Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4294

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-05-2018
Datum publicatie
09-05-2018
Zaaknummer
04 5982520 CV 17-4249
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Niet tijdig geklaagd tegen facturen. Niet gebleken van toerekenbare tekortkoming van eiser bij de uitvoering van de overeenkomst.

Gedaagde komt geen opschortingsrecht toe. Weens Koopverdrag is van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 5982520 \ CV EXPL 17-4249

Vonnis van de kantonrechter van 9 mei 2018

in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht ROTO SLOVENIJA D.O.O.,

gevestigd te Murska Sobota ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. L.M. Ravestijn,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TANKGIGANT B.V.,

gevestigd te Weert,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. M.F.J.M. van Rooy.

Partijen zullen hierna Roto en Tankgigant genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

In conventie en in reconventie

2.1.

Roto is een in Slovenië gevestigde handelsonderneming die zich bezig houdt met koop en verkoop van onder andere opslagtanks.

2.2.

Tankgigant richt zich op de groot- en detailhandel voor de levering van voornamelijk kunststof tanks voor de opslag van water, regenwater, meststoffen en industriële vloeistoffen.

2.3.

Roto heeft in de periode van juli tot en met september 2015 meerdere watertanks aan Tankgigant verkocht en geleverd en wel voor een totaal factuurbedrag van € 21.501,60, inclusief transportkosten.

2.4.

Tankgigant heeft de aan haar toegezonden facturen onbetaald gelaten, waarop Roto haar vordering heeft overgedragen aan haar incassogemachtigde.

2.5.

Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Weens Koopverdrag (Wkv) van toepassing.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Roto vordert in conventie – samengevat – veroordeling van Tankgigant tot betaling van een bedrag van € 21.501,60, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de respectievelijke vervaldata van de facturen tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast vordert Roto in conventie de buitengerechtelijke incassokosten ad € 990,02 en veroordeling van Tankgigant in de kosten van deze procedure. Roto verzoekt tevens om afgifte van een certificaat ex artikel 53 van de Verordening EU nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012.

3.2.

Tankgigant voert verweer tegen de vordering in conventie en vordert – samengevat – in reconventie veroordeling van Roto tot betaling van een bedrag van € 21.880,05, vermeerderd met rente en kosten.

3.3.

Roto voert verweer tegen de reconventionele vordering.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

Roto vordert in deze procedure betaling van een viertal facturen die in drie gevallen zien op de verkoop en levering van tanks (facturen van 30 juli 2015, 11 september 2015 en 14 september 2015) en in een geval betreft het een mini filter set (factuur van

17 augustus 2015).

4.2.

Op deze facturen heeft Roto telkens vermeld: Reclamations and claims are accepted in 8 days after delivery. Uit de facturen blijkt voorts dat Roto een betalingstermijn hanteert van 30 dagen.

4.3.

Tankgigant heeft de facturen niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voldaan. Tankgigant stelt zich op het standpunt dat de geleverde tanks non-conform zijn en zij beroept zich op opschorting en/of verrekening.

4.4.

De kantonrechter overweegt het navolgende.

4.5.

Vast staat dat de facturen van Roto zien op leveringen die hebben plaatsgevonden in de tweede helft van 2015. Uit het door Tankgigant gevoerde verweer blijkt naar het oordeel van de kantonrechter niet dat het verweer van Tankgigant zich specifiek richt tegen de thans in het geding zijnde facturen. Tankgigant stelt in algemene bewoordingen dat de kwaliteit van de door Roto geleverde producten sterk te wensen over laat. Daarnaast stelt Tankgigant dat zij haar klachten meermaals aan Roto kenbaar heeft gemaakt en zij verwijt Roto dat zij niet voor een passende oplossing heeft gezorgd. Tankgigant verwijst daarbij met name naar haar e-mailbericht van 5 januari 2016 aan Roto (productie 3 bij conclusie van antwoord). In dit e-mailbericht maakt Tankgigant melding van eerder verstuurde e-mails aan Roto. Roto van haar kant geeft aan niet bekend te zijn met eerdere e-mailwisselingen. Ook in het e-mailbericht van 5 januari 2016 geeft Tankgigant niet aan welke levering niet in orde is. Tankgigant stelt enkel dat er diverse tanks zijn met problemen.

4.6.

Uit de processtukken blijkt naar het oordeel van de kantonrechter niet althans in onvoldoende mate, dat Tankgigant tijdig haar ongenoegen omtrent het geleverde heeft kenbaar gemaakt. De stelling van Tankgigant dat zij reeds in 2013 en 2015 Roto op de hoogte heeft gesteld van klachten met betrekking tot de door Roto geleverde tanks wordt in het geheel niet onderbouwd. De telefoongesprekken waar Tankgigant naar verwijst zijn bij Roto niet bekend. De kantonrechter houdt het er dan ook voor dat Tankgigant voor het eerst pas op 5 januari 2016 klaagt, waarbij dan ook nog niet duidelijk is dat Tankgigant bezwaar maakt tegen de facturen van juli, augustus en september 2015. In ieder geval staat vast dat Tankgigant niet binnen de gestelde klachttermijn van 8 dagen heeft geklaagd. Bovendien blijkt uit de processtukken niet dat Tankgigant Roto in gebreke heeft gesteld en de mogelijkheid heeft geboden tot herstel.

4.7.

Aan het standpunt van Tankgigant dat Roto geen beroep kan doen op de artikelen 38 en 39 Wkv zal de kantonrechter voorbijgaan, nu zoals hiervoor reeds is overwogen, niet is komen vast te staan dat Tankgigant tijdig heeft geklaagd en het daarnaast niet duidelijk is geworden of Roto bekend was of had moeten zijn met het feit dat de tanks niet door Tankgigant geschikt werden geacht.

4.8.

Resumerend komt de kantonrechter tot de slotsom dat de verwijten die Tankgigant aan het adres van Roto maakt niet dan wel in onvoldoende mate zijn komen vast te staan. Tankgigant heeft daarnaast niet binnen bekwame tijd gereclameerd en Roto onvoldoende in de gelegenheid gesteld eventuele gebreken te herstellen. Nu er geen sprake is van enige toerekenbare tekortkoming aan de kant van Roto en Tankgigant daarnaast geen opschortingsrecht toekomt, zal de kantonrechter het door Tankgigant gevoerde verweer passeren en de vordering in conventie aan Roto toewijzen.

4.9.

Roto heeft verzocht om afgifte van een certificaat conform artikel 53 van de vordering EU nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Dit verzoek is toewijsbaar. Het door Roto gevraagde certificaat zal dan ook worden afgegeven.

in reconventie

4.10.

Tankgigant stelt zich in reconventie op het standpunt dat Roto de tussen partijen gesloten overeenkomsten niet correct is nagekomen; de geleverde tanks zijn van inferieure kwaliteit en niet geschikt voor het doel waarvoor ze zijn aangekocht. Tankgigant heeft hierdoor schade geleden tot een bedrag van € 21.880,05. Tankgigant heeft ter onderbouwing van de door haar gestelde schade enkele e-mails overgelegd als ook een concept-dagvaarding (productie 14 tot en met 17 bij conclusie van dupliek in conventie/repliek in reconventie). Ten aanzien van deze producties merkt de kantonrechter op dat niet duidelijk is dat het hier claims betreft die zien op door Roto geleverde tanks, terwijl evenmin duidelijk is of de concept-dagvaarding heeft geleid tot een veroordeling ten nadele van Tankgigant en dat een dergelijke veroordeling Roto aan te rekenen valt. De kantonrechter zal de vordering in reconventie als zijnde onvoldoende gemotiveerd onderbouwd afwijzen.

in conventie en in reconventie

4.11.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig Tankgigant toe te laten tot nadere bewijslevering.

in conventie en in reconventie

4.12.

Tankgigant zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Roto worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 108,32

 • -

  griffierecht 939,00

 • -

  salaris gemachtigde conventie 800,00 (2 x tarief 400,00)

 • -

  salaris in reconventie 400,00 ( 2 x 0,5 x tarief € 400,00)

totaal € 2.247,32

4.13.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt Tankgigant om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Roto te betalen een bedrag van € 22.491,62, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over

€ 21.501,60 vanaf de respectievelijke vervaldata van de facturen tot de dag van volledige betaling,

5.2.

verstaat dat aan Roto wordt afgegeven een certificaat conform artikel 53 van de vordering EU nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,

5.3.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.4.

wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

5.5.

veroordeelt Tankgigant in de proceskosten aan de zijde van Roto gevallen en tot op heden begroot op € 2.247,32,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: