Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:2283

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
14-03-2018
Datum publicatie
19-03-2018
Zaaknummer
6207216 cv expl 17-6421
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van aanneming; meerwerkkosten; als geen prijs is afgesproken dan is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6207216 \ CV EXPL 17-6421

Vonnis van de kantonrechter van 14 maart 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [A] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. A.D.A. Quaedvlieg,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROJECTPROFS B.V. ,

gevestigd te Elsloo,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. M. van Sintmaartensdijk.

Partijen worden hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en Projectprofs genoemd.

1 De procedure

In conventie en in reconventie

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

- de conclusie van antwoord in reconventie

- de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bevolen

- de op 6 december 2017 gehouden comparitie

- de akte uitlating aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie]

- de akte eisvermeerdering aan de zijde van Projectprofs en

- de akte uitlating naar aanleiding van vermeerdering van eis aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De geschillen

In conventie en in reconventie

2.1.

Op basis van de hiervoor vermelde processtukken en hetgeen partijen tijdens de comparitie van partijen over en weer hebben verklaard, kunnen de tussen partijen gerezen geschillen als volgt – zakelijk weergegeven – worden omschreven.

2.2.

Op verzoek van Projectprofs heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op 21 oktober 2016 een offerte uitgebracht voor het verrichten van bouwwerkzaamheden aan de voorgevel van Hotel de Limbourg te Sittard voor een bedrag van € 26.784,60 exclusief BTW.

2.3.

Per e-mail van 2 december 2016 heeft Projectprofs aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] meegedeeld de offerte te aanvaarden, maar voor een bedrag van € 26.000,00 exclusief BTW. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft dezelfde dag per e-mail aan Projectprofs meegedeeld daarmee in te stemmen. In diezelfde e-mail heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] voorgesteld in vier termijnen te factureren: 20% bij opdracht, drie termijnen van 25% naar stand der werkzaamheden en 5% bij oplevering, telkens te betalen binnen 8 dagen na factuurdatum.

2.4.

In week 2 van 2016 is [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gestart met de werkzaamheden.

2.5.

Naast de overeengekomen termijnen van respectievelijk eenmaal € 5.200,00, driemaal € 6.500,00 en eenmaal € 1.300,00, heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] meerwerkkosten in rekening gebracht middels facturen van € 4.254,35, € 6.488,45, € 94,45 en € 868,48.

2.6.

Projectprofs heeft de factuur van € 5.200,00, de drie facturen van elk € 6.500,00 en de factuur ter zake van meerwerk ad € 4.254,35 betaald, maar is in gebreke gebleven met de betaling van de facturen ad € 6.488,45, € 94,45, € 1.300,00 en € 868,48.

2.7.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert thans – samengevat – veroordeling van Projectprofs tot betaling van € 8.751,47 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der voldoening, alsmede betaling van € 812,57 ter zake van buiengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der voldoening, met veroordeling van Projectprofs in de proceskosten, de beslagkosten en de nakosten.

2.8.

Projectprofs voert verweer tegen de vorderingen van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] . Projectprofs betwist dat zij voor de thans gevorderde meerwerkkosten opdracht heeft gegeven. Voorts stelt Projectprofs dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een deel van de overeengekomen werkzaamheden niet goed heeft verricht, dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in gebreke is gebleven met het herstel daarvan en Projectprofs extra kosten heeft moeten maken, welke kosten voor rekening van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dienen te komen.

2.9.

Projectprofs vordert thans – samengevat, na vermindering en vermeerdering van eis – [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen tot betaling van € 5.041,87 aan hoofdsom en een bedrag van € 452,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van verzuim tot de dag der voldoening en veroordeling van Projectprofs in de proceskosten en de nakosten.

2.10.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen van Projectprofs.

2.11.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

In conventie en in reconventie

3.1.

De over en weer ingestelde vorderingen vloeien voort uit dezelfde overeenkomst van aanneming van werk en lenen zich voor gezamenlijke beoordeling.

3.2.

De vraag moet beantwoord worden of er overeenkomsten ten aanzien van afzonderlijke meerwerkposten zijn gesloten. De kantonrechter is van oordeel dat als het gaat om een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk, aanbod en aanvaarding in beginsel op de meest eenvoudige wijze kunnen geschieden. Dit geldt eens te meer in het geval sprake is van professionele contractpartijen. Als derhalve in een (telefoon-)gesprek dan wel in een e-mail werd aangegeven dat een bepaalde werkzaamheid verricht moest worden, dan behoorde het Projectprofs duidelijk te zijn dat als dit niet een van de werkzaamheden betrof die onder de aanneemsom vielen, er sprake was van meerwerk en dat daarvoor betaald moest worden. Er kan van uit gegaan worden dat ten aanzien van een aantal posten overeenstemming bestond dat meerwerk zou worden verricht en dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dit in rekening zou brengen. Dat blijkt onder andere uit de e-mail van Projectprofs d.d. 13 januari 2017. Mede van belang is dat uit ten minste twee e-mails van Projectprofs, in het bijzonder de e-mails van 2 en 3 februari 2017, blijkt dat Projectprofs opdracht verstrekte voor een aantal opgevoerde meerwerkposten en dat Projectprofs aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] meedeelde dat aansluitend samen met de betrokkenen in alle eerlijkheid de nog niet bevestigde meer- en minderwerken zouden worden bekeken. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] mocht er derhalve op vertrouwen dat over de (hoogte van de) meerwerkprijs nog overeenstemming zou worden bereikt. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] hoefde derhalve niet te verwachten dat Projectprofs op die toezegging terug zou komen en zich achteraf na uitvoering van de werkzaamheden alsnog op het standpunt zou stellen dat ten aanzien van een aantal opgevoerde posten geen sprake was van meerwerk. Projectprofs heeft zich niet op het standpunt gesteld dat het opgevoerde meerwerk niet noodzakelijk was.

3.3.

De conclusie uit hetgeen hiervoor onder 3.2. is overwogen, is dat weliswaar over het verrichten van meerwerk overeenstemming bestond, maar dat daarmee niet vaststaat dat partijen overeenstemming hadden bereikt over de prijs van dat meerwerk. In dat verband heeft Projectprofs zich niet op het standpunt gesteld dat de hoogte van de in rekening gebrachte meerwerkkosten afwijkt van het gebruikelijke door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in rekening gebrachte loon.

3.4.

Gelet op het vorenstaande kunnen de door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gevorderde facturen van respectievelijk € 6.488,45 en € 868,48 worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding. Projectprofs heeft erkend de factuur ad € 1.300,00 nog verschuldigd te zijn, zodat ook dit bedrag zal worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding.

3.5.

De door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gevorderde betaling van de factuur ad € 94,45 zal worden afgewezen. Wat deze post betreft heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gesteld dat dit kosten betreft van het laboratorium in Maastricht dat een vezelmonster heeft onderzocht, maar [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft nagelaten een kopie van de factuur van het betreffende laboratorium over te leggen.

3.6.

Met betrekking tot de door Projectprofs gevorderde kosten ter zake van het herstel van het kitwerk blijkt uit het formulier van de vooroplevering dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op dit herstel is gewezen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft zich wat dit punt betreft op het standpunt gesteld dat het kitwerk in opdracht van [X] in de kleur zwart moest worden uitgevoerd, maar [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft daarvan geen begin van bewijs, bijvoorbeeld door het overleggen van een schriftelijke verklaring van [X] , geleverd. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft ook geen concreet bewijsaanbod gedaan. De door Projectprofs gevorderde herstelkosten ad € 580,00 zullen derhalve worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 27 september 2017.

3.7.

Met betrekking tot de gevorderde kosten ter zake van het aanbrengen van aluminium strips blijkt eveneens uit het formulier vooroplevering dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op het ontbreken daarvan is gewezen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft niet weersproken dat de betreffende aluminium strips op de aan haar beschikbaar gestelde bouwtekening waren vermeld. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] is derhalve tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. Nu [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] , ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld die strips niet heeft aangebracht, dient [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] de door Projectprofs gemaakte herstelkosten te vergoeden.

3.8.

Vast staat dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op enig moment met een slijptol een cv-leiding heeft geraakt en dat die leiding in opdracht van Projectprofs door een derde is gerepareerd. Gesteld noch anderszins is gebleken dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft geprotesteerd tegen het verstrekken door Projectprofs van die opdracht aan een derde. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] kan zich derhalve niet achteraf op het standpunt stellen dat zij de betreffende leiding zelf had willen repareren. De door Projectprofs daarmee gepaard gaande kosten dient [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] derhalve aan Projectprofs te vergoeden.

3.9.

Met betrekking tot de door Projectprofs gevorderde herstelkosten ten behoeve van de kopschotjes traptreden heeft Projectprofs niet betwist dat sprake is van een wijziging van het oorspronkelijk ontwerp doordat de ledverlichting breder werd uitgevoerd waardoor aan de kopse kanten de afwerkblokjes niet aangebracht konden worden. De daarmee gepaard gaande kosten dienen derhalve voor rekening van Projectprofs te komen.

3.10.

Dan resteren de door Projectprofs gevorderde extra uren projectmanagement ten bedrage van € 5.625,00. In dit verband staat weliswaar vast dat partijen overeengekomen zijn dat de werkzaamheden in de weken 2, 3 en 4 van 2016 zouden worden uitgevoerd, maar gesteld noch anderszins is gebleken dat partijen overeengekomen zijn dat Projectprofs bij overschrijding van de overeengekomen werkperiode de daarmee gepaard gaande door Projectprofs te verrichten uren aan Projectprofs dient te vergoeden. Deze kosten zullen derhalve worden afgewezen.

3.11.

Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de oorspronkelijke vordering in reconventie ter zake van kosten van herstel houten kolomconstructies verder buiten beschouwing zal blijven. Partijen hebben immers kennelijk onderling vastgesteld dat van een ondeugdelijke constructie geen sprake is.

3.12.

Beide partijen hebben buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Die kosten zal de kantonrechter afwijzen. Het was beide partijen immers van meet af aan bekend dat de andere partij de vordering zou betwisten zodat incassowerkzaamheden zinloos zouden zijn.

3.13.

Aan Projectprofs zal derhalve een totaalbedrag van € 977,00 worden toegewezen. Nu Projectprofs heeft verzuimd een concrete datum te vermelden met ingang van wanneer [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in verzuim verkeert, zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf de datum dat Projectprofs haar vorderingen heeft ingesteld, zijnde 27 september 2017.

3.14.

Projectprofs zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] worden in conventie begroot op:

 • -

  dagvaarding € 80,42

 • -

  griffierecht 618,00

 • -

  salaris gemachtigde 750,00 (3 x tarief € 250,00)

 • -

  beslagkosten 410,00

totaal € 1.858,42

en in reconventie op € 300,00 ( 2 x 0,5 x tarief € 300,00) ter zake van salaris.

3.15.

De over en weer gevorderde nakosten zullen worden toegewezen zoals hierna in het dictum te vermelden.

4 De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

4.1.

veroordeelt Projectprofs om tegen bewijs van kwijting aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te betalen een bedrag van € 8.656,93, vermeerderd met de wettelijke handelsrente daarover vanaf 24 juli 2017 tot de dag van volledige betaling,

4.2.

veroordeelt Projectprofs in de proceskosten aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gerezen en tot aan de datum van uitspraak van dit vonnis in totaal begroot op € 1.858,42,

4.3.

veroordeelt Projectprofs onder de voorwaarde dat deze niet binnen 2 weken na aanschrijving door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,-- aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis,

4.4.

verklaart de hiervoor uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

4.5.

wijst af het meer of anders gevorderde,

in reconventie:

4.6.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] om tegen bewijs van kwijting aan Projectprofs te betalen een bedrag van € 977,00, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf
27 september 2017 tot de dag van volledige betaling,

4.7.

veroordeelt Projectprofs in de proceskosten aan de zijde van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gerezen en tot aan de datum van uitspraak van dit vonnis in totaal begroot op € 300,00,

4.8.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] onder de voorwaarde dat deze niet binnen 2 weken na aanschrijving door Projectprofs volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:

- € 100,-- aan salaris gemachtigde,

- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis,

4.9.

verklaart de hiervoor uitgesproken veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

4.10.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: