Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2804

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
28-03-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
6426995 cv expl 17-8527
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Op grond van artikel 97 Rv acht kantonrechter zich ook bevoegd om van reconventionele vordering van € 112.000,-- kennis te nemen. Overeenkomst van opdracht tot verdere ontwikkeling van telefoonapplicatie. Onvoldoende aannemelijk dat overeengekomen was dat een deel van het loon van de opdrachtnemer betaald mocht worden in aandelen in het startende bedrijf van de opdrachtgever.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6426995 \ CV EXPL 17-8527

Vonnis van de kantonrechter van 28 maart 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEACON SERVICES B.V.,

gevestigd te Roermond,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. A.M.T. Snijders,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BENGEES B.V.,

gevestigd te Roermond,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende bij haar directeur de heer [X] .

Partijen worden hierna Neacon en Bengees genoemd.

1 De procedure

In conventie en in reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie tevens inhoudende incident van onbevoegdheid

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de op 28 februari 2018 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De geschillen en de vorderingen

In conventie en in reconventie

2.1.

Op basis van de hiervoor vermelde processtukken en hetgeen partijen tijdens de comparitie over en weer hebben verklaard kunnen de tussen partijen gerezen geschillen als volgt - zakelijk weergegeven - worden omschreven.

2.2.

Bengees is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, waaronder het ontwikkelen van applicaties, zogenoemde apps.

2.3.

In september 2016 heeft Bengees Neacon benaderd in verband met de verdere ontwikkeling van een in haar bezit zijnde app. Daaraan was al gebouwd door anderen maar deze was nog steeds niet af. Met de app zouden social media en online kopen en verkopen gecombineerd kunnen worden.

2.4.

Bengees heeft vervolgens op of omstreeks 26 september 2016 aan Neacon mondeling de opdracht verstrekt om de bestaande app verder te ontwikkelen en heeft daarvoor aan Neacon de broncodes van de app verstrekt. Voorts hebben partijen op 26 september 2016 een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst ter uitwisseling van vertrouwelijke informatie gesloten.

2.5.

Gedurende de periode van 12 oktober 2016 tot en met 29 mei 2017 heeft Neacon haar werkzaamheden middels een aantal facturen in rekening gebracht. Van het totaalbedrag is € 5.500,00 betaald, maar met betaling van € 17.835,65, is Bengees in gebreke gebleven.

2.6.

Neacon vordert thans – samengevat – veroordeling van Bengees tot betaling van
€ 17.835,65, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectieve vervaldata van de facturen, alsmede betaling van € 953,35 aan buitengerechtelijke incassokosten, met veroordeling van Bengees in de proceskosten.

2.7.

Bengees betwist de vordering van Neacon. Het was Neacon bekend dat Bengees een budget van € 5.500,00 ter beschikking had. Voor zover de werkzaamheden meer zouden kosten dan dat bedrag zouden partijen kijken naar de mogelijkheid om Neacon te betalen in aandelen in het bedrijf van Bengees. Bengees stelt dat Neacon niet eenzijdig op die afspraak kan terugkomen. Bengees stelt verder dat Neacon is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De app vertoonde een groot aantal gebreken en voldeed niet aan de veiligheidsnormen. De app kon niet gebruikt worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat een van de investeerders in het bedrijf van Bengees zich heeft teruggetrokken en Bengees een investering van € 112.000,00 heeft misgelopen. Bengees is van mening dat Neacon die schade aan haar dient te vergoeden. Omdat Neacon is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst verzoekt Bengees de overeenkomst te ontbinden en afgifte van de broncode en alle data.

2.8.

Neacon betwist de vorderingen van Bengees. Als eerste stelt Neacon dat de kantonrechter niet bevoegd is om van de vordering van € 112.000,00 kennis te nemen omdat deze de competentie van de kantonrechter te boven gaat. In het geval de kantonrechter wel bevoegd is, betwist Neacon dat zij enig bedrag aan schadevergoeding aan Bengees is verschuldigd.

2.9.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

in conventie en in reconventie

3.1.

Allereerst zal de kantonrechter beslissen over de vraag of hij ook bevoegd is om van de tegenvordering van Bengees kennis te nemen. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter het geval. Artikel 97 van het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bepaalt immers dat een zaak in reconventie wordt behandeld en beslist door de rechter die de zaak in conventie behandelt en beslist, als de samenhang tussen de vorderingen zich tegen afzonderlijke behandeling verzet. Zowel de vordering in conventie als de vorderingen in reconventie zijn gegrond op de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht waarbij de vraag of de overeenkomst juist is nagekomen een belangrijke rol speelt. Een reden voor Bengees om niet te betalen is immers dat de werkzaamheden van Neacon niet zouden deugen terwijl dat er ook toe zou hebben geleid dat de investeerder heeft afgehaakt. Daarmee is het van belang dat de vraag of de app niet naar behoren functioneert in één hand blijft. De vorderingen hangen derhalve zodanig samen dat het, mede vanuit proceseconomisch oogpunt gezien, ongewenst is dat de vorderingen door afzonderlijke rechters worden behandeld.

3.2.

Nu de over en weer ingestelde vorderingen samenhangen lenen zij zich voor gezamenlijke beoordeling.

3.3.

Vast is komen te staan dat partijen een mondelinge overeenkomst van opdracht met elkaar hebben gesloten. De opdracht hield in dat Neacon een bestaande app verder zou ontwikkelen. Partijen hebben over hun overeenkomst niets op papier gezet. Uit de overgelegde email van 24 november 2016 blijkt wel dat Neacon heeft meegedeeld dat zij een gereduceerd uurtarief van € 59,71 zal hanteren in plaats van de gebruikelijke € 85,30. Wel is komen vast te staan dat, indien de door Neacon te verrichten werkzaamheden een bedrag van € 5.500,00 te boven zouden gaan, partijen zouden bekijken of het meerdere betaald kon worden in aandelen. Hoewel dat door Bengees is gesteld, is niet gebleken dat partijen reeds bij het sluiten van de overeenkomst definitief hadden afgesproken dat een deel van de door Neacon te verrichten werkzaamheden in aandelen betaald zou worden. Bengees heeft daarvan ook geen concreet bewijsaanbod gedaan.

3.4.

Na het door Bengees aan Neacon beschikbaar stellen van de broncodes van de te ontwikkelen app is al snel gebleken dat er veel meer werkzaamheden nodig waren dan aanvankelijk was ingeschat. Neacon heeft dit aan Bengees meegedeeld en voorts heeft zij laten weten dat Neacon (nog) niet kon instemmen met het aanvaarden van betaling van een deel van haar werkzaamheden in aandelen. Neacon is doorgegaan met haar werkzaamheden en heeft daarvoor regelmatig gedeclareerd. Deze declaraties zijn door Bengees zonder protest behouden en zij heeft niet gezegd dat Neacon met haar werkzaamheden moest stoppen, bijvoorbeeld omdat de kwestie van de betaling in aandelen nog niet was geregeld. Vast staat dat de kwestie van de betaling in aandelen van de zijde van Bengees nooit meer is uitgewerkt. Gelet op de tussen partijen gerezen problematiek heeft Neacon aangegeven dat deze definitief van de baan is.

3.5.

Bengees heeft tegen de door Neacon in rekening gebrachte uren noch tegen de hoogte van uurtarief verweer gevoerd. Wel heeft Bengees zich beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Neacon. De stabiliteit en de veiligheid van de app zouden niet voldoen aan de daaraan te stellen vereisten. Neacon heeft dat gemotiveerd betwist. Nu Bengees in het geheel geen bewijs heeft aangedragen met betrekking tot de gestelde gebreken en zij ook geen bewijsaanbod heeft gedaan zal de kantonrechter de bewering met betrekking tot de gebreken passeren.

De conclusie uit het vorenstaande is dat het door Neacon gevorderde bedrag van
€ 17.835,65 aan Neacon kan worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de respectieve vervaldata van de facturen.

3.6.

De door Neacon gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen. Bengees heeft immers van meet af aan verweer gevoerd tegen de vordering van Neacon, zodat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zinloos zouden zijn.

3.7.

Bengees vordert ontbinding van de overeenkomst van opdracht. Feit is echter dat zij deze overeenkomst zelf op elk moment kan opzeggen. Zij heeft daarvoor een oordeel van de rechter niet nodig. Bengees vordert afgifte van de broncodes en overige data, maar van belang is dat Neacon zich terecht op haar opschortingsrecht beroept. Bengees dient eerst haar betalingsverplichtingen na te komen. Dit deel van de vordering wordt derhalve afgewezen.

3.8.

Dan vordert Bengees een schadevergoeding van € 112.500,00 omdat zij inkomsten van een investeerder heeft misgelopen. De betreffende investeerder zou zich hebben teruggetrokken omdat de app niet veilig was en andere gebreken vertoonde. Nu de kantonrechter niet kan vaststellen dat er gebreken zijn aan de door Neacon verrichte werkzaamheden kan hij ook niet vaststellen dat de investeerder heeft afgehaakt omdat de app niet deugde, althans niet deugde door toedoen van Neacon. Die vordering zal eveneens worden afgewezen.

3.9.

Bengees zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Neacon worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 80,42

 • -

  griffierecht 939,00

 • -

  salaris gemachtigde conventie 600,00 (2 x tarief € 300,00)

 • -

  salaris in reconventie 700,00 ( 2 x 0,5 x tarief € 700,00)

totaal € 2.319,42

4 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

4.1.

veroordeelt Bengees om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Neacon te betalen een bedrag van € 17.835,65, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de respectieve vervaldata van de facturen tot de dag van volledige betaling,

in reconventie

4.2.

wijst de vorderingen van Bengees af,

in conventie en in reconventie

4.3.

veroordeelt Bengees in de proceskosten aan de zijde van Neacon gevallen en tot op heden begroot op € 2.319,42,

4.4.

verklaart de hiervoor uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: