Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:337

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
18-01-2018
Zaaknummer
6275546 cv expl 17-7046
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een geleverde schrobzuigmachine voldoet aan de overeenkomst, nu niet kan worden vastgesteld dat koper aan verkoper duidelijk zijn (thans opgevoerde) vereiste specificaties kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast is geen sprake van een tekortkoming, nu de garantietermijn nog niet is verstreken en koper in de gelegenheid is (geweest) de machine ter inspectie aan verkoper te retourneren (maar hiervan tot dusver geen gebruik van heeft gemaakt).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/368
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6275546 \ CV EXPL 17-7046

Vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2018

in de zaak van:

de vennootschap onder firma [VOF A] ,

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats eisende partij] ,

eisende partij,

gemachtigde J. Schutte,

tegen:

1 de vennootschap onder firma [VOF B] ,
gevestigd en kantoorhoudende te [Vestiginigsplaats gedaagde partij sub 1] ,

2. [gedaagde partij sub 2] , vennoot van gedaagde sub 1,
wonend [adres gedaagde partij sub 2] ,
[woonplaats gedaagde partij sub 2] ,

3. [gedaagde partij sub 3] , vennoot van gedaagde sub 1 ,
wonend [adres gedaagde partij sub 3] ,
[woonplaats gedaagde partij sub 3] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

 • -

  de comparitie van 11 december 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eisende partij was begin 2017 op zoek naar een schrobzuigmachine voor de reiniging van het fietsendek van een veerboot. Via Marktplaats is eisende partij bij gedaagde partij uitgekomen.

2.2.

Eisende partij heeft telefonisch contact met gedaagde partij gehad, naar aanleiding van een advertentie van gedaagde partij van een Comac compacte, type Vispa 35 E schrobzuigmachine. Van deze machine vond eisende partij de watertanks te klein.

2.3.

De Comac compacte, type Vispa 35 E beschikt niet over luchtbanden en heeft geen instelbare borsteldruk.

2.4.

Na enige tijd neemt eisende partij opnieuw telefonisch contact met gedaagde partij op. Nu naar aanleiding van de Marktplaatsadvertentie van de Hako Minuteman schrobmachine.

2.5.

Op 25 januari 2017 stuurt gedaagde partij aan eisende partij per e-mail een offerte voor de Hako Minuteman schrobmachine. Ook stuurt gedaagde partij een drietal foto’s per e-mail aan eisende partij.

2.6.

Eisende partij koopt op 20 februari 2017 de Hako Minuteman schrobmachine voor een bedrag van € 1.604,46, inclusief transportkosten en btw. De machine is op 23 februari 2017 bij eisende partij afgeleverd en eisende partij heeft de factuur d.d. 21 februari 2017 voldaan.

2.7.

Na 6 maart 2017 heeft eisende partij bij gedaagde partij gereclameerd. Partijen hebben op 22 maart 2017 telefonisch contact gehad.

2.8.

Gedaagde partij heeft aan eisende partij een andere machine aangeboden. Dit aanbod heeft eisende partij niet geaccepteerd, nu de aangeboden machine niet beschikte over luchtbanden en niet voorzien was van een instelbare borsteldruk.

2.9.

Gedaagde partij heeft aangeboden dat eisende partij de geleverde machine voor garantie terug zou sturen. Hier heeft eisende partij geen gebruik van gemaakt.

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert

Primair

 • -

  voor recht te verklaren dat eisende partij de koopovereenkomst met betrekking tot de Hako Minuteman Schrobmachine, op 20 februari 2017 gesloten met gedaagde partij, op 5 april 2017 rechtsgeldig heeft ontbonden;

 • -

  gedaagde partij te veroordelen om aan eisende partij tegen bewijs van kwijting te betalen, hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, de ter zake voorschreven verschuldigde som van € 1.849,79 met wettelijke rente over € 1.604,46, vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening met veroordeling van gedaagde partij in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen een bedrag aan salaris voor de gemachtigden van eisende partij;

Subsidiair

 • -

  de koopovereenkomst met betrekking tot de Hako Minuteman Schrobmachine, gesloten op 20 februari 2017 tussen eisende partij als koper enerzijds en gedaagde partij als verkopers anderzijds, te ontbinden;

 • -

  gedaagde partij te veroordelen om aan eisende partij tegen bewijs van kwijting te betalen, hoofdelijk des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, de ter zake voorschreven verschuldigde som van € 1.849,79 met de wettelijke rente over € 1.604,46, vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening met veroordeling van gedaagde partij in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen een bedrag aan salaris voor de gemachtigden van eisende partij.

3.2.

Gedaagde partij voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Aan haar vordering legt eisende partij artikel 7:17 BW ten grondslag. De door gedaagde partij aan eisende partij geleverde machine beantwoordt niet aan de overeenkomst, die is gesloten naar aanleiding van de advertentie via Marktplaats.

Daarnaast, zo stelt eisende partij, schiet gedaagde partij tekort in de nakoming van haar verbintenissen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, nu de machine niet in goede staat verkeert.

4.2.

Gedaagde partij stelt zich op het standpunt dat zij aan eisende partij die machine heeft geleverd, die eisende partij naar aanleiding van het tussen partijen gevoerde telefoongesprek en conform offerte van gedaagde partij heeft gekocht. Gedaagde partij stelt niet bekend te zijn geweest met de naderhand door eisende partij opgevoerde vereiste specificaties van de machine.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Vast staat dat partijen voor de aankoop van de onderhavige machine reeds telefonisch contact hebben gehad over een andere schrobzuigmachine. Dit (ook) naar aanleiding van een advertentie via Marktplaats en nu ten aanzien van de Comac Vispa 35E. Eisende partij bevestigt ter terechtzitting de stelling van gedaagde partij dat deze machine het niet is geworden nu de watertanks te klein waren (10 liter). Uit niets blijkt dat voor eisende partij reeds toen beslissend was dat de machine geen instelbare borsteldruk had.

Eisende partij stelt dat zij vervolgens andermaal naar aanleiding van een advertentie via Marktplaats, telefonisch contact met gedaagde partij heeft gezocht. Deze advertentie zag op de Hako Minuteman Schrobzuigmachine. Gedaagde partij betwist dat het contact is geweest naar aanleiding van die advertentie en stelt zich op het standpunt dat het contact los stond van enige advertentie en enkel gericht was op informatie over/ de aankoop van een (verder niet gedefinieerde) schrobzuigmachine.

Wat hier verder ook van zij, partijen hebben telefonisch contact gehad en hebben gesproken over de Hako Minuteman Schrobzuigmachine. Naar aanleiding van dit gesprek, waarvan partijen over de inhoud niet gelijkluidend verklaren, heeft gedaagde partij aan eisende partij een offerte gezonden met daarin vermeld de specificaties van de machine. Eisende partij heeft vervolgens gekocht.

Uit de offerte van 27 januari 2017 kan naar het oordeel van de kantonrechter niet afgeleid worden dat de machine beschikt over een instelbare borsteldruk. Wel over een vloerdrukmeter. Indien het voor eisende partij inderdaad van essentieel belang zou zijn geweest dat de machine beschikte over een instelbare borsteldruk, had het naar het oordeel van de kantonrechter op haar weg gelegen om naar aanleiding van de offerte van 27 januari 2017 contact met gedaagde partij op te nemen. Hiervan is niet gebleken. Eisende partij heeft de machine gekocht en betaald en gedaagde partij heeft de machine aan eisende partij geleverd.

Niet kan worden vastgesteld, partijen verschillen hierover immers van mening, dat het tweede contact tot stand is gekomen naar aanleiding van de door eisende partij als productie 3 in het geding gebrachte advertentie. Wel kan worden vastgesteld dat eisende partij eerder telefonisch contact heeft gezocht naar aanleiding van een advertentie van een machine die evenmin beschikte over een instelbare borsteldruk (en geen luchtbanden had). Naar het oordeel van de kantonrechter hoefde gedaagde partij dan ook niet te begrijpen dat het voor eisende partij van essentieel belang was dat de thans aangeschafte Hako Minuteman Schrobzuigmachine over een instelbare borsteldruk beschikte.

Vast staat dat eisende partij de offerte van 27 januari 2017 heeft ontvangen en de in die offerte bedoelde machine heeft gekocht. Deze machine is aan eisende partij geleverd. De afgeleverde machine beantwoordt aldus aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. Eisende partij was dan ook niet gerechtigd om over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van 5 april 2017. De gevorderde verklaring voor recht op deze grondslag dient daarom te worden afgewezen.

4.4.

Ten aanzien van de gestelde tekortkoming aan de zijde van gedaagde partij overweegt de kantonrechter als volgt.

Als onweersproken, en ook ter zitting herhaaldelijk herhaald, biedt gedaagde partij twaalf maanden garantie op de door haar geleverde machine. Gedaagde partij heeft ook aangeboden de machine aan haar te retourneren voor onderzoek en eventueel herstel. Hiervan heeft eisende partij geen gebruik gemaakt. Gedaagde partij schiet daarom vooralsnog niet tekort in de nakoming van op haar rustende verplichtingen, zodat ontbinding van de koopovereenkomst niet aan de orde kan zijn. Ook de op deze grond gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

4.5.

Zoals hiervoor is overwogen voldoet de afgeleverde machine aan de tussen partijen gesloten overeenkomst en schiet gedaagde partij niet tekort in de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Voor de subsidiair gevorderde ontbinding van de overeenkomst is daarom geen plaats.

4.6.

Nu de overeenkomst in stand blijft is er geen grond tot terugbetaling van de koopsom.

4.7.

Gelet op het voorgaande dient de vordering, zowel primair als subsidiair, te worden afgewezen.

4.8.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig gedaagde partij toe te laten tot nadere bewijslevering. Eisende partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van gedaagde partij worden begroot op € 50,00.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt eisende partij in de proceskosten aan de zijde van gedaagde partij gevallen en tot op heden begroot op € 50,00,

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: ksf

coll: