Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:10485

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
07-11-2018
Datum publicatie
28-11-2018
Zaaknummer
04 7136616/CV 18-5174
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een foto is zonder toestemming van de maker gebruikt door gedaagde gebruikt op haar website. Gedaagde maakt hiermee inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres. Gedaagde is aansprakelijk voor de geleden schade en deze wordt daarom toegewezen. Voor de begroting van de schade heeft eiseres aansluiting gezocht bij de Stichting Foto Anoniem. Aan proceskosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten op de voet van artikel 1019h Rv toegewezen .

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 7136616 \ CV EXPL 18-5174

Vonnis van de kantonrechter van 7 november 2018

in de zaak van:

[eisende partij] , h.o.d.n. [handelsnaam eisende partij],

wonend en zaakdoende te [woonplaats eisende partij] , gemeente [naam gemeente] ,

eisende partij,

gemachtigde P.F. van den Berg,

tegen:

[gedaagde partij] , h.o.d.n. [handelsnaam gedaagde partij],

wonend [adres gedaagde partij] ,

[woonplaats gedaagde partij] ,

gedaagde partij,

gemachtigde R.W. Dekkers.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Eisende partij beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Deze auteursrechten, waaronder begrepen het exploitatierecht en het recht om op te treden tegen auteursrechtelijke inbreuken, zijn bij overeenkomst aan eisende partij overgedragen.

2.2.

Als productie 1 is een foto overgelegd. Deze foto is auteursrechtelijk beschermd.

2.3.

De vennootschap naar Belgisch recht, Permission Machine BVBA, gevestigd te Herentals, België, is gemachtigd om namens rechthebbende licenties aan te bieden/te verstrekken en inbreuken op te sporen.

2.4.

Gedaagde partij exploiteerde de website [link website]. De foto (productie 1 bij dagvaarding) is op de website geopenbaard en bijgesneden zonder naamsvermelding van de fotograaf en/of rechthebbende.

2.5.

Bij brief van 19 december 2016 is gedaagde partij in de gelegenheid gesteld om een licentie aan te kopen voor een bedrag van € 371,00. Bij factuur van 19 december 2016 is dit bedrag in rekening gebracht. Gedaagde partij heeft geen licentie afgenomen en heeft niet betaald.

2.6.

Partijen hebben daarna nog over en weer gecorrespondeerd.

3 Het geschil

3.1.

Eisende partij vordert - samengevat - veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 322,50, vermeerderd met rente, en betaling van de reeds beperkte vergoeding van de door Permission Machine en Rosmalen Nedland verrichte werkzaamheden ad € 177,50, alsmede de kosten ex artikel 1019 Rv.

Aan haar vordering legt eisende partij het volgende ten grondslag.

Door de openbaring van de foto zonder licentie maakt gedaagde partij inbreuk op de auteursrechten. Hierdoor heeft eisende partij schade geleden ter hoogte van € 322,50. Verder vordert zij vergoeding van de schade die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade, welke schade zij beperkt tot € 177,50.

De kosten ex artikel 1019 Rv bedragen € 180,00 voor het opstellen en van de dagvaarding en € 180,00 voor het opvragen voor het vervaardigen van en opvragen van gegevens voor de conclusie van repliek.

3.2.

Gedaagde partij voert verweer en stelt dat de betreffende foto maximaal twee weken op de website heeft gestaan. Gedaagde partij heeft aangegeven bereid te zijn tegen een vergoeding naar rato een licentie aan te schaffen en te betalen.

Verder voert gedaagde partij aan dat de foto ook onder een ander copyright is gevonden.

De foto’s op de website zijn op 20 mei 2016 gewijzigd in hyperlinks.

Gedaagde partij spreekt verder het vermoeden uit dat de gegevens van eisende partij direct zijn overgenomen van “google” images.

3.3.

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de stellingen verwijst de kantonrechter naar de processtukken. Op die stellingen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Als niet weersproken staat vast dat de foto (bovenste foto productie 1 bij dagvaarding) auteursrechtelijk is beschermd. Eisende partij stelt immers dat de foto een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Gedaagde partij heeft dit niet weersproken. Ook staat tussen partijen vast dat de foto zichtbaar is geweest op de website van gedaagde partij.

4.2.

Eisende partij heeft op grond van artikel 1 Auteurswet (hierna: Aw) als auteursrechthebbende het uitsluitend recht om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van eisende partij, tenzij zij zich op een beperking van de Auteurswet kunnen beroepen, maar dat laatste is gesteld noch gebleken. Voorts komt eisende partij als auteursrechthebbende op grond van artikel 25 lid 1 sub a Aw het recht toe op vermelding van haar naam als maker bij de foto.

4.3.

Gezien het voorgaande staat voldoende vast dat de foto zonder toestemming van eisende partij en zonder vermelding van haar naam als maker op de website is geplaatst en daarmee openbaar is gemaakt. Gelet daarop is sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eisende partij en daarmee van onrechtmatig handelen van gedaagde partij jegens eisende partij. Eventueel onwetendheid en ontbreken van kwade opzet aan de zijde van gedaagde partij doet hieraan niet af en ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.

4.4.

Door de onrechtmatige inbreuk lijdt eisende partij schade. Eisende partij vordert in de eerste plaats een vergoeding aan gederfde licentie-inkomsten. In de dagvaarding heeft eisende partij uitvoerig de berekening uiteengezet waarbij zij heeft aangegeven aanknoping te hebben gezocht bij de tarieven van Stichting Foto Anoniem.

De kantonrechter constateert dat gedaagde partij met geen enkel woord de berekeningswijze en de uitkomst ad € 215,00 per foto betwist. Gedaagde partij geeft enkel aan niet de licentiekosten voor de duur van een jaar te willen betalen, gelet op de korte duur dat de foto zichtbaar is geweest op de website.

4.5.

Samenvattend begroot eisende partij de schade tot 1,5 maal de economische waarde en derhalve op een bedrag van € 322,50.

De kantonrechter acht de door eisende partij berekende en gevorderde schade € 322,50 redelijk en voldoende toegelicht, zeker nu hiertegen geen onderbouwd verweer is gevorderd. Het bedrag van € 322,50 wordt daarom toegewezen.

4.6.

Voorts vordert eisende partij vergoeding van de kosten die zij heeft moeten maken ter vaststelling en invordering van de schade ad € 177,50. Als producties 3 en 6 heeft eisende partijen specificaties van de kosten overgelegd. De kosten van Permission Machine bedragen € 210,00 en de kosten van Rosmalen Nedland tot het opstellen van de dagvaarding bedragen € 108,00. Om haar moverende redenen beperkt eisende partij dit deel van de vordering tot € 177,50.

De kantonrechter constateert dat gedaagde partij in het algemeen de vordering betwist, maar geen specifiek verweer voert tegen dit deel van de vordering. Bij gebrek aan een gemotiveerde betwisting, wordt ook dit deel van de vordering toegewezen.

4.7.

Gedaagde partij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Gelet op het bepaalde 1019h Rv komen de daadwerkelijk gemaakte kosten voor toewijzing in aanmerking. De kosten aan de zijde van eisende partij worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 92,00

 • -

  griffierecht 79,00

 • -

  salaris gemachtigde 360,00

totaal € 531,00

4.8.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt gedaagde partij om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisende partij te betalen:

 • -

  een bedrag van € 322,50 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2018 tot de dag van volledige betaling,

 • -

  een bedrag van € 177,50 ter zake de kosten van Permission Machine en Rosmalen Nedland,

5.2.

veroordeelt gedaagde partij in de proceskosten aan de zijde van eisende partij gevallen en tot op heden begroot op € 531,00,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: