Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:1378

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-02-2018
Datum publicatie
20-02-2018
Zaaknummer
6573594 BR VERZ 18-5
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

4:164 lid 1 sub e BW

Ontslag testamentair bewindvoerder op eigen verzoek. Belang minderjarige. Mondelinge behandeling. Geen noodzaak tot benoeming van een opvolgend bewindvoerder aangezien het testament daar al heeft in voorzien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/0
ERF-Updates.nl 2018-0040
JERF 2018/83
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht / Kantonrechter

Zaaknummer: 6573594 BR VERZ 18-5

Beschikking van 8 februari 2018

op een verzoek van

[verzoekster] ,

wonend te [woonplaats 1] aan de [adres] ,

verzoekster, handelend in haar hoedanigheid van testamentair bewindvoerder in de nalatenschap van [erflaatster] .

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Op 2 januari 2018 is door tussenkomst van Metis Notarissen een verzoekschrift met bijlagen ter griffie van deze rechtbank ontvangen.

1.2.

Op 7 februari 2018 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden waarbij [erfgenaam 1] en [vader erfgenamen] , bijgestaan door

mr. S.T.L.A. Mulders zijn verschenen. Verzoekster is zonder bericht van verhindering niet verschenen. Van het verhandelde is een proces-verbaal opgemaakt.

2 De beoordeling

2.1.

Uit het verzoekschrift en de bijlagen blijkt het volgende.

2.2.

Op [overlijdensdatum] is te [plaats] [erflaatster] (verder te noemen: de erflaatster), laatstelijk wonend te [woonplaats 2] , overleden. De erflaatster is de oma van [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] en heeft bij testament, verleden op 24 september 2004, onder meer [erfgenaam 1] (meerderjarig) en [erfgenaam 2] (thans nog minderjarig) tot haar erfgenamen benoemd. Verder heeft de erflaatster bij testament onder XII sub 1 haar dochter (verzoekster) tot bewindvoerder benoemd over hetgeen [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] (de kinderen van verzoekster) uit haar nalatenschap verkrijgen en bepaald dat het bewind eindigt op het moment dat [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt.

2.3.

Het verzoek strekt tot ontslag van verzoekster als (testamentair) bewindvoerder.

2.4.

Op grond van artikel 4:164 lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek (verder: BW) eindigt de hoedanigheid van bewindvoerder door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent. Op grond van lid 2 van dat artikel wordt het ontslag hem verleend hetzij op eigen verzoek, hetzij wegens gewichtige redenen op verzoek van - onder andere - de rechthebbende. Deze bepaling is nagenoeg gelijkluidend onder XII sub 20 in het testament door de erflaatster overgenomen.

2.5.

Voorop staat de bescherming van de belangen van de thans nog minderjarige [erfgenaam 2] .

2.5.1.

Uit zowel het verzoekschrift als uit de verklaringen ter mondelinge behandeling van [erfgenaam 1] , [vader erfgenamen] (vader van [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] ) en mr. Mulders voornoemd is komen vast te staan dat de verstandhouding tussen verzoekster en haar kinderen verstoord is.

Verder is ter mondelinge behandeling komen vast te staan dat de erfdelen van [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] op een derdenrekening bij de notaris geparkeerd staan totdat het testamentair bewind eindigt en dat [vader erfgenamen] bij beschikking van deze rechtbank van 2 november 2017 tot bijzonder curator ter zake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de minderjarige [erfgenaam 2] is benoemd. De door mr. Mulders ter mondelinge behandeling overhandigde beschikking zal in het procesdossier worden gevoegd. Verder heeft [vader erfgenamen] bij akte, opgesteld op briefpapier van Metis Notarissen en door hem ondertekend op 20 december 2017, de benoeming tot opvolgend bewindvoerder over de erfdelen van [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] aanvaard waarmee is voldaan aan hetgeen de erflaatster in haar testament onder XII sub 1 heeft bepaald.

2.6.

Ondanks het feit dat [erfgenaam 2] niet ter mondelinge behandeling is verschenen noch schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met het verzoek constateert de kantonrechter thans dat de belangen van deze minderjarige voldoende zijn gewaarborgd en beschermd. Dat betekent dat het verzoek van verzoekster zal worden ingewilligd.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

ontslaat [verzoekster] als bewindvoerder over de aan [erfgenaam 1] en [erfgenaam 2] bij testament vermaakte verkrijging in de nalatenschap van [erflaatster] .

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Hoekstra, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.

YT