Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2590

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-03-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
04 6316573 CV 17-7364
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2019:114
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSHE:2020:2173
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Offerte uitgebracht onder voorbehoud dat eerst aan de hand van ter beschikking te stellen financieringsbescheiden wordt beoordeeld of een financieringsaanvraag kans van slagen heeft. Kantonrechter kan niet vaststellen dat voorwaarde is ingevuld en opdracht is aanvaard. Volgt afwijzing van de vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6316573 \ CV EXPL 17-7364

Vonnis van de kantonrechter van 21 maart 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONATUM BEDRIJFSADVIES B.V.,

gevestigd te Sittard,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. B. van Meurs,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] , pro se en tevens h.o.d.n. GROSPACK INTERNATIONAL,

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna Conatum en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de op 17 januari 2018 gehouden comparitie van partijen

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Conatum heeft in haar hoedanigheid van bedrijfsmakelaar in 2015 van Spimabo B.V. gevestigd te Nederweert opdracht gekregen tot verkoop en overdracht van activa aan een overname kandidaat. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] is op enig moment in beeld gekomen als overname kandidaat. Conatum heeft toen aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] een offerte begeleiding overnamefinanciering gedateerd 25 september 2015 aangeboden. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] heeft deze offerte op 27 september 2015 voor akkoord getekend. In de offerte is onder alinea 2. Kosten en voorwaarden, onder andere opgenomen:

 • -

  dat alvorens Conatum de opdracht aanvaardt, zij naar aanleiding van de ontvangst van de in de offerte genoemde bescheiden zal beoordelen of de financieringsaanvraag kans van slagen heeft en als er een reële kans aanwezig is, zal Conatum starten met de opdracht;

 • -

  dat de kosten van de financieringsaanvraag € 2.500,00 exclusief btw bedragen en dat op voorhand een bedrag van € 500,00 exclusief btw zal worden betaald;

 • -

  dat op alle diensten van Conatum de algemene voorwaarden van Conatum van toepassing zijn.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] heeft bij e-mail van 18 februari 2016 aan Conatum bericht dat hij afziet van de diensten van Conatum en verzoekt om terugstorting van de aan Conatum betaalde € 605,00 (€ 500,00 + € 105,00 btw).

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

Conatum vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] tot betaling van primair € 6.401,96, en subsidiair € 2.783,00 telkens vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] vordert – samengevat – veroordeling van Conatum, tot betaling van primair € 7.500,00 en secundair € 2.000,00.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1.

Conatum heeft de vordering op basis van de in de toepasselijk algemene voorwaarden opgenomen forumkeuze bij de rechtbank Limburg aangebracht. Gelet op lid 2 van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft deze forumkeuze echter geen gevolgen in kantonzaken nu dit een keuze betreft die reeds is gemaakt voor het ontstaan van het geschil. Hoewel de kantonrechter ambtshalve zijn bevoegdheid dient te toetsen acht hij in de gegeven omstandigheden, nu partijen:

 • -

  de zaak tijdens de comparitie van 17 februari 2018 in volle omvang aan hem hebben voorgelegd;

 • -

  [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] in zijn conclusie van antwoord onder alineanummer 6 stelt: "de rechtbank is zeker bevoegd";

 • -

  en partijen gevraagd hebben om een uitspraak te doen,

de conclusie gerechtvaardigd dat hierin, alles bij elkaar genomen, een verzoek kan worden geconstrueerd als bedoeld in artikel 96 Rv. De kantonrechter acht zich daarom bevoegd van de zaak kennis te nemen.

in conventie

4.2.

Conatum vordert primair betaling van de door haar ten behoeve van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] bestede uren in verband met de beëindiging door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] van de opdracht tot bemiddeling en begeleiding ten behoeve van de overnamefinanciering en heeft daarvoor een bedrag van € 5.196,25 exclusief btw gefactureerd. Subsidiair vordert Conatum betaling van een bedrag van € 2.000,00. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] betwist uitdrukkelijk enig bedrag verschuldigd te zijn aan Conatum en voert daarvoor diverse gronden aan.

4.3.

De kantonrechter stelt vast dat in de offerte onder de voorwaarden onder meer is opgenomen, dat alvorens Conatum de opdracht aanvaardt, zij naar aanleiding van de ontvangst van de in de offerte genoemde bescheiden zal beoordelen of de financieringsaanvraag kans van slagen heeft en als er een reële kans aanwezig is, zal Conatum starten met de opdracht. Gesteld noch gebleken is dat Conatum uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij de opdracht heeft aanvaard. Van een stilzwijgende aanvaarding kan naar het oordeel van de kantonrechter ook geen sprake zijn nu immers uit de stukken en hetgeen ter comparitie op 17 januari 2018 is besproken blijkt, dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] niet alle stukken ter beschikking heeft gesteld aan Conatum. Nu de kantonrechter niet kan vaststellen dat Conatum de opdracht heeft aanvaard, valt daarmee het doek voor de door Conatum zowel primair als subsidiair ingestelde vorderingen. De overige verweren behoeven daarmee geen verdere bespreking.

in reconventie

4.4.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] vordert primair een bedrag van € 7.500,00 als schadevergoeding en secundair een vergoeding van € 2.000,00 voor gemaakte kosten van rechtsbijstand. Conatum betwist deze vorderingen uitdrukkelijk en gemotiveerd.

4.5.

De kantonrechter stelt vast dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] zijn vorderingen niet onderbouwd. De schade ad € 7.500,00 wordt als een lumpsum bedrag zonder enig bewijsstuk geponeerd. Ook de secundaire vordering, wat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] overigens met secundair bedoelt is de kantonrechter niet duidelijk, wordt met geen enkel stuk gestaafd terwijl deze post naar de kantonrechter opmaakt uit de stukken, feitelijk betrekking zou moeten hebben op proceskosten waarin echter op andere wijze in ons wettelijk systeem wordt voorzien. De vorderingen van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] stranden daarom.

in conventie en in reconventie

4.6.

Nu beide partijen in het ongelijk worden gesteld worden de proceskosten gecompenseerd in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen van Conatum af,

in reconventie

5.2.

wijst de vorderingen van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie ] af,

in conventie en in reconventie

5.3.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: HM

coll: