Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:353

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
18-01-2018
Zaaknummer
6239975 cv expl 17-6698
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering uit hoofde van een overeenkomst betreffende het vervaardigen van reclamemiddelen en het vertonen van reclames in de bioscoop toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6239975 \ CV EXPL 17-6698

Vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CINEFOX BIOSCOOP- EN THEATERRECLAME B.V.,

gevestigd te Wijchen,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde Flanderijn & Vaes,

tegen:

1 [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] ,
woonplaats hebbende [adres gedaagde partijen in conventie, verwerende partijen in reconventie] ,
[woonplaats gedaagde partijen in conventie, verwerende partijen in reconventie] ,

2. [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie],
woonplaats hebbende [adres gedaagde partijen in conventie, verwerende partijen in reconventie] ,
[woonplaats gedaagde partijen in conventie, verwerende partijen in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde L.A. van der Hoeven.

Partijen zullen hierna Cinefox en [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de comparitie van partijen op 4 december 2017

 • -

  de voorafgaand aan de comparitie door Cinefox ingediende stukken

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hebben een onderneming in vennootschapsverband gedreven. Nadat zij hun affectueuse relatie hebben verbroken, zijn zij ook zakelijk uit elkaar gegaan. Per 1 januari 2016 heeft [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] haar zaken overgedaan aan [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en laatstgenoemde is als eenmanszaak verder gegaan.

Volgens de inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel waren [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] elk beperkt bevoegd, zulks tot een bedrag van € 2.500,00.

2.2.

Cinefox is met [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] op 2 september 2015 een overeenkomst tot het vervaardigen van reclamemiddelen aangegaan. [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] heeft de overeenkomst namens de vof ondertekend. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, tegen een bedrag van € 2.395,00 per jaar. Daarbij is afgesproken dat laatstgenoemd bedrag in 12 gelijke termijnen mocht worden betaald.

2.3.

[gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hebben een bedrag van € 1.692,95 voldaan, bestaande uit de betaling van de maandelijkse termijnen tot en met april 2016.

2.4.

Op 2 oktober 2015 is Cinefox gestart met de reclame-uiting in de bioscoop van Venlo. Voor de samenstelling van die reclame-uiting hebben [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] zelf materiaal aangeleverd. De reclame is op 23 oktober 2015, op 31 oktober 2015 en op 4 december 2015 aangepast op initiatief van [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] .

2.5.

Op 19 januari 2016 heeft [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] telefonisch contact opgenomen met Cinefox. In dit telefoongesprek heeft [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] naar de mogelijkheid gevraagd om van het contract af te komen.

2.6.

Op 9 maart 2016 heeft [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] wederom telefonisch contact opgenomen en gevraagd naar de factuur.

2.7.

Op 18 mei 2016 neemt [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] voor de derde maal telefonisch contact op met Cinefox. In dit gesprek heeft [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] een beroep gedaan op het ontbreken van tekeningsbevoegdheid van [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] .

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Cinefox vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hoofdelijk tot betaling van € 12.500,00, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.2.

[gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] vorderen – samengevat – veroordeling van Cinefox tot betaling van het onverschuldigd betaalde bedrag van € 1.692,95 en € 1.087,79 ter zake kosten van juridische bijstand, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie en in reconventie

4.1.

Op 4 december 2017 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hebben een schriftelijke verklaring van hun gemachtigde overgelegd, waarin deze verklaart dat hij vanwege het herstel van een spoedoperatie niet bij de comparitie van partijen aanwezig kan zijn. De kantonrechter begrijpt verder dat wordt verzocht, indien partijen niet tot een regeling komen, om nog een schriftelijke ronde te houden. De kantonrechter honoreert dit verzoek niet. Zij acht zich op basis van de inhoud van de processtukken en de door partijen ter zitting afgelegde verklaringen voldoende voorgelicht zodat een verdere schriftelijke ronde niet meer noodzakelijk wordt geacht.

4.2.

Voorafgaand aan de comparitie van partijen heeft Cinefox, naast de conclusie van antwoord in reconventie, tevens stukken/informatie ingestuurd. Ter zitting heeft de kantonrechter reeds te kennen gegeven enkel acht te zullen slaan op de overgelegde producties en dat de inhoud van de rest van de stukken/akte buiten beschouwing wordt gelaten. Volgens de inhoud van de uitnodigingsbrief voor de comparitie is het immers enkel toegestaan stukken over te leggen die nog niet in het geding zijn gebracht. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een conclusie te nemen dan wel op de wijze zoals Cinefox heeft gedaan een uitgebreide toelichting op haar stellingen te geven.

4.3.

Ter zitting is komen vast te staan dat de algemene voorwaarden op de achterkant van de schriftelijke overeenkomst zijn afgedrukt. [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hebben hun eerder gevoerde verweer over de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden laten varen, zodat de toepasselijkheid geen punt van discussie meer vormt.

4.4.

Cinefox vordert betaling van de achterstallige hoofdsom ad € 1.205,00, de toekomstige termijnen ad € 11.591,80, de buitengerechtelijke kosten ad € 1.919,52 en de rente tot heden ad € 372,59. Om haar moverende redenen beperkt Cinefox haar vordering tot een bedrag van € 12.500,00, onder reservering van haar rechten op het meerdere.

4.5.

[gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hebben een beroep gedaan op het ontbreken van bevoegdheid van [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] om de litigieuze overeenkomst aan te gaan. Zij overleggen een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat zij beiden beperkt bevoegd waren tot een bedrag van € 2.500,00. Cinefox stelt dat het gaat om een jaarbedrag van € 2.897,95 inclusief btw. De btw kan worden teruggevorderd zodat het in casu gaat om een jaarbedrag van minder dan € 2.500,00 op grond waarvan de beperking geen rol speelt. Verder stelt Cinefox dat de overeenkomst door gedane betalingen is bekrachtigd. Ook met het verzoek van [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen wordt de overeenkomst bevestigd.

4.6.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Vast staat dat [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] namens de vof de overeenkomst met Cinefox is aangegaan. Op deze schriftelijke overeenkomst staat vermeld dat ondergetekende door ondertekening verklaart tekenbevoegd te zijn namens opdrachtgever. [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] heeft de overeenkomst zonder enig voorbehoud ondertekend. Ter zitting verklaart [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] niet op de hoogte te zijn geweest van de beperkte bevoegdheid. De kantonrechter is van oordeel dat dit voor haar eigen rekening en risico komt. Nu [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] tegenover Cinefox in strijd met de waarheid de indruk wekt dat zij volledig bevoegd is om de vennootschap bij het aangaan van het contract te vertegenwoordigen, zal [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] de gevolgen van de door haar gewekte schijn voor haar rekening moeten nemen. [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] is gebonden aan de overeenkomst en verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Dat zij thans geen deel meer uitmaakt van de vof maakt dit niet anders.

4.7.

Met betrekking tot [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] is de kantonrechter van oordeel dat ook deze gebonden is aan de overeenkomst. Nadat hij vanaf 1 januari 2016 de onderneming als eenmanszaak is gaan drijven, zijn de maandelijkse betalingen in elk geval tot en met april 2016 doorgegaan. Dat dit automatische betalingen zijn, doet hieraan niet af en deze betalingen worden aangemerkt als door [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] zelf verricht. Dit houdt een erkenning van het bestaan van de overeenkomst in. Daarnaast geldt dat [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] in het eerste gesprek heeft gevraagd naar de mogelijkheden om van de overeenkomst “af te komen”. Ook dit kan niet anders worden gekwalificeerd als een erkenning van het bestaan van de overeenkomst. Pas in het derde gesprek op 18 mei 2016 wordt een beroep gedaan op het ontbreken van bevoegdheid van [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] om de overeenkomst aan te gaan, maar dit is te laat. Het bestaan van de overeenkomst was immers al door [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] erkend.

4.8.

Zowel [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] als [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] zijn gebonden aan de verplichtingen uit de overeenkomst. Door het laten ontstaan van een betalingsachterstand is het geheel verschuldigde tot aan de expiratiedatum van de overeenkomst ineens opeisbaar. Dit brengt met zich dat de hoofdsom, waarvan de hoogte op zich niet is betwist, kan worden toegewezen.

4.9.

Vergoeding van incassokosten en rente zijn contractueel overeengekomen in de algemene voorwaarden, zodat ook deze nevenvorderingen kunnen worden toegewezen.

4.10.

De vordering in conventie wordt integraal toegewezen.

4.11.

Gelet op voorgaande rechtsoverwegingen is van enige onverschuldigde betaling geen sprake, zodat de rechtsgrond aan de vordering van [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] komt te ontvallen. Gelet hierop wordt de gevorderde vergoeding van de juridische kosten van Jurofoon eveneens afgewezen, nog daargelaten de vraag of deze kosten überhaupt voor vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen. Bovendien ontbreekt een deugdelijke feitelijke en juridische onderbouwing.

De vordering in reconventie wordt afgewezen.

4.12.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.13.

[gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Cinefox worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 83,51

 • -

  griffierecht 470,00

 • -

  salaris gemachtigde in conventie 600,00 ( 2 x tarief € 300)

 • -

  salaris gemachtigde in reconventie 175,00 ( 2 x 0,5 x tarief € 175,00)

totaal € 1.328,51

4.14.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Cinefox te betalen een bedrag van € 12.500,00, vermeerderd met de vertragingsrente ad 1,5% per maand vanaf 2 augustus 2017 tot aan de voldoening,

in reconventie

5.2.

wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

5.3.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie sub 1, eisende partij in reconventie] en [gedaagde partij sub 2 in conventie, eisende partij in reconventie] hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van Cinefox gevallen en tot op heden begroot op € 1.328,51,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Schreurs-van de Langemheen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: ksf