Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4070

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
26-04-2018
Datum publicatie
08-05-2018
Zaaknummer
C/03/247581 / KG ZA 18-147
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontbonden huwelijksgoederengemeenschap; art. 3:300 BW; verdeling aandelen B.V.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2018/611
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/247581 / KG ZA 18-147

Vonnis in kort geding van 26 april 2018

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

advocaat mr. E.Ph. Roelofs,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

advocaat mr. M.C.G. Nijssen.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 19 maart 2018, met producties,

 • -

  de aanvullende productie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , ingekomen op 5 april 2018,

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, ingekomen op 11 april 2018,

 • -

  de mondelinge behandeling op 12 april 2018, waarbij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een pleitnota heeft overgelegd,

 • -

  de fax van mr. Roelofs d.d. 19 april 2018.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn met elkaar gehuwd geweest. Hun echtscheiding is bij beschikking van 18 januari 2006 uitgesproken en op 19 mei 2006 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

2.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hielden gedurende hun huwelijk 10% respectievelijk 90% van de aandelen in de [naam BV] Blijkens het aandeelhoudersregister staan de aandelen nummers 1 tot en met 1.080 op naam van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en de aandelen nummers 1.081 tot en met 1.201 op naam van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

2.3.

Deze rechtbank heeft in het kader van de vaststelling van de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 30 september 2015 bepaald dat de aandelen van de holding nummers 1 tot en met 600 worden toegedeeld aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en de aandelen nummers 601 tot en met 1.200 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en verstaan dat het aandeel genummerd 1.201 onverdeeld blijft. Dit vonnis is onherroepelijk geworden na het arrest van het hof Den Bosch d.d. 28 maart 2017.

2.4.

De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 26 april 2017 de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] afgewezen om een voorziening als bedoeld in art. 3:300 BW te treffen aangaande de rechtshandelingen van de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] die nodig zijn voor het effectueren van de in het vonnis van 30 september 2015 uitgesproken verdeling (waaronder de verdeling van de aandelen).

2.5.

Het hof heeft dit vonnis in zijn arrest van 13 februari 2018 vernietigd en de voorziening ex art. 3:300 lid 1 BW getroffen, omdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet (voldoende) meewerkte aan de uitvoering van de vastgestelde verdeling. Deze voorziening strekte zich niet mede uit tot de verdeling van de aandelen, nu de partijen blijkens dit arrest ter zitting op dit punt reeds overeenstemming hadden bereikt, inhoudende dat “de aandelen vóór 15 januari 2018 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden geleverd conform de concept akte, in hoger beroep overgelegd als productie 3”.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert in conventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bepaalt dat zijn vonnis dezelfde kracht zal hebben als een in wettige vorm opgemaakte akte van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ten aanzien van alle rechtshandelingen van de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] die noodzakelijk zijn om tot uitvoering te komen van de als productie 7 aan de dagvaarding gevoegde notariële akte.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert in reconventie - samengevat - dat de voorzieningenrechter:

 1. bepaalt dat de vergader- en stemrechten verbonden aan het onverdeelde aandeel van de holding met nummer 1.201 door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zullen worden uitgeoefend, althans bij wijze van tijdelijke maatregel, in ieder geval tot een beheersregeling is getroffen,

 2. primair [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] veroordeelt uitvoering te geven aan de verdeling, zoals vastgesteld bij vonnis van 30 september 2015, door haar medewerking te verlenen aan het verlijden c.q. ondertekenen van de als productie 6 (door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ) in het geding gebrachte notariële akte van partiële verdeling en levering, en te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt voor de wilsverklaring van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor zover zij niet meewerkt, althans subsidiair dat een dwangvertegenwoordiger wordt benoemd, en meest subsidiair [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen om mee te werken op straffe van verbeurte van een dwangsom,

subsidiair het beslag c.q. de beslagen op verzoek van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gelegd op de aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] toegedeelde aandelen met de nummers 1 tot en met 600 opheft, indien en zodra de verdeling en levering van de aandelen conform de conceptakte, door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als productie 7 ingebracht, heeft plaatsgevonden en, bij wijze van tijdelijke maatregel, [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te verbieden het stemrecht op het onverdeelde aandeel met nummer 1.201 uit te oefenen, in ieder geval tot er een beheersregeling is getroffen.

3.3.

De partijen voeren over en weer verweer.

4 De beoordeling in conventie en reconventie

4.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft gelet op het belang van het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden stemrechten een spoedeisend belang bij het treffen van de door haar gevraagde voorziening.

4.2.

De partijen bleken het er ter zitting over eens dat de maritale beslagen (voor zover die op de aandelen zijn gelegd) zullen worden opgeheven (door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ), en dat zij als deelgenoten gezamenlijk bevoegd zijn tot het uitoefenen van de stemrechten, verbonden aan het onverdeeld gebleven aandeel met nummer 1.201. Ter zitting hebben de partijen afgesproken dat zij de notariële akte van levering betreffende de aandelen op zo kort mogelijke termijn zullen laten passeren en de voorzieningenrechter hierover zullen berichten. De eis in reconventie is, gelet op de tussen de partijen bereikte overeenstemming ter zitting ingetrokken.

4.3.

De advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft bij fax van 19 april 2018 bericht dat de overdracht van de aandelen 601 tot en met 1.080 door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft plaatsgevonden. Zij heeft dan ook geen belang meer bij haar vordering.

4.4.

De partijen hebben geen overstemming bereikt over de proceskosten.

4.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft (in conventie en reconventie) gevorderd dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten wordt veroordeeld. In de regel worden de proceskosten bij procedures tussen ex-echtgenoten ingevolge art. 237 lid 1 BW gecompenseerd. De voorzieningenrechter ziet in dit geval aanleiding om daarvan af te wijken en, conform de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen in de proceskosten. De vordering in conventie is immers het gevolg van zijn lange stilzitten, ondanks zijn gehoudenheid, krachtens het vonnis van deze rechtbank van 30 september 2015 en krachtens de bij het hof tot stand gekomen regeling, om de overdracht van de aandelen te effectueren. Hij heeft voorts in de mail van 11 december 2017 tegenover de notaris ten aanzien van de concept-notariële akte een bezwaar aangevoerd dat ook volgens hem niet valide is. Verder had dit kort geding voorkomen kunnen worden als hij in een eerder stadium, tijdens of vlak na de zitting van het hof, alle door hem nu aan de orde gestelde bezwaren tegen de notariële concept-akte kenbaar had gemaakt. De voorzieningenrechter denkt daarbij in het bijzonder aan de kwestie betreffende het stemrecht verbonden aan het onverdeelde aandeel 1.201, die hij pas de dag voor de mondelinge behandeling in deze procedure aan de orde heeft gesteld, terwijl de partijen het daar materieel over eens bleken te zijn.

4.6.

De kosten in reconventie zullen gelet op de samenhang tussen de conventie en de reconventie worden vastgesteld op nihil. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden (zowel in conventie als in reconventie) begroot op:

- dagvaarding € 99,91

- griffierecht 291,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.206,91

4.7.

De nakosten zullen worden toegewezen op de hieronder bepaalde wijze.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

wijst het gevorderde af,

in conventie en in reconventie

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 1.206,91,

5.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.F. Gerard en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: cb