Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4486

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-05-2018
Datum publicatie
15-05-2018
Zaaknummer
03/720266-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Heropening onderzoek en verwijzing naar de rechter-commissaris om de weg naar klinische observatie alsnog open te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/720266-17

Tegenspraak

Tussenvonnis van de meervoudige kamer d.d. 15 mei 2018

in de strafzaak tegen

[naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. D.M. Penn, advocaat, kantoorhoudende te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 1 mei 2018. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen en bewaren van kinderporno;

Feit 2: een meisje jonger dan 12 jaar oud, heeft verkracht, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 3: een meisje jonger dan 12 jaar oud, heeft verkracht, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 4: een meisje tussen de 12 en de 16 jaar oud, heeft verkracht, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 5: bij twee meisjes jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel deze twee meisjes heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij henzelf;

Feit 6: bij een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 7: bij een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 8: bij een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 9: bij een meisje tussen de 12 en de 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 10: bij een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij haarzelf;

Feit 11: meermalen zich online heeft voorgedaan als zijn zoon, door diens identiteit/persoonsgegevens te gebruiken;

Feit 12: meermalen (af)beeld(ing)en waarvan de inhoud schadelijk is te achten voor kinderen, heeft getoond aan meisjes jonger dan 16 jaar oud.

3 De heropening van het onderzoek

Tijdens de beraadslaging is de rechtbank gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Hiertoe overweegt zij het volgende.

Ter terechtzitting zijn de (feitelijke) handelingen waarvan verdachte wordt verdacht uitvoerig besproken. Verdachte heeft hieromtrent een bekennende verklaring afgelegd. Voor wat betreft zijn beweegredenen volhardt hij in zijn standpunt zoals hij dit reeds gedurende het vooronderzoek heeft ingenomen dat hij heeft gehandeld vanuit een zekere ‘fascinatie’, hetgeen hij ter terechtzitting heeft genuanceerd in een zekere ‘nieuwsgierigheid’ en ‘de spanning van het opzoeken van het verbodene’. Verdachte heeft hierbij meerdere malen aangegeven dat deze nieuwsgierigheid nu vervuld is, dat hij spijt heeft van zijn handelen en dat hij voornemens is niet opnieuw de fout in te gaan.

Met inachtneming van bovenstaande beziet de rechtbank de bevindingen van gezondheidszorgpsycholoog [naam gezondheidspsycholoog] , zoals neergelegd in de rapportage Pro Justitia van 6 februari 2018. De volgende constateringen en conclusies van [naam gezondheidspsycholoog] springen hierbij in het oog:

“Een pedoseksuele stoornis kon weliswaar niet worden hard gemaakt, maar het valt zeker niet uit te sluiten dat (pedoseksuele) lustgevoelens van invloed zijn geweest”.

“Andere relevante factoren zijn de egocentrische instelling van betrokkene en zijn beperkingen qua empathie en inlevingsvermogen in de slachtoffers en het onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag”.

“Gepoogd is een risicotaxatie uit te voeren. Op meerdere factoren in deze lijsten is onvoldoende zicht verkregen”.

“Het geheel van beschermende en risicofactoren overziend, zou men strikt genomen concluderen dat het meevalt met het recidivegevaar, maar ondergetekende meent dat, alleen al gezien het feit dat betrokkene met zo’n 190 meisjes contact heeft gezocht, het evident is dat er een grote kans is op herhaling van soortgelijk gedrag”.

“Het is uiteraard ongunstig dat betrokkene, hoewel hij de schijn in sterke mate tegen heeft, ontkent dat lustgevoelens t.a.v. de betreffende meisjes bij het begaan van de feiten een rol hebben gespeeld, en dat er wat dat betreft geen probleembesef (en behandelmotivatie) is.

Daarnaast neemt de rechtbank in overweging dat de tenlastegelegde feiten een periode van ruim 5 jaar beslaan en dat ter terechtzitting door verdachte niet is ontkend dat deze verdenking qua periode onjuist zou zijn. Ook het enorme aantal contacten die verdachte zou hebben gehad met minderjarige meisjes, naar schatting 190, hetgeen verdachte ter terechtzitting eveneens niet heeft ontkend, speelt voor de rechtbank een belangrijke rol. Mochten de verdenkingen tot een veroordeling leiden, dan is het volgens de rechtbank vanuit maatschappelijk oogpunt van [naam slachtoffer 7] belang dat verdachte na het uitzitten van een eventuele (gevangenis)straf kan resocialiseren in de maatschappij zonder dat sprake is van een verhoogd risico om opnieuw in de fout te gaan. Hoewel verdachte er zelf van overtuigd is dat hij de knop zelf kan omzetten en hij nu niet meer nieuwsgierig is naar hetgeen hem ruim vijf jaar lang heeft gefascineerd, deelt de rechtbank deze overtuiging allesbehalve. Indien verdachte kampt met een stoornis, en die kans is – hoewel niet formeel vastgesteld – reëel aanwezig te achten gelet op de bevindingen van de GZ-psycholoog en – zonder op de stoel van een gedragskundige te gaan zitten – gelet op hetgeen ter terechtzitting en gedurende het vooronderzoek naar voren is gekomen, dan zal een ‘kale’ straf dit risico niet verminderen. De rechtbank acht derhalve van [naam slachtoffer 7] belang dat vastgesteld wordt of verdachte kampt met een (dergelijke) stoornis en, mocht dit het geval zijn, of en in welke vorm dan behandeling gewenst of geïndiceerd is.

Al het bovenstaande overwegend, meent de rechtbank dat geen andere beslissing dan het heropenen van het onderzoek en het verwijzen van de zaak naar de rechter-commissaris teneinde verdachte te horen omtrent klinische observatie door het Pieter Baan Centrum teneinde dit traject op te kunnen starten, recht doet aan de problematiek waar verdachte mee kampt, de slachtoffers in deze zaak en recht doet aan een in goede justitie te nemen beslissing.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting heropenen en bevelen dat het onderzoek zal worden hervat.

4 De beslissing

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting;

 • -

  schorst het onderzoek ter terechtzitting en stelt de termijn van de schorsing op een termijn langer dan één maand, doch uiterlijk drie maanden, na heden in verband met de volgende klemmende redenen: het drukke zittingsrooster van de rechtbank, de tijd die naar verwachting nodig zal zijn om aan voornoemde opdracht te voldoen en de tijd die naar verwachting nodig zal zijn voordat de gevraagde rapportage beschikbaar is;

 • -

  stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, nu het volgende onderzoek door de rechter‑commissaris noodzakelijk blijkt:

 • -

  het horen van de verdachte omtrent een klinische observatie door het Pieter Baan Centrum;
  het doen opstarten van dit traject bij het Pieter Baan Centrum, tenzij het verhoor van de verdachte alsnog aanleiding geeft van het opstarten van dit traject af te zien;

 • -

  verzoekt de rechter-commissaris voorts al datgene te doen wat hem of haar in het belang van het onderzoek geraden voorkomt;

 • -

  beveelt de oproeping van de verdachte tegen de dag en het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat en verstaat dat de raadsman afschrift van deze oproeping zal ontvangen;

 • -

  beveelt dat de benadeelde partijen en de slachtoffers in kennis worden gesteld van de dag en het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat.

Dit tussenvonnis is gewezen door mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr. G.L.A.M. van Doveren, rechters, in tegenwoordigheid van

mr. Y.L.J. Damoiseaux, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 15 mei 2018.

Buiten staat

mr. G.L.A.M. van Doveren en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] ,

althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of

gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer en/of een of

meer harddisk(s) en/of USBstick(s) en/of een smartphone en/of een tablet en/of

een fotocamera -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

verspreid en/of,

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal,

vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met een penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal,

vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 496 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 580 pv

en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 467

pv en/of

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 289 en 290 pv en/of

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 290 pv en/of

een film met betsandsnaam: [bestandsnaam], p. 290 pv)

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken

van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door

een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 496 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 580 pv

en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 467

pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een

voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die

persoon in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam]

, p. 254 pv en/of

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam]

, p. 255 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 84 pv en/of

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 82 pv en/of

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 82 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 290 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 521 pv

en/of

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam],

p. 539 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 555 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 614 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam], p. 656 pv)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

______________________________________________________

MEDEDELINGEN:

De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve

collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van

strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook

niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze

toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de

rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd

materiaal verleend worden op afspraak met de officier van justitie.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

in of omstreeks de periode van 15 augustus 2016 tot en met 6 september 2016 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] ,

die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt,

een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer 1] van

de [naam slachtoffer 1] ,

te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen

ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar

voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van

haar borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit elkaar

trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina.

Artikel 244 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 15 augustus 2016 tot en met 6 september 2016 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , van

wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de

leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te

weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongetje en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 1] , althans

als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was

en/of door tegen die [naam slachtoffer 1] te zeggen dat zij hem,

verdachte, niet op videochat kon zien, omdat zijn webcam het niet deed en/of

door tegen die [naam slachtoffer 1] te zeggen dat zij de allerbeste ooit

was en/of dat zij een heerlijk lijf en/of een sexy lichaam had en/of dat zij

10.000.000 (punten) kreeg als zij haar kut zou opentrekken voor hem, verdachte

en/of tegen die [naam slachtoffer 1] te zeggen: "Doe je shirt eens uit."

en/of "Speel met je tepels." en/of "Vinger je eens lekker." en/of "Benen ff

uiteen.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van haar

(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit

elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar

vinger(s) in haar vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te

dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

3.

hij

in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 2] ,

die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt,

een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede

bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer 2]

, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door

haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of

aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of

uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar

vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina;

art 244 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 2] , van wie

hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten

door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

zestienjarige jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 2] , althans

als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was

en/of door aan die [naam slachtoffer 2] te vragen of haar mama wist dat zij alles

aan een zestienjarige toonde en/of door, als die [naam slachtoffer 2] zei dat zij

hem, verdachte, nu wilde zien, tegen die [naam slachtoffer 2] te zeggen, dat dat nu

niet ging, omdat hij op de laptop zat en/of omdat mam in de buurt was en/of

door aan die [naam slachtoffer 2] te beloven dat hij dat straks even zou doen en/of

door tegen die [naam slachtoffer 2] te zeggen dat zij lekker was en/of door tegen

die [naam slachtoffer 2] te zeggen: "Ga op bed liggen." en/of "Doe je benen wijd

open op bed." en/of "Trek maar open, met je vinger erin." en/of "Stop je

vinger er diep in." en/of "Ik wil je zien vingeren." en/of "Streel je tieten."

en/of "Heb je een haarborstel?" en/of "Doe een dikke stift in je kut." en/of

"Stop je iets in je kut.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handelingen, te weten het

meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde

webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte)

tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten en/of

billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen

en/of brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina, te

plegen en/of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

4.

hij

in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 3] , die de leeftijd van twaalf jaren

maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer

ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer 3]

, namelijk het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door

haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of

aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of

uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar

vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina en/of anus;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 3] , waarvan verdachte

wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren

nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke

verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door zich,

in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen van 15 jaar

en/of een VMBO-leerling en/of als die [naam slachtoffer 3] aan hem, verdachte vroeg,

waarom zij zijn gezicht niet kon zien, tegen die [naam slachtoffer 3] te zeggen dat

zijn, verdachtes, webcam stuk was en/of dat de camera zo stond afgesteld en/of

tegen die [naam slachtoffer 3] te zeggen dat zij de mooiste meid van Nederland en

omstreken was en/of dat zij hot was en/of dat zij de beste was en/of dat zij

haar kutje moest showen en/of haar borsten moest strelen en/of met haar tepels

moest spelen en/of tegen die [naam slachtoffer 3] te zeggen: "Nog één keer dit en dan

is het klaar.",

opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het meermalen,

althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of

camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of

aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen en/of

vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of

brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina en/of anus,

te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

5.

hij

in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 4] en/of met [naam slachtoffer 5] ,

geboren op [geboortedatum slachtoffer 5] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet

had(den) bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft

gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door

haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of

aanraken van haar/hun buik en/of borsten en/of billen en/of vagina en/of

schaamlippen en/of uit elkaar doen/trekken/houden van haar/hun schaamlippen;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een of meer perso(o)n(en), te weten [naam slachtoffer 4] , geboren op 29 oktober

2004 en/of [naam slachtoffer 5] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 5] , van wie hij,

verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze(n) de leeftijd van

achttien jaren nog niet had(den) bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] de

[naam slachtoffer 4] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in

werkelijkheid was en/of door tegen die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5]

te zeggen dat hij, verdachte, [zoon verdachte] heette en/of dat hij zestien jaar was

en/of door een foto van zijn, verdachtes, zoon [zoon verdachte] (geboren op 17

maart 1996) te sturen naar het e-mailadres van [naam slachtoffer 5] , als ware dit

een foto van hem, verdachte en/of door tegen die [naam slachtoffer 5] te zeggen

dat zij heel erg mooi en/of sexy en/of lekker was en/of dat hij, verdachte,

van haar hield en/of dat zij beloofd had alles te laten zien en beloofd, is

beloofd en/of dat haar papa en mama het niet hoefden te weten en/of dat het

een geheimpje was en/of dat zij nu al langer dan een week verkering hadden

en/of door aan/tegen die [naam slachtoffer 4] en/of [naam slachtoffer 5] te

vragen/zeggen of/dat zij haar/hun tieten en/of vagina wilde(n)/moest(en) laten

zien,

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van haar/hun

(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit

elkaar doen/trekken/houden van haar/hun schaamlippen, te plegen of zodanige

handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

6.

hij

in of omstreeks de periode van 11 mei 2015 tot en met 14 mei 2015 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 6] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 6] , die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een

door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of

tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar buik en/of borsten en/of

vagina;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 11 mei 2015 tot en met 14 mei 2015 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 6] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 6] , van wie hij,

verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 6] , althans als iemand die

beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen

die [naam slachtoffer 6] te zeggen: "Misschien je boobs." en/of "Toe maar." en/of

"Mooiiiii!" en/of "Schaam je er niet voor, doe ik ook niet." en/of "Ik heb je

gekozen." en/of "Ik vertel niks." en/of "Niemand hoeft het te weten." en/of

"Heel ff nog, ok?" en/of "Omg, die zijn super, de mooiste ooit.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven

over haar (ontblote) buik en/of borsten en/of vagina, te plegen of zodanige

handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

7.

hij

in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 22 mei 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 7] , die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een

door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of

tonen van haar buik en/of borsten;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 22 mei 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 7] , van wie hij,

verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 7] , althans als iemand die

beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen

die [naam slachtoffer 7] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon verdachte] heette en/of dat hij

zestien jaar was en/of door een foto van zijn, verdachtes, zoon [zoon verdachte]

(geboren op 17 maart 1996) te sturen naar die [naam slachtoffer 7] , als ware

dit een foto van hem, verdachte en/of door, toen die [naam slachtoffer 7] hem,

verdachte vroeg, waarom zij hem niet zag, tegen die [naam slachtoffer 7] te zeggen dat

zijn laptop geen cam had en/of door tegen die [naam slachtoffer 7] te zeggen: "Jij bent

superleuk zeg!." en/of door aan die [naam slachtoffer 7] te vragen: "Mag ik sexy foto

van je?" en/of "Mag ik er 1 zonder shirtje aan aub?",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen van haar (ontblote) borsten, te

plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

8.

hij

in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 8] , die toen de leeftijd van zestien

jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een

door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of

tonen van haar vagina;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 8] , van wie hij,

verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 8] , althans als iemand

die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door

tegen die [naam slachtoffer 8] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon verdachte] heette en/of

dat hij zestien jaar was en/of dat zijn, verdachtes, laptop geen camera had

en/of door aan die [naam slachtoffer 8] te vragen of hij, verdachte, haar tieten

mocht zien en/of of die [naam slachtoffer 8] verkering met hem, verdachte, wilde

en/of door tegen die [naam slachtoffer 8] te zeggen dat zij sexy was en/of dat zij

zo knap en mooi was en/of door tegen die [naam slachtoffer 8] te zeggen: "Mag ik je

tieten zien." en/of "Je kutje dan?",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen van haar (ontblote) vagina, te

plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

9.

hij

in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 9] , die de leeftijd van twaalf

jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of

meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer 9]

, namelijk het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door

haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk

zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of

aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of

uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar

vinger(s) in haar vagina;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 9] , van wie hij,

verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van

achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 9] , althans als iemand die

beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen

die [naam slachtoffer 9] te zeggen dat hij, verdachte, zestien jaar was en/of door,

toen die [naam slachtoffer 9] hem, verdachte, vroeg om een foto van zichzelf te

sturen, tegen die [naam slachtoffer 9] te zeggen dat zijn accu leeg was en/of tegen

die [naam slachtoffer 9] te zeggen: "Je bent knap." en/of "Ik hou van je lieve

[naam slachtoffer 9] , ik wil je nooit meer kwijt." en/of "Mag ik je tieten zien?" en/of "Mag

ik je kutje zien?" en/of "Stop je vinger erin." en/of "Langzaam iets dieper,

in en uit." en/of "Ga door.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven

over haar (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of het spreiden

en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of het duwen en/of brengen

van haar vinger(s) in haar vagina, te plegen of zodanige handelingen van

verdachte te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

10.

hij

in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(door middel van chat-/internetgesprekken)

met [naam slachtoffer 10] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 10] , die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige

handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of

tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar borsten;

art 247 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij

in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een persoon, te weten [naam slachtoffer 10] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 10] , van wie

hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd

van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding,

te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een

jongen en/of een leeftijdgenoot van die [naam slachtoffer 10] , althans als iemand

die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door

tegen die [naam slachtoffer 10] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon verdachte] heette en/of

dat hij, verdachte, de camera niet aanzette, omdat hij doof was en zich

daarvoor schaamde en/of door aan die [naam slachtoffer 10] te vragen of zij een

lieve mooie foto kon sturen en/of aan die [naam slachtoffer 10] te vragen: "Heb of

kun je andere maken nu, zonder bikini?" en/of tegen die [naam slachtoffer 10] te

zeggen: "Zou nu best mooie sexy foto van je willen." en/of "Ik hou nog steeds

van je.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het

voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of

gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven

over haar (ontblote) borsten, te plegen of zodanige handelingen van verdachte

te dulden;

art 248a Wetboek van Strafrecht

11.

hij

in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 15 november 2016 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk

identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische

persoonsgegevens, van een ander, te weten een of meer na(a)m(en) en/of

leeftijd(en) en/of geslacht en/of woonplaats(en) van een persoon

genaamd [zoon verdachte] , heeft gebruikt door meermalen, althans

eenmaal, (telkens)

via zijn, verdachtes, skype-account (te weten [account 1] ) en/of

e-mailadres(sen) (te weten [email adres 1] en/of

[email adres 2] )

een of meer bericht(en) te verzenden naar een of meer skype-account(s) (te

weten [account 3] en/of [account 4] en/of [account 4]

en/of [account 4] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres 3] )

met daarin (de) woorden (van de strekking): " [zoon verdachte] " en/of "Ik heb ook

Facebook" en/of "Ik heet [zoon verdachte] " en/of "Hallo [naam slachtoffer 10] , ik ben het [zoon verdachte] van

Instagram" en/of " [zoon verdachte] heet ik"

(en/of tijdens die skype-chat(s) en/of mailwisseling(en) een of meer foto('s)

van die [zoon verdachte] via zijn, verdachtes, skype-account

[account 1] en/of e-mailadres(sen) [email adres 1] en/of

[email adres 2] naar skype-account [account 3] en/of naar e-mailadres

[email adres 3] te sturen)

en/of door een Facebook- en/of Instagram-account aan te maken met

gebruikmaking van een of meer persoonsgegeven(s) en/of een of meer foto('s)

van die [zoon verdachte] ,

met het oogmerk om zijn/haar identiteit te verhelen en/of de identiteit van de

ander te verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;

art 231b Wetboek van Strafrecht

en / althans dat

hij

in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 15 november 2016 in

de gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in

elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en

wederrechtelijk biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens van

een ander, te weten een of meer afbeelding(en) van een persoon genaamd [zoon verdachte]

heeft gebruikt in gevallen waarin die kenmerken of

persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit

door meermalen, althans eenmaal, (telkens)

via zijn, verdachtes, skype-account (te weten [account 1] ) en/of

e-mailadres(sen) (te weten [email adres 1] en/of

[email adres 2] )

een of meer bericht(en) te verzenden naar een of meer skype-account(s) (te

weten [account 3] en/of [account 4] en/of [account 4]

en/of [account 4] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres 3] )

met daarin (de) woorden (van de strekking): " [zoon verdachte] " en/of "Ik heb ook

Facebook" en/of "Ik heet [zoon verdachte] " en/of "Hallo [naam slachtoffer 10] , ik ben het [zoon verdachte] van

Instagram" en/of " [zoon verdachte] heet ik"

(en/of tijdens die skype-chat(s) en/of mailwisseling(en) een of meer foto('s)

van die [zoon verdachte] via zijn, verdachtes, skype-account

[account 1] en/of e-mailadres(sen) [email adres 1] en/of

[email adres 2] naar skype-account [account 3] en/of naar e-mailadres

[email adres 3] te sturen)

en/of door een Facebook- en/of Instagram-account aan te maken met

gebruikmaking een of meer persoonsgegeven(s) en/of een of meer foto('s) van die

[zoon verdachte] ,

met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van de

ander te verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;

art 231a Wetboek van Strafrecht

art 231b Wetboek van Strafrecht

12.

hij

in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de

gemeente Kerkrade en/of te [plaats] , in de gemeente [gemeente] , in elk

geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

een afbeelding en/of een voorwerp en/of een gegevensdrager, bevattende een

afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden

de leeftijd van zestien jaren, heeft verstrekt, aangeboden of vertoond aan een

of meer minderjarige(n), van wie hij wist of redelijkereijs had moeten

vermoeden, dat deze(n)jonger waren dan zestien jaar, immers heeft verdachte

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015,

via e-mail een afbeelding van zijn, verdachtes, althans van een (erecte)

penis en/of een film van een masturberende man toegezonden aan [naam slachtoffer 5]

, geboren op [geboortedatum slachtoffer 5] en/of

- in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012, via

MSN een of meer (webcam)beeld(en) en/of -film(s) van zijn, verdachtes,

(ontblote en/of erecte) penis en/of van hem, verdachte, terwijl hij

masturbeerde en/of van een glas gevuld met sperma toegezonden aan [naam slachtoffer 3]

, geboren op [geboortedatum slachtoffer 3] en/of

- in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016, via

Skype een afbeelding van een (erecte) penis toegezonden aan [naam slachtoffer 2] ,

geboren op [geboortedatum slachtoffer 2] en/of

- in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016, via

Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, althans een (erecte) penis en/of

van een potje waar iets wits in zat toegezonden aan [naam slachtoffer 10] ,

geboren op [geboortedatum slachtoffer 10] en/of

- in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016,

via Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, (erecte) penis toegezonden

aan [naam slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 9] en/of

- in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016,

via Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, althans een (erecte) penis

toegezonden aan [naam slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum slachtoffer 8] ;

art 240a Wetboek van Strafrecht

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/720266-17

Proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 15 mei 2018 in de zaak tegen:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

Raadsman is mr. D.M. Penn, advocaat, kantoorhoudende te Maastricht.

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

, griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zittingzaal aanwezig. Ter terechtzitting van 1 mei 2018 heeft hij afstand gedaan van zijn recht in persoon bij de uitspraak aanwezig te zijn.

Tolk: M006a

De rechter spreekt het tussenvonnis uit.

Dit proces-verbaal is vastgesteld en ondertekend door de rechter en de griffier.