Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:10611

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-11-2018
Datum publicatie
13-11-2018
Zaaknummer
C/03/256087 / KG ZA 18-577
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Voorzieningenrechter in kort-geding. De formele rechtskracht van de bouwvergunning en ontheffing van het bestemmingsplan is een feit. De rechtmatigheid van die vergunning en ontheffing staan in deze civielrechtelijk procedure niet ter discussie. Het hebben van een bouwvergunning met formele rechtskracht vrijwaart de houder die overeenkomstig die bouwvergunning bouwt echter niet van aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van onrechtmatige hinder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/256087 / KG ZA 18-577

Vonnis in kort geding van 12 november 2018

in de zaak van

1 de stichting STICHTING LOKALE RADIO VALKENBURG FALCON RADIO,

gevestigd te Berg en Terblijt, gemeente Valkenburg aan de Geul,

2. [eiser],

wonende te [woonplaats eiser] ,

beiden domicilie kiezende ten kantore van de advocaat,

eisers,

advocaat mr. P.J.T. Austen te Valkenburg aan de Geul,

tegen

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KONINKLIJKE KPN N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaat mr. K. Winterink te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna (in enkelvoud) Falcon Radio c.s. en KPN B.V. (gedaagde sub 1) genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 19 oktober 2018 met producties

  • -

    de conclusie van antwoord in kort geding met producties

  • -

    de pleitnota van Falcon Radio, tevens houdende de intrekking van de vordering tegen

Koninklijke KPN N.V.

- de pleitnota van KPN B.V. c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

KPN B.V. beschikt sinds 18 oktober 2017 over een onherroepelijke bouw-vergunning en ontheffing van het bestemmingsplan voor de bouw van een antennemast (hierna te noemen: de antennemast) op het perceel Douboomweg, kadastraal bekend als VALKENBURG (L) K 278.

2.2.

Mr. Dohmen heeft op 12 september 2018, namens Falcon Radio c.s., KPN B.V. schriftelijk gevraagd of KPN B.V. voornemens is de antennemast op te richten, omdat er funderingswerkzaamheden aan de Douboomweg plaatsvinden (productie 11 bij dagvaarding).

2.3.

KPN B.V. heeft per e-mail van 19 september 2018 op de bovenstaande vraag van mr. Dohmen gereageerd en bericht dat in week 37 KPN B.V. met de realisatie van het opstelpunt van de antennemast is gestart (productie 12 bij dagvaarding). KPN B.V. heeft in de conclusie van antwoord vermeld dat de antennemast in week 44 zal zijn geïnstalleerd.

2.4.

Falcon c.s. heeft zijn vorderingen tegen Koninklijke KPN N.V. op de zitting van 30 oktober 2018 ingetrokken. Falcon Radio c.s en Koninklijke KPN N.V. compenseren hun kosten.

3 Het geschil

3.1.

Falcon Radio c.s. vordert, samengevat en voor zover nog van belang:

I. KPN B.V. te verbieden om een antennemast op te richten op het perceel kadastraal bekend als VALKENBURG (L) K 278;

II. KPN B.V. te veroordelen om - indien de oprichting van de antennemast al (gedeeltelijk) heeft plaatsgevonden ten tijde van de tenuitvoerlegging van dit vonnis - binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de (gedeeltelijk opgerichte) antennemast op het perceel kadastraal bekend als VALKENBURG (L) K 278 te verwijderen en verwijderd te houden;

III. KPN B.V. te veroordelen om aan Falcon Radio c.s. een dwangsom te betalen voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de bovenstaande veroordelingen voldoet;

IV. KPN B.V. te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.1.1.

Falcon Radio c.s. stelt dat hij een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de bovenstaande vorderingen. Falcom Radio c.s. grondt de vorderingen op artikel 5:37 BW jo. artikel 6:162 BW en stelt - samengevat - dat Falcon Radio c.s. door de antennemast onrechtmatige hinder zal gaan ondervinden. Falcon Radio c.s. stelt dat door de onvoldoende afstand van de antennemast tot de mast van Falcon Radio c.s. - kort gezegd - de antennemast als object en de geluidsgolven afkomstig van de antennemast de radiogolven van de mast van Radio Falcom c.s. voor ongeveer een kwart zullen gaan blokkeren. Daardoor zal Falcon Radio c.s. een kwart van haar luisteraars niet meer kunnen bereiken en wordt het zendbereik van ‘Radio Falcon’ aanzienlijk beperkt. Falcon Radio c.s. heeft ter onderbouwing van die onrechtmatige hinder (ook wel blocking genaamd) een schrijven van Broadcast Partners van 18 juni 2010 overgelegd (productie 13 bij dagvaarding). Falcon Radio c.s. voert aan dat dit schrijven ook in de bestuursrechtelijke procedure, voorafgaande aan de onder overweging 2.1. genoemde vergunning en vrijstelling, is overgelegd en dat in die procedure KPN B.V. de door Broadcast Partners geconstateerde blocking niet inhoudelijk heeft betwist.

3.1.2.

Falcon Radio c.s. stelt - samengevat - dat Falcon Radio c.s. door de bovenstaande blocking circa € 600.000,00 aan gevolgschade zal leiden. Falcon Radio c.s. heeft ter onderbouwing van de gevolgschade een berekening van de accountant overgelegd (productie 15 bij dagvaarding).

3.1.3.

Gelet op al het bovenstaande is de ingebruikname van de antennemast door KPN B.V. (de hinder daardoor) ten opzichte van Falcon Radio c.s. onrechtmating, aldus Falcon Radio c.s.

3.2.

KPN B.V. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de zaak.

4.2.

KPN B.V. beschikt over een onherroepelijke bouwvergunning en ontheffing van het bestemmingsplan voor de bouw van de antennemast (overweging 2.1). De formele rechtskracht van die vergunning en ontheffing is een feit en de rechtmatigheid van die vergunning en ontheffing staan in deze civielrechtelijk procedure niet ter discussie. KPN B.V. mag dan ook - kort gezegd en in beginsel - de antennemast oprichten en in gebruik nemen.

4.3.

Het hebben van een bouwvergunning met formele rechtskracht vrijwaart de houder die overeenkomstig die bouwvergunning bouwt echter niet van aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van onrechtmatige hinder (Hoge Raad 21 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8823).

4.4.

Falcon Radio c.s. heeft het voornoemde schrijven van Broadcast Partners overgelegd ter onderbouwing van de onrechtmatige hinder tengevolge van de antennemast. Dat schrijven is echter gedateerd. Mede daardoor komt de voorzieningenrechter de mededeling van KPN B.V. op de zitting, inhoudende dat sinds 2010 de techniek inzake antennegebruik is veranderd en de bevindingen van Broadcast Partners mede daardoor onvoldoende zijn, niet op voorhand onjuist voor. Broadcast Partners gaat bovendien in haar brief slechts kort in op - kort gezegd - blocking en zij is daarover weinig concreet. De brief biedt dan ook onvoldoende aanknopingspunten om het in dit kort geding voldoende aannemelijk te achten dat de antennemast van KPN. B.V., zoals deze thans is gepland, het “praktische antennepatroon van Falcon Radio” op storende wijze zal beïnvloeden.

4.5.

Ook overigens heeft KPN de onrechtmatige hinder gemotiveerd betwist. Zij heeft

- samengevat - aangevoerd dat de blocking van radiogolven van Falcon Radio c.s. - voor zover die al zal plaatsvinden - verwaarloosbaar klein zal zijn, namelijk ruim minder dan 1% doordat:

a) Falcon Radio op een ultralage frequentie (94,3 MHz) en KPN B.V. vanaf 800 MHz uitzendt en

b) de afstand van de antennemast tot de mast van Falcon Radio c.s. voldoende is, gelet op de breedte van de antennemast (in de top) ten opzichte van het totale stralingspatroon van de mast van Falcon Radio c.s.

4.6.

Gelet op het vorenoverwogene, alsmede doordat Falcon Radio c.s. de gestelde blocking van 20 à 25% onvoldoende met feiten heeft onderbouwd en ook overigens onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, moet het er in dit kort geding voor worden gehouden dat voor zover al sprake is van blocking, die blocking niet in zulke mate plaatsvindt dat deze moet worden aangemerkt als onrechtmatige hinder in de zin van artikel 5:37 BW jo. artikel 6:162 BW. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Falcon Radio c.s. als vermeld onder I en II dan ook af en komt aan de bespreking van de overige vorderingen en weren niet meer toe.

4.7.

Falcon Radio c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KPN B.V. worden begroot op:

- griffierecht € 626,00

- salaris advocaat € 980,00

totaal € 1.606,00.

De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente wordt toegewezen op de wijze zoals in de beslissing is vermeld.

4.8.

De nakosten van KPN B.V. zullen eveneens worden toegewezen, voor zover die kosten op dit moment kunnen worden begroot en met inachtneming van het toepasselijke liquidatietarief.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Falcon Radio c.s. in de proceskosten, aan de zijde van KPN B.V. tot op heden begroot op € 1.606,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Falcon Radio c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Falcon Radio c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H.A. Venner-Lijten en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: CM