Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3362

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
11-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
6495063 CV EXPL 17-867
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanleg zonnepanelen. Wanprestatie. Partijdeskundigenrapport. Omzettingsverklaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer 6495063 CV EXPL 17-8672

Vonnis van de kantonrechter van 11 april 2018

in de zaak van

[eiser] ,

wonend [adres] , [woonplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde C.M.H. van Moll, werkzaam bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METDEZON B.V.,

gevestigd De Volger 6, 1483 GA De Rijp, gemeente Alkmaar,

gedaagde partij,

gemachtigde W. Schouten, werkzaam bij gedaagde partij.

Partijen zullen hierna [eiser] en MDZ genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

  • -

    de rolbeslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

  • -

    de door [eiser] ten behoeve van de comparitie in het geding gebrachte aanvullende productie

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 13 maart 2018.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij koopovereenkomst van 17 maart 2016 heeft [eiser] MDZ opdracht gegeven tot het leveren en plaatsen van vijftien zonnepanelen en bijbehorende complete elektrische installatie. De kosten van de in verband hiermee verrichte werkzaamheden van € 6.681,73 (inclusief btw) zijn bij [eiser] in rekening gebracht en door [eiser] betaald (productie 2 bij exploot van dagvaarding).

2.2.

Enkele weken na de levering en plaatsing van de zonnepanelen heeft [eiser] zich tot MDZ gewend met de mededeling dat een deugdelijk legplan ontbreekt en de opbrengst van een aantal panelen achterblijft. Ondanks herhaald verzoek van [eiser] en diverse pogingen daartoe van MDZ is geen duidelijkheid verschaft over de afwijking in de opbrengst van specifieke panelen.

2.3.

Bij brief van 14 november 2016 heeft (de rechtsbijstandsverzekeraar van) [eiser] MDZ aansprakelijk gesteld voor de tekortkomingen in het door MDZ geleverde product, meegedeeld dat hij aanspraak maakt op kosteloos herstel dan wel vergoeding van de herstelkosten en aangekondigd een deskundige in te schakelen (productie 3 bij exploot van dagvaarding).

2.4.

Bij e-mailbericht van 16 november 2016 heeft MDZ aansprakelijkheid van de hand gewezen (productie 4 bij exploot van dagvaarding).

2.5.

Solar Zaanstad heeft in opdracht van (de rechtsbijstandsverzekeraar van) [eiser] een expertise uitgevoerd. Hoewel daarvoor uitgenodigd, was MDZ daarbij niet aanwezig. Solar Zaanstad heeft haar bevindingen en conclusies neergelegd in een rapportage d.d. 31 januari 2017. Daarin staat, voor zover relevant (productie 6 bij exploot van dagvaarding):

“(…) Het systeem is degelijk geplaatst en de opbrengst is hoger dan de prognose. (…) Het systeem wekt meer stroom op dan de prognose dus presteert goed.

Er zijn een aantal punten die niet conform de NEN1010 en / of de fabrikant uitgevoerd zijn:

1, er is geen AC werkschakelaar bij de omvormer geplaatst

2, de panelen en het montagesysteem is niet geaard

3, de extra geplaatste groep is te hoog afgezekerd, mag maximaal 16A zijn

4, de extra groep zit niet achter de aardlekschakelaar

5, de bekabeling hangt los onder het systeem en kan door wrijving gaan schuren waardoor kortsluiting kan ontstaan

Advies

De AC schakelaar alsnog plaatsen, dit is een eis conform de NEN1010

De panelen en het systeem alsnog aarden. Het niet aarden vergroot de kans op storingen

De huidige omvormer vervangen door een 3-fase toestel (SE4K), deze kan worden afgezekerd met 3x16A en voldoet aan de NEN1010

De nieuwe automaat achter een aardlekschakelaar plaatsen

De bekabeling onder de panelen vastzetten met tyreps aan het montagesysteem.

herstelkosten

(…) Materiaal € 1437,- ex btw

Arbeidsloon: € 720,- ex btw (…)”

2.6.

Bij brief van 27 februari 2017 heeft (de rechtsbijstandsverzekeraar van) [eiser] MDZ een kopie van voormeld expertiserapport doen toekomen en MDZ gesommeerd zorg te dragen voor kosteloos herstel dan wel vervanging van de gebreken conform het advies van Solar Zaanstad (productie 7 bij exploot van dagvaarding).

2.7.

Bij e-mailbericht van 21 maart 2017 heeft MDZ - kort gezegd - meegedeeld dat zij een deel van de gebreken (genoemd onder punt 1, 2, 4 en 5) wil oplossen en zich voor het overige niet kan vinden in hetgeen Solar Zaanstad stelt (productie 8 bij exploot van dagvaarding).

2.8.

In het daaropvolgend e-mailbericht heeft [eiser] benadrukt dat MDZ ook ten aanzien van de rest dient zorg te dragen voor herstel en MDZ verzocht om contact op te nemen voor het maken van een afspraak ter zake het verrichten van de herstelwerkzaamheden (productie 9 bij exploot van dagvaarding).

2.9.

Bij e-mailbericht van 11 april 2017 heeft MDZ aan (de rechtsbijstandsverzekeraar van) [eiser] meegedeeld (productie 10 bij exploot van dagvaarding):

“(…) U houd voet bij stuk dat alles gedaan moest worden. (…) Alles wat wij doen is conform de regels. Wij hadden met de 4 punten ingestemd als coulance. Deze coulance is er niet meer gezien u het onderste uit de kan wilt hebben. Wij gaan verder helemaal niks meer doen aan het systeem van de klant. De klacht was dat er panelen niet goed zouden zijn. Deze klacht is niet gegrond is gebleken (…) Dit was kennelijk nog niet genoeg dus er word doorgezocht naar eventuele fouten van het systeem.

Terug komend op de punten.

1. (…) is niet verplicht zie bijlage

2. (…) is niet verplicht zie bijlage

3. dat klopt ook niet zie bijlage

4. (…) wederom zie bijlage

5. (…) deze hangt minimaal los (…) en is ook tevens niet verplicht

6. Panelen kloppen niet op de portal. Deze zijn aangepast naar de goede volgorde ondanks dat de klant hier zelf admin rechten heeft voor zijn account. (…)”

2.10.

[eiser] heeft dit standpunt van MDZ voorgelegd aan Solar Zaanstad en netbeheerder Enexis. Solar Zaanstad blijft bij haar bevindingen en conclusies (productie 12 bij exploot van dagvaarding). Enexis heeft het standpunt van [eiser] bekrachtigd en bij e-mailbericht van 2 augustus 2017 meegedeeld (productie 15 bij exploot van dagvaarding):

“(…) In theorie moet de afzekering op de groep altijd een factor 1,6 lager zijn. (…) Als de hoofdzekering 25 ampère is, betekent dit, dat de afzekering 16 ampère moet zijn. Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen worden aangesloten. Op de groep van de zonnepanelengroep wordt vaak een aparte aardlekschakelaar geplaatst, maar dit is niet verplicht.

Een afwijking van de NEN1010 (…) wordt vaak alleen gedaan vanuit commercieel belang. Bijvoorbeeld om meer zonnepanelen te kunnen verkopen, zonder bijkomende kosten van bijvoorbeeld een verzwaring van de aansluiting, of grotere omvormer. Hiermee wordt echter voorbijgegaan aan het veiligheidsaspect (…)”

2.11.

Bij brief van 23 augustus 2017 heeft (de rechtsbijstandsverzekeraar van) [eiser] MDZ een laatste termijn gegund tot 7 september 2017 om over te gaan tot herstel (productie 15 bij exploot van dagvaarding).

2.12.

Bij aangetekende brief van 21 september 2017, welke een omzettingsverklaring behelst als bedoeld in artikel 6:87 BW, heeft [eiser] de verbintenis van MDZ tot nakoming omgezet in een verbintenis tot betaling van vervangende schadevergoeding en MDZ gesommeerd tot betaling van de herstel- en expertisekosten conform het rapport (productie 17 bij exploot van dagvaarding).

2.13.

MDZ heeft laten weten niet tot betaling te zullen overgaan.

3 Het geschil

3.1.

Tegen de achtergrond van deze vaststaande feiten vordert [eiser] bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van MDZ tot betaling van € 4.261,69, zijnde € 2.609,97 aan vervangende schadevergoeding, € 1.265,72 aan expertisekosten en

€ 386,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente over

€ 3.875,69 vanaf 7 september 2017 althans vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening, alsmede met veroordeling van MDZ in de proceskosten.

3.2.

MDZ heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De vraag die beantwoording behoeft, is of MDZ toerekenbaar tekortgeschoten is in de uitvoering van de werkzaamheden, zoals [eiser] stelt en MDZ betwist.

4.2.

Hoewel onderhavig expertiserapport op eenzijdig verzoek van [eiser] en niet na een gezamenlijke opdracht tot stand is gekomen, kan naar het oordeel van de kantonrechter wel acht worden geslagen op de inhoud van het rapport voor de beantwoording van voormelde onder r.o. 4.1. geformuleerde vraag. Dat MDZ bij de door Solar Zaanstad uitgevoerde inspectie niet aanwezig was (r.o. 2.5.), komt voor haar rekening en risico. Uit de bij exploot van dagvaarding in het geding gebrachte bescheiden blijkt immers dat MDZ daarvoor wel uitgenodigd was, maar om haar moverende redenen er kennelijk voor gekozen heeft niet bij de inspectie aanwezig te zijn.

4.3.

Uit het expertiserapport (r.o. 2.5.) - welke niet gemotiveerd door MDZ betwist is en waar derhalve in deze procedure van uit kan worden gegaan - blijkt dat er gebreken kleven aan de installatie en dat de verrichte werkzaamheden niet voldoen aan de vereisten van goed en deugdelijk werk. Het had op de weg van MDZ gelegen om de bevindingen en conclusies van het betreffende rapport gemotiveerd te betwisten door concrete feiten en omstandigheden aan te voeren die erop duiden dat die bevindingen onjuist zijn, dan wel een eigen deskundige in de arm te nemen. MDZ heeft zulks nagelaten. Hoewel MDZ meermaals op de mogelijkheid is gewezen (producties 12 en 14 bij exploot van dagvaarding), heeft zij geen eigen partijdeskundigenrapport ingebracht waaruit blijkt dat de bevindingen van Solar Zaanstad en de netbeheerder Enexis niet juist zijn. Evenmin is gebleken dat de deskundige over onvoldoende relevante informatie beschikte. De in het geding gebrachte stukken bieden geen steun en onderbouwing voor het standpunt van MDZ. De inhoud van het rapport van Solar Zaanstad wordt bevestigd door de netbeheerder Enexis. Voorts heeft MDZ geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter comparitie haar verweer nader toe te lichten. Het vorenstaande brengt met zich dat MDZ de inhoud van voormeld rapport niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken heeft. Daarmee staat vast dat MDZ tekortgeschoten is in de uitvoering van de werkzaamheden.

4.4.

Hoewel zij aanvankelijk ontkende, erkent MDZ in de conclusie van antwoord alsnog dat de extra geplaatste groep te hoog is afgezekerd (gebrek 3, zie r.o. 2.5.). Zij voert echter aan dat de aansluiting door verzwaring alsnog aan de richtlijnen van de netbeheerder kan voldoen. Het had echter op de weg van MDZ gelegen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst [eiser] te wijzen op althans hem te informeren over de ongeschiktheid van de installatie en de mogelijkheid tot verzwaring van de installatie met de bijkomende verhogende kosten ofwel [eiser] een andere installatie moeten aanraden. MDZ heeft zulks nagelaten.

4.5.

Nu MDZ tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is MDZ derhalve aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. De tekortkoming kan MDZ krachtens rechtshandeling worden toegerekend.

4.6.

Bij brief van 21 september 2017 heeft [eiser] meegedeeld dat hij schadevergoeding in plaats van herstel vordert, als gevolg waarvan de verbintenis tot nakoming is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:87 BW (r.o. 2.12.). Dat hij tot die omzetting gerechtigd is, is op zichzelf niet weersproken en volgt ook uit de gebleken feiten en omstandigheden. [eiser] heeft MDZ immers meermaals in gebreke gesteld c.q. aangemaand over te gaan tot kosteloos herstel. Nu (deugdelijk) herstel is uitgebleven, is MDZ in verzuim komen te verkeren. [eiser] heeft derhalve aanspraak op vervangende schadevergoeding.

Schade

4.7.

Wat betreft de omvang van de gevorderde schadevergoeding baseert [eiser] zich op de begroting in het rapport dat door Solar Zaanstad is opgemaakt. Deze herstelkosten zullen als niet dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist door MDZ worden toegewezen. Ook de expertisekosten van € 1.265,72 (factuur, productie 19 bij exploot van dagvaarding), welke de kantonrechter redelijk voorkomen en zijn gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, kunnen op de voet van artikel 6:96 lid 2 sub b BW worden toegewezen. De wettelijke rente is toewijsbaar zoals gevorderd.

Buitengerechtelijke kosten

4.8.

[eiser] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van € 386,00. De omstandigheid dat [eiser] voor rechtsbijstand is verzekerd staat niet aan toewijzing in de weg. Het gevorderde bedrag, gebaseerd op de gevorderde hoofdsom van € 2.609,97, komt overeen met het in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten bepaalde tarief en zal (als onweersproken) worden toegewezen.

Proceskosten

4.9.

MDZ zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De proceskosten aan de zijde van [eiser] worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op:

- dagvaarding € 103,11
- griffierecht € 223,00
- gemachtigde salaris € 400,00 (2 punten x tarief € 200,00)

Totaal € 726,11.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt MDZ om aan [eiser] te betalen € 3.875,69 aan herstel- en expertisekosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 7 september 2017 tot de dag van algehele voldoening,

5.2.

veroordeelt MDZ om aan [eiser] te betalen € 386,00 aan buitengerechtelijke kosten,

5.3.

veroordeelt MDZ tot betaling van de proceskosten van [eiser] , die tot de uitspraak van dit vonnis worden bepaald op € 726,11,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

Type: CJ