Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:1801

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-02-2018
Datum publicatie
26-02-2018
Zaaknummer
6559005 HA VERZ 18-1
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Handelsnaamwet. Geen inbreuk op handelsnaam. Er is sprake van louter beschrijvende handelsnamen/internet-domeinnamen en partijen kunnen dan geen beroep doen op bescherming op grond van de Handelsnaamwet. Het gebruik van (nagenoeg) dezelfde handelsnaam/domeinnaam is onrechtmatig als sprake is van bijkomende omstandigheden die mede verwarring kunnen veroorzaken. In dit geval is geen sprake van bijkomende omstandigheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6559005 HA VERZ 18-1

Beschikking van de kantonrechter van 21 februari 2018

in de zaak van:

[verzoeker] , handelende onder de naam FYSIO ROERMOND, gevestigd aan de [vestigingsadres verzoeker] te [vestigingsplaats verzoeker] ,

verzoeker,

gemachtigde: mr. S.D. de Grunt van ARAG Rechtsbijstand,

tegen:

[verweerder] , handelende onder de naam FYSIOTHERAPIE ROERMOND, gevestigd aan de [vestigingsadres verweerder] te [vestigingsplaats verweerder] ,

verweerder,

gemachtigde: mr. B.D. van Tuil van DAS Rechtsbijstand.

Partijen worden hierna [verzoeker] en [verweerder] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 3 januari 2018 per fax binnengekomen verzoekschrift met bijlagen;

- het op 7 februari 2018 binnengekomen verweerschrift met bijlagen;

- de op 13 februari 2018 gehouden mondelinge behandeling, waarbij beide partijen in persoon zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigden.

1.2.

Partijen hebben daarna verzocht een beschikking te geven, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2 Het geschil

2.1.

Op basis van de processtukken en hetgeen partijen bij gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben verklaard, kan het tussen partijen gerezen geschil als volgt

- zakelijk weergegeven - worden omschreven.

2.2.

[verzoeker] drijft sinds 1 september 2016 een fysiotherapiepraktijk aan de [vestigingsadres verzoeker] te [vestigingsplaats verzoeker] . [verzoeker] gebruikt als internetadres/domeinnaam www.fysioroermond.com en als e-mailadressen info@fysioroermond.com en fysioroermond@gmail.com. In het handelsregister is als handelsnaam geregistreerd Fysio Roermond.

2.3.

[verweerder] drijft sinds 22 december 2016 een fysiotherapiepraktijk aan de [vestigingsadres verweerder] te [vestigingsplaats verweerder] . In het handelsregister zijn als handelsnamen geregistreerd Fysiotherapie Roermond, fysio Roermond centraal, fysiotherapie Roermond centrum en fysiotherapie Remunj. Op verzoek van [verweerder] is in het handelsregister geregistreerd dat met ingang van 1 januari 2018 de handelsnamen Fysiotherapie Roermond en fysio Roermond centraal zijn vervallen. [verweerder] maakt gebruik van het internetadres/domeinnaam www.fysio-roermond.nl en van het e-mailadres info@fysio-roermond.nl.

2.4.

[verzoeker] verzoekt thans om:

a. [verweerder] te veroordelen de handelsnaam Fysiotherapie Roermond en de domeinnaam www.fysio-roermond.nl en het e-mailadres info@fysio-roermond.nl zodanig te wijzigen dat daarin de handelsnaam van [verzoeker] niet voorkomt en tevens geen combinatie van de woorden en/of letterverbindingen “fysio” en “Roermond”, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zijn vervat, zodanig dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven;

b. te bepalen dat [verweerder] deze wijziging dient door te voeren binnen één maand nadat de griffier hem een afschrift van deze beschikking heeft toegezonden;

c. [verweerder] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 500,00, althans een door de kantonrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat [verweerder] niet voldoet aan de hiervoor onder a en b uitgesproken veroordelingen,

d. deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en

[verweerder] te veroordelen in de proceskosten.

2.5.

[verzoeker] stelt daartoe – zakelijk weergegeven – dat [verweerder] zich bedient van dezelfde handelsnaam en nagenoeg dezelfde domeinnaam en e-mailadres. Door dit gebruik is bij het publiek verwarring te duchten. Voorts stelt [verzoeker] dat het gevaar bestaat dat gegevens van patiënten bij de verkeerde praktijk terecht komen.

2.6.

[verweerder] betwist dat gevaar voor verwarring bestaat. De aanvankelijk door hem gebruikte handelsnamen Fysiotherapie Roermond en fysio Roermond centraal heeft hij inmiddels laten vervallen en sindsdien maakt hij gebruik van de handelsnaam Fysiotherapie en Echografie Roermond. Volgens [verweerder] gebruikt hij de domeinnaam
www.fysio-roermond.nl slechts als adres zodat zoekenden op internet zijn daadwerkelijke handelsnaam Fysiotherapie en Echografie Roermond kunnen vinden. [verweerder] stelt verder dat het louter een beschrijvende handelsnaam is en dat geen sprake is van bijkomende omstandigheden op grond waarvan hem het gebruik van die domeinnaam onthouden zou moeten worden.

3 De beoordeling

De handelsnaam

3.1.

Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, één en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten.

3.2.

Voordat de kantonrechter toekomt aan de vraag of beide namen zodanig veel op elkaar lijken dat vrees voor verwarring bestaat moet echter eerst de vraag beantwoord worden of aan de naam “Fysio Roermond” op grond van de handelsnaamwet bescherming toekomt. [verweerder] heeft er immers op gewezen dat het een louter beschrijvende naam betreft en dat deze “freihaltebedürftig” is. Er wordt immers algemeen aangenomen dat er geen exclusief recht op een algemeen beschrijvende naam dient te bestaan.

3.3.

De kantonrechter is van oordeel dat de handelsnaam van [verzoeker] zuiver beschrijvend van karakter is. Immers de aanduidingen “fysio” beschrijft de diensten die verzoeker aanbiedt terwijl het woord “Roermond” aanduidt in welke plaats die diensten worden aangeboden.

In zijn arrest van 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De kantonrechter is zich ervan bewust dat genoemd arrest gaat over een domeinnaam, en niet een handelsnaam, maar deze regel wordt geacht ook te gelden voor handelsnamen (Zie bijv. GHDHA:2017:2622). De kantonrechter sluit zich bij dat standpunt aan.

In dat verband heeft [verzoeker] gesteld dat hij vreest dat patiëntengegevens bij de verkeerde praktijk terechtkomen, wat gelet op het delicate karakter daarvan een zeer ernstige kwestie is.

Naar het oordeel van de kantonrechter is dit, zo dit zich al zou voordoen, echter geen bijkomende omstandigheid zoals door de Hoge Raad wordt bedoeld. Het is immers niet goed voorstelbaar dat het enkele bestaan van gevaar voor verwarring niet voldoende is om bescherming te geven aan de beschrijvende handelsnaam, aldus de Hoge Raad, terwijl het feit dat zich als gevolg van dat gevaar voor verwarring mogelijk een vorm van verwisseling voordoet ( patiëntgegevens komen bij de verkeerde partij terecht) vervolgens wel een bijzondere omstandigheid oplevert die recht geeft op bescherming van de handelsnaam. Verwarring is immers doorgaans het gevolg van een situatie die gevaar voor verwarring opriep en aan het vereiste van “bijkomende omstandigheden” zou dan amper zelfstandige betekenis toekomen .

3.4.

[verzoeker] heeft zich verder nog op het standpunt gesteld dat [verweerder] bewust heeft gekozen voor het gebruik van nagenoeg dezelfde handelsnaam om op die manier een graantje mee te pikken van de bekendheid van [verzoeker] . Indien [verzoeker] hiermee doelt op een andere bijkomende omstandigheid slaagt ook dat beroep niet nu deze stelling wordt betwist en in het geheel niet wordt onderbouwd.

3.5.

Overigens overweegt de kantonrechter nog ten overvloede dat [verweerder] sinds 1 januari 2018 gebruik maakt van de handelsnaam Fysiotherapie en Echografie Roermond. De kantonrechter is van oordeel dat [verweerder] op die wijze zijn handelsnaam voldoende heeft aangepast zodat geen reëel gevaar voor verwarring bestaat met de handelsnaam van [verzoeker] .

De domeinnaam en het e-mailadres

3.6.

Met betrekking tot de door partijen gebruikte domeinnamen en e-mailadressen overweegt de kantonrechter als volgt. Het recht op een domeinnaam en e-mailadres is niet wettelijk geregeld. De Handelsnaamwet bevat geen bepalingen dienaangaande. Het gebruik van een domeinnaam en/of een e-mailadres die zodanig gelijken op een andere domeinnaam en/of e-mailadres dat vrees voor verwarring bestaat kan echter onrechtmatig zijn.

Ook wat dit betreft blijkt dat [verzoeker] zich bedient van een louter beschrijvende domeinnaam en e-mailadres. Gelet op het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad is het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring bestaat, alleen onrechtmatig indienen bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Ook in dat verband heeft [verzoeker] gesteld dat hij vreest dat patiëntengegevens bij de verkeerde praktijk terechtkomen. Om de redenen die hiervoor al uiteen gezet zijn is de kantonrechter van oordeel dat van een bijkomende omstandigheid, zoals bedoeld in het aangehaalde arrest, geen sprake is nu het hier hooguit een gevolg van de verwarring betreft.

3.7.

[verzoeker] heeft zich verder eveneens op het standpunt gesteld dat [verweerder] bewust heeft gekozen voor het gebruik van nagenoeg dezelfde domeinnaam en e-mailadres, om op die manier een graantje mee te pikken van de bekendheid van [verzoeker] . Zoals al overwogen heeft [verzoeker] dat in het geheel niet onderbouwd.

3.8.

Het vorenstaande brengt met zich dat het verzoek van [verzoeker] zal worden afgewezen en dat [verzoeker] zal worden veroordeeld in de proceskosten. [verweerder] heeft die kosten op grond van artikel 1019h Rv begroot op € 810,00, welke kosten redelijk worden geacht.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

wijst de verzoeken van [verzoeker] af;

4.2.

veroordeelt [verzoeker] in de proceskosten aan de zijde van [verweerder] gerezen en tot aan de datum van uitspraak van deze beschikking begroot op € 810,00;

4.3.

verklaart de hiervoor uitgesproken proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gegeven door mr. R.A.J. van Leeuwen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: