen.

3.2.

[gedaagde partij] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

[gedaagde partij] erkent dat de caravan eigendom is van L.O.E.S. De vorderingen onder a en d zijn dus in zoverre toewijsbaar. Ten aanzien van de in de nadere akte zijdens L.O.E.S. in bijlage 1 opgenomen goederen, overweegt de rechtbank als volgt.

4.2.

Loes stelt dat dit haar eigendommen zijn en dat deze zich bij [gedaagde partij] en/of in de zich bij hem bevindende caravan bevinden. Het gaat om 80 goederen. [gedaagde partij] heeft bij antwoordakte gereageerd met een eigen lijst, waarin de goederen uit bijlage 1 van L.O.E.S. zijn overgenomen en waarbij deze goederen zijn genummerd en gearceerd (productie 3). Hij erkent dat de goederen die hij heeft gearceerd met een gele en een groene kleur eigendom zijn van L.O.E.S. en dat deze spullen zich bij hem en/of in de caravan bevinden. De vorderingen onder b en d zijn dus ten aanzien van die goederen toewijsbaar.

4.3.

Ten aanzien van de blauw en grijs gearceerde items overweegt de rechtbank als volgt. [gedaagde partij] betwist dat deze goederen zich bij hem bevinden. Hij stelt dat deze goederen zich in de studio van L.O.E.S. (grijs gearceerde items) en in het gemeentehuis (blauw gearceerde items) bevinden. Voor het slagen van de vordering tot revindicatie is vereist dat [gedaagde partij] de beschikkingsmacht heeft over deze goederen en dat nu betwist [gedaagde partij] naar de rechtbank begrijpt. Dan is het aan L.O.E.S. te bewijzen dat [gedaagde partij] de beschikkingsmacht heeft over de grijs en blauw gearceerde items op de lijst. Nu L.O.E.S. bewijs heeft aangeboden zal de rechtbank L.O.E.S. daartoe in de gelegenheid stellen zoals hierna bepaald.

4.4.

Ten aanzien van de rood gearceerde items overweegt de rechtbank als volgt. [gedaagde partij] betwist de door L.O.E.S. gestelde eigendom van item nummer 64 op zijn lijst; de Sennheiser draadloze microfoon. [gedaagde partij] stelt dat deze aan hem toebehoorde, maar defect is geraakt en door L.O.E.S. is vergoed. L.O.E.S. volhardt in haar standpunt dat de Sennheiser in eigendom aan haar toebehoort en dat [gedaagde partij] deze in zijn bezit heeft. Op grond van artikel 3:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt, behoudens tegenbewijs, de bezitter vermoed rechthebbende te zijn. Nu L.O.E.S. bewijs heeft aangeboden, zal de rechtbank L.O.E.S. in de gelegenheid stellen tegenbewijs te leveren tegen het wettelijk vermoeden dat [gedaagde partij] als bezitter tevens rechthebbende is van de Sennheiser draadloze microfoon, zoals benoemd onder nummer 64 van de lijst in productie 3 bij antwoordakte van de zijde van [gedaagde partij] .

4.5.

Ten aanzien van item nummer 15 ("tv") stelt [gedaagde partij] zich op het standpunt dat deze aan [gedaagde partij] is geschonken en dat deze zich niet op de lijst van gevorderde items in de dagvaarding staat. Nu in de dagvaarding onder randnummer 16 afgifte gevorderd wordt van "TV", passeert de rechtbank deze laatste stelling. [gedaagde partij] betwist niet dat de tv eigendom is geweest van L.O.E.S. Nu hij zich op het standpunt stelt dat de tv door provider Lijbrandt via L.O.E.S. aan hem geschonken is, draagt hij de bewijslast van dit bevrijdende verweer. [gedaagde partij] heeft bewijs aangeboden, zodat de rechtbank hem bewijs zal opdragen van zijn stelling dat de tv zoals genoemd onder nummer 15 van de lijst, aan hem is geschonken.

4.6.

Ten aanzien van de overige rood gearceerde items op de lijst betwist [gedaagde partij] niet dat hij deze items in zijn bezit heeft gehad, maar stelt hij zich op het standpunt dat hij deze inmiddels niet (meer) in zijn bezit heeft omdat deze:

- defect waren en al dan niet vervangen zijn (nummers 11, 16, 60, 28 en de "adderlink"

onder nummer 64),

 • -

  geschonken zijn aan derden (nummers 14, 18 en 27),

 • -

  in het verleden teruggestuurd is aan de verkoper (nummer 19),

 • -

  zoekgeraakt is (nummer 24),

 • -

  hem onbekend zijn (56 en 68).

L.O.E.S. heeft geen vervangende schadevergoeding gevorderd. Nu haar vordering tot revindicatie gebaseerd is op de stelling dat [gedaagde partij] deze items op dit moment in zijn bezit heeft, zal de rechtbank L.O.E.S. ook ten aanzien van deze items in de gelegenheid stellen te bewijzen dat [gedaagde partij] deze in zijn beschikkingsmacht heeft.

4.7.

Met betrekking tot de onder f. gevorderde inhuurkosten overweegt de rechtbank als volgt. De heer [naam voorzitter] , voorzitter van L.O.E.S. heeft ter zitting meegedeeld dat deze vordering ziet op kosten die moeten worden gemaakt voor opname van de raadsvergaderingen omdat er niet kan worden beschikt over de spullen in de caravan. Daartoe wordt volgens hem de zendset (de Atem) gehuurd. Nog daargelaten de vraag of de zendapparatuur die voorheen werd gebruikt eigendom was van L.O.E.S. - [gedaagde partij] betwist dat - kan de rechtbank uit de door L.O.E.S. overgelegde stukken niet opmaken welk deel van de nota’s voor inhuur ziet op de huur van de zendset. Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing dient deze vordering te worden afgewezen.

4.8.

De rechtbank houdt in afwachting van de uitkomst van de bewijsopdrachten, iedere verdere beslissing aan.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

draagt L.O.E.S. op te bewijzen dat de items die op de door [gedaagde partij] overgelegde als productie 3 overgelegde lijst zijn gemarkeerd met de kleuren blauw, grijs en rood (met uitzondering van nummer 15 en de Sennheiser draadloze microfoon onder nummer 64), zich bevinden bij [gedaagde partij] ;

5.2.

stelt L.O.E.S. in de gelegenheid tegenbewijs te leveren tegen het wettelijk vermoeden dat [gedaagde partij] rechthebbende is ten aanzien van de Sennheiser draadloze microfoon (onder nummer 64 op de door [gedaagde partij] als productie 3 overgelegde lijst),

5.3.

draagt [gedaagde partij] op te bewijzen dat de tv opgenomen als nummer 15 op de door [gedaagde partij] als productie 3 overgelegde lijst aan hem is geschonken;

5.4.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 1 augustus 2018 voor uitlating door partijen of zij bewijs willen leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.5.

bepaalt dat partijen, indien zij of een van hen geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel bewijsstukken wil(len) overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.6.

bepaalt dat partijen, indien zij of een van hen getuigen wil(len) laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten moeten opgeven op een door de rechtbank nader te bepalen roldatum, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.7.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. F.C. Alink-Steinberg in het gerechtsgebouw te Roermond aan Willem II Singel 67,

5.8.

bepaalt dat partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Alink-Steinberg en in het openbaar uitgesproken door mr. G. Krens op 18 juli 2018.1

1 type: TN coll: