Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4427

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-05-2018
Datum publicatie
07-06-2018
Zaaknummer
6533359 CV EXPL 17-9157
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurovereenkomst. Ontbinding en ontruiming wegens belediging en bedreiging van en denigrerende opmerkingen maken naar medewerkers woningstichting, en schending van een opgelegd belverbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6533359 CV EXPL 17-9157

Vonnis van de kantonrechter van 9 mei 2018

in de zaak van

de stichting

STICHTING WOONPUNT,

gevestigd te Maastricht,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. C.J.P. Schellekens,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna Woonpunt en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord tevens van eis in reconventie

 • -

  de rolbeschikking waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de akte van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van 18 februari 2018

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de e-mails van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van 24 december 2017, 16 januari 2018, 18 januari 2018, 27 januari 2018 en 9 februari 2018,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 27 maart 2018

 • -

  de e-mails van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] van 28 maart 2018, 3 april 2016 en 6 april 2016,

 • -

  de e-mail van Woonpunt van 6 april 2018,

 • -

  de brief van de griffier van 13 april 2018 waarbij een e-mail van 12 april 2016 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan hem is teruggestuurd met de mededeling dat de kantonrechter geen kennis zal nemen van correspondentie in de toekomst.

1.2.

Ter comparitie is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen bestaat een huurovereenkomst, waarbij Woonpunt sinds 4 april 2010 de woning aan de [adres] te [woonplaats] verhuurt aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] . In artikel 7.3 van de op deze huurovereenkomst van toepassing zijnde algemene huurvoorwaarden staat dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] het gehuurde zal gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt.

2.2.

Op 22 februari 2017 heeft Woonpunt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een schriftelijke waarschuwing gegeven, waarin onder meer het volgende staat:

“Tijdens het contact met Woonpunt heeft u zich agressief gedragen door te schelden, waarbij u woorden als vieze hufter en klootzak gebruikte, te dreigen en te intimideren. Woonpunt tolereert en accepteert dit gedrag niet. Daarom krijgt u via deze brief een eerste officiële waarschuwing.”

2.3.

Op 23 maart 2017 heeft Woonpunt aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een kantoor- en belverbod gegeven tot 1 april 2018.

2.4.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft ondanks het belverbod nog acht keer met Woonpunt gebeld.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Woonpunt vordert primair dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis. Subsidiair vordert Woonpunt een verbod voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om medewerkers van Woonpunt dan wel door haar ingeschakelde derden op beledigende toon of denigrerende toon (schriftelijk) te benaderen, uit te schelden of te bedreigen en een belverbod gedurende twee jaar vanaf datum van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 100,- per overtreding. Indien en voor zover voornoemde dwangsom tot het maximum van € 500,- zal zijn verbeurd vordert Woonpunt ontbinding van de huurovereenkomst vanaf de datum waarop de dwangsom tot het maximum is verbeurd en ontruiming van het gehuurde door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] binnen één week na deze datum. Primair en subsidiair vordert Woonpunt veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten en de nakosten.

3.2.

Woonpunt legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet als goed huurder heeft gedragen door zijn aanhoudende verbale agressie jegens medewerkers van Woonpunt, door te dreigen medewerkers van Woonpunt te mishandelen en door het belverbod te schenden. Verder voert zij aan dat zij moet waken voor de veiligheid van haar medewerkers en dat hierin haar belang ligt bij de vorderingen.

3.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer, waarop hierna wordt ingegaan.

in reconventie

3.4.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert dat de kantonrechter:

 • -

  Woonpunt zal veroordelen tot betaling van een rolstoelvriendelijke keuken in een volgende woning en van een passende schadevergoeding wegens smaad, laster en geheel onnodige tijdverspilling,

 • -

  de kosten van ontruiming van het gehuurde voor eigen rekening van Woonpunt zal laten,

 • -

  Woonpunt zal verbieden ooit nog contact met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te zoeken op enige wijze.

3.5.

Woonpunt voert verweer, waarop hierna wordt ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert aan dat op ieder specifiek moment er een oorzaak of actie van Woonpunt was, welke om een gevolg of reactie van zijn zijde vroeg, dat hij voor 75% nog steeds achter ieder woord ooit geschreven staat en dat er overduidelijk sprake is van uitlokking. Ter comparitie heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] erkend dat hij de door Woonpunt overgelegde e-mails heeft geschreven en dat de inhoud van de door Woonpunt weergegeven telefoongesprekken klopt. Volgens hem haalt Woonpunt al sinds 2013 het bloed onder zijn nagels vandaan. Verder voert [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan dat Woonpunt hem ondanks het belverbod steeds brieven stuurde met de uitnodiging om te bellen voor het maken van een betalingsafspraak.

4.2.

De kantonrechter oordeelt dat uit de overgelegde stukken, het verhandelde ter zitting en de erkenning van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] blijkt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich bij tal van gelegenheden ontoelaatbaar heeft uitgelaten tegenover medewerkers van Woonpunt door hen (met name telefonisch en schriftelijk) te beledigen, denigrerend toe te spreken en/of te bedreigen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is meermaals op dit gedrag aangesproken, maar [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft zijn gedrag niet aangepast. Woonpunt heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daarom een kantoor- en belverbod opgelegd, dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] achtmaal heeft geschonden. Hoewel Woonpunt hem na het opleggen van het belverbod nog een aantal malen in standaardbrieven heeft uitgenodigd om te bellen voor betalingsafspraken, kan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toch worden aangerekend dat hij heeft gebeld. De telefoongesprekken hadden immers niet tot doel het treffen van een betalingsafspraak, maar werden door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gebruikt om wederom zijn ongenoegen over Woonpunt en haar medewerkers te uiten. Zo heeft hij minutenlang alleen maar gescholden over Woonpunt (productie 42 bij dagvaarding) en uitgeraasd (productie 43 bij dagvaarding). Ook heeft hij in een e-mail van 25 april 2017 laten weten: “Belverbod… lokaalverbod… “F*** YOU” ik bel precies wie ik wil”.

4.3.

Uit voorgaande blijkt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet als goed huurder heeft gedragen. Hij is hiermee tekortgeschoten in de nakoming van de verbintenis die voortvloeit uit artikel 7.3 van de algemene huurbepalingen en artikel 7:213 BW.

4.4.

Artikel 6:265 BW bepaalt dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis aan de wederpartij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (bij een huurovereenkomst: door de kantonrechter te doen ontbinden), tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.5.

De tekortkoming is naar het oordeel van de kantonrechter niet bijzonder van aard of gering van betekenis. Dat de tekortkoming is uitgelokt door Woonpunt, zoals [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stelt, blijkt nergens uit. Hierbij komt dat Woonpunt, die tevens verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar medewerksters, het gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet hoeft te dulden. Over de gevolgen van de ontbinding heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aangevoerd dat hij veel in het gehuurde heeft geïnvesteerd, dat hij een verhuizing niet kan betalen en dat hij in een nieuwe woning niet nogmaals in aanmerking kan komen voor een aangepaste keuken. Woonpunt heeft deze (niet onderbouwde) stellingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] had zijn stellingen derhalve (nader) moeten onderbouwen dan wel bewijs van de juistheid van zijn stellingen moeten aanbieden, wat hij heeft nagelaten. De juistheid van zijn stellingen kan derhalve niet in rechte worden vastgesteld. De gevolgen van de ontbinding en de veroordeling tot ontruiming (de noodzaak tot het vinden van andere woonruimte die hem past) zijn aan deze beslissingen eigen en zijn in het geval van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet zo uitzonderlijk dat van die beslissingen zou moeten worden afgeweken. De kantonrechter zal daarom de huurovereenkomst tussen partijen ontbinden en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] veroordelen het gehuurde te ontruimen, echter niet binnen veertien dagen na vandaag, zoals gevorderd door Woonpunt, maar veertien dagen na betekening van dit vonnis. Woonpunt heeft geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de kantonrechter nopen af te wijken van de standaard ontruimingstermijn.

4.6.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van Woonpunt. Deze worden tot vandaag begroot op:

dagvaarding: € 97,31

griffierecht: € 117,00

salaris advocaat: € 200,00 (2 punten x tarief € 100,00)

totaal € 414,31

4.7.

De nakosten zullen worden toegewezen zoals hieronder onder 5.4. omschreven.

in reconventie

4.8.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft geen grondslagen aangevoerd die kunnen leiden tot toewijzing van zijn vorderingen in reconventie, reden waarom deze zullen worden afgewezen. Er blijkt niet dat Woonpunt zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster dan wel de tijd van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onnodig heeft verspild, nog daargelaten de door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet beantwoorde vraag of dit heeft geleid tot schade. Verder is er geen rechtsgrond om Woonpunt te veroordelen tot betaling van de kosten van de ontruiming en van een nieuwe keuken in een nieuwe woning. Deze kosten zijn immers het gevolg van het eigen gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , zoals blijkt uit hetgeen is overwogen in conventie. Ook is niet gebleken van ontoelaatbaar handelen van Woonpunt jegens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , dus een contactverbod is reeds om deze reden niet aan de orde.

4.9.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van Woonpunt. Deze worden begroot op € 100,- voor de conclusie van antwoord in reconventie. Voor de comparitie wordt geen aanvullend salaris gemachtigde toegekend, omdat Woonpunt ermee heeft volstaan te verwijzen naar de conclusie van antwoord in reconventie.

5 De beslissing

De kantonrechter,

in conventie

5.1.

ontbindt de tussen partijen gesloten huurovereenkomst betreffende de woning aan de [adres] te [woonplaats] ,

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om voormelde woning binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te verlaten en te ontruimen met al het zijne en de zijnen en onder afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van Woonpunt te stellen,

5.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Woonpunt tot de datum van dit vonnis begroot op € 414,31,

5.4.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , onder de voorwaarde dat hij niet binnen veertien dagen na aanschrijving door Woonpunt de proceskosten voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 50,- aan salaris gemachtigde, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van die betekening,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.7.

wijst de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] af,

5.8.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Woonpunt tot de datum van dit vonnis begroot op € 100,-,

5.9.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: GD