Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:310

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
18-01-2018
Zaaknummer
6310470 cv expl 17-7336
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop op afstand. Verkoper heeft niet voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230m BW. Koper krijgt product geleverd zonder verdere informatie. Koper geniet op grond van artikel 6:230i BW

Consumentenbescherming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/388
Prg. 2018/63
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6310470 \ CV EXPL 17-7336

Vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIRECT PAY SERVICES B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eisende partij,

gemachtigde Webcasso B.V.,

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

Partijen worden verder in dit vonnis aangeduid als Direct Pay en [gedaagde partij] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bralex Webshops B.V. – verder aangeduid als Bralex – heeft met [gedaagde partij] een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij aan [gedaagde partij] het product Forskolin Naturals + Detox Plus heeft geleverd. In verband hiermee heeft Bralex een bedrag van € 99,91 aan [gedaagde partij] gefactureerd.

2.2.

Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Bralex van toepassing.

2.3.

In artikel 6 van de algemene voorwaarden is een herroepingsrecht opgenomen. De consument heeft een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden en kan vervolgens binnen 14 dagen vanaf de dag volgende op de in artikel 8 lid 1 van de algemene voorwaarden bedoelde melding het product terugzenden.

2.4.

[gedaagde partij] heeft de producten buiten de hiervoor bedoelde termijn van 14 dagen teruggestuurd.

2.5.

Nu de overeenkomst op elektronische wijze tot stand gekomen is valt deze te kwalificeren als een koop op afstand.

2.6.

Bralex heeft haar vordering gecedeerd aan Direct Pay.

3 Het geschil

3.1.

Direct Pay partij vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van een bedrag € 141,03, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

[gedaagde partij] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Direct Pay stelt zich in deze kwestie op het standpunt dat [gedaagde partij] gehouden is de aan hem toegezonden factuur te voldoen, nu hij immers de geleverde producten buiten de daarvoor geldende termijn van 14 dagen aan Bralex heeft geretourneerd.

4.2.

Daarnaast stelt Direct Pay dat de overeenkomst op digitale wijze tot stand gekomen is en dat [gedaagde partij] de bestelling pas kan plaatsen nadat hij zich akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden.

4.3.

[gedaagde partij] erkent de geleverde producten te hebben ontvangen. Evenmin betwist [gedaagde partij] dat hij de producten te laat heeft geretourneerd. [gedaagde partij] stelt zich daarbij op het standpunt dat een en ander te wijten is aan Direct Pay. Zo heeft Direct Pay onvoldoende duidelijkheid verschaft omtrent het adres waarop de goederen geretourneerd konden worden. Tevens ontbrak de benodigde informatie met betrekking tot de producten.

4.4.

De kantonrechter overweegt als volgt.

4.5.

Naar het oordeel van de kantonrechter is in deze procedure in voldoende mate komen vast te staan dat [gedaagde partij] de door hem bestelde producten buiten de retourtermijn van 14 dagen aan Direct Pay heeft teruggestuurd.

4.6.

Als niet weersproken staat vast dat de producten op 26 december 2016 door [gedaagde partij] zijn besteld en kort daarna – in ieder geval binnen 4 dagen – zijn geleverd.

Blijkens de eigen stellingen van [gedaagde partij] zijn de goederen op 27 januari 2017 – en dus ruim buiten de daarvoor gestelde termijn – per aangetekende post aan Bralex geretourneerd.

Niet gebleken is dat Bralex daarbij enig verwijt kan worden gemaakt. In de algemene voorwaarden verschaft Bralex voldoende informatie omtrent haar identiteit, waartoe zij op grond van het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 onder b BW gehouden is. In de algemene voorwaarden – waarvan de toepasselijkheid niet door [gedaagde partij] wordt betwist – had [gedaagde partij] duidelijk kunnen lezen naar welk adres hij de goederen kon retourneren.

4.7.

[gedaagde partij] voert verder tegen de vordering aan dat Bralex heeft geweigerd om voor hem essentiële informatie aangaande de geleverde producten te verstrekken. Zo ontbrak bij de levering enige productinformatie en een bijsluiter met informatie op welke wijze de producten in gebruik moesten worden genomen. Met name het ontbreken van deze belangrijke informatie heeft [gedaagde partij] aanleiding gegeven de goederen – weliswaar te laat – te retourneren.

4.8.

Direct Pay stelt bij repliek enkel dat Bralex haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Daarnaast houdt zij het bij de blote stelling dat er wel informatie was bijgesloten. Waaruit deze informatie bestond, vermeldt Direct Pay evenwel niet. Evenmin verwijst Direct Pay naar een website waarop [gedaagde partij] eventueel de door hem gewenste informatie had kunnen raadplegen. Direct Pay houdt ook op dit punt vast aan de algemene voorwaarden van Bralex, die als productie 2 bij de conclusie van repliek zijn gevoegd.

4.9.

De kantonrechter stelt vast dat de algemene voorwaarden weliswaar voldoende informatie verschaffen omtrent de identiteit van de verkoper als ook over de wijze van contracteren en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verplichtingen, maar dat zij voor het overige geen enkele productinformatie bevatten.

4.10.

Tussen partijen is niet in debat dat er in het onderhavige geval sprake is van een koop op afstand. Bralex is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 onder a BW gehouden om – kort samengevat – aan [gedaagde partij] als koper de nodige informatie omtrent het product te verschaffen. In deze zaak is naar het oordeel van de kantonrechter in ontoereikende mate gebleken dat Bralex aan deze verplichting heeft voldaan. Direct Pay heeft haar standpunt dat Bralex wel aan deze verplichting heeft voldaan in het geheel niet onderbouwd. Evenmin weerspreekt Direct Pay de stelling van [gedaagde partij] dat Bralex ook in 2e instantie heeft geweigerd productinformatie aan [gedaagde partij] te verschaffen.

4.11.

Nu [gedaagde partij] op grond van het bepaalde in artikel 6:230i BW consumentenbescherming geniet en van de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 5, afdeling 2b van Boek 6 BW niet ten nadele van hem als consument kan worden afgeweken, dient de vordering op grond van hetgeen hiervoor is overwogen aan Direct Pay te worden ontzegd.

4.12.

Direct Pay zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Deze kosten worden tot aan deze uitspraak worden begroot op € 30,00.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vordering af,

5.2.

veroordeelt Direct Pay in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde partij] gevallen en tot op heden begroot op € 30,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: ph

coll: