Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2818

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-03-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
4774171 cv expl 16-1205
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2020:979
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2020:3226
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van huurprijzen voor combi-steamers wordt toegewezen. Het verweer tegen het deskundigenrapport over de vraag of de huurprijzen als redelijke commerciële marktprijzen kunnen worden aangemerkt, wordt verworpen. De kantonrechter neemt de conclusies van de deskundige over en wijst de vordering toe.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 4774171 \ CV EXPL 16-1205

Vonnis van de kantonrechter van 28 maart 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLAND TECHNO GROEP B.V.,

gevestigd te Asten,

eisende partij,

gemachtigde mr. G.R.A.G. Goorts,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAILY FRESH FOOD B.V.,

gevestigd te 6161 AG Geleen,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. P.W.F. Kostons.

Partijen worden verder aangeduid als Holland Techno Groep en Daily Fresh Food

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 12 oktober 2016

 • -

  het deskundigenbericht van 21 december 2017

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht van Holland Techno Groep

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht van Daily Fresh Food.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De kantonrechter verwijst allereerst naar de inhoud van de tussenvonnissen d.dis 6 juli 2016 en 12 oktober 2016 en hij volhardt bij de inhoud daarvan.

In het tussenvonnis van 6 juli 2016 is reeds overwogen dat de gevorderde betaling van de reparatiefacturen met een totaalbedrag van € 2.075,52 kan worden toegewezen. Ook is beslist dat de gevorderde betaling van de HACCP-facturen met een totaalbedrag van € 6.599,11 kan worden toegewezen.

2.2.

Het dispuut tussen partijen bestond enkel nog over de vraag of Holland Techno Groep een redelijke commerciële huurprijs voor de combi-steamers in rekening heeft gebracht. Ter zake dit vraagstuk is bij vonnis van 12 oktober 2016 drs. P.M. Reida re, verbonden aan Dekra Experts, tot deskundige benoemd. Deze deskundige diende een onderzoek te doen ter beantwoording van de volgende vragen:

 1. Is de door Holland Techno Groep aan Daily Fresh Food in rekening gebrachte huurprijs voor de combi-steamers een redelijke commerciële marktprijs en zo nee, of u aan kunt geven wat dan wel een redelijke commerciële marktprijs is;

 2. Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling.

2.3.

De deskundige heeft in zijn rapport van 19 december 2017 gerapporteerd.

Ter beantwoording van de voorgelegde vragen heeft de deskundige het volgende bericht:

Ten aanzien van vraag 1: Is de door Holland Techno Groep aan Daily Fresh Food in rekening gebrachte huurprijs voor de combi-steamers een redelijk commerciële marktprijs en zo nee, kunt u dan aangeven wat een redelijke commerciële marktprijs is?

Vast staat dat er geen contractuele huurperiode werd overeengekomen. Uit niets is gebleken dat er een technische noodzaak bestond voor langdurige verhuur, waar HTG vooraf bekend mee diende te zijn. HTG kan niet worden gezien als een normale commerciële verhuurder van combi-steamers. HTG heeft DFF op haar verzoek nieuwe en/of demoapparatuur bestemd voor verkoop, ter beschikking gesteld. Uit een prijsvergelijk (dat uiteindelijk maar voor 1 van de 3 verschillende typen combisteamers mogelijk was) op basis van gelijkwaardige uitgangspunten is gebleken dat de huurprijs van HTG hier 13,67% boven lag. Gelet op de prijsverschillen van de onderhavige verschillende typen combi-steamers van HTG, veronderstel ik dat de huurprijzen niet wezenlijk van vergelijkbare derden (op basis van de zelfde uitgangspunten) zullen verschillen. Het geconstateerde prijsverschil van 13,67% valt mijns inziens binnen de redelijk te veronderstellen bandbreedte.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat, tevens rekening houdende met de bijzondere omstandigheden van HTG ten opzichte van partijen die zich hebben toegelegd op de commerciële verhuur van combi-steamers, uit niets is gebleken dat de door HTG in rekening gebrachte huurprijzen niet als commerciële marktprijzen mogen beschouwd.

Ten aanzien van vraag 2: Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

Ik constateer dat er sprake is van een discrepantie in de handelwijze van DFF. De discrepantie schuilt hierin dat het mijns inziens niet reëel is dat DFF enerzijds de door HTG in rekening gebrachte huurkosten wel zonder enig voorbehoud voor vergoeding bij haar verzekeraar reclameert, doch gelijktijdig deze kosten niet of niet geheel aan HTG wenst te betalen (omdat het om niet redelijke commerciële marktprijzen zou gaan). Zowel de claim van DFF voor de huurkosten bij haar verzekeraar als de door HTG bij DFF in rekening gebrachte huurkosten, vallen mijn inziens beide binnen dezelfde economische realiteit.

2.4.

Holland Techno Groep laat in haar conclusie na deskundigenrapport weten dat zij in grote lijnen kan instemmen met de inhoud van het deskundigenbericht en in elk geval met de conclusies van de deskundigen. Hetgeen Holland Techno Groep verder in haar akte aanvoert over de rente en buitengerechtelijke kosten, laat de kantonrechter buiten beschouwing. Holland Techno Groep dient zich immers enkel en alleen uit te laten over de inhoud van het deskundigenrapport.

2.5.

Daily Fresh Food laat weten in het geheel niet te kunnen instemmen met zowel de inhoud van het deskundigenrapport als de conclusies van de deskundige. Daily Fresh Food heeft het deskundigenrapport door een andere deskundige (drs. M.A. Nagelhout RV van Wingman Business Valutation BV) laten toetsen en deze heeft geconcludeerd dat:

 • -

  Het rapport op meerdere punten niet voldoet aan de Leidraad deskundigen in civiele zaken;

 • -

  Het beginsel van hoor- en wederhoor is geschaad doordat

 Er een onvolledig concept deskundigenbericht zonder beantwoording van de door de rechter gestelde vragen is opgeleverd;

 Partijen geen gelijkwaardige informatiepositie in verhouding tot elkaar en tot de deskundige hebben gehad doordat cruciale e-mailcorrespondentie met de wederpartij niet met Daily Fresh Food lijkt te zijn gedeeld;

 • -

  Het antwoord van de deskundige op vraag 2 van de rechter buiten het kader van het geschil valt;

 • -

  Holland Techno Groep de aan Daily Fresh Food doorberekende prijs:

 Ofwel gebaseerd heeft op een rekenregel die een fout bevat (delen door 6 in plaats van 12 om van jaarkosten tot maandkosten te komen);

 Ofwel afhankelijk heeft gemaakt van de aard van de bedrijfsschade van Daily Fresh Food en daarmee van de specifieke situatie waarin Daily Fresh Food verkeerde. Geconcludeerd moet dan worden dat er dan geen sprake is geweest van een redelijk commerciële marktprijs, maar van een verhuurprijs die is bepaald op basis van een verhuurprijs die is bepaald op basis van een niet markt-conforme situatie van een specifieke klant;

 • -

  De gehanteerde rekenmethodiek heeft geleid tot een verdubbeling van de verhuurprijs;

 • -

  In de vergelijking met marktoffertes heeft de deskundige zich slechts gebaseerd op één offerte. Geconcludeerd moet worden dat dit een zeer dunne basis is om conclusies te trekken over de marktconformiteit van de door Holland Techno Groep gerekende verhuurprijzen;

 • -

  De veronderstelling van de deskundige dat “de huurprijzen van de overige typen combisteamers niet wezenlijk van vergelijkbare derden (op basis van dezelfde uitgangspunten) zullen verschillen” blijkt onjuist;

 • -

  Onvoldoende is toegelicht waarom de overige offertes, van zowel Holland Techno Groep als Daily Fresh Food, niet toepasbaar zouden zijn;

 • -

  De deskundige heeft geen nader onderzoek gedaan ter beantwoording van eventuele onduidelijkheden in de aangeleverde offerte, bijvoorbeeld door contact op te nemen met leveranciers;

 • -

  De vergelijking met één marktofferte is gebaseerd op een korte huurlooptijd, terwijl op het moment dat eerste facturering duidelijk was dat de looptijd reeds 4,5 maanden betrof;

 • -

  Een uitgebreidere vergelijking met de door Holland Techno Groep aangeleverde offertes geeft aan dat de door Holland Techno Groep in rekening gebrachte verhuurprijzen gemiddeld 86% tot 106% (afhankelijk van de te hanteren initiële verhuurperiode) boven de marktoffertes liggen;

 • -

  De door Holland Techno Groep in rekening gebrachte verhuurprijzen liggen gemiddeld 180% boven de door Daily Fresh Food aangeleverde marktoffertes;

 • -

  Ook op basis van de vergelijking met de marktoffertes moet geconcludeerd worden dat de door Holland Techno Groep in rekening gebrachte prijzen niet als een redelijke commerciële marktprijs aangemerkt kunnen worden.

2.6.

Ook ten aanzien van de conclusie na deskundigenbericht van Daily Fresh Food geldt dat hetgeen gesteld is over de rente en buitengerechtelijke kosten buiten beschouwing wordt gelaten.

2.7.

De kantonrechter stelt voorop dat de waardering van bewijs aan hem is voorbehouden, waarbij hem een grote mate van vrijheid toekomt. In beginsel geldt een beperkte motiveringsplicht ook wat betreft de beslissing de zienswijze van de deskundige al dan niet te volgen.

Daily Fresh Food heeft in de eerste plaats aangegeven dat de deskundige de Leidraad Deskundigen niet heeft gevolgd. Voor zover hiervan al sprake zou zijn, leidt dit er naar het oordeel van de kantonrechter niet toe dat de inhoud van het rapport buiten beschouwing moet worden gelaten. Het is immers een leidraad en geen wettelijk verplicht voorschrift. Aan het niet dan wel niet geheel volgen van de Leidraad is bovendien geen sanctie verbonden.

2.8.

Daily Fresh Food geeft verder aan dat partijen geen gelijkwaardige informatiepositie hebben in vergelijking tot elkaar en tot de deskundige omdat cruciale e-mailcorrespondentie niet lijkt te zijn gedeeld. Ook dit verweer verwerpt de kantonrechter bij gebrek aan een deugdelijke concretisering daarvan. Het had in dit verband op de weg van Daily Fresh Food gelegen om exact aan te geven welke informatie niet is gedeeld en tot welke gevolgen dit leidt. Het enkele vermoeden dat informatie niet is gedeeld, is in elk geval onvoldoende.

2.9.

Ook met betrekking tot de rekenmethodiek volgt de kantonrechter het standpunt van Daily Fresh Food niet. Immers, in voetnoot ² op pagina 13 van het rapport geeft de deskundige een uitleg over de rekenmethodiek. De deskundige vermeldt het volgende: ´Wanneer HTG volgens haar opgaaf vooral niet een exacte huurperiode weet c.q. in overleg bepaald heeft, maken zijzelf een inschatting op basis van de hen beschikbaar gestelde gegevens. In onderhavige kwestie is men uitgegaan van een minimale verhuur periode van 3 tot 6 maanden. Gelet op de aard van de bedrijfsschade van de klant, berekening huurbedrag bepaalt op basis van één jaar toe te rekenen aan zes maanden’.

Hieruit volgt dat geen sprake is van eenvoudige rekenfout, maar dat hier een redenering achter schuilt. Dat de door Daily Fresh Food (na deskundigenrapport) ingeschakelde deskundige een andere mening is toegedaan, brengt niet met zich dat de mening van de in deze procedure benoemde deskundige terzijde moet worden geschoven.

2.10.

Laatstgenoemde overweging geldt naar het oordeel van de kantonrechter ook voor de overige tegen het deskundigenrapport aangevoerde verweren. De kantonrechter is van oordeel dat de deskundige zeer uitvoerig en zorgvuldig te werk is gegaan, bij Holland Techno Groep om nadere informatie heeft gevraagd en informatie heeft opgevraagd bij destijds bij de brandschadevaststelling betrokken schade-experts (Troostwijk Expertises BV en Crawford & Company Nederland BV). Ook heeft de deskundige hoor- en wederhoor bij partijen toegepast.

2.11.

De kantonrechter maakt daarom de conclusies uit het deskundigenrapport tot de zijne en neemt deze integraal over. De deskundige heeft geconcludeerd dat uit niets is gebleken dat de door HTG in rekening gebrachte huurprijzen niet als commerciële marktprijzen mogen beschouwd. Dit leidt er vervolgens toe dat de door Holland Techno Groep gehanteerde huurprijzen als een wél commerciële marktprijs moeten worden aangemerkt, en dat de in rekening gebrachte huurprijzen daarom kunnen worden toegewezen. Daarbij geldt nog eens dat uit het deskundigenrapport is gebleken dat Daily Fresh Food de in rekening gebrachte huurprijzen zonder enig voorbehoud ter vergoeding heeft ingediend bij haar verzekeraar en ook uitbetaald heeft gekregen. Dit kan in feite niet anders dan een integrale erkenning van de verschuldigdheid van de huurprijzen worden gezien. Ook nu deelt de kantonrechter de mening van Daily Fresh Food niet dat de deskundige hiermee buiten de grenzen van de opdracht is gegaan. Immers, in het tussenvonnis van 12 oktober 2016 is aan de deskundige de vraag voorgelegd of deze nog andere punten naar voren wil brengen waarvan de rechter kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling.

Gelet hierop ontvalt aan de voorwaardelijke incidentele vordering het belang, zodat deze wordt afgewezen.

2.12.

Het voorgaande brengt met zich dat de gevorderde hoofdsom integraal kan worden toegewezen. Naast betaling van de hoofdsom vordert Holland Techno Groep betaling van contractuele rente. Op grond van de algemene voorwaarden bedraagt de contractuele rente 13% (2% per maand, vermeerderd met 1% per maand). Subsidiair vordert Holland Techno Groep betaling van de wettelijke handelsrente. Daily Fresh Food voert hiertegen aan dat er sprake is van een woekerrente, zeker nu Holland Techno Groep 5 jaar gewacht heeft met reageren.

De kantonrechter overweegt als volgt. Als niet weersproken staat vast dat betaling van rente contractueel, dat wil zeggen in de algemene voorwaarden, zijn overeengekomen tegen het percentage als thans gevorderd. Daily Fresh Food is hieraan gebonden. In hetgeen Daily Fresh Food ter zake aanvoert, ziet de kantonrechter geen aanleiding anders te beslissen.

2.13.

Holland Techno Groep vordert verder een bedrag van € 17.297,85 aan buitengerechtelijke incassokosten. Ter onderbouwing van deze nevenvordering verwijst Holland Techno Groep ook hier naar de algemene voorwaarden en met name naar artikel 16 lid 2. Hierin is opgenomen dat de buitengerechtelijke kosten 15% bedragen.

Daily Fresh Food verweert zich hiertegen door te stellen dat een en ander buiten proportie is. Deze nevenvordering dient als zijnde in strijd met de redelijkheid en billijk te worden afgewezen, aldus Daily Fresh Food.

De kantonrechter overweegt ook hier dat vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten tegen een tarief van 15% contractueel is overeengekomen. Ook hieraan is Daily Fresh Food derhalve gebonden. Een vergoeding van 15% is bovendien redelijk en niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

2.14.

De kantonrechter acht geen termen aanwezig Daily Fresh Food toe te laten tot nadere bewijslevering.

2.15.

Daily Fresh Food zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Holland Techno Groep worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 88,75

 • -

  griffierecht 941,00

 • -

  salaris gemachtigde 2.100,00 ( 3 x tarief € 700,00)

 • -

  kosten deskundigenonderzoek 9.075,00

totaal € 12.204,75

De gevorderde wettelijke rente hierover zal eveneens toegewezen worden zoals hierna vermeld. Dit geldt eveneens voor de gevorderde nakosten.

2.16.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt Daily Fresh Food om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Holland Techno Group te betalen een bedrag van € 115.319,30, vermeerderd met de contractuele rente vanaf 30 dagen na factuurdatum tot de dag van volledige betaling,

3.2.

veroordeelt Daily Fresh Food om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Holland Techno Group te betalen een bedrag van € 17.297,85, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 januari 2016 tot de dag der algehele voldoening,

3.3.

veroordeelt Daily Fresh Food in de proceskosten aan de zijde van Holland Techno Group en tot op heden begroot op € 12.204,75, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis tot de dag der algehele voldoening,

3.4.

veroordeelt Daily Fresh Food onder de voorwaarde dat deze niet binnen 2 weken na aanschrijving door Holland Techno Group volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,00, aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis,

3.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: NO